Úterý 13. března 1928

Začátek schůze ve 3 hod. 35 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Malypetr.

Místopředsedové: dr Buday, inž. Dostálek, Horák, Slavíček, Stivín,

Zierhut.

Zapisovatelé: Chalupník, Vávra.

205 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: náměstek min. předsedy dr Šrámek; ministři Najman, dr Nosek, dr Peroutka, dr Spina, dr Srdínko, dr Tiso, Udržal.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce dr Záděra.

Denní pořad

133. schůze poslanecké sněmovny N. S. R. Č.

svolané na

úterý dne 13. března 1928 na 3 hod. odpol.:

1. Zpráva výborů soc.-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu (tisk 1473) zákona o stavebním ruchu (tisk 1484).

2. Zpráva výborů soc.-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu (tisk 1475) zákona o ochraně nájemníků (tisk 1485).

3. Zpráva výboru soc.-politického o vládním návrhu (tisk 1474) zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (tisk 1486).

Předseda (zvoní): Zahajuji 133. schůzi posl. sněmovny, prvou schůzi šestého zasedání druhého volebního období.

Sděluji, že podle přípisů vlády ze dne 8. března 1928, č. j. 1651/1096 S-28 m. r. a 1652/1096 S-28 m. r., president republiky rozhodnutím ze dne 7. března 1928 prohlásil zasedání obou sněmoven Národního shromáždění dnem 8. března 1928 za ukončené a rozhodnutím z téhož dne svolal obě sněmovny Národního shromáždění k jarnímu zasedání do Prahy na den 13. března 1928.

Volební soud v Praze sdělil přípisem ze dne 8. února 1928, č. 47/28, svůj nález, podle něhož posl. Jos. Mayer a dr Hanreich pozbyli svých mandátů poslaneckých a za jejich nástupce uznáni: Krištof Gläsel, rolník a hostinský ve Štítarech u Aše, za Jos. Mayera a Jos. Freising, profesor v Černovicích u Brna, za dr Hanreicha.

Ministerstvo vnitra přípisem ze dne 1. března 1928, č. 11.931/1928-7, sdělilo obsah téhož nálezu a oznámilo, že novým poslancům Krištofu Gläselovi a Josefu Freisingovi vydalo ověřující listy poslanecké.

Dále sdělilo ministerstvo vnitra přípisem ze dne 24. února 1928, č. 1.431/1928-7, že na místo zesnulého posl. Samuela Zocha povolalo podle §u 56 řádu volení do posl. sněmovny jako poslance Ondřeje Kocsise, rolníka v Borši, a že mu vydalo ověřující list poslanecký.

Jmenovaní pp. posl. Gläsel a Freising dostavili se do dnešní schůze.

Ježto před tím podle §u 6 jedn. řádu v kanceláři sněmovní podepsali slibovací formuli. přikročíme ke slibu podle §u 22 úst. listiny a §u 6 jedn. řádu tím způsobem, že přečtena bude ústavou předepsaná formule slibu, a to v jazyku českém, pokud se týče v jazyku národnosti, ke které se slibující přihlásili, a páni slibující ke mně přistoupí a vykonají slib podáním ruky a slovem "slibuji", po případě shodným výrazem svého jazyka.

Žádám o přečtení slibovací formule a pp. posl. Gläsela a Freisinga žádám, aby přistoupili ke mně vykonati slib. (Poslanci povstávají.)

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Ich gelobe, der Čechoslovakischen Republik treu zu sein und die Gesetze zu beobachten, sowie mein Mandat nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben.

Předseda: Pan posl. Gläsel.

Posl. Gläsel (podávaje předsedovi ruku): Ich gelobe.

Předseda: Pan posl. Freising.

Posl. Freising (podávaje předsedovi ruku): Ich gelobe. (Poslanci usedají. - Výkřiky posl. Horpynky.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Volební soud v Praze sdělil přípisem ze dne 7. února 1928, čís. 6/28, že přezkoumal podle §u 8, č. 2 a §u 10 zákona ze dne 29. února 1920, č. 125 Sb. z. a n., volitelnost členů posl. sněmovny Jana Zemana, evangelického faráře v Trenčíně, a Rudolfa Hawelky, vrch. zem. rady v Brně, kteří z počtu náhradníků nastoupili na místo zemřelých posl. dr Blaho a Budiga, a usnesl se volbu jejich ověřiti.

Ministerstvo vnitra sdělilo přípisem ze dne 25. listopadu 1927, č. 73.440/7, že rodové jméno posl. Karla Haiplicka zní správně Karel Haiblick.

Dovolené udělil jsem: na dnešní schůzi pp. posl. Geršlovi, Elstnerovi, Vobecké, Landové-Štychové, Zápotockému, dr Uhlířovi, Špatnému- vesměs pro neodkladné zaměstnání, posl. Mikulíčkovi pro úmrtí v rodině; na tento týden posl. Davidovi; na 7 dní posl. dr Štefanovi - pro neodkladné zaměstnání.

Nemocí omluvili se pp. posl. Adámek, Eckert, inž. Kallina, Siegel, dr Gáti.

Lékařská vysvědčení předložili pp. posl. inž. Jan Černý, Červinka a dr Patejdl.

Pan posl. Albín Chalupa oznámil současně s klubem poslanců čsl. soc. dem. strany dělnické, že vzdal se poslaneckého mandátu

Pp. posl. Freising a Gläsel oznámili současně s klubem poslanců "Vereinigter parlam. Klub des Bundes der Landwirte, der Deutschen Gewerbepartei", že stali se členy tohoto klubu. Došla oznámení o změnách ve výborech. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

Do výboru soc.-politického vyslal klub poslanců republikánské strany zeměděl. a malorol. lidu dne 11. února 1928 posl. Macka za posl. Zemana, dne 24. února 1928 posl. Zemana za posl. Macka, dne 27. února 1928 posl. Doležala za posl. Zemana, dne 28. února 1928 posl. Macka za posl. dr Viškovského a posl. Bistřického za posl. Křemena, dne 29. února 1928 posl. Křemena za posl. Bistřického a posl. dr Viškovského za posl. Doležala, dne 1. března 1928 posl. Doležala za posl. Křemena, posl. Křemena za posl. Doležala a posl. Tůmu za posl. Macka, dne 2. března 1928 posl. Petroviče za posl. Tůmu; klub poslanců čsl. strany lidové dne 29. února 1928 posl. dr Novák a za posl. Al. Petra, dne 1. března 1928 posl. Al. Petra za posl. dr Nováka; klub poslanců čsl. nár. demokracie dne 24. února 1928 posl. inž. L. Nováka za posl. G. Navrátila, dne 2. března 1928 posl. Petrovického za posl. inž. L. Nováka; klub poslancov slovenskej žudovej strany dne 10. února 1928 posl. Čillika za posl. Matíka, dne 29. února 1928 posl. Pavlačku za posl. Čillika, dne 2. března 1928 posl. Čillika za posl. Pavlačku; klub poslanců čsl. živnostensko-obchodnické strany středostavovské dne 1. března 1928 posl. Náprstka za posl. Vávru, dne 3. března 1928 posl. Vávru za posl. Náprstka; klub poslanců "Deutsche christl.-soz. Volkspartei" dne 2. března 1928 posl. Krumpe za posl. Greifa, dne 6. března 1928 posl. Greifa za posl. Zajíčka; klub poslanců "Vereinigter parlam. Klub des Bundes der Landwirte, der Deutschen Gewerbepartei" dne 2. března 1928 posl. Fischera za posl. Schuberta, dne 6. března 1928 posl. Platzera za posl. Fischera a posl. Hellera za posl. Tichýho, dne 7. března 1928 posl. Tichýho za posl. Hellera a posl. Schuberta za posl. Platzera; klub poslanců komunistické strany v Československu dne 23. února 1928 posl. Hakena za posl. Čermáka, dne 2. března 1928 posl. Můňu, Haiblicka a Landovou-Štychovou za posl. Hakena, dr Sterna a Schmerdu, dne 3. března 1928 posl. Zápotockého za posl. Můňu, dne 5. března 1928 posl. Můňu za posl. Zápotockého; klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické dne 23. února 1928 posl. dr Wintra za posl. Brodeckého, dne 3. března 1928 posl. Biňovce za posl. Johanise, dne 5. března 1928 posl. Johanise za posl. dr Wintra; klub poslanců "Deutsche nat.-soz. Arbeiterpartei" dne 28. února 1928 posl. Simma za posl. Krebse, dne 1. března 1928 posl. Krebse za posl. Simma, dne 2. března 1928 posl. Simma za posl. Krebse, dne 6. března 1928 posl. Krebse za posl. Simma; klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" posl. Katze za posl. Schäfera.

Do výboru rozpočtového vyslal klub poslanců republikánské strany zeměděl. a malorol. lidu dne 7. března 1928 posl. dr Králíka za posl. E. Vencla, dne 9. března 1928 posl. E. Vencla za posl. dr Králíka a posl. dr Jos. Černého za posl. Molíka; klub poslancov slovenskej žudovej strany posl. Hvozdzíka za posl. dr Polyáka; klub poslanců "Vereinigter parlam. Klub des Bundes der Landwirte, der Deutschen Gewerbepartei" dne 13. února 1928 posl. Böllmanna za posl. Wagnera, dne 7. března 1928 posl. Hodinu za posl. Platzera, dne 8. března 1928 posl. Platzera za posl. Hodinu; klub poslanců komunistické strany v Československu posl. Štětku za posl. Haiblicka; klub poslanců "Deutsche nat.-soz. Arbeiterpartei" dne 6. března 1928 posl. Krebse za posl. Simma; klub poslanců "Deutsche Nationalpartei" posl. Horpynku za posl. dr Rosche; klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" posl. Tauba za posl. Dietla.

Do výboru branného vyslal klub poslanců republikánské strany zeměděl. a malorol. lidu posl. Doležala za posl. dr inž. Botto.

Předseda: Došla sdělení ze senátu. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

Předseda senátu sdělil přípisy ze dne 29. února 1928, že senát usnesl se ve 116. schůzi dne 28. února 1928 k návrhu posl. sněmovny, aby lhůty dané §em 43 úst. listiny k projednání usnesení senátu o osnově

zákona, kterým se mění §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (tisk 2245-I sen.),

zákona o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 úst. listiny (tisk 2016-I sen.),

zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (tisk 476 sen.), prodlouženy byly o dalších 10 týdnů.

Dále sdělil předseda senátu:

přípisem ze dne 28. února 1928, že senát přijal ve 113. a 116. schůzi dne 14. a 28. února 1928 osnovu zákona o zahlazení odsouzení (tisky 487 a 566 sen.), ve znění odchylném od předchozího usnesení posl. sněmovny,

přípisy ze dne 1. března 1928, že senát přijal:

ve 116. a 117. schůzi dne 28. a 29. února 1928 osnovu zákona o náhradě ošetřovacích útrat za příslušníky hlav. města Prahy ve všeobecné nemocnici v Praze (tisk 586 sen.), ve znění usneseném posl. sněmovnou,

ve 117. schůzi dne 29. února 1928 zkráceným řízením podle §u 55 jedn. řádu senátu osnovu zákona o zatímní ochraně lesů (tisk 587 sen.), ve znění usneseném posl. sněmovnou,

ve 115., 116. a 117. schůzi dne 17., 28. a 29. února 1928 osnovu zákona o cestovních pasech (tisk 544 sen.).

Předseda: Došla naléhavá interpelace. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

Naléhavá interpelace posl. Štětky, dr Sterna, Šafranko a soudr. vládě o daňovém chaosu, daňových srážkách z mezd a platů a o vrácení daňových přeplatků.

Předseda: Došly dotazy. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

Dotazy:

posl. Tayerle ministru vnitra o vyšetřování sociálního a politického rozvrstvení zaměstnanců policejními úřady (č. D 1030-II);

posl. Šamalíka, Adámka, dr Mičury, dr Daňka, Janovského, Bezděka, Staška, Sedláčka, Koška, Rýpara a druhů vládě o snížení cukerní daně spotřební a obratové a upravení celních tarifů cukerních (č. D 1031-II);

posl. Stanislava a druhů ministru vnitra, že se na Slovensku neprovádí zákon ze dne 23. dubna 1925, č. 96 Sb. z. a n. (č. D 1032-II);

posl. inž. Dostálka a druhů:

ministru veř. prací o provedení systemisace zaměstnanců pro pragmatikální úředníky u státních báňských a hutnických závodů (č. D 1033-II),

ministru školství a nár. osvěty o nezákonném postupu nadřízených školských úřadů, jímž bylo vyučování katol. náboženství na učitelském ústavě jak povinné tak nepovinné zredukováno a příslušnému učiteli náboženství uloženo vyučovati němčině na gymnasiu za onemocnělého prof. Šabatu (č. D 1037-II);

posl. dr Holotu ministru školstva a nár. osvety o zastavení penzie Jána Grancsayho, učiteža na odpočinku (č. D 1038-II);

posl. Füssyho ministru soc. pečlivosti o penzii válečného invalidy Jána Pistu (č. D 1039-II);.

posl. dr Schollicha ministru školství a nár. osvěty o vyřazení žáka obecné školy Jana Knoblocha ve Znojmě ze školy (č. D. 1040-II);

posl. dr Koberga:

ministru železnic, že dělníci na trati Albrechtice-Jindřichov byli zadrženi, poněvadž vozí ruční zavazadla (č. D 1041-II),

ministru financí o jazykovém výnosu (č. D 1049-II),

předsedovi vlády o čestné pensi rady zem. soudu v. v. Valtra Kudlicha v Opavě jako býv. přísedícího slezského zem. výboru (č. D 1050-II);

posl. dr Wollschacka ministru železnic o úrazu na nádraží v Malé Morávce (č. D 1043-II);

posl. Sladkého ministru nár. obrany:

o ponechání stálé vojenské posádky v Bruntále ve Slezsku (č. D 1044-II),

o déle sloužících vojenských gážistech (č. D 1048-II);

posl. dr Daňka a druhů ministru vnitra o volbě volitelů pro volbu delegáta zemědělské rady v okresu tišnovském na Moravě (č. D 1047-II);

posl. Sedláčka, Vičánka a Stanislava ministru zemědělství o regulaci Dřevnice (č. D 1034-II);

posl. Kříže ministru zemědělství o ničení přírodních krás na Třeboňsku (č. D 1036-II);

posl. Eckerta a druhů ministrům vnitra, financí a ministru průmyslu, obchodu a živností o neodůvodněném protežování a nekalé soutěži stát. tiskáren a vládního tisku proti živnostníkům, platícím daně (č. D 1042-II);

posl. Čuříka ministru nár. obrany o rozdělování fondu Ruské Legie a zřízení Sociálního Ústavu legionářského (č. D 1045-II);

posl. Vološina a druhů ministrům zemědělství, vnitra a financí ve věci ochrany vinohradarstva na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (č. D 1046-II);

posl. Horpynky ministru soc. péče o sporu u Dělnické úrazové pojišťovny pro Čechy (č. D 1051-II);

posl. Kurťaka ministru nár. obrany o zproštění vojenské služby Alexandra Štefuci (č. D 1035-II).

Předseda: Došly odpovědi na dotazy. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

Odpovědi:

min. financí na dotaz:

posl. Bergmanna a druhů o pensionování civ. geometra Ant. Čapka v Hradci Král. (č. D 955-II),

posl. Sedláčka a Fr. Matouška o zřizování okrskových celních správ (č. D 929-II).

posl. Szentiványiho vo veci likvidácie akcie výmeny peňazí v Podkarpatskej Rusi (č. D 980-II);

min. soc. péče na dotaz:

posl. Kurťaka o důchodu Michala Bory z Velké Kopani (č. D 748-II),

posl. inž. Kalliny, že Léčebný fond veř. zaměstnanců nevyplácí splatných částek p. řediteli obč. školy Adolfu Winterovi v Karlových Varech (č. D 857-II);

min. vnitra a spravedlnosti na dotaz posl. Sladkého o bezpříkladném tiskovém útoku, podniknutém časopisem "Gazetta kresová" proti básníku Petru Bezručovi (č. D 923-II;

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Gregorov itsa o krivdách, páchaných ohladne maďarských škôl v obciach Gomboš pusta, Paňovce, Šeňa, Cestice, Nižný a Vyšný Čaj, Byster, Rákoš a Bohdanovce (župa abauj-turnianska) (č. D 906-II);

min. obchodu a zemědělství na dotaz posl. Koudelky o ochraně zemědělství v obvodu průmyslových závodů Králova Dvora u Berouna (č. D 763-II);

min. obchodu na dotaz posl. Janovského a druhů, že zem. správa politická v Brně povoluje hostinskou koncesi lidem, neschopným pro její vykonávání (č. D 907-II);

min. vnitra na dotaz posl. Fedora o detských prídavkoch Emericha Toldyho, penzionovaného četníka, obyvateža v Nelipine (č. D 1027-II);

min. železnic na dotaz: posl. dr Koberga o úpravě platů zaměstnanců Košicko-Bohumínské dráhy (č. D 925-II),

posl. Krebse o vrácení přeplacených daní železničním pensistům (č. D 952-II),

posl. Simma o pohoršlivé události na dráze v Jablonci n. N. (č. D 943-II).

Předseda: Dne 8. března 1928 byly poštou rozeslány tištěné zprávy.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

1484. Zpráva výborů soc.-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 1473) o stavebním ruchu.

1485. Zpráva výborů soc.-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu (tisk 1475) zákona o ochraně nájemníků.

1486. Zpráva výboru soc.-politického o vládním návrhu zákona (tisk 1474) o odkladu exekučního vyklizení místností.

Předseda: Dne 8. března 1928 byly poštou rozeslány tištěné interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

1471. Interpelace:

I. posl. Landové-Štychové a soudr. min. školství a nár. osvěty o opětném hrubém chování sekčního šéfa Mlčocha,

II. posl. Buřívala a druhů min. vnitra o změně sídla okr. správy politické do Č Třebové,

III. posl. Knejzlíka, Davida a druhů min. školství a nár. osvěty o ustavení místního osvětového sboru v Přerově,

IV. posl. Netolického, dr Franke, Buřívala a druhů min. vnitra pro jednání okr. politické správy v Lanškrouně proti usnesení obec. zastupitelstev v Ústí n. Orl. a v Č. Třebové ve věci novelisace sociálního pojištění,

V. posl. dr Keibla a druhů min. financí a min. železnic o poměrech na překladišti v Děčíně-Loubí a Rozbělesích,

VI. posl. Hackenberga a soudr. min. vnitra a min. soc. péče o stávce u firmy Regenhart a Reimann ve Frývaldově a o postupu četnictva proti stávkujícím,

VII. posl. Knirsche a druhů min. spravedlnosti, že něm. vydání "Sbírky zákonů a nařízení" vychází pozdě,

VIII. posl. Mikuláše, Knejzlíka, Práška a druhů min. zemědělství a vnitra o vydání vlád. nařízení k zákonu o plemenitbě hospodářských zvířat z r. 1924, č. 169 Sb. z. a n.,

IX. posl. Koudelky a soudr. min. železnic o přeměně ručních zábran na trati Č. Třebová-Praha a o neblahých následcích s tím souvisících,

X. posl. Grünznera, Tauba a soudr. min. veř. prací o úpravě požitků stát. cestářů,

XI. posl. Buriana a soudr. min. školství a nár. osvěty o persekuci žáků středních škol v Brně,

XII. posl. Kopasza, Majora a súdr. min. železníc o zrušení učňovskej školy v hlavnej dielni na Vrútkach.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP