Úterý 17. ledna 1928

Začátek schůze v 6 hod. 43 min. večer.

Přítomni:

Předseda: Malypetr.

Místopředsedové: dr Buday, inž. Dostálek, Horák, Slavíček, Stivín, Zierhut.

Zapisovatelé: Špatný, Vávra.

224 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři dr Beneš, dr Gažík, dr Mayr-Harting, Najman, dr Spina, dr Srdínko, dr Tiso, Udržal.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha.

Předseda (zvoní): Zahajuji 121. schůzi poslanecké sněmovny.

Pan posl. Rudolf Hawelka dostavil se do této schůze.

Ježto předtím podle §u 6 jedn. řádu v kanceláři sněmovní podepsal slibovací formuli, přikročíme ke slibu podle §u 22 úst. listiny a §u 6 jedn. řádu tím způsobem, že přečtena bude ústavou předepsaná formule slibu, a to v jazyku českém, pokud se týče v jazyku národnosti, ke které se slibující přihlásil, a slibující ke mně přistoupí a vykoná slib podáním ruky a slovem "slibuji", po případě shodným výrazem svého jazyka.

Žádám o přečtení slibovací formule, a pana posl. Hawelku žádám, aby přistoupil ke mně vykonat slib. (Poslanci povstávají.)

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Ich gelobe der Čechoslovakischen Republik treu zu sein und die Gesetze zu beobachten, sowie mein Mandat nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben.

Posl. Hawelka (podávaje předsedovi ruku): Ich gelobe. (Potlesk. - Poslanci usedají.)

Předseda: Omluvy a dovolené, uvedené v dnešní prvé schůzi, platí též pro tuto schůzi.

Přikazuji:

Výborům soc.-politickému a rozpočtovému:

1411. Vládní návrh zákona o příplatcích některým státním a jiným veřejným -zaměstnancům ve výslužbě a pozůstalým po takových zaměstnancích, zemřelých v činné službě nebo ve výslužbě.

Výboru ústavně-právnímu:

1412. Vládní návrh zákona, kterým se stanov í doba nové organisace pro krajské soudy v Písku a v Plzni.

Výborům brannému a rozpočtovému:

1413. Vládní návrh zákona, kterým se mění § 2 a § 5 zákona ze dne 19. března 1920, č. 194 Sb. z. a n., o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a § 3 a § 16 zákona ze dne 22. prosince 1924, č. 288 Sb. z. a n., o změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich.

Navrhuji, aby byly jmenovaným výborům k podání zpráv o těchto vládních návrzích uloženy lhůty 8denní.

Sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo souhlasí s navrženými lhůtami, nechť zdvihne ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůty jsou přijaty.

Pan posl. Al. Kříž podal mně dne 15. prosince 1927 dotaz podle §u 70 jedn. řádu, v němž se táže, proč mezi podáním naléhavých interpelací jeho klubovních kolegů, jež byly podány 25. a 26. října - jsou to tisky 1232, 1238 a 1240 - a rozdáním těchto naléhavých interpelací tiskem uplynula doba skoro 2 měsíců. Interpelace tyto byly rozdány tiskem dne 19. prosince 1927. Táže se dále, zda a jakým způsobem se chci postarati o nápravu.

V odpověď na tento dotaz sděluji panu poslanci, že podle §u 69 jedn. řádu rozhoduje sněmovna při interpelaci označené za naléhavou, zda-li jest o ní provésti rozpravu, ve kteréžto rozpravě musí interpelovaný člen vlády na interpelaci odpověděti. Po skončení rozpravy zaujme sněmovna stanovisko k odpovědi hlasováním. Zákon nestanoví lhůty, ve kterých toto jednání sněmovní má býti provedeno.

Měl jsem již jednou příležitost upozorniti, že není v intencích zákona, aby sněmovna se tu spokojila s bezodkladnou sice, při tom však pouze dilatorní odpovědí interpelovaného, jakou by tato odpověď musila býti, kdyby tázaný byl nucen odpověděti ihned také při otázkách obsáhlejších nebo spletitějších, jichž zodpovědění vyžaduje obsáhlého šetření.

Vyvinula se tudíž praxe taková, že sněmovní jednání o naléhavé interpelaci zahajuje se tehdy, když nejen interpelanti, nýbrž i interpelovaný může do eventuelní rozpravy přinésti dostatečný materiál jako podklad diskuse i konečného úsudku sněmovny ve věci interpelované. Mám za to - a tento můj názor sdílí též předsednictvo - že jen tento postup zaručuje vážné projednávání naléhavých interpelací a odpovídá intencím zákona.

Zmíněným interpelacím sice naléhavost přiznána nebyla, přece však všechny tři zodpověděny byly alespoň rozdáním tištěných odpovědí ve schůzi nejblíže příští po rozdání jich tiskem.

Přikročím k ukončení schůze.

Před tím sděluji ještě, že pan posl. Haken ve své řeči v dnešní prvé schůzi použil výroků obsahujících projevy ohrožující bezpečnost státu.

Sděluji, že předsednictvo se usneslo podle §u 9, lit. m) jedn. řádu projevy tyto vyloučiti z těsnopisecké zprávy.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala ve čtvrtek dne 19. ledna 1928 ve 2 hod. odpol. s

pořadem:

1. Zpráva výboru soc. politického o usnesení senátu (tisk posl. sněm. 1222) k usnesení poslanecké sněmovny (tisk sen. 338 a 482) o návrhu posl. Bečko, Brožíka, inž. Nečase a soudr. (tisk posl. sněm. 306 a 515), aby byl vydán zákon, kterým se mění a doplňuje všeobecný báňský zákon (obecný horní zákon) ze dne 23. května 1854, č. 146 ř. z., pro Slovensko a Podkarpatskou Rus (tisk 1390).

2. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a o řízení exekučním (tisk 1383).

3. Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení senátu (tisk posl. sněm. 2) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1494-I a 1829-I) o osvojení (tisk 1389).

4. Zpráva výborů ústavně-právního a rozpočtového k usnesení senátu (tisk sněm. 1223) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 445 a 476) o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (tisk 1350).

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas s trest. stíháním posl. Kubicsko pro přečin podle §u 18, č. 2 a 3, dvojnásobný přečin podle §u 14, č. 5 a pro přečin podle §u 15, č. 3 zákona na ochranu republiky (tisk 648).

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. Hlinky pro dvanácteronásobný přečin pomluvy a urážky na cti podle §u 1, §u 2, §u 3, č. 1, §u 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 674).

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Liberci za souhlas s trest. stíháním posl. Neuratha pro přečin podle §u 14, č. 1 zákona na ochranu republiky (tisk 904).

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. Majora pro přečin pomluvy podle §u 1 a §u 3, č. 2, §u 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914, přečin podle §u 14, č. 4 a 5, přečin podle §u 14, č. 1, přečin podle §u 18, č. 1 a 2 a zločin podle §u 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a §u 153 tr. z., kterých se dopustil na schůzi v Gutě; dále pro přečin podle §u 14, č. 1, přečin pomluvy podle §u 1, §u 3, č. 1 a 2, §u 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914, přečin podle §u 18, č. 1 a 2, zločin podle §u 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a §u 159 voj. tr. z., přečin podle §u 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, přečin urážky vlády podle §u 2, §u 4, odst. II a §u 8, č. 2 zák. čl. XLI z r. 1914 a zločin podle §u 15, č. 3 a §u 1, odst. 1 zákona na ochranu republiky, kterých se dopustil na schůzi v Komárně (tisk 905).

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trest. soudu v Praze za souhlas s trest. stíháním posl. Jílka a Neuratha pro zločin podle §u 2 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n. (tisk 378).

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. Majora pro přečin výzvy k trestním činům podle §u 15, č. 2 a přečin podle §u 14, č. 1 zákona na ochranu republiky (tisk 906).

11. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. Kršiaka pro zločin výzvy k trestním činům podle §u 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, podle §u 159 voj. tr. z. a §u 153 tr. z., přečin podle §u 14, č. 5 a přečin podle §u 14, č. 3 zákona na ochranu republiky (tisk 909).

Jsou snad proti tomuto návrhu nějaké námitky? (Nebyly.)

Není jich. Návrh můj je přijat.

Končím schůzi.

(Schůze skončena v 6 hod. 50 min. večer.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP