Pátek 2. prosince 1927

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

445. Resoluce posl. Štětky, Chlouby a soudr.:

Všude tam, kde je velkopacht půdy státních statků a kde smlouvy vyprší nebo mohou býti beze škody zrušeny (hlavně na Slovensku a na Zakarpatské Ukrajině), budiž půda propachtována jen zemědělcům drobným a středním.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Budeme hlasovati o resolucích, navržených ke kap. 12.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

446. Resoluce posl. Štětky, Chlouby a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů oznámila posl. sněmovně:

1. Jména osob, jimž byly přiděleny zbytkové statky, místo, výměru a cenu zbytkových statků, jakož i výši zápůjček, jež z veřejných fondů byly majitelům či pachtýřům zbytkových statků poskytnuty;

2. výkaz osob, místa, výměry a ceny objektů, jež prodejem z volné ruky se svolením S. P. Ú. přešly do rukou nových nabyvatelů;

3. jméno, bydliště osob, jimž ve smyslu §u 3, 7 a 11 záborového zákona a § 20 přídělového zákona byla půda ze záboru vyloučena nebo propuštěna;

4. řádnou bilanci celého hospodaření státního pozemkového úřadu s udáním příjmů a vydání, aktiv a pasiv až do doby poslední;

5. vyúčtování všech u státního pozemkového úřadu existujících fondů.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

447. Resoluce posl. Matznera a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve předložila seznam veškeré půdy v Československé republice, zabrané Státním pozemkovým úřadem, z něhož by byla patrna jména nových držitelů, rozsah jejich přídělů a částky za to zaplacené.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

448. Resoluce posl. Matznera a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve předložila úhrnný výkaz výdajů a příjmů pozemkového úřadu.

O každém jednotlivém zabraném velkostatku budiž jednáno ve zvláštní příloze a dlužno uvésti:

1. Úhrnnou přejímací cenu,

2. veškeré investice, které vlastník nebo pachtýř udržoval,

3. přirážky a srážky (srážky u velkostatků),

4. investice pozemkového úřadu,

5. režii pozemkového úřadu,

6. zisk nebo ztrátu pozemkového úřadu.

Na protější straně dlužno uvésti tyto položky:

1. přídělovou cenu pro drobné uchazeče (výměra budiž uvedena),

2. přídělovou cenu zbytkového statku (plocha budiž uvedena).

U jednotlivých fondů budiž uveden jejich stav na počátku a na konci roku. Kromě toho budiž udáno, jak se jich během roku užívalo.

Konečně budiž uveden podrobný výkaz režie pozemkového úřadu; tento výkaz má obsahovati:

1. podrobný výpočet osobních výdajů,

2. podrobný výpočet cestovních diet,

3. podrobný výpočet věcných výdajů,

4. podrobný výpočet výměry rozdělené v účetním roce. Při tom dlužno uvésti výměru, o které se pracuje na počátku roku. K tomu dlužno dodati výměru převzatou během účetního roku. Konečně dlužno uvésti výměru, která sice byla převzata pozemkovým úřadem v účetním roce, avšak teprve v příštím účetním roce bude vykázána.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

449. Resoluce posl. Matznera a druhů:

Pozemkový úřad se vybízí, aby do 31. května 1928 předložil sněmovně podrobný výkaz, z něhož musí býti podrobně patrno veškeré hospodaření pozemkového úřadu se zabranou půdou jako "původní držitel, velikost zabrané plochy, nový držitel a přejímací cena".

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

450. Resoluce posl. dr Rosche a druhů:

Vláda se vybízí, aby do měsíce předložila poslanecké sněmovně seznam všech transakcí pozemkového úřadu od jeho založení až do 15. listopadu 1927. Seznam má obsahovati:

Jméno dřívějšího držitele vyvlastněných pozemků, přejímací cenu, jméno nového držitele, výměru přidělených pozemků, výši kupní ceny a udání, kolik již zaplatil a kolik ještě jest dlužen, jakož i podrobné uvedení sjednaných platebních podmínek.

Dále podrobnou účetní uzávěrku o zisku pozemkového úřadu dosaženého při těchto převodech půdy.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

451. Resoluce posl. inž. Kalliny a druhů:

Vláda se vyzývá, aby do měsíce předložila poslanecké sněmovně seznam všech transakcí pozemkového úřadu od jeho založení až do dne 15. listopadu 1927. Seznam má obsahovati:

Jména a národnost dřívějších držitelů vyvlastněných pozemků, velikost pozemků, přejímací cenu, jména a národnost nových držitelů, výměru přidělených pozemků, výši kupní ceny a výši částky již zaplacené, jakož i dosud ještě dlužných částek s podrobným označením sjednaných platebních podmínek. Dále podrobnou účetní uzávěrku o zisku pozemkového úřadu docíleném při těchto pozemkových převodech.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

452. Resoluce posl. Remeše, R. Chalupy, Svobody, Koudelky a soudr.:

Vláda se vybízí, aby předložila parlamentu výkaz majitelů zabrané půdy ze záboru propuštěné s přesným udáním výměry a z jakých důvodů se propuštění ze záboru stalo.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

453. Resoluce posl. Remeše, R. Chalupy, Svobody, Koudelky a soudr.:

Vláda se vybízí, aby předložila parlamentu vyúčtování převzatých jednotlivých zabraných souborů majetkových, z kterého bylo by zejména zjevno, za jakou cenu byla půda jakož i ostatní nemovitosti převzaty, kolik činily investice a za jakou cenu zabrané nemovitosti byly přiděleny.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

454. Resoluce posl. Schäfera a soudr:

Nejvyšší kontrolní účetní úřad se vyzývá, aby provedl podrobnou revisi dosavadního hospodářství Státního pozemkového úřadu a to jak stran přidělování půdy a lesů, tak také stran prodeje.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

455. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby do měsíce předložila výkaz o dosavadním provádění pozemkové reformy a o činnosti pozemkového úřadu, dále výkaz o stavu osob v pozemkovém úřadě a jeho obvodových úřadovnách odděleně podle druhu a národnosti zaměstnanců a to jak podle stavu ze dne 31. prosince 1926, tak také podle stavu nynějšího.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

456. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby do osmi dnů předložila návrh zákona o novém složení správního výboru pozemkového úřadu na základě poměrného zastoupení, aby bylo lze ihned provésti nové volby správního výboru pozemkového úřadu.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

457. Resoluce posl. Matznera a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve nově sestavila správní výbor pozemkového úřadu podle zásady poměrného zastoupení.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Budeme nyní hlasovati o resolučních návrzích, podaných ke kap. 13.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

458. Resoluce posl. Kleina, R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.:

Vláda se vybízí, aby soustředila i agendu obchodně politickou v ministerstvu obchodu, poněvadž není možno této agendy od uvedeného ministerstva odlučovati a také odborné kruhy si stěžují do malého vlivu na sjednání obchodních smluv.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

459. Resoluce posl. Kleina, R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.:

Vláda se vybízí, aby ve Věstníku ministerstva obchodu častěji byly podávány zprávy o vykonané práci a poslání mezinárodních, unií.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

460. Resoluce posl. Kleina, R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.:

Vláda se vybízí, aby k akcím směřujícím k zavedení nových výrobních odvětví, zdokonalení a ekonomisace průmyslové výroby, jež velmi úzce souvisí s existencemi zaměstnanců, byli povoláváni zástupci odborových organisací.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

461. Resoluce posl. Kleina, R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.:

Vláda se vybízí, aby ministerstvo obchodu svolalo anketu za účasti odborníků a zaměstnanců, již by byli zastoupeni odborovými organisacemi, jež by pojednala o reorganisaci obchodní zahraniční zpravodajské služby.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

462. Resoluce posl. Štětky, Chlouby a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila parlamentu ke schválení obchodní smlouvu s SSSR.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

463. Resoluce posl. Štětky, Chlouby a soudr.:

Vládě se ukládá, aby okamžitě uznala SSSR de jure.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta. (Hlas: Ať žije sovětské Rusko!)

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

464. Resoluce posl. dr Rosche a druhů:

Vláda se vybízí, aby povinné visum co nejdříve zrušila a poplatky za vydávání pasů snížila.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

465. Resoluce posl. Kleina, R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.:

Vláda se vybízí, aby stipendia věnovaná pro výchovu obchodního, dorostu byla udílena v dohodě s odborovými organisacemi.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

466. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby předložila návrh zákona o nové úpravě státních dodávek. Při tom buďtež zachovávány zásady povinného ofertního řízení a soustředění všech dodávek u všech ústředních úřadů a celé řízení budiž podrobeno přísné parlamentní kontrole.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

467. Resoluce posl. inž. Junga, Simma a druhů:

Při udělování subvencí a cestovních stipendií ke zvelebování, živností jakož i při všech mimořádných opatření ke zvelebení a na ochranu živností budiž příslušným německým organisacím poskytnut náležitý díl podle klíče obyvatelstva.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

468. Resoluce posl. dr Rosche a druhů:

Vláda se vyzývá, aby z úvěru na podporu průmyslu poskytla výzkumnému ústavu pro textilní průmysl v Liberci státní příspěvek 100.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

469. Resoluce posl. dr Rosche a druhu:

Vláda se vybízí, aby přikročila ke zřízení výzkumného ústavu pro textilní průmysl a k tomuto účelu zařadila do státního rozpočtu jeden milion Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP