Pátek 2. prosince 1927

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

470. Resoluce posl. Špatného a druhů:

Ministerstvu obchodu, průmyslu a živností se ukládá:

Poslanecké sněmovně budiž podána přesná zpráva o sanaci bank, družstev atd. (podle zákona č. 238 z r. 1924).

Ve zprávě budiž uveden přesně každý podnik, kterému byla z této sanační akce přiznána subvence k úhradě ztrát, stav skutečných ztrát jakož i obnos, jaký byl příslušnému podniku přidělen.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta,.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

471. Resoluce posl. dr Rosche a druhů:

Vláda se vybízí, aby vytvořila zákonitý podklad pro koncesování kinematografické živnosti a její zařazení do živnostenského řádu.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

472. Resoluční návrh posl. dr Rosche a druhů:

Vláda se vybízí, aby dávku ze zábav v živnosti kinematografické stanovila jednotně, a to na 10% vstupného.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

473. Resoluce posl. dr Rosche a druhů:

Vláda se vybízí, aby do státního rozpočtu zařadila 20.000 Kč jako subvenci pro německý zemský živnostenský svaz v Čechách.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

474. Resoluce posl. Kleina, R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.:

Vláda se vyzývá, aby pokud možno v čase nejkratším provedena byla novelisace patentového zákona, odpovídající dnešním poměrům a k této práci přizvala také zástupce odborových organisací zaměstnaneckých. Jako směrnice budoucího patentového zákona uvádíme následující:

1. Vynález budiž považován za duševní majetek zaměstnance a takto ohlášen k registraci.

2. Této zásady nelze smlouvou zvrátiti.

3. Smlouva může však obsahovati ustanovení, že zaměstnanec-vynálezce dává svůj vynález k používání zaměstnavateli za přiměřenou úplatu.

4. Zcizí-li zaměstnanec-vynálezce svůj patent, může jen zciziti právo užívací, při čemž patent zůstává stále registrován na jméno původce a pouze jméno žadatelovo se k registraci na dobu užívání patentu připojí.

5. Ve smlouvě, jakož i v registraci budiž jasně vytčeno, zda užívání patentu týká se jednoho nebo více států, při čemž se zaměstnanci-vynálezci zaručuje právo, aby patentu v ostatních státech mohl volně užívati.

6. Odměna za využívání patentu nesmí býti ohraničena pouze na dobu, po kterou zaměstnanec-vynálezce v dotyčném podniku jest zaměstnán, nýbrž nárok tento buď se prodlužuje aneb může vynálezce svým patentem volně disponovati.

7. Práva zaměstnance-vynálezce přecházejí v případě úmrtí na zákonné příslušníky rodiny.

8. Při patentních úřadech budiž zřízen za účelem porad právních, ochrany a pod. sbor odborníků, složený paritně ze zaměstnanců a zaměstnavatelů v čele s nestranným předsedou.

9. Budiž působeno k zmezinárodnění patentového zákonodárství.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Budeme hlasovati o resolučních návrzích, podaných ke kap. 14.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

475. Resoluce posl. inž. Nečase, R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.:

Vláda se vyzývá, aby vyčerpávala každoročně všechny položky určené na letectví, aby se postarala o technické zařízení letišť státních aerolinií, aby učinila přípravy pro udržení celoročního provozu i pro nevyhnutelné létání v noci. Budiž postaráno o dostatečný počet velkoletadel a o dostatečnou podporu Masarykovy Letecké Ligy.

Vláda se vyzývá, aby zřídila civilní leteckou školu a uskutečnila zřízení pojistného fondu pro piloty.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

476. Resoluce posl. inž. Nečase, R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.:

Vláda se vyzývá, aby nákup letadel obstaráván byl za stejných jinak cen především u státní továrny na letadla.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

477. Resoluce posl. inž. Nečase, R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.:

Vláda se vybízí, aby přispěla všeužitečným elektrárnám k vybudování spojení o 100.000 voltech na tratích Praha-Pardubice, Praha-Liberec, Brno-Přerov-Mor. Ostrava a Mor. Ostrava-Čaca-Žilina.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

478. Resoluce posl. inž. Nečase, R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.:

Vláda se vyzývá, aby učinila přípravy k účasti státu v elektrárně trmické dle zákona 438/1919, 256/21 nebo doplňkového zákona 251.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

479. Resoluce posl. inž. Nečase, R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.:

Vláda se vybízí, aby zvýšila položky na stavby vodních elektráren na Dyji a aby přikročila k přípravným pracím pro vybudování tak zvaného projektu Križkova.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

480. Resoluce posl. inž. Junga. Wollschacka a druhů:

Ministerstvu veř. prací se ukládá, aby co nejdříve zahájilo vydláždění státních silnic vedoucích městem Šumperkem.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

481. Resoluce posl. inž. Kalliny a druhů:

Vláda se vybízí, aby sestavujíc program pro stavbu silnic, přihlížela zvláště také k potřebám města a okresu Ústí nad Labem a zároveň dala prozkoumati, stačí-li 50 let starý most přes Labe v Ústí nad Labem vůbec ještě dopravě každoročně stoupající.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

482. Resoluce posl. inž. Kalliny a druhů:

Vláda se vybízí, aby učinila všechna opatření, aby při pracích k obnovení a udržení silnic bylo lze co nejdříve začíti s úpravou Zámecké ulice v Nejdku, zároveň rozšířiti most přes Rolavu a při poskytnutí subvence vydlážditi část silnice od km 207.370 do 210.565 v Kraslicích a část silnice 210.290 do 210.390 rovněž v Kraslicích, jejíž vydláždění zemská politická správa pod číslem 489.086/1925 uznala za nutné a na něž slíbila subvenci 28.160 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

483. Resoluce posl. inž. Nečase, R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.:

Vláda se vybízí, aby s urychlením prováděla stavbu magistrál slovenských.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

484. Resoluce posl. Bergmanna, dr Patejdla, Slavíčka a druhů:

Vládě se ukládá, aby v smyslu §u 210 platového zákona a resoluce čís. VIII k němu přijaté upravila co nejdříve poměry státních cestářů.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

485. Resoluce posl. inž. Junga, Geyera a druhů:

Na stavbu údolní přehrady u Karlových Varů budiž do rozpočtu zařazena přiměřená subvence.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

486. Resoluce posl. inž. Kalliny a druhů:

Vláda se vybízí, aby učinila všechna opatření, aby bylo lze co nejdříve začíti s regulací Ploučnice a jejich přítoků pod vlivem nutných staveb údolních přehrad u Veselí, Noviny a Kunratic.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

487. Resoluce posl. inž. Kalliny a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve započala prováděti již po desítky let hotový návrh na údolní přehradu na Teplé nad Karlovými Vary.

Odůvodnění: Jednání provedená v posledních letech vedla k naprostému vysvětlení všech předběžných technických otázek a město Karlovy Vary prohlásilo, že dobrovolně složí určitou částku pod podmínkou, že státní správa, jsouc si vědoma své plné odpovědnosti za těžká nebezpečí hrozící světovým lázním, přikročí konečně k provedení těchto tak nutných ochranných staveb proti povodni. Při tom budiž poukázáno, že se podobné pohromy podle zkušeností opakují v určitých obdobích a že od poslední povodně, která v Karlových Varech způsobila ohromné zpustošení, uplynulo již 37 let, avšak do dneška nebyla učiněna nutná bezpečnostní opatření, ačkoliv jde o miliardové hodnoty.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

488. Resoluce posl. inž. Nečase, R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.:

Vláda se vybízí, aby byly prováděny asanační práce říční v oblasti ostravsko-karvínské a aby za tím účelem zařaďovala každoročně do rozpočtu potřebnou sumu.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

489. Resoluce posl. inž. Junga, Wollschacka a druhů:

Ministerstvu se ukládá, aby co nejdříve zahájilo stavbu úřední budovy a obytného domu pro státní úředníky v Šumperku.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

490. Resoluce posl. inž. Junga a druhů:

Pro stavbu úřední budovy v Bílovci (ve Slezsku) buďtež neprodleně zahájeny všechny předběžné práce a za tím účelem budiž do rozpočtu zařazen 1,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

491. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby ještě v tomto zasedání podala sněmovně návrh o vybudování státní důlní inspekce. Tuto inspekci nechť provádějí orgány volené z horníků, placené státem.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

492. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby drahotní přídavky pensistům bratrských pokladen státních dolů a hutí znovu vyplácela v dřívějším rozsahu.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

493. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby sněmovně ještě v tomto zasedání předložila návrh na zřízení paritních a povinných ústavů pro zprostředkování práce, jak je stanoví § 19 zákona o závodních výborech.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

494. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby podala podrobnou zprávu o poměru státu k paroplavebním společnostem, na kterých jest stát zúčastněn, a o hospodářství těchto společností.

Odůvodnění: Smíšený hospodářský provoz, jejž vláda způsobila tím, že sjednala smlouvy s paroplavebními společnostmi, jest pro Československo novinkou. Ačkoliv tento stav trvá již dvě léta, nepodala dosud vláda sněmovně zprávy o svých zkušenostech.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Budeme hlasovati o resolucích, podaných ke kap. 15.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

495. Resoluce posl. dr. Rosche a druhů:

Na zřízení nové budovy poštovního úřadu v městě Žatci budiž do rozpočtu pro rok 1928 zařazen 1 milion Kč a budiž zahájeno jednání s městem Žatcem.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

496. Resoluce posl. dr Rosche a druhů:

Na zřízení vlastního poštovního úřadu ve městě Chebu budiž do rozpočtu zařazen 1 mil. Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP