Pátek 7. září 1928

Místopředseda Zierhut (zvoní): Slovo má dále p. posl. Šafranko.

Posl. Šafranko: Zdraženie cukru cukrovarským kartelom za súčinnosti vlády o 60 Kč na 1 q je ďalším článkom drzého útoku buržoázie na životnú úroveň proletariátu, aby na účet širokých vrstiev konzumentských a hlavne robotníctva a chudobného roľníctva si zabezpečila úžernícke milionové zisky. Buržoázia plánovite a čím ďalej tým energickejšie pokračuje v ožobračovacej politike proti robotníctvu a roľníctvu; na jednej strane robotnícke mzdy systematicky snižuje a na druhej strane zdražuje životné potreby a týmto spôsobom dvojnásobne okráda proletariát. Keď drahota stúpa, bieda proletariátu rastie. A keď buržoázia zdraží cukor o 60 Kč, aby podľa prehlásenia námestníka ministerského predsedu Šrámka o 120 milionov okradla robotníctvo, tu je treba za všetkých okolností napnúť všetky sily, aby tento drzý útok a tento drzý plán cukrovarov a buržoázie vôbec bol odrazený. (Tak jest!) Jezuitské odôvodnenie tohoto zdraženia, ako by maloroľníkom chceli týmto spôsobom pomôcť, je falošné a vôbec neobstojí. Neobstojí to jednak z dôvodov, že po väčšine a hlavne na Slovensku pestovatelia cukrovej repy sú sami cukrovarníci. (Předsednictví se ujal předseda Malypetr.) Na Slovensku skoro všetky cukrovary majú svoje pozemky ešte v celku tak, ako pred pozemkovou reformou, totiž preto, že na Slovensku na cukrovarských veľkostatkoch pozemková reforma prevedená nebola. (Výkřiky posl. Bolena.) Nielen to, ale na pr. cukrovar pohronský pred pozemkovou reformou žiadne pozemky nemal, ale po prevedení pozemkovej reformy dostal vyše 800 kat. jutár prídelu, aby ako iné cukrovary, keď dosiaľ ešte svoje pozemky nemal, pozemkovou reformou i tento cukrovar stal sa, ako sa hovorí, sebestačný, to je mal svoje pozemky a mal tak zabezpečenú surovinu, ktorú potrebuje k vyrábaniu cukru. (Hlasy komunistických poslanců: Jaké to má sociální pozadí?) Sociálné pozadie má totiž to: Tieto pozemky neboly priamo pridelené pohronskému cukrovaru. Tieto pozemky boly pridelené štátu, ale akonáhle štát ten prídel dostal, hneď ho prenajal pohronskému cukrovaru, ktorý tieto pozemky dostal len vtedy, keď súhlasil s tým, aby určitú časť účastín odovzdal vládnym veličinám agrárnej strany a v poslednej dobe i ľudovej strane. (Výkřiky komunistických poslanců.)

Je, myslím, z tohoto maličkého příkladu veľmi jasne dokázané, že tam, kde sa hovorí, že pestovateľom repy sa dávajú 32 h z týchto 60 h, je to podvod, a že si sami páni agrárnici, ktorí tak horujú za chudobných roľníkov, vopred zabezpečili, aby týchto 60 Kč dostalo sa do vrecka výhradne im. Ostatne na veľkostatkoch cukrovarov ako Šurany, Dióseg atď. ešte pozemková reforma prevedená nebola, ale podľa plánu pozemkového úradu ani prevedená nebude v tom smysle, aby to pridelili chudobným roľníkom. Tieto pozemky majú zostať buďto v rukách dosavádnych vlastníkov, ovšem len za tej podmienky, keď budú ochotní podľa spôsobu pohronského cukrovaru určitú časť účastín odovzdať pánom agrárnikom a ľudákom, alebo stane sa to tak, že štát prevezme všetky pozemky a potom samozrejme cukrovarníci, ktorí tam sú, budú musieť buďto kapitulovať alebo celé cukrovary odovzdať úplne týmto pánom do rúk.

Myslím, že len trochu som zobrazil, ako to vyzerá s roľníkmi a snahou vlády i cukerného kartelu pomáhať chudobným roľníkom zdražením cukru. Nie je to síce tak výslovne rečené, ale odôvodňujú to tak a píšu v novinách, že je treba pomáhať vôbec v krízi pestovateľom cukrovej repy a výrobe cukrovky vôbec, a z prehlásenia zástupcu vlády pána preláta Šrámka vyplýva, že výroba cukrovej repy je veľmi drahá a že bude treba v tom ohľade sa vynasnažiť, aby tento nepriaznivý moment bol odstránený. To znamená, že na jednej strane chudobní roľníci a nádenníci, želiari a deputátnici, ktorí pracujú na roľách, budú kupovať cukor o 60 Kč drahší a na druhej strane už sa vopred sľubuje, že mimo toho ešte na to budú doplácať, poneváč sa tam hovorí, že "všetci činitelia musia prispievať k likvidácii týchto ťažkostí." To znamená, že títo chudobní nádenníci, želiari, ktorí na Slovensku pracujú za 5, 7 až 10 Kč denne, budú pracovať ešte lacnejšie.

Keď takto vidíme vládu postupovať v riešení cukernej otázky, musíme povedať, že je to politika výhradne na účet robotníctva, roľníctva a širokých konzumentských vrstiev, na ktorých chcú cukrovarníci a buržoázia vôbec vydierať ešte o 210 milionov ročne viac. Tieto agrárné veličiny chcú takýmto spôsobom okradnúť tých chudobných roľníkov. Proti tejto politike bude treba zahájiť boj, bude treba mobilizovať všetky robotnícke vrstvy a všetkých tých, ktorých sa to týka, aby tento útok bol odrazený. Hovorilo sa tu dnes i včera, ako keby vláda a cukerný kartel v tomto prípade neboly za jedno.

Hovorilo sa tu, ako by cukerný kartel tu diktoval a ako by vláda bola slabá a nemala dostatočnej sily, aby sa proti tomu postavila. Nie je tomu tak. Veci sa majú úplne inak. Vláda a cukerný kartel v tomto prípade ako i vo všetkých prípadoch iných, kde ide o záujem buržoázie a kapitalistov, postupujú ruka v ruke. Pán námestník ministerského predsedu tu hovoril, že vláda považuje takéto zvýšenie cukru za neodôvodnené a formuloval to takto: "Vláda musí, nehľadiac na to, považovať zdraženie za neodôvodnené ďalej preto, poneváč jeho efekt 210 mil. Kč presahuje maximálny pôvodný požiadavok cukerného priemyslu, prednesený v memorande vláde, v ktorom bolo požadované okrúhle 190 mil. Kč." Tedy vláda tu týmto spôsobom vraví otvorene a iste, že sa v tomto ohľade už dohodla:190 mil. Kč, t. j. správné, ale my nemôžeme týmto spôsobom vyrukovať pred robotnícku verejnosť a pred široké vrstvy konzumentov, poneváč oni by s tým nesúhlasili a povedali by: Nám aj tých 190 mil. Kč je veľa, my vôbec nechceme, aby to bolo tak drahé, my chceme, aby to bolo snížené. Tak to bolo smluvené a je to švindel. Bolo vopred smluvené, aby cukorný kartel vyrukoval a povedal: "My potrebujeme 210 mil. Kč", aby potom vláda mohla povedať: "My s tým nesúhlasíme, súhlasíme iba so 190 mil. Kč", a vláda stála by ako ochránca širokých konzumentských vrstiev a aby slávna koalícia, agrárnici, ľudovci a všetci ostatní pri voľbách mohli preukázať: "To sme boli my, ktorí sa postavili proti cukernému kartelu a snížili cenu cukru na to pôvodné, čo oni chceli, o 20 mil. Kč. Je to tedy trik vopred smluvený, je to podvod. To vyplýva z toho, ako je vec formulovaná v reči námestníka min. predsedu.

Ďalej je treba povedať ešte niekoľko slov o stanovisku sociálnych demokratov. Sociálni demokrati a sociálni patrioti vôbec tu včera i dnes ústy rečníkov prehlašovali: Budeme viesť boj proti diktátu cukorného kartelu, proti slabosti vlády a vydávali sa vôbec tu, na rečníckej tribúne, za bojovníkov, ako by skutočne chceli viesť boj proti tomuto úmyslu cukrovarského kartelu. Musím prehlásiť, že to, čo sociální demokrati a soc. patrioti vo snemovni vôbec robia, nie je ničím iným ako napomáhanie, presadzovanie úmyslu zdraženia cukru cukorného kartelu. Ako to robia? Tuná sa vydávajú, ako by zdánlive bojovali proti zdražovacej politike a proti zvýšeniu ceny cukru, ale na druhej strane sabotujú každú jednotnú bojovnú frontu, (Tak je!) ktorým spôsobom je možné jedine účelne bojovať proti zdražovaniu cukru. (Tak je!)

Každý jednotlivec vie, že vo snemovni vláda bude mať väčšinu, každý vie, že seba peknejšie reči nemôžu dosiahnuť v tomto ohľade žiadneho úspechu vo snemovni, že je možné jedine úspešne bojovať tam, kde proletariát skutočne má silu, totiž, že budeme mobilizovať široké robotnícke konzumentské vrstvy v závodoch, na poliach, v dedinách, všade tam, kde sú zainteresovaní, a postupovať spoločnou silou na ulici proti buržoázii. (Tak je!)

Ale čo tu vidíme? Sociálni demokrati tuná sa vydávajú za bojovníkov a týmto spôsobom podvádzajú určitú časť proletariátu, ktorý ešte neprehliadol tento špinavý manévr a špinavú politiku sociálnych patriotov, a tým to spôsobom odvádzajú ho od jedine účelného boja: vytvorenia jednotnej fronty proletariátu na ulici.

A z tohoto dôvodu je nutné pribiť tento špinavý spôsob napomáhania soc. patriotov buržoázii pri zdražovaní cukru a i v ostatných prípadoch, kde sa jedná o záujmy proletariátu, a je nutné upozorniť proletariát na tieto švindle a vyzvať ho, povedať mu, že jedine len vytvorením jednotnej fronty všetkých pracujúcich na ulici môže proletariát zamedziť zvyšovanie ceny cukru, môže zamedziť a odraziť útok kapitalistov na životnú úroveň proletariátu. Len tak môže proletariát zvíťaziť. (Potlesk komunistických poslanců.)

Předseda (zvoní): Listina řečníků k rozpravě o vládním prohlášení jest vyčerpána, ke slovu není již nikdo přihlášen, rozprava jest tedy skončena.

Přerušuji schůzi na 10 minut, to jest do 3 hod. 25 min. odpol.

(Schůze přerušena ve 3 hod. 15 min. odpol. - opět zahájena ve 3 hod. 28 min. odpol.)

Předseda (zvoní): Zahajuji přerušenou schůzi. (Hluk.)

Prosím o klid.

Přikročíme ihned k hlasování o vládním prohlášení podle § 65 jedn. řádu, zda sněmovna prohlášení schvaluje, čili nic.

Sněmovna může se usnésti, že hlasování odkládá. Návrh na odklad hlasování podán však nebyl.

Budeme tudíž hlasovati. Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo souhlasí s tím, aby sněmovna schválila prohlášení pana náměstka předsedy vlády, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Prohlášení pana náměstka předsedy vlády jest schváleno.

Tím vyřízen jest 1. odstavec pořadu.

Přerušuji projednávání pořadu schůze.

Učiním ještě některá presidiální sdělení.

Dovolené dal jsem: dodatečně na včerejší, jakož i na dnešní schůzi posl. Školovi, posl. Dědičovi; na dnešní schůzi posl. Kopaszovi, vesměs pro neodkladné záležitosti.

Nemocí omluvil se na včerejší a na dnešní schůzi posl. Cibulka.

Došla oznámení o změnách ve výborech.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte): Klub poslanců čsl. strany nár.-socialistické vyslal do výboru rozpočtového posl. Slavíčka za posl. Vlčka; do výboru zemědělského posl. Práška za posl. Riedla.

Klub poslanců republ. strany zeměděl. a malorol. lidu vyslal do výboru rozpočtového posl. Bečáka za posl. E. Vencla; do výboru iniciativního posl. Bistřického za posl. Haupta.

Klub poslanců komunistické strany vyslal do výboru soc.-politického posl. Vrtaníka za posl. Landovou-Štychovou.

Předseda (zvoní): Došel dotaz.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

Dotaz posl. dr Koberga ministru železnic o nešvarech v železniční dopravě (č. D 1215-II).

Předseda (zvoní): Mezi schůzí byl tiskem rozdán vládní návrh.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

1754. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 65 Sb. z. a n., o svátcích a památných dnech republiky Československé.

Předseda (zvoní): Mezi schůzí byl tiskem rozdán a současně přikázán výboru iniciativnímu návrh.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

1745. Návrh posl. dr Lukavského, dr Zadiny, Staška, Jiráčka a druhů na vydání zákona o koncesní listině akciové společnosti pro výstavbu a provoz českomoravské dráhy Plzeň-Brno s přípojkami.

Předseda (zvoní): Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala ve čtvrtek dne 13. září 1928 v 11 hod. dopol. s

pořadem:

1. Zpráva výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností o návrhu posl. Pekárka, Ostrého, Náprstka a druhů (tisk 1294) na vydání zákona, kterým se živnost dekoratérská prohlašuje za součást řemeslné živnosti čalounické (§ 1 živn. řádu a § 1 živn. zák. pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi) (tisk 1599).

2. Zpráva výboru zahraničního a výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností o vládním návrhu (tisk 1687), jímž se předkládá N. S. ke schválení prozatímní dohoda, sjednaná mezi republikou Československou a Persií v Teheranu dne 17. června 1928 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. června 1928, č. 89 Sb. z. a n. (tisk 1707).

3. Zpráva výborů soc.-politického a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 1225) zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. 4. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Mor. Ostravě v trestní věci posl. Jos. Petera (tisk 1541).

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v N. Pace v trest. věci posl. Jurana (tisk 1542).

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Brně v trest. věci posl. Davida (tisk 1636).

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích v trest. věci posl. Kršiaka (tisk 1543).

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích v trest. věci posl. Kubicsko (tisk 1544).

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích v trest. věci posl. Kubicsko (tisk 1545).

Jsou proti tomuto návrhu nějaké námitky? (Nebyly.)

Není jich. Návrh můj jest přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze ve 3 hod. 31 min. odpol.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP