Úterý 12. června 1928

Začátek schůze ve 3 hod. 38 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Malypetr.

Místopředsedové: inž. Dostálek, Horák, Slavíček, Stivín, Zierhut.

Zapisovatelé: Bečko, Vávra.

232 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři dr Gažík, dr Mayr-Harting, inž. Novák, dr Srdínko.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce Nebuška.

Denní pořad

140. schůze poslanecké sněmovny N. S. R. Č.

svolané na

úterý dne 12. června 1928 na 3 hod. odpol.:

1. Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení senátu (tisk posl. sněm. 1488) k usnesení posl. sněmovny (tisk sen. 435, 487 a 566) o vládním návrhu zákona o zahlazení odsouzení (tisk 1549).

2. Zpráva výborů živnostenského a soc. politického k usnesení senátu (tisk 5-II) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 2223-I a 2245-I), kterým se mění §§ 82 a 54 živ. řádu a § 70 živ. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (tisk 1577).

3. Návrh, aby prodloužena byla lhůta stanovená §em 43 úst. listiny k projednání usnesení senátu o vládním návrhu:

a) zákona o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 úst. listiny (tisk 3),

b) zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (tisk 1223),

c) zákona o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku (tisk 1415).

Předseda (zvoní): Zahajuji 140. schůzi poslanecké sněmovny.

Volební soud v Praze sdělil přípisem ze dne 19. května 1928, č. 94/28, svůj nález, podle něhož posl. Stříbrný a Trnobranský pozbyli mandátů poslaneckých a za jejich nástupce uznáni: dr Otakar Klapka, tajemník Svazu českých okresů v Říčanech, a Karel Vlček, poštovní úředník-legionář v Kladně.

Ministerstvo vnitra přípisem ze dne 6. června 1928, č. 33.102/28-7, oznámilo, že novým poslancům dr Otakaru Klapkovi a Karlu Vlčkovi vydalo ověřující listy poslanecké.

Ministerstvo vnitra sdělilo dále přípisem ze dne 12. května 1928, č. 25.654/1928-7, že na místo zesnulého posl. Žalobina povolalo podle §u 56 řádu volení do posl. sněmovny jako poslance Ondřeje Tótha, řecko-kat. faráře v Hažíně (okres Michalovce), a že mu vydalo ověřující list poslanecký.

Jmenovaní pp. posl. dr Klapka, Vlček a Tóth dostavili se do dnešní schůze.

Ježto před tím podle §u 6 jedn. řádu podepsali v kanceláři sněmovní slibovací formuli, přikročíme ke slibu podle §u 22 úst. listiny a §u 6 jedn. řádu tím způsobem, že přečtena bude ústavou předepsaná formule slibu, a to v jazyku českém, pokud se týče v jazyku národnosti, ke které se slibující přihlásili, a slibující ke mně přistoupí a vykonají slib podáním ruky a slovem "slibuji", po případě shodným výrazem svého jazyka.

Žádám o přečtení slibovací formule a pp. posl. dr Klapku, Vlčka a Tótha žádám, aby přistoupili ke mně vykonat slib. (Poslanci povstávají.)

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Tlumočník Wolf (čte):

Předseda: Dr Otakar Klapka.

Posl. dr Klapka (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Předseda: Karel Vlček.

Posl. Vlček (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Předseda: Ondřej Tóth.

Posl. Tóth (podávaje předsedovi ruku):

(Poslanci usedají.)

Předseda: Od vlády došla oznámení o změně ve vládě. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Náměstek předsedy vlády sdělil:

přípisem ze dne 28. dubna 1928, č. j. 3049/909/S-28 m. r., že president republiky vyhověl rozhodnutím ze dne 28. dubna 1928 žádosti ministra obchodu dr Peroutky za zproštění úřadu ministra obchodu a jmenoval ministrem obchodu posl. inž. Nováka;

přípisem ze dne 23. května 1928, č. j. 3624/1076 S-28 m. r., že ministr financí dr Engliš a ministr obchodu inž. Novák zastupují se navzájem při podepisování zákonů a nařízení podle ustanovení zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 294 Sb. z. a n., dále v min. radě, ve vedení agendy resortní atd.

Předseda: Dovolené udělil jsem: na dnešní schůzi posl. dr Budayovi; do 16. června t. r. posl. Tučnému - pro neodkladné záležitosti.

Nemocí omluvili se ministr Udržal a posl. Fischer.

Lékařská vysvědčení předložili pp. posl. Pik, Pázmán a Prášek.

Pan posl. Dubický žádá o udělení dovolené do 20. června t. r. a pp. posl. Brodecký, dr Polyák a Roscher do konce měsíce června t. r. - vesměs pro účast na konferencích v zahraničí.

Navrhuji udělení těchto dovolených.

Poslanecká sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo souhlasí s mým návrhem, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Dovolené jsou uděleny.

Pp. posl. dr Klapka a Vlček oznámili zároveň s klubem poslanců čsl. strany nár.-socialistické, že stali se členy tohoto klubu.

Pan posl. Tóth oznámil zároveň s klubem republikánské strany zeměděl. a malorol. lidu, že stal se členem tohoto klubu.

Došla oznámení o změnách ve výborech.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Soc.-politický výbor zvolil ve své schůzi, konané dne 25. května 1928, místopředsedou posl. Malíka, zapisovatelem posl. Křemena.

Do výboru rozpočtového vyslal klub poslanců republikánské strany zeměděl. a malorol. lidu posl. Doležala za posl. dr Hallu; klub poslanců čsl. strany lidové dne 1. června 1928 posl. Vičánka za posl. Adámka, dne 2. června 1928 posl. Adámka za posl. Vičánka; klub poslanců čsl. živnostensko-obchodnické strany středostavovské dne 31. května 1928 posl. Hýbnera za posl. Pekárka, dne 2. června 1928 posl. Pekárka za posl. Hýbnera; klub poslanců komunistické strany v Československu posl. dr Sterna za posl. Neuratha a posl. Hakena za posl. Školu; klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" posl. Schweichharta za posl. Dietla; klub poslanců "Deutsche Nationalpartei" posl. Horpynku za posl. dr Rosche; klub poslanců čsl. nár. demokracie posl. dr Matouška za posl. Ježka.

Do výboru soc.-politického vyslal klub poslanců republikánské strany zeměděl. a malorol. lidu dne 25. května 1928 posl. Doležala za posl. dr Zadinu, dne 29. května 1928 posl. dr Zadinu za posl. Doležala; klub poslancov slovenskej ľudovej strany dne 27. března 1928 posl. Pavlačku za posl. Pázmána, dne 5. června 1928 posl. Grebáče-Orlova za posl. Pavlačku; klub poslanců čsl. nár. demokracie dne 25. května 1928 posl. G. Navrátila za posl. Votrubu a posl. dr Samka za posl. inž. Nováka, dne 1. června 1928 posl. Votrubu za posl. G. Navrátila, dne 12. června 1928 posl. G. Navrátila za posl. dr Samka; klub poslanců "Vereinigter parlam. Klub des Bundes der Landwirte und der Deutschen Gewerbepartei" dne 27. března 1928 posl. Böllmanna za posl. Tichýho, dne 28. března 1928 posl. Tichýho za posl. Böllmanna, dne 12. června 1928 posl. Eckerta za posl. Tichýho; klub poslanců čsl. strany nár. socialistické posl. Červinku za posl. Tučného; klub poslanců komunistické strany v Československu dne 24. května posl. Hakena za posl. Zápotockého a posl. Můňu za posl. dr Sterna, dne 11. června 1928 posl. dr Sterna za posl. Můňu; klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" posl. Schäfera za posl. Hackenberga.

Do výboru pro dopravu a veř. práce vyslal klub poslanců čsl. nár. demokracie posl. Ježka za posl. inž. Nováka.

Do výboru zahraničního vyslal klub poslancov slovenskej ľudovej strany dne 2. června 1928 posl. Onderčo za posl. Siváka, dne 5. června 1928 posl. Macháčka za posl. Onderčo, dne 6. června 1928 posl. Onderčo za posl. Macháčka; klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" posl. dr Czecha za posl. Tauba; klub poslanců komunistické strany v Československu posl. Hakena za posl. Buriana.

Do výboru iniciativního vyslal klub poslanců "Vereinigter parlam. Klub des Bundes der Landwirte und der Deutschen Gewerbepartei" posl. Schuberta za posl. Weissera.

Předseda: Od vlády došla oznámení. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Náměstek předsedy vlády sdělil, že vláda předložila senátu k projednání a schválení Národním shromážděním návrhy zákonů:

o úpravě některých právních a finančních poměrů soukromých místních drah ve státním provozu (přípis č. j. 4160/28 m. r. ze dne 21. března 1928),

o cejchování vnitrozemských lodí (přípis č. j. 6153/28 m. r. ze dne 23. dubna 1928),

o provádění mezinárodní opiové úmluvy z 19. února 1925 vyhlášené pod č. 147/27 Sb. z. a n. (přípis č. j. 7231/28 m. r. ze dne 9. května 1928),

o nabytí místní dráhy Votice - Sedlčany státem (přípis č. j. 8346/28 m. r. ze dne 25. května 1928),

o ochraně polního majetku (přípis č. j. 8345/28 m. r. ze dne 25. května 1928),

o veřejné stráži zemědělské (přípis č. j. 8344/28 m. r. z téhož dne).

Předseda: Došla sdělení ze senátu. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Předseda senátu sdělil, že senát přijal:

ve 119. a 120. schůzi dne 15. a 20. března 1928 osnovy:

zákona, kterým se stanoví doba nové organisace pro kraj. soudy v Písku a v Plzni (tisk 588 sen.),

zákona, kterým se zrušují některé předpisy omezující volné nakládání nemovitostmi v Podkarpatské Rusi (tisk 594 sen.) - (přípisy ze dne 20. března 1928);

ve 122. a 124. schůzi dne 27. a 28. března 1928 osnovy:

zákona o zařízení a působnosti báňských úřadů (tisk 606 sen.),

zákona o osvojení (tisk 607 sen.);

řízením zkráceným podle §u 55 jedn. řádu senátu osnovy:

zákona o stavebním ruchu (tisk 611 sen.),

zákona o ochraně nájemníků (tisk 612 sen.),

zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (tisk 613 sen.) - (přípisy ze dne 28. března 1928);

ve 125. schůzi dne 29. března 1928 řízením zkráceným podle §u 55 jedn. řádu sen. osnovu zákona o cestovních pasech (tisk 621 sen.) - (přípis ze dne 29. března 1928);

ve 126. a 127. schůzi dne 23. a 24. května 1928 řízením zkráceným podle §u 55 jedn. řádu sen. osnovu zákona o příplatcích některým státním a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě a pozůstalým po takových zaměstnancích, zemřelých v činné službě nebo ve výslužbě (tisk 634 sen.),

a to vesměs ve znění usneseném posl. sněmovnou;

ve 127. schůzi dne 24. května 1928 řízením zkráceným podle §u 55 jedn. řádu sen. osnovu zákona, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrisace venkova (tisk 620 sen.) - (přípisy ze dne 24. května 1928).

Podle přípisů ze dne 5. června 1928 senát schválil ve 128. schůzi dne 5. června 1928 vládní nařízení:

ze dne 3. února 1927, č. 5 Sb. z. a n., kterým se zrušuje úřad zplnomocněného komisaře republiky Československé pro Ratibořsko [k tisku 640 a) sen.],

ze dne 15. ledna 1926, č. 13 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 4. května 1920, č. 321 Sb. z. a n., kterým se upravuje správa veřejná mimo soudní správu a rozšiřuje působnost československých zákonů a nařízení z oboru oné správy na Hlučínsku [k tisku 640 b) sen.].

Předseda: Od volebního soudu v Praze došel přípis ze dne 18. května 1928, č. 88/28, kterým se ověřují volby poslanců:

Krištofa Gläsela, rolníka a hostinského ve Štítarech,

Josefa Freisinga, profesora v. v. v Brně-Černovicích,

nastoupivších na místo posl. Jos. Mayera a dr Hanreicha podle nálezu volebního soudu ze dne 8. února 1928, č. 47/28, a

dr Josefa Macka, profesora vysoké školy obchodní v Praze, nastoupivšího na místo posl. Albína Chalupy, jenž se mandátu vzdal.

Došly naléhavé interpelace. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Naléhavé interpelace:

posl. Hakena, dr Sterna a soudr. vládě o hrubém porušování ústavou zaručené poslanecké imunity v případě posl. Haiblicka,

posl. Kršiaka, Sedorjaka a súdr. ministrovi vnútra o porušovaní volebného zákona,

posl. Jurana, Majora, Kopasze, Śliwky a soudr. ministru vnitra o střílení do bezbranných žen a dětí v Dol. Kereškyně v župě nitranské na Slovensku,

posl. Mondoka a soudr. ministru vnitra, že hustský policejní komisař terorisuje dělníky a vyhrožuje, že bude organisovati stávkokazy,

posl. Kleina, Schäfera a soudr. vládě ve věci pensijního pojištění soukromých zaměstnanců,

posl. Schäfera, Kleina a soudr. vládě v téže věci,

posl. dr Frankeho, Netolického, Buřívala a druhů vládě o katastrofální povodni v Borohrádku,

posl. Špatného, Zeminové, Bergmanna a druhů náměstku min. předsedy dr Šrámkovi o zaopatření rodin popravených italských legionářů.

Předseda: Došly dotazy. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Dotazy:

posl. dr Schollicha a druhů:

ministru školství a nár. osvěty:

o složení poroty pro udělení státní ceny německým umělcům (č. D 1062-II),

o obsazení místa ředitele na plzeňském ref. reál. gymnasiu (č. D 1061-II),

ministru financí, že se přihlášky o výměnu válečných půjček vyřizují jen česky (č. D 1099-II);

posl. Knejzlíka:

vládě o bytových poměrech státních zaměstnanců v Javorníku na sev. Moravě (č. D 1121-II),

ministru financí o výměně válečných půjček (č. D 1122-II),

ministru školství a nár. osvěty o neudržitelných poměrech školních v Jestřebí u Zábřeha na sev. Moravě (č. D 1123);

posl. Sladkého:

ministru školství a nár. osvěty a ministru financí o zvýšené vydatné subvenci Masarykovu školnímu fondu na Valašsku v letošním jubilejním roce (č. D 1102-II),

ministru financí o nespravedlivé daňové základně drobných zemědělců, vyměřené berní správou ve Vsetíně na Moravě (č. D 1103-II),

vládě o definitivním vyřešení některých otázek z dob těšínského plebiscitu (č. D 1104-II),

ministru železnic o zřízení železniční zastávky v obci Kunčice pod Ondřejníkem (č. D 1105-II),

ministrům veř. prací a soc. péče o novelisaci zákona č. 608 ze dne 29. října 1919 (č. D 110 6-II),

ministru zahraničí o úpravě starých pohledávek a peněžních závazků československých občanů v Polsku (č. D 1110-II);

posl. dr Koberga:

předsedovi vlády o čestné pensi býv. přísedícího zem. výboru Valtra Kudlicha (č. D 1082-II),

ministru vnitra:

o pronájmu honitby v Hraničných Petrovicích, pošta Domašov nad Bystřicí, na sev. Moravě (č. D 1085-II),

o udělení státního občanství vdově po nad lesním Arpádu Rummlerovi (č. D 1087-II),

o zákazu divadelního představení v Ludgeřovicích (č. D 1084-II),

ministru pošt a telegrafů o žádosti Pavliny Butschekové z Krnova o dar z milosti (č. D 1081-II),

ministru nár. obrany o vyplácení vdovské pense po invalidovi Jos. Gotschke ve Svob. Heřmanicích v okrese bruntálském (č. D 1083-II),

ministru financí o prominutí dávky z majetku Karlu Pilzovi v Dlouhé Vodě u Albrechtic v politickém okrese krnovském (č. D 1086-II);

posl. Kurťaka:

ministru nár. obrany:

o propuštění Emericha Baló z vojenské služby (č. D 1065-II),

o sproštění Alexandra Keděše z vojenské služby (č. D 1090-II),

o sproštění z vojenské služby Viktora Melaje (č. D 1113-II),

vládě o náhradě škody Ivanovi Dračovi, drobnému zemědělci z Nižní Koločavy, jemuž četníci svévolně vypálili celé hospodářství (č. D 1066-II),

ministru soc. péče:

že Antonín Ihnatko byl připuštěn k lékařské prohlídce a aby mu byla udělena válečná podpora (č. D 1069-II),

o určení schopnosti k práci (č. D 1067-II),

o udělení válečné podpory Jiřímu Romanovi z Vel. Rakovce čp. 77 (č. D 1096-II),

o udělení válečné podpory Anně Radičové z Hustu (č. D 1111-II),


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP