Pátek 2. prosince 1927

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Tím projednány jsou všechny resoluční návrhy a vyřízen je tak druhý odstavec pořadu.

Konečně máme ještě hlasovati o prohlášení pana ministra financí, které učinil ve 102. schůzi sněmovny dne 25. října 1927, předkládaje k projednání státní rozpočet.

Návrh na odklad hlasování podán nebyl.

Dám tedy hlasovati podle §u 65 jedn. řádu.

Kdo souhlasí, aby prohlášení pana ministra financí ze 102. schůze sněmovny bylo schváleno, zvedni ruku. (Děje se.)

To je většina.

Tím poslanecká sněmovna schválila toto prohlášení pana ministra financí.

Tím je pořad schůze vyřízen.

Rozhodneme hlasováním podle §u 69 jedn. řádu, zda a kdy jest zahájiti rozpravu o interpelacích označených za naléhavé, které rozdány byly ve včerejší 111. schůzi poslanecké sněmovny.

Jsou to tisky:

1081. Naléhavá interpelace posl. Schmerdy, Šafranko, Jurana a soudr. vládě o finanční krisi nemocenských pokladen.

1089. Naléhavá interpelace posl. Chvojky, Špatného, Červinky, dr Patejdla a druhů vládě o finanční krisi nemocenských pojišťoven.

Žádám za přečtení petitů těchto interpelací.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 1081:

Tážeme se vlády, co hodlá učiniti k nápravě kritického finančního stavu nemocenských pojišťoven, který způsobil nález Nejvyššího správního soudu č. 6399/27?

Tisk 1089:

Podepsaní táží se vlády republiky Československé:

Co hodlá vláda učiniti, aby katastrofální krise nemocenských pojišťoven byla odstraněna, zejména, jak chce odstraniti těžké poškození pojišťoven výše zmíněným rozhodnutím Nejvyššího správního soudu?

Předseda: Na tyto, naléhavé interpelace byla rozdána společná odpověď jako tisk 1283.

Ježto obě interpelace jednají o témž předmětu, dám o nich hlasovati najednou. (Námitek nebylo.)

Námitek není.

Kdo souhlasí, aby těmto interpelacím označeným za naléhavé přiznána byla rozprava podle jednacího řádu a aby rozprava tato podle návrhu podatelů zahájila se v nejbližší schůzi, zvedni ruku. (Děje se.)

To je menšina. Tím rozprava přiznána nebyla.

Dále máme:

1082. Naléhavá interpelace posl. Chlouby, Můni a soudr. vládě o tajném skladišti zbraní v dome předsedy organisace fašistů Jakubky v Lounech.

Žádám za přečtení petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Podepsaní se táží, zda, jest vláda ochotna sděliti poslanecké sněmovně, které organisace fašistické, střelecké jednoty a pod. ministerstvo národní obrany ozbrojilo, jak velké množství zbraní jim bylo dáno a k jakým účelům se toto ozbrojování jedné části obyvatelstva děje; děje-li se to bez vědomí vlády, zda jest vláda ochotna naříditi co nejpřísnější vyšetřování této věci a zda jest ochotna odevzdati vinníky soudu k potrestání podle zákona.

Předseda: Podatelé navrhují, aby rozprava se zahájila v nejbližší schůzi posl. sněmovny.

Odpověď na tuto naléhavou interpelaci byla rozdána jako tisk 1245.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava podle jedn. řádu, a aby rozprava tato podle návrhu podatelů zahájila se v nejbližší schůzi posl. sněmovny, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Tím rozprava přiznána nebyla.

Dále máme tři naléhavé interpelace:

1083. Naléhavá interpelace posl. Štětky, Šafranko, Wünsche a soudr. vládě o vypsání voleb do nemocenských pojišťoven.

1084. Naléhavá interpelace posl. Špatného, dr Patejdla, Chvojky, Červinky, Knejzlíka a druhů vládě o vypsání voleb do okresních nemocenských pojišťoven.

1085. Naléhavá interpelace posl. Špatného, dr Patejdla, Chvojky, Červinky, Knejzlíka a druhů vládě o poškozování pojištěnců nemocenského pojištění ministerstvem sociální péče.

Žádám o přečtení petitů těchto interpelací.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 1083:

Ač nepovažujeme dnešní zákonnou úpravu správy pojištění a pojišťovacího soudnictví ještě za splnění požadavku samosprávy pojištění, protestujeme znovu proti dnešnímu absolutistickému a docela i nezákonnému režimu samozvanců v nemocenských pojišťovnách i v Ústřední sociální pojišťovně, jakož i proti nezákonnému stavu pojišťovacího soudnictví a tážeme se vlády, je-li ochotna vypsati neprodleně volby do nemocenských pojišťoven

Tisk 1084:

Žádáme odstranění neudržitelných poměrů ve správě nemocenských pojišťoven, chceme, aby členstvo nemocenských pojišťoven dostalo přímý vliv na správu svých ústavů a tážeme se proto:

1. Co hodlá vláda učiniti, aby volby do nemocenských pojišťoven byly neprodleně vypsány?

2. Chce vláda urychleně vypsati volby do ústřední sociální pojišťovny?

Tisk 1085:

Podepsaní se táží:

1. Co hodlá vláda učiniti, aby pojišťovací soudy v oboru sociálního pojištění byly uvedeny v život?

2. Chce se vláda postarati, aby zájmy tisíců pojištěnců neomluvitelnými průtahy ministerstva sociální péče poškozovány nebyly?

Předseda: Odpovědi na tyto interpelace rozdány byly jakožto tisky 1284, 1286, 1287.

Interpelace tyto jednají o témže předmětu, to jest o volbách a soudnictví nemocenském, proto dám o nich hlasovati najednou. (Námitek nebylo.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí, aby těmto za naléhavé označeným interpelacím přiznána byla rozprava podle jednacího, řádu, a aby rozprava tato podle návrhu podatelů zahájila se v nejbližší schůzi, zvedni ruku. (Děje se.)

To je menšina. Tím rozprava přiznána nebyla.

Dále máme naléhavou interpelaci:

1094. Naléhavá interpelace posl. Simma a druhů vládě o stoupající drahotě a o nutných opatřeních proti ní.

Žádám o přečtení petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tážeme se vlády, je-li ochotna učiniti nutná opatření, vhodná k tomu, aby živobytí obyvatelstva v územích krutě ohrožených drahotou uvedla, na snesitelnou míru, zvláště:

1. zahájiti potřebný dovoz dobytka, masa a jiných důležitých potravin;

2. poskytnouti konečně nouzovou výpomoc nejvíce ohroženým průmyslovým okresům;

3. začíti promyšlenou hospodářskou politiku, podporovati uzavírání obchodních smluv a urychliti uzavření obchodních smluv, jakož i vybudovati hospodářský poradní sbor;

4. podrobiti kontrole vytváření cen nejdůležitějších předmětů spotřeby a

5. bez prodlení zrušiti spotřební a obchodní daně, především daň obratovou?

Předseda: Podavatelé navrhují, aby rozprava se zahájila ihned.

Odpověď na tuto naléhavou interpelaci byla rozdána jako tisk 1279.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava podle jedn. řádu, a aby rozprava tato podle návrhu podatelů zahájila se ihned, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Tím rozprava přiznána nebyla.

1107. Naléhavá interpelace posl. Jílka a soudr. vládě o ruských emigrantech v ČSR.

Žádám o přečtení petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tážeme se vlády:

1. Jest vláda ochotna okamžitě zrušiti všechny podpory, ruské emigraci v jakékoliv formě poskytované, a věnovati peníze takto ušetřené na podporu nezaměstnaných a válečných poškozenců?

2. Jest vláda ochotna okamžitě rozpustiti všechny emigrantské organisace a vypověděti všechny členy ruské emigrace, kteří pracují proti SSSR?

3. Jest vláda ochotna neprodleně uznati SSSR. de jure?

Předseda: Podatelé navrhují, aby se rozprava zahájila v nejbližší schůzi posl. sněmovny.

Odpověď na tuto naléhavou interpelaci byla rozdána jako tisk 1229.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava podle jedn. řádu, a aby rozprava tato podle návrhu podatelů zahájila se v nejbližší schůzi posl. sněmovny, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Tím rozprava přiznána nebyla.

1134. Naléhavá interpelace posl. Zeminové, Špatného, dr Patejdla, H. Bergmanna a druhů předsedovi vlády o službě na poštách dne 6. července 1927.

Žádám o přečtení petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Podepsaní táží se pana předsedy vlády:

Co hodlá pan min. předseda učiniti, aby ministerstvo pošt a telegrafů samovolně nerozhodovalo o svátcích podle své libovůle, nýbrž respektovalo zákon?

Předseda: Podatelé navrhují, aby rozprava se zahájila ihned.

Odpověď na tuto naléhavou interpelaci byla rozdána jako tisk 1285.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava podle jedn. řádu, a aby rozprava tato podle návrhu podatelů zahájila se ihned, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Tím rozprava přiznána nebyla.

Přikročím k ukončení schůze.

Upozorňuji, že z důvodů formálních, aby mohly býti výborům přikázány osnovy dnes tiskem rozdané, bude nutno konati dnes ještě jednu schůzi, a žádám paní a pány poslance, aby ze zasedací síně neodcházeli.

Před ukončením schůze učiním ještě některá presidiální sdělení.

Pan posl. dr Gagatko žádá o udělení dovolené na dobu od 26. listopadu do 15. prosince t. r. z rodinných důvodů.

Pan posl. Koczor žádá o udělení dovolené na dobu od 30. listopadu do 7. prosince t. r. rovněž z důvodů rodinných.

Pan posl. Sladký žádá o udělení dovolené na dobu od 28. listopadu do 9. prosince t. r. pro neodkladné záležitosti.

Navrhuji udělení těchto dovolených.

Kdo souhlasí s mým návrhem, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Navržené dovolené jsou uděleny.

Dovolené na dnešní schůzi udělil jsem posl. Kleinovi a posl. Bečkovi pro neodkladné záležitosti.

Nemocí omluvili se p. předseda vlády posl dr Švehla a p. posl. Knirsch a dodatečně na dobu od 23. listopadu t. r. p. posl. Leibl.

Došla oznámení o změnách ve výborech. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

Klub poslanců komunistické strany v Československu vyslal do výboru rozpočtového posl. dr Gátiho, Chloubu, Bolena a dr Sterna za posl. Hakena, Neuratha, Hrušku a Vobeckou; do výboru imunitního posl. Buriana za posl. Bolena.

Klub poslancov slovenskej ľudovej strany vyslal do výboru ústavně-právního posl. dr Fritze za posl. dr Jurigu; do výboru rozpočtového posl. Pavlačku za posl. Pázmána.

Předseda: Došly dotazy. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

Dotazy:

posl. Horpynky ministru nár. obrany a ministru vnitra o vojenském ubytování (č. D 939-II),

posl. Gregorovitsa ministru školstva a nár. osvety o kalvárii Jána Kuželiho, učiteľa v Nitre (č. D 940-II).

Předseda: Mez schůzí byly tiskem rozdány vládní návrhy.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

1304. Vládní návrh zákona o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče.

1305. Vládní návrh zákona, kterým se mění některá ustanovení o poplatkovém ekvivalentu na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

Předseda: Mezi schůzí byla tiskem rozdána usnesení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

1338. Usnesení senátu k vládnímu návrhu (tisk sen. 536 a 542) zákona o zmene niektorých predpisov o vymáhaní o účtovaní trôv spojených s trestným pokračovaním pri súdoch na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.

1339. Usnesení senátu k vládnímu návrhu (tisk sen. 480 a 539) zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (Katastrálního zákona).

1340. Usnesení senátu k vládnímu návrhu (tisk sen. 492 a 532) zákona o ryzosti a puncovní kontrole platinového, zlatého a stříbrného zboží (puncovního zákona).

Předseda: Mezi schůzí byly tiskem rozdány odpovědi.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

1229. Odpověď vlády na interp. posl Jílka a soudr. o ruských emigrantech v ČSR. (tisk 1107).

1245. Odpověď vlády na interp. posl. Chlouby a soudr. o tajném skladišti zbraní v domě předsedy organisace fašistů Jakubky v Lounech (tisk 1082).

1279. Odpověď vlády na interp. posl. Simma a druhů o stoupající drahotě a o nutných opatřeních proti ní (tisk 1094).

1283. Odpověď vlády na interp. posl. Schmerdy, Šafranko, Jurana a soudr. (tisk 1081) a posl. Chvojky, Špatného, Červinky, dr Patejdla a druhů (tisk 1089) o finanční krisi nemocenských pojišťoven.

1284. Odpověď vlády na interp. posl. Štětky a soudr. o vypsání voleb do nemocenských pojišťoven (tisk 1083).

1285. Odpověď vlády na interp. posl. Zeminové a druhů o službě na poštách dne 6. července 1927 (tisk 1134).

1286. Odpověď vlády na interp. posl. Špatného a druhů o vypsání voleb do okresních nemocenských pojišťoven (tisk 1084).

1287. Odpověď vlády na interp. posl. Špatného a druhů o poškozování pojištěnců nemocenského pojištění ministerstvem sociální péče (tisk 1085).

Předseda: Mezi schůzí byly tiskem rozdány zápisy o 104., 106. a 107. schůzi posl. sněmovny.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala dnes za 5 minut, to jest v 9 hod. 25 min. večer s

pořadem:

1. Zpráva výboru pro záležitosti obchodu, průmyslu a živností a výboru zahraničního o vládním návrhu (tisk 1228), kterým se předkládá Národnímu shromáždění prozatímní úprava obchodních styků mezi Československou republikou a republikou Tureckou (tisk 1249).

2. Zpráva výboru pro záležitosti obchodu, průmyslu a živností a výboru zahraničního o vládním návrhu (tisk 1209), kterým se předkládá Národnímu shromáždění dodatková úmluva mezi Československou republikou a Rakouskem ze dne 21. července 1927 (tisk 1250).

Jsou snad proti tomuto návrhu nějaké námitky? (Nebyly.)

Není jich. Návrh můj jest přijat.

Končím schůzi.

(Schůze skončena v 9 hod. 20 min. večer.)Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP