Úterý 17. ledna 1928

Začátek schůze ve 3 hod. 27 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Malypetr.

Místopředsedové: Zierhut, dr Buday, inž. Dostálek, Horák, Slavíček, Stivín.

Zapisovatelé: Petrovič, Rýpar.

224 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři dr Beneš, dr Gažík, dr Mayr-Harting, Najman, dr Spina, dr Srdínko, dr Tiso, Udržal.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce dr Mikyška.

Denní pořad

120. schůze poslanecké sněmovny N. S. R. Č.,

svolané na

úterý dne 17. ledna 1928 o 3. hod. odpol.:

1. Zpráva výborů ústavně-právního a rozpočtového o usnesení senátu (tisk 1037) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 123 a 364), kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a o řízení exekučním (tisk 1383).

2. Zpráva výboru soc. politického o usnesení senátu (tisk posl. sněm. 1222) k usnesení posl. sněmovny (tisk sen. 338 a 482) a návrhu posl. Bečko, Brožíka, inž. Nečase a soudr. (tisk posl. sněm. 306 a 515), aby byl vydán zákon, kterým se mění a doplňuje všeobecný báňský zákon (obecný horní zákon) ze dne 23. května 1854, č. 146 ř. z., pro Slovensko a Podkarpatskou Rus (tisk 1390).

3. Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení senátu (tisk posl. sněm. 2) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1494-I a 1829-I) o osvojení (tisk 1389).

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trest. soudu v Praze za souhlas s trest. stíháním posl. Jílka a Neuratha pro zločin podle §u 2 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n. (tisk 378).

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas s trest. stíháním posl. Kubicsko pro přečin podle § 18, č. 2 a 3, dvojnásobný přečin podle §u 14, č. 5 a pro přečin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky (tisk 648).

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. Hlinky pro dvanácteronásobný přečin pomluvy a urážky na cti podle §u 1, §u 2, §u 3, čís. 1, §u 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 674).

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Liberci za souhlas s trest. stíháním posl. Neuratha pro přečin podle §u 14, č. 1 zákona na ochranu republiky (tisk 904).

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. Majora pro přečin pomluvy podle §u 1 a §u 3, č. 2, §u 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914, přečin podle §u 14, č. 4 a 5, přečin podle §u 14, č. 1, přečin podle §u 18, č. 1 a 2 a zločin podle §u 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, a §u 153 tr. z., kterých se dopustil na schůzi v Gutě; dále pro přečin podle §u 14, č. 1, přečin pomluvy podle §u 1, §u 3, č. 1 a 2, §u 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914, přečin podle §u 18, č. 1 a 2, zločin podle §u 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a §u 159 voj. tr. z., přečin podle §u 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, přečin urážky vlády podle §u 2, §u 4, odst. II a §u 8, č. 2 zák. čl. XLI z r. 1914 a zločin podle §u 15, č. 3 a §u 1, odst. 1 zákona na ochranu republiky, kterých se dopustil na schůzi v Komárně (tisk 905).

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. Majora pro přečin výzvy k trest. činům podle §u 15, č. 2 a přečin podle §u 14, č. 1 zákona na ochranu republiky (tisk 906).

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. Kršiaka pro zločin výzvy k trest. činům podle §u 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, podle §u 159 voj. tr. z. a §u 153 tr. z., přečin podle §u 14, č. 5 a přečin podle §u 14, č. 3 zákona na ochranu republiky (tisk 909).

Předseda (zvoní): Zahajuji dnešní 120. schůzi posl. sněmovny pod mimořádně tísnivým dojmem truchlivých zpráv (Poslanci povstávají.), k nimž jsou smutečním doprovodem květy na třech osiřelých poslaneckých křeslech. Na Nový rok vyzváněly ve Vinné pohřební hrany posl. Jozefu Žalobinovi na poslední jeho cestě. Právě za měsíc po úmrtí dr Pavla Blaho skolila nešťastná rána z pušky dne 28. prosince minulého roku tohoto národně uvědomělého rolníka, který na slovenském východě byl již před převratem průkopníkem pro národní a politické osvobození svého národa. Po převratu věnoval se Žalobin organisaci republikánské strany, získávaje mezi východoslovenskými malými zemědělci pochopení pro snahu vybaviti se ze starého ovzduší politickou uvědomělostí. Úrodnou půdou pro tuto úspěšnou práci byla mu "Domovina", jejímž byl předsedou, a župní zastupitelstvo strany v Košicích, jemuž jako člen náležel. Při volbách do Národního shromáždění r. 1925 zvolen byl za republikánskou stranu poslancem ve volebním kraji prešovském. Náhlý a tragický konec tohoto teprve 44letého pracovníka a upřímného zastánce československého sjednocení vzbudil upřímný zármutek všech, kdož poznali Žalobinův ryzí charakter.

Dne 3. ledna sklála v hrob srdeční choroba v Boršově u Moravské Třebové posl. Františka Budiga ve věku 57 let. Jako příslušník německé strany křesťansko-sociální začal se obírati politikou, když v rodné své obci Boršově převzal otcovu usedlost. R. 1907 dosáhl v užší volbě mandátu do říšské rady, r. 1913 pak vyslán byl německou stranou křesťansko-sociální do moravského zemského sněmu. R. 1920 připadl mu na sdruženou kandidátku německých stran poslanecký mandát v brněnském volebním kraji a při volbách r. 1925 zvolen byl opětně za německou stranu křesťansko-sociální poslancem v témže kraji volebním. V prvém volebním období byl členem výborů branného, vyšetřovacího a zemědělského, v druhém období členem branného výboru. Ve své rodné obci byl starostou a předsedou katolického spolku i předsedou svazu německých křesťanských zemědělců na Moravě. V posl. Budigovi odešel m už skromné povahy, sympatický politik, který za své poslanecké činnosti v této sněmovně věnoval horlivý zájem zejména otázkám zemědělským, školským a vojenským.

V zápětí po skonu posl. Budiga podlehl dne 4. ledna v bratislavské nemocnici těžké nemoci dr Samuel Zoch, evangelický biskup v Modré. Po třetí během 5 týdnů schvátila smrt na Slovensku obětavého pracovníka národního, zkosivši třetí svoji oběť v klubu poslanců republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu. Samuel Zoch narodil se v Cerovu v okrese krupinském. Vystudovav střední školu v Šoproni a theologii ve Vídni, stal se r. 1908 farářem v Modré. Zde založil evangelický slovenský sirotčinec, redigoval evangelický církevní časopis "Stráž na Sioně", stal se biskupským administrátorem západního okrsku evangelické církve a roku 1921 byl zvolen biskupem. Vedle svého povolání duchovenského byl vždy též veřejně a politicky činný. Není divu, že pracovník tak pohotový povolán byl též do revolučního Národního shromáždění. Členství v tomto sboru vzdal se však - podrobiv se příkazu státního zájmu - již počátkem r. 1919, aby jako první župan postavil se v čelo důležité župy bratislavské a provedl tam organisaci vnitřní správy. V úřadě tom setrval do 15. září 1919. V r. 1925 zvolen byl v košickém volebním kraji na kandidátní listinu republikánské strany členem poslanecké sněmovny Národního shromáždění a klubem vyslán do výboru rozpočtového. Pro jednotu státu a proti plánům Rothermereovým vystoupil pádnou obranou jak ve sněmovně, tak přímými odpověďmi do Londýna a projevem na manifestační schůzi na Slovanském ostrově v Praze. Přes svoji vyčerpávající zaměstnanost duchovního hodnostáře a politického pracovníka nezanedbával řadu odvětví veřejného života na Slovensku a pracoval pro povznesení kulturní, hospodářské i sociální slovenského lidu. Z uvedeného lze posouditi, co předčasně ztratilo Slovensko v neúnavném tomto teprve 45letém pracovníku ušlechtilé, snášenlivé povahy, ryzího, vlasteneckého i lidumilného srdce, vždy ochotném pomoci radou i skutkem.

Vzdali jste úctu světlé památce těchto zesnulých povstáním a svolili tím též, aby dnešní projev zaznamenán byl v zápise o této schůzi. (Poslanci usedají.)

Ministerstvo vnitra sdělilo přípisem ze dne 11. ledna 1928, č. 1.023/1928-7, že na místo zesnulého posl. Budiga povolalo podle §u 56 řádu volení do posl. sněmovny jako poslance Rudolfa Hawelku, vrchního zemského radu v Brně, a že mu vydalo ověřující list poslanecký.

Dovolené udělil jsem: na dnešní schůzi pp. posl. Geršlovi, Hodinovi, Kleinovi, Tayerlemu; na tento týden posl. Surovjakovi, dr Szüllőmu, dr Keiblovi - vesměs pro neodkladné záležitosti.

Nemocí omluvili se posl. Branecký, Fischer.

Lékařská vysvědčení předložili posl. Siegel a dodatečně posl. E. Vencl.

Došla oznámení o změnách ve výboru. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

Do výboru rozpočtového vyslal klub poslancov slovenskej ľudovej strany posl. dr Polyáka za posl. Matíka; klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" posl. Hackenberga za posl. Kirpalovou.

Předseda: Došlo oznámení od vlády. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

Náměstek předsedy vlády sdělil přípisem ze dne 30. prosince 1927, č. j. 19.075/27 m. r. že vláda předložila senátu k projednání a schválení Národním shromážděním návrh zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona č. 64/24 Sb. z. a n. o poměru československé státní správy k československé plavební akciové společnosti oderské.

Předseda: Došla sdělení ze senátu. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

Předseda senátu sdělil přípisy ze dne 17. prosince 1927, že senát přijal zkráceným řízením podle §u 55 jedn. řádu senátu:

ve 108. až 112. schůzi dne 13. až 17. prosince 1927 osnovu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1928 (tisk 549 sen.);

ve 112. schůzi dne 16. a 17. prosince 1927 osnovy:

zákona, jímž se doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních (tisk 557 sen.),

zákona, jímž se mění zákon ze dne 1. července 1926, č. 118 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 17. prosince 1926, č. 237 Sb. z. a n., o změně §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (tisk 558 sen.), zákona, kterým se mění některá ustanovení o poplatkovém ekvivalentu na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (tisk 559 sen.),

zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (tisk 560 sen.), zákona o hranici příjmu, vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (tisk 561 sen.), a to vesměs ve znění usneseném posl. sněmovnou.

Předseda: Došly naléhavé interpelace. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

Naléhavé interpelace:

posl. Mondoka, dr Gáti a soudr. ministru zahraničních věcí o skandálním jednání rumunských pohraničních úřadů a o škodách, které tím utrpěli občané z tiačevského okresu,

posl. Můni a soudr. ministru vnitra o konfiskaci časopisu "Rudé Právo" v Praze v listopadu 1927.

Předseda: Došly dotazy. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

Dotazy:

posl. Sladkého předsedovi vlády o čsl. vyhnancích a plebiscitních uprchlících na Těšínsku (č. D 959-II);

posl. Adámka ministru železnic o špatném vytápění vlaků a jich zpožďování na trati Heřm. Městec-Borohrádek (č. D 960-II);

posl. Štětky: ministru spravedlnosti ve věci Jana Mrťky z Luh (č. D 961-II), ministru vnitra o stranickém postupu okresní správy politické v Rychnově n. K. (č. D 966-II);

posl. Windirsche ministru nár. obrany o několika stížnostech proti vojsku v Liberci (č. D 951-II);

posl. Jaši ministru školství a nár. osvěty:

o nezákonném a provokativním jednání učitele náboženství faráře Ant. Krpouna z Benetic proti správci školy ve Svatoslavi, okres Třebíč na Moravě (č. D 968-II),

o nesprávném postupu předsedy okr. školního výboru dr Karla Bočana v Přerově proti učiteli-vojáku Vojtěchu Chajdovi (č. D 971-II);

posl. dr Patejdla ministru vnitra o zamítání žádostí legionářů za udělení dispense od svobodného stavu a stanoveného věku pro přijetí k četnictvu (č. D 969-II);

posl. Al. Kříže ministru zemědělství o příliš vleklém vyřizování melioračních projektů jihočeských (č. D 972-II);

posl. dr Jabloniczkého ministru železnic, co se stane s bratislavským osobním nádražím (č. D 970-II);

posl. Krebse:

ministru železnic o vrácení přeplacených daní železničním pensistům (č. D 952-II),

ministru financí o zadání tabáční trafiky v Č. Žlebích v pol. okrese prachatickém (č. D 954-II),

ministru pošt a telegrafů o přeložení filiálního poštovního úřadu ze zastávky Litoměřice-město na nákladní nádraží severozápadní dráhy (č. D 953-II);

posl. Fedora:

ministru financí o zvýšenie penzie penzionovaných robotníkov a robotničiek tabakovej režie (č. D 958-II),

ministru nár. obrany o škodách, zapríčinených čs. vojskom v r. 1918 a 1919 (č. D 967-II).

Předseda: Došly odpovědi na dotazy. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

Odpovědi:

min. železnic na dotaz:

posl. dr Daňka, Bezděka, Šamalíka a druhů o vybudování čekárny ve stanici Troubsko-Bosonohy u Brna (č. D 739-II),

posl. Šamalíka a druhů o vybudování podjezdu v Rájci na nádraží (č. D 743-II),

posl. Fedora v záležitosti sriadenia penzie Františka Reimana, obyvateľa v Filakové (č. D 880-II);

min. vnitra na dotaz:

posl. dr Korlátha o poukázaní požitkov župným a notárskym penzistom v Podkarpatskej Rusi (č. D 699-II),

posl. Fedora:

v záujme odstránenia differencie medzi penziemi starých a nových penzistov žúp a obcí (č. D 733-II), o detských prídavkoch Imricha Toldyho, penzionovaného četníka, obyvateľa v Nelipine (č. D 900-II),

posl. Fr. Navrátila, Světlíka, Janovského a druhů o přehmatech četnické stanice v Předmostí u Přerova (č. D 846-II),

posl. inž. Kalliny o nemožných ustanoveních, za nichž nejdecká okr. politická správa chce povoliti letošní slavnosti Svazu Němců při jeho valné hromadě (č. D 854-II),

posl. Kurťaka: aby bylo rychleji provedeno disciplinární vyšetřování činnosti pana Františka Reguly, notáře v Kušnici (č. D 395-II), o notáři Františku Řeholovi (č. D 523-II),

posl. dr Koberga a druhů o zabavení čísla 37 ze dne 17. září 1927 slezských časopisů: "Oderberger Zeitung", "Teschner Anzeiger", "Wagstädter Bezirkszeitung" a "Deutsche Volkswehr", Frýdek (č. D 904-II),

posl. Brodeckého o prováděcím nařízení k zákonu o četnických pensích č. 153/23 a o odpíraném právu na připočtení 10 let do pensijní základny podle §u 7 cit. zákona (č. D 931-II);

min. financí na dotaz:

posl. Fedora v záležitosti Jána Mártha, obyvateľa v Žarnove, ž. XX., následkom nevyplatenia zadržaných peniazí (č. D 881-II),

posl. inž. Kalliny, že František Mifek z Tuhnic, "Bürgerstübl", syn zemřelého soudního podúředníka jménem František Mifek, nedostává sirotčí důchod (č. D 915-II);

min. zahraničí na dotaz posl. Vološina o užívání lesa obce Sasfalovo a Čorny Ardov (Podkarpatská Rus, okr. Sevljuš), který leží v Rumunsku (č. D 811-II);

vlády na dotaz:

posl. inž. Nečase o politickém uprchlíkovi Eleku Köblösovi, vězněném v Berehově (č. D 911-II),

posl. Šamalíka, Bezděka, dr Daňka a druhů o otázce nouzové akce (povodně na Židlochovsku) (č. D 334-II),

posl. Gregorovitsa o urážke jazykových práv maďarského obyvatelstva v Moldave (č. D 891-II);

min. školství a nár. osvěty na dotaz:

posl. inž. Kalliny:

o neudržitelných poměrech v obecném a občanském školství v karlovarském okrese (č. D 890-II),

o neudržitelných školských poměrech v Rossbachu u Aše (č. D 902-II),

poslance dr Mičury a druhů o agitaci ředitele měšť. školy v Sabinově J. Douši a učitelky A. Kolářové proti tělocvičné jednotě "Orel" (č. D 840-II),

posl. Gregorovitsa:

vo veci žiadosti obyvateľstva obce Makrance o naukosdelný jazyk maďarský (č. D 893-II),

vo veci žiadosti obyvateľstva obce Čečejovce o naukosdelný jazyk maďarský (č. D 892-II),

posl. Fedora:

v záležitosti príspevkov Heleny Sommerovej, bývalej opatrovníčky, št. obyvateľky v Sabinove (č. D 882-II), o urážlivom penzionovaní Jánovej Balčikovej, roď. Martončikovej (č. D 896-II),

posl. dr Koberga o novelisaci zákona o obecních knihovnách (č. D 914-II),

posl. Sladkého o přemístění učitelského ústavu z Příbora do Jihlavy (č. D 921-II);

min. zemědělství na dotaz:

posl. inž. Kalliny o regulaci řeky Zvodavy od mezníku 541 až 549 u Markhausen, v okrese kraslickém (č. D 901-II),

posl. Kurťaka o zabavování dobytčích pasů zemědělcům na Podkarpatské Rusi (č. D 741-II);

min. veř. prací na dotaz:

posl. Fedora:

v záležitosti umiestnenia Irmy Berstädtovej (č. D 571-II), o regulovaní rieky Hornádu, na území medzi Čaňou-Ždaň-Nádošť-Gyňov-Šeňa -Kehnec a Migléc (č. D 720-II),

posl. Hakena o poměrech na dolech svatoňovické pánve (č. D 886-II),

posl. Nejezchleba-Marchy, Staňka, Pelíška o vyšetření příčin zátop na Židlochovsku, o podpoře postiženým a o regulaci při stoku Svitavy a Svratky tamtéž (č. D 299-II);

min. nár. obrany na dotaz:


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP