Pátek 2. prosince 1927

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

423. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby ještě v tomto zasedání předložila návrh zákona o volebním řádu do zemědělských rad podle poměrného volebního práva, při čemž volební právo musí býti přiznáno všem osobám v zemědělství činným.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

424. Resoluce posl. Matznera a druhů:

Ministerstvo zemědělství se vybízí, aby o informacích o stavu zemědělství v zahraničí, k jejichž opatřování se požaduje 329.000 Kč, občas podávalo zprávu v zemědělských časopisech. Tyto zprávy buďtež německým odborným časopisům, ale také větším venkovským časopisům zasílány v německém jazyku.

Ministerstvo zemědělství jest však také povinno podávati úřední zprávy o všech jiných, pro zemědělství důležitých věcech, německým listům německy.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

425. Resoluce posl. Matznera a druhů:

Ministerstvo zemědělství se vybízí, aby v dohodě s německými odbory zemědělských rad pro Čechy a Moravu a s německou zemědělskou společností pro Slezsko rozdělilo osobní a věcné výdaje na zemědělské školství tak, aby se sudetskoněmeckému zemědělství poskytl

a) podle klíče obyvatelstva patřící mu počet vysokých zemědělských škol, středních škol, odborných škol a zemědělských lidových vzdělavacích škol a

b) podle počtu sudetských Němců patřící jim podíl na osobních a věcných výdajích na zemědělské školství.

Také obsazení německých zemědělských škol, jakož i jejich vybavení (učebné pomůcky atd.) musí býti stejné jako na českých zemědělských školách stejného druhu.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

426. Resoluce posl. Matznera a druhů:

Na zemědělských školách budiž jako povinný předmět zaveden těsnopis systému Gabelsbergerova; rovněž budiž povinně vyučováno obchodní nauce a směnečnému právu a tyto předměty buďtež pojaty do učebné osnovy.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

427. Resoluce posl. Matznera a druhů:

Ministerstvo zemědělství musí přikládati větší význam zemědělskému kočovnému vyučování a zemědělským sociálním kursům než dosud a německému rolnictvu budiž ponechán příslušný podíl z částky, ustanovené z tohoto titulu v rozpočtu, aby ho samo užilo v tomto smyslu.

Příslušným návrhům, podaným německými odbory zemědělských rad pro Čechy a Moravu a německou zemědělskou společností pro Slezsko dlužno bezpodmínečně vyhověti.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

428. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Nezbytně jest nutno vybudovati venkovské lidové školství, povinné pokračovací vyučování pro hochy a dívky na venkově od 14. do 17. roku, zvýšiti výdaje na nižší školství, rozšířiti udělování provozních rad a zříditi vzorná hospodářství.

Vláda se vybízí, aby v tomto smyslu podala návrhy zákonů.

Odůvodnění: Předpokladem každé úspěšné podpory výroby jest odborné vzdělání, duševní poznání, že promyšleně dlužno se snažiti, aby v oboru zemědělské techniky bylo využito pokroků vědy, aby se užívalo cenného osiva, umělého hnojiva a jadrných krmiv, aby se chovala plemena zvířat, dávající největší užitek a aby se užívalo strojů na úsporu práce.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

429. Resoluce posl. Matznera a druhů:

Peníze, které jsou vykázány v kap. 11, tit. 3, § 2 pro přímé podporování polního a lesního hospodářství, musejí býti poskytnuty sudetskoněmeckému zemědělství v poměru k počtu jeho obyvatel; totéž platí pro hospodářství lesní. K některým odvětvím, která v sudetskoněmeckém hospodářském území mají převahu, dlužno zvláště přihlížeti, a to, podle jejich skutečné potřeby. To platí zvláště o podporování drobných rolníků, dále pro chov a zhodnocení dobytka, lukařství a pěstování pícnin, pěstování travných semen, lnu, ovoce, včelařství, pěstování vepřů, ovec a koz, pokusy s hnojením, hospodářské porady atd. Zvláště dlužno podporovati pěstování obilí a zemáků, jakož i zhodnocení mléka a kontrolu chlévní.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

430. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Hlavně hospodářskými poměry odůvodněný, pro zemědělce zarmucující zjev tak zvaného útěku z venkova, odliv především nemajetných osob z vesnic do průmyslových měst a tím způsobený nedostatek pracovních sil může býti potlačen jen tím, že se jim co nejvíce vyjde vstříc po stránce sociální. Tak na př. přídělem pozemků zemědělským a lesním dělníkům, pomocným úvěrem, možností pachtu hospodářské půdy, přiměřenými a upravenými pracovními poměry a vydatnou péčí v případech nemoci, úrazu a neschopnosti k práci. K tomu patří také řádná péče o byty pro čeleď a deputátní dělníky. Místo přežilého čeledního řádu budiž zavedeno moderní dělnické právo.

Vládě se ukládá, aby v tomto smyslu působila.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

431. Resoluce posl. Matznera a druhů:

Částka 20.000 Kč pro lnářskou výzkumnou stanici jest pro tento účel naprosto nedostatečná a, srovnáme-li ji s rozličnými jinými výzkumnými stanicemi, přímo nepatrná.

Lnářská výzkumná stanice musí býti zřízena v německém území, které se pro toto odvětví výtečně hodí, a ministerstvo zemědělství jest povinno v této věci se dohodnouti s ústředním svazem německých lnářů a vyhověti jeho přáním, týkajícím se místa, vybavení a vydržování této školy.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

432. Resoluce posl. Matznera a druhů:

Ministerstvo zemědělství má v dohodě s německými odbory zemědělských rad pro Čechy a Moravu a s německou zemědělskou společností, pro Slezsko ihned vypracovati návrh na zřízení zemědělských výzkumných stanic pro příslušná odvětví v sudetskoněmeckém území; žádané výzkumné stanice buďtež ihned zřízeny a po stránce svého vybavení postaveny na roveň výzkumným stanicím stejného druhu v českém území.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

433. Resoluce posl. Matznera a druhů:

Vláda se vybízí, aby na Žatecku zřídila ihned německou stanici pro výzkum chmele a aby ji vybavila potřebnými penězi.

Pokud jde o její místo a zařízení, dlužno se ihned dohodnouti s německým odborem svazu chmelařů v Žatci.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

434. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vládě se ukládá, aby podporovala všechna úsilí o přímý odbyt zemědělských výrobků spotřebitelům prostřednictvím družstev, naproti tomu aby energicky zakročila proti spekulativnímu překupnictví.

Odůvodnění: Také vládou podporované úsilí o povznesení zemědělské výroby vyžaduje dalekosáhlé péče o upravení odbytu. Trhové poruchy, zvláště klesnutí cen, připravují výrobce o výnos jeho práce, ale spotřebitelé nemají z toho užitku. Umělé vyhánění cen do výše překupníky poškozuje spotřebitele, ale výrobci na tom nezískávají. Zemědělská výroba jest odkázána na velkou stabilitu provozu.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

435. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Hospodářské složení československého zemědělství nám ukazuje, že převážná jeho většina se skládá z drobných usedlostí. Drobný a střední zemědělec mají rozhodující slovo v mnoha směrech. Jest tedy úkolem vlády, aby zvlášť podporovala zájmy drobných zemědělců. Jejich nejhorším nedostatkem jest příliš málo půdy, které mohou užívati, pročež pozemková reforma jim především musí pomoci, dále dlužno je chrániti jako pachtýře, veřejné obecní pozemky musí býti dány především jim k použití, podporou družstevnictví musí se posíliti jejich výrobní síla, zrušením tísnivých daní, jako daně obratové, musí se šetřiti jejich finanční síla a levnými a od cla osvobozenými krmivy musí se jim ulehčiti chov dobytka. Dále dlužno výrobu zlevniti odstraněním zdražujících cel na umělé hnojivo a zemědělské stroje.

Se zřetelem na tyto okolnosti ukládá se vládě, aby navrhla příslušná zákonitá opatření.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

436. Resoluce posl. Matznera a druhů:

Žádá se 4 milionů Kč pod titulem "Ruská pomocná akce", které jsou určeny pro ruské a ukrajinské uprchlíky. Podle vysvětlivek žádá se v rozpočtu pro rok 1928 na tento účel v rozpočtu ministerstva zahraničních věcí 19 mil., Kč a v rozpočtu ministerstva školství a národní osvěty 7 mil. Kč.

Žádáme o vysvětlení, jak se užije těchto peněz.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

437. Resoluce posl. Matznera a druhů:

Hubení mšice révové u chmele a mšice krvavé, kterážto v jednotlivých krajích německého území zhoubně působí, musí býti provozováno energicky a ministerstvo zemědělství mělo by si co nejdříve vyžádati podrobné zprávy znalců ze všech okresů o mšici krvavé a naříditi, aby hubení bylo provozováno na státní útraty.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

438. Resoluce posl. Matznera a druhů:

V této položce žádá se 500 Kč jako bezúročná záloha pro zřízení vinic zničených révovou mšicí.

Poněvadž pro zcela nepatrnou částku jest to jistě tisková chyba, budiž tato částka opravena podle skutečné potřeby.

V této souvislosti žádáme však také o podporu pro rolníky, kteří utrpěli těžkou škodu jinými zvířecími a rostlinnými škůdci (myši atd.) a rovněž utrpěli velkou škodu přezimováním obilí.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

439. Resoluce posl. Matznera a druhů:

Melioračním a vodním družstvům, která často musí bojovati za těžkých finančních poměrů, čímž se nezřídka ohrožuje provedení příslušných projektů, buďtež subvence poskytovány vždy včas.

Peníze platné podle tohoto titulu buďtež ihned vypláceny.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

440. Resoluce posl. Matznera a druhů:

Podpory z dotace zemědělcům poškozeným živelními pohromami, na kterýžto účel jest do rozpočtu zařazeno 3,300.000 Kč, dlužno vypláceti co nejrychleji, aby takové nouzi byla co nejdříve učiněna přítrž nebo aby podobné škody na polích a budovách mohly býti co nejdříve napraveny. Ale takto poškozeným zemědělcům dlužno také dodati potřebná semena, jakož i chleboviny a píci pro dobytek, a k rekultivaci zpustošené půdy a k obnovení zničených budov musí stát poskytnouti přímou pomoc tak na př. vysláním vojska atp. Ale také nesmí se znovu státi, jak se to stalo v létě letošního roku při živelní pohromě v Rudohoří, že se krajanům z německé říše, ochotným poskytnouti pomoc, ztěžovalo a znemožňovalo přejíti přes hranice. Pomocné výpravy do takových uzemí buďtež státními drahami dopravovány bezplatně, rovněž vlaky s pomocnými prostředky. Takto poškozeným dlužno také přímo odepsati daně.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

441. Resoluce posl. Matznera a druhů:

O udržování a evidenci vodních knih jest postaráno.

Navrhuje se, aby konečně i důlní mapy v hornických územích, které jedině poskytují správný názor o poměrech pod zemí, byly prohlášeny za veřejné a byly každému svobodně přístupné tak jako knihy vodní. Jest to požadavek vrchních držitelů již od vydání hornického zákona, který musí býti konečně realisován, poněvadž dosavadní stav jest neudržitelný a nemůže již déle trvati. Tímto nedostatkem byla již vrchním držitelům způsobena nevylíčitelná škoda, celá spřežení se již propadla a zemědělství musí energicky žádati, aby zemědělec konečně mohl také nahlédnouti do těžby pod jeho pozemky.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

442. Resoluce posl. Matznera a druhů:

Německému spolku pro zpeněžení dobytka v Praze, jejž letos založili němečtí chovatelé dobytka, dlužno co nejdříve poskytnouti vydatné prostředky z dotace na tento účel v částce 2,080.000 Kč, aby se tato mladá generace mohla konečně postarati a pracovati k tomu, aby sudetskoněmečtí hospodáři, těžce trpící nízkými cenami dobytka, mohli svůj dobytek vydatně zpeněžiti.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

443. Resoluce posl. Matznera a druhů:

Ministerstvu zemědělství se ukládá, aby konečně zrušilo ztrnulé hranice mezi územím chovu studenokrevného a teplokrevného a chovatelům koní ponechalo na vůli, jaké krve koně chtějí chovati, poněvadž jsou pro to rozhodujícími především místní požadavky a každý vliv může zničiti chuť chovu koní. Ostré vymezení chovných území jest, jak víme ze zkušenosti, také velkým nebezpečím pro chov koní všeobecně, a v zájmu udržení chovu koní, jenž beztoho silně trpí velkým rozšířením motorových dopravních prostředků, musí býti co nejdříve zrušeno.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

444. Resoluce posl. Štětky, Chlouby a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 4 týdnů poslanecké sněmovně předložila seznam pachtýřů půdy státních statků spolu s opisem pachtovních podmínek a dále materiál a data, z nichž by se dalo usouditi, jaký výnos poskytuje polní hospodářství jednotlivých státních statků, jaký výnos poskytuje dobytkářství, pak jednotlivé průmyslové podniky atd., neboť k zhospodárnění státních podniků nemůže býti spolupůsobeno bez znalosti podrobností výše uvedených.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP