Pátek 2. prosince 1927

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

394. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Sleva jízdného, příslušející státním zaměstnancům na všech drahách, budiž rozšířena i na učitelstvo všech kategorií a vláda nechť ihned učiní nutné opatření, aby toto usnesení bylo provedeno.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

395. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby až do vyřízení otázek učitelského vzdělání pořádala každoročně vysokoškolský kurs pro učitele občanských škol a učinila pro to opatření v rozpočtu. Návštěva tohoto kursu ponechává se na vůli učitelstvu a při tom se mu vyplácejí plné požitky a na útraty státu bude postaráno o zastoupení.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

396. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve podala návrh zákona, jímž se učitelky ručních prací staví na roveň úředníkům se stejným předběžným vzděláním.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

397. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve předložila služební pragmatiku učitelstva na občanských školách jako zákon pro občanské školy.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

398. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby počátkem příštího školního roku zřídila na Slovensku potřebné německé obecné a občanské školy.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

399. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby počátkem školního roku 1928/29 otevřela opět všechny jednotřídní školy a školní expositury zavřené od r. 1918.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

400. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve předložila sněmovně výkaz veškerého menšinového školství, z něhož by byl patrný přesný stav ke dni 1. září 1927, jak co o počtu škol, tak také školních tříd a žáků.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

401. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve podala návrh zákona o pomocných školách, jímž se ustanovuje, že náklad na zřízení a vydržování pomocných škol hradí stát.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

402. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby neprodleně vyřídila všechny žádosti o zřízení německých menšinových škol.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

403. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby přídavky povolené v §u 13 nového platového zákona ze dne 24. června 1926, č. 104 Sb. z. a n., cvičným učitelům a učitelům na ústavech pro slepé a hluchoněmé, vyplácela také učitelům pomocných škol.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):,

404. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve podala návrh zákona, jímž se upravují platy a právní poměry pěstounek na mateřských školách a to tím způsobem, že státně zkoušené pěstounky mateřských škol - bez rozdílu zda mateřská školka je vydržována obcí, státem nebo zemí nebo soukromě - zařazují se do skupiny D, stejně jako učitelky ručních prací, a že stát přejímá veškerý osobní náklad mateřských školek.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

405. Resoluce posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým by byla všemu nemajetnému žactvu a studentstvu veškerých škol umožněna v době prázdnin návštěva pozoruhodných míst v Československé republice volnou jízdou na drahách a bezplatným ubytováním a stravováním.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

406. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby částky, zařazené v kap. 10, tit. 9 na sociální péči o studentstvo, rozdělovala podle klíče obyvatelstva.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

407. Resoluce posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Vládě se ukládá, aby okamžitě nařídila svým zástupcům v kuratoriu Masarykovy Studentské Koleje, aby se zasadili o okamžité vyřízení sporu se Svazem československého studentstva v tom smyslu, že by v Masarykově Studentské Koleji byla zaručena studentům stejná samospráva a platební podmínky, jako byly ve staré Masarykově Studentské Koleji na Hradčanech.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

408. Resoluce posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila návrh zákona o zřízení fondu, z něhož byly by poskytovány nemajetným studentům a žákům všechny učební pomůcky zdarma.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

409. Resoluce posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do jednoho měsíce předložila návrh zákona, kterým by se zaručil rozhodující vliv studentstva ve všech institucích studentské sociální péče a zavedla se samospráva podporovaných studentů.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

410. Resoluce posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila návrh zákona o zřízení stálé studentské ozdravovny.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

411. Resoluce posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila návrh zákona, kterým se zrušují pro nemajetné studenty na všech veřejných školách všechny studijní poplatky a taxy.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

412. Resoluce posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložil poslanecké sněmovně návrh zákona, aby všechno nemajetné žactvo na školách národních a všechno nemajetné studentstvo na školách středních mělo právo volné jízdy na všech drahách Československé republiky do míst škol a zpět za příčinou návštěv vyučovacích hodin.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

413. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

400.000 Kč na umělecké nákupy a zakázky budiž rozděleno podle klíče obyvatelstva.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

414. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby každoroční státní ceny rozdělované umělcům a spisovatelům rozdělovala podle klíče obyvatelstva.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr, Záděra (čte):

415. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby ještě v tomto sněmovním zasedání podala návrh zákona na odluku církve od státu.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí prosím, aby zdvihl ruku (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

416. Resoluce posl. Bergmanna, dr Patejdla, Slavíčka a druhů:

Vládě se ukládá, aby s největším urychlením vydala normy upravující zhodnocení výnosů církevního jmění podle dnešních poměrů ve smyslu zákona čís. 122/1926 (kongruového).

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

417. Resoluce posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým by bylo zakázáno vyučování náboženství na všech veřejných i soukromých školách v Československé republice.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

418. Resoluce posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona na zrušení všech veřejných i soukromých konfesijních škol.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Budeme hlasovati o resolučních návrzích, podaných ke kap. 11.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

419. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do tří měsíců předložila sněmovně podrobnou úhrnnou zprávu o dosavadní činnosti v pozemkové reformě, při čemž dlužno zvláště podrobně vyjmenovati držitele přidělených zbytkových statků; dále budiž podrobně zjištěno, jak byla zabraná půda přidělena podle národnosti. Rovněž budiž podrobně udána přejímací cena a předávací cena.

Odůvodnění: Projevy o tom, jak se provádí pozemková reforma, si příkře odporují. Kdežto předseda vlády Švehla označuje pozemkovou reformu jako spravedlivou a tvrdí, že Němci nemají příčiny si stěžovati, tvrdí oposice, ale také někteří členové vládních stran přímo opak.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

420. Resoluce posl. Štětky, Chlouby a soudr.:

Vláda se vyzývá, aby do 6 týdnů předložila osnovu celostátního zákona pachtýřského, který by řešil vnucený nájem půdy od velkostatků velikých usedlostí a současně stanovil pachtovné pro všechny drobné a střední pachtýře.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

421. Resoluce posl. Matznera a druhu:

Úřednická a zaměstnanecká místa v ministerstvu zemědělství a ve všech státních zemědělských expositurách, ústavech a zařízeních, jež jsou blíže označena v státním rozpočtu pro rok 1928, musejí býti obsazena jednotlivými národy tohoto státu v poměru k počtu jejich obyvatel. To budiž ihned provedeno. Tato směrnice nechť platí i pro další nová obsazování.

Ministerstvo zemědělství má do 1. července 1928 předložiti Národnímu shromáždění výkaz zaměstnanců ve všech těchto zařízeních, z něhož již musí býti zřejmo, že jsou v nich poměrně zastoupeny všechny národnosti státu.

Při obsazení úřednických a zaměstnaneckých míst, připadajících podle klíče na sudetské Němce, budiž především přihlíženo ke schopným uchazečům ze stavu německých velkostatkářských úředníků, kteří pozemkovou reformou ztratili svou existenci.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

422. Resoluce posl. Matznera a druhů:

Ministerstvo zemědělství se vybízí, aby v dohodě s německými odbory zemědělských rad pro Čechy a Moravu a s německou zemědělskou společností pro Slezsko v Opavě co nejdříve zřídilo zemědělské expositury potřebné pro sudetskoněmecké území.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP