Pátek 2. prosince 1927

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

526. Resoluce posl. Pechmanové, Zeminové, Lance a druhů:

Vláda se vybízí, aby v nejkratší době předložila osnovu zákona o povinném hlášení tuberkulosy.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

527. Resoluce posl. Pechmanové, Zeminové, Lance a druhů:

Ministerstvo sociální péče se vybízí, aby převzalo finanční a hospodářskou péči o Jedličkův ústav pro zmrzačelé.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

528. Resoluce posl. Zeminové, Pechmanové, Langra a druhů:

Vláda se vybízí, aby během 14 dnů předložila poslanecké sněmovně osnovu zákona o ochraně nájemníků, aby parlament nebyl na jaře překvapen předlohou, ve které by se pro krátkost času nedala ochrana nájemníků zaručiti a propracovati.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

529. Resoluce posl. inž. Junga, Simma, Krebse a druhů:

Z částky 1,5 milionu Kč na podpory dělnickým konsumním a výrobním družstvům budiž příslušným německým organisacím poskytnut díl, který jím přísluší podle klíče obyvatelstva.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

530. Resoluce posl. inž. Junga, Simma, Krebse a druhů:

Z částky 9,3 milionu Kč na péči o mládež budiž německým zemským úřadům pro ochranu dětí a péči o mládež poskytnut díl, který na ně připadá podle klíče obyvatelstva.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

531. Resoluce posl. inž. Junga, Knirsche a druhů:

Vláda se vybízí, aby dokud nebude zlepšen zákon o válečných poškozencích, náležitě se postarala o takové nuzné invalidy, vdovy nebo předky, kteří bez své viny podali přihlášku pozdě.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

532. Resoluce posl. inž. Junga, L. Wenzela a druhů:

Vláda se vybízí, aby podala poslanecké sněmovně návrh zákona, jímž se zřizují poradny pro volbu povolání a organisačně se připojují k veřejným prostředkovatelnám práce.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

533. Resoluce posl. inž. Junga, Geyera a druhů:

Vládě se ukládá, aby co nejdříve vydala prováděcí nařízení k §u 3 zákona ze dne 12. prosince 1919, č. 29 Sb. z. a n. z r. 1920, o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce, jímž by stanovila rozsah pojmu jednotlivých skupin zaměstnanců podléhajících tomuto zákonu.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

534. Resoluce posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby respektujíc jednomyslný a jednotný odpor všeho dělnictva proti chystanému zhoršení sociálního pojištění dělnického, okamžitě odvolala návrh tisk č. 1225 na změnu zákona č. 221/1924 a předložila poslanecké sněmovně návrh na zlepšení dnešního zákona o sociálním pojištění zaměstnanců, který by vyhovoval požadavkům, jež dělnictvo vůči sociálnímu pojištění klade, zejména který by rozšířil pojistnou povinnost na všechny zaměstnance, zaručoval jim existenční minimum, přesunoval náklad pojištění výhradně na zaměstnavatele a správu pojištění i soudnictví vyhradil výslovně pojištěncům.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

535. Resoluce posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Vládě se ukládá, aby s největším urychlením učinila všechny přípravy, jež s její strany jsou nutny, k provedení voleb do nemocenských pojišťoven, zejména, aby po dohodě s odborovými ústřednami zaměstnaneckými vydala nejpozději do konce roku prováděcí nařízení k volebnímu řádu do nemocenských pojišťoven a vystříhala se jakýchkoliv počinů, jež by jakkoliv omezovaly nebo dokonce suspendovaly autonomii sociálního pojištění.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

536. Resoluce posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do konce tohoto roku předložila poslanecké sněmovně návrh novelisace zákona č. 142/1920 ve znění zákona č. 39/1922 o požitcích válečných poškozenců, jenž by vyhovoval plně požadavkům organisací válečných poškozenců.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

537. Resoluce posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, jímž se stanoví nová jednoroční lhůta pro přihlášky válečných poškozenců podle zákona o požitcích válečných poškozenců ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n., prostá jakýchkoliv vylučovacích výminek a omezovacích ustanovení.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

538. Resoluce posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně, návrh zákona o povinném zaměstnání válečných poškozenců ve veřejných a soukromých službách, jenž by byl ve shodě s požadavky organisací válečných poškozenců a Svazu státních zaměstnanců invalidů.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

539. Resoluce posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně rozpočet nákladů na dům invalidů v Pohořelicích, jakož i podobné rozpočty všech tak zvaných domů invalidů.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

540. Resoluce posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona o státní podpoře stavebního ruchu, jenž by umožnil co nejrychlejší opatření laciných a zdravých bytů pro pracující a nemajetné vrstvy.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

541. Resoluce posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do měsíce předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se odstraňuje t. zv. gentský systém podporování nezaměstnaných a současně se zavádějí podpory nezaměstnaných výhradně z prostředků státních a to ve výši, existenci nezaměstnaných zajišťující.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

542. Resoluce posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 1 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona na vybudování zprostředkovatelen práce a služeb, jež by spravovaly odborové ústředny prostřednictvím odborových organisací.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

543. Resoluce posl. Johanise, R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.:

Vládě se ukládá, aby nejdéle do 31. prosince 1927 předložila osnovu zákona o podporování nemajetných osob, které pro pokročilý věk nejsou pojištěny a odnikud starobního důchodu nepožívají.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

544. Resoluce posl. Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.:

Vláda se vybízí, aby s předchozí dohodou dělnických úrazových pojišťoven a dělnických odborových organisací připravila novelisaci zákona na úrazovém dělnickém pojištění, aby nároky starodůchodců byly uvedeny na drahotní a měnovou úroveň současné doby

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

545. Resoluce posl. Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.:

Vláda se vybízí, aby zákon o válečných poškozencích byl novelisován a aby při novelisaci byl vzat zřetel na iniciativní návrhy poslanců i senátorů v předešlém období ve sněmovně i v senátu podané.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

546. Resoluce posl. Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.:

Vládě se ukládá, aby s urychlením předložila návrh novely zákona č. 146/1923, jímž by se lhůta k přihláškám o důchod válečných poškozenců, která uplynula 31. prosince 1923, ještě jednou a naposledy prodloužila.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

547. Resoluce posl. Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.:

Vláda se vybízí, aby vrácení vyplacených podpor od válečných invalidů nebylo vymáháno, když jejich jmění do konce r. 1926 právoplatně zdaněné, nepřesahuje 13.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

548. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby ještě v tomto zasedání podala návrh zákona, jímž se povinné úrazové pojištění rozšiřuje na všechny osoby podrobené nemocenskému pojištění, zvláště však na všechny zemědělské a lesní dělníky.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

549. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby ještě v tomto zasedání podala návrh zákona, jímž se zavádí povinný nedělní klid ve všech obchodech a živnostech.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

550. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Poněvadž se gentská soustava podpory nezaměstnaných ukázala naprosto nedostatečnou, vláda se vybízí, aby neprodleně vypracovala nutné návrhy zákonů a ještě v tomto zasedání je podala sněmovně, aby podpora nezaměstnaných byla nově upravena podle zásady pojištění proti nezaměstnanosti. Se zřetelem na nynější těžkou hospodářskou krisi budiž gentská soustava ihned zrušena a než vejde v platnost pojištění proti nezaměstnanosti budiž obnovena státní podpora nezaměstnaných v dřívějším rozsahu.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

551. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby ještě v tomto zasedání podala návrh zákona o vybudování živnostenské inspekce. Při tom budiž učiněno opatření, aby byli ustanovováni státem placení, z dělníků a dělnic zvolení inspektoři.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

552. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby předložila sněmovně výkaz staveb vystavěných dosud se státní podporou a finančních nákladů na ně odděleně podle územních oblastí.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

553. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby ještě v tomto zasedání podala návrh zákona o zřízení komor dělnických a zaměstnaneckých.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

554. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby podala sněmovně zprávu, co zamýšlí v oboru stavebního ruchu a úpravy ochrany nájemníků.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

555. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby bez dalšího prodlení podala sněmovně návrhy zákonů na novou úpravu pojištění zaměstnanců.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP