Pátek 2. prosince 1927

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

365. Resoluce posl. inž. Junga, L. Wenzela a druhů:

Vláda se vybízí, aby podala poslanecké sněmovně návrh zákona, jímž se učednické školství upravuje v tom smyslu, aby se praktickým školením v práci dosáhlo zvýšení výkonnosti v praksi živnostenského podniku.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

366. Resoluce posl. Špatného a druhů:

Ministerstvu školství a národní osvěty se ukládá:

V Praze, Plzni, Brně, Bratislavě a v Košicích buďtež zbudovány samostatné budovy pro pokračovací školy živnostenské. Na úhradu nákladů budiž povoleno 50,000.000 Kč z rozpočtu ministerstva školství a národní osvěty.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

367. Resoluce posl. Slavíčka, J. Netolického a druhů:

Vládě se ukládá, aby ze státního rozpočtu ministerstva školství a národní osvěty pro rok 1928 použila 10,000.000 Kč na stavbu budov pro pokračovací školy živnostenské.

Na úhradu nákladu nechť použije vláda postupně placených pokut živnostenských, které nyní plynou do státní pokladny.

Předseda (zvoní): K hlasování o této resoluci bylo navrženo sčítání hlasů.

Žádám pány zapisovatele, aby spolu s úředníky sněmovní kanceláře provedli sčítání hlasů.

Kdo souhlasí s přečtenou resolucí pp. posl. Slavíčka, Netolického a spol., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

(Po sečtení hlasů:)

Podle provedeného sčítání vyslovilo se pro resoluci 83 hlasy, proti ní 128 hlasů. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

368. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby v hlavních úřadech ustanovila pro inspekci německých obchodních škol dostatečný počet inspektorů obchodních škol a aby se při tom řídila zásadou, že tito inspektoři musí býti příslušníci národnosti, která se shoduje s národností žáků obchodních škol, na nichž konají inspekci.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

369. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby pokračovací školství vybudovala podle dnešních poměrů a přeměnila pokračovací školy ve školy odborné. Odborným předmětům nechť vyučují výhradně odborní učitelé (praktikové). Ke vzdělání odborných učitelů buďtež konány každoroční kursy a částka na to potřebná budiž zařazena.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

370. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby neprodleně provedla zákon ze dne 17. února 1922, č. 75 Sb. z. a n., a novelu k němu ze dne 20. prosince 1923, č. 252 Sb. z. a n., o převzetí osobního nákladu odborných škol pro ženská povolání státem.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

371. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve zřídila německou vyšší odbornou školu zámečnickou.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

372. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Státní odborné škole tkalcovské a přádelnické v Liberci uděluje se právo pořádati abiturientské kursy pro tkalcovství.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

373. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Aby se krušnohorské krajky lépe zhodnotily, zřizuje se na odborné škole pro paličkování krajek v Nejdku na státní útraty každoroční konfekční kurs a potřebná částka budiž na to zařazena do státního rozpočtu pro rok v 1928.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

374. Resoluce posl. dr Rosche a druhu:

Poněvadž kupecké pokračovací školy naprosto nepostačují moderním nárokům, navrhujeme, aby byla zřízena státní komise, která by se zabývala reformou kupeckého pokračovacího školství. Při sestavování této komise budiž přihlíženo k národnostním poměrům.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

375. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve podala návrh zákona na zřízení, vydržování a organisaci státních škol pro hluchoněmé.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

376. Resoluce posl. Śliwky, Jos. Petera a soudr.:

Vláda se vyzývá, aby do 14 dnů předložila návrh zákona, jímž se přejímají do státní správy všechny soukromé polské školy ve Slezsku a jímž se zaručuje úplná svoboda vyučování v mateřském jazyku polském.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

377. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby na tak zvaném Hlučínsku ihned vyšetřila školní poměry a všude, kde se obecní zastupitelstva většinou na tom usnesla, zřídila německé školy.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

378. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby na Slovensku zřídila potřebná místa německých školních inspektorů a ihned je obsadila.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

379. Resoluce posl. dr Schollicha a v druhů:

Vláda se vybízí, aby podala návrh zákona, jímž se ustanovují bližší podmínky, za nichž se vůbec zavádí na žádost místních školních úřadů nepovinné vyučování československému jazyku na obecných školách.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto v resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

380. Resoluce posl. inž. Junga a druhů:

Školní správa se vybízí, aby vydala zákon, jímž se ustanovuje, že nejvyšší počet žáků v jedné třídě činí 60.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

381. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve podala návrh zákona, jímž se největší počet žáků v jedné třídě stanoví počtem 30.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

382. Resoluce posl. inž. Junga, Simma a druhů:

Školní správa se vybízí, aby žádosti o zřízení německých soukromých škol vyřizovala co nejrychleji a příznivě.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

383. Resoluce posl. inž. Junga a druhů:

Školní správa se vybízí, aby konečně podala poslanecké sněmovně návrh zákona o úpravě právních poměrů pěstounek na mateřských školách, který měl býti již dávno podán.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

384. Resoluce posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Vládě se ukládá, aby okamžitě zahájila všechny kroky potřebné k tomu, aby ihned byla zahájena stavba čtyřtřídní měšťanské školy v Žilině.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

385. Resoluce posl. inž. Kalliny a druhů:

Vláda se vybízí, aby učinila všechna opatření, aby bylo lze co nejdříve v Bratislavě otevříti samostatnou německou občanskou školu. Dosud jsou němečtí žáci občanské školy vyučováni ve třech pravidelných a 5 pobočných třídách při státní občanské škole, kde, ačkoliv počet německých dětí značně přesahuje počet českých, není ani jeden německý učitel. Tato věc příčí se zásadám hlásaným panem ministrem školství dr Hodžou.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

386. Resoluce posl. inž. Kalliny a druhů:

Vláda se vybízí, aby ve všech místech, kde jsou splněny zákonité podmínky pro zřízení občanských škol, zřídila tyto školy v zájmu kulturního vývoje německé školní mládeže. Na Slovensku jde především o tato místa:

1. Pezinok (pro místa Pezinok, Grinava, Limbach, Modra a Svätý Jur);

2. Žitný ostrov (pro místa Bruk, Waltersdorf, Schildern, Torcs a Mischdorf);

3. Kremnice;

4. Handlova;

5. Štós;

6. Nižný Medzev a

7. Spišská Sobota.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

387. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve podala návrh zákona, jímž se všem učitelkám zaměstnaným na školách přiznává titul paní.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

388. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vzhledem k novému zákonu o obecních financích, který nedovoluje již obcím stavěti nutné obecné a občanské školy, vláda se vybízí, aby od nynějška každoročně zařazovala do státního rozpočtu 100 milionů Kč na subvence pro stavbu obecných a občanských škol.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

389. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve podala návrh zákona, jímž se mění § 47, odst. 3 zákona ze dne 24. června 1926, č. 104 Sb. z. a n., který vylučuje restringované učitele z výhod nového platového zákona a staví je na základě tohoto zákona úplně na roveň učitelům ve výslužbě.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.),

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

390. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve podala návrh zákona o platu učitelstva na občanských školách, který by přihlížel ke kvalifikaci odborných učitelů a poskytoval zastupujícím odborným učitelům týž plat jako definitivním.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

391. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby upravila učitelské platy podle skutečných drahotních poměrů, zvláště však aby opět zavedla sociální přídavky, přídavky na ženu a na děti a rodinné přídavky a aby co nejdříve podala oběma v sněmovnám potřebný návrh zákona.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

392. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby každoročně na konci školního roku vyplácela správcům jednotřídních škol mimořádný přídavek 1000 Kč jako uznání za jejich zvláště obtížnou výchovnou práci.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

393. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby zrušila 4. skupinu míst činovného, ustanovenou v novém platovém zákoně ze dne 24. června 1926, č. 104 Sb. z. a n., která nemá naprosto žádného oprávnění, a aby co nejdříve podala návrh zákona v tomto smyslu.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP