Pátek 2. prosince 1927

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

307. Resoluce posl. inž. Junga, L. Wenzela a druhů:

Ministerstvo vnitra se vybízí, aby v duchu rozhodnutí nejvyššího správního soudu o dvoujazyčném označování hostinců a výčepů (výnos o hostincích) vydalo všem okresním politickým správám jednotný pokyn, jímž se rozhodnutí nejvyššího správního soudu zjednává všeobecná právní platnost.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Budeme hlasovati o resolučních návrzích, podaných ke kap. 7.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

308. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby než předloží sněmovně připravený návrh zákona proti necudným publikacím, předložila jej všem organisacím pro ochranu dětí a pro péči o mládež, organisacím novinářů jakož i všem sněmovním klubům, aby o něm podaly posudek.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

309. Resoluce posl. Chlouby, dr Sterna a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona o permanentní inspekci všech věznic v Československé republice členy Národního shromáždění.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

310. Resoluce posl. Chlouby, dr Sterna a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona o poskytování asylu cizincům, uchýlivším se do Československé republiky z důvodu stíhání pro politické delikty.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

311. Resoluce posl. Chlouby, dr Sterna a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, jenž by zaručoval politickým vězňům a vyšetřovancům aspoň tolik práv, kolik jich měli v bývalém Rakousku před válkou.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Budeme nyní hlasovati o resolucích, podaných ke kap. 9.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

312. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby ještě v tomto zasedání předložila návrh zákona o zavedení zemských a župních senátů a o jejich řízení.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

313. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby počet senátů nejvyššího správního soudu zvýšila o dva.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Budeme hlasovati o resolucích, podaných ke kap. 10.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

314. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby do tří měsíců podala návrh zákona pro veškeré školství, jenž by se řídil těmito zásadami:

1. Každý národ uznává se ve státě za nositele a správce veškerého školství.

2. Veškeré národní školství spravují národní říšské školní rady utvořené ze zástupců příslušného národa.

3. Říšským školním radám přísluší zřizovati, spravovati a pečovati o školství jakéhokoliv druhu i o tak zvané školy menšinové.

4. Říšské školní rady, aby opatřily potřebný náklad, jsou oprávněny dotčeným příslušníkům národa předpisovati školní příspěvky a vybírati je.

5. Školní dozor příslušející státu upravuje zvláštní zákon, který zmocňuje školní úřady vykonávati nátlak na dodržování povinností příslušejících národním školním orgánům. O příslušnosti k některému národu uznanému ve státě rozhoduje přiznání k národnosti učiněné svobodně a bez vykonávání nějakého vlivu při sčítání lidu.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina, Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

315. Eventuální resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Bude-li zamítnut náš resoluční návrh, navrhujeme:

Vláda se vybízí, aby částky rozpočtené v kapitole 10 státního rozpočtu rozdělovala příště tak, aby odpovídaly podílu jednotlivých národů tohoto státu na celkovém složení obyvatelstva Československé republiky, tak aby na německý díl připadlo nejméně 25% příslušné celkové částky.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

316. Resoluce posl. inž. Junga, Simma a druhů:

Zákon ze dne 9. dubna 1920, čís. 292 Sb. z. a n., jímž se upravuje správa školství, budiž zrušen.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

317. Resoluce posl. inž. Junga a druhů:

Školní správa se vybízí, aby odvolala svůj výnos ze dne 15. května 1925, čís. 16.137/I.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

318. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí:

1. aby předložila podrobný výkaz, kolik činily náklady na školy od vzniku republiky, a to odděleně podle vyučovacího jazyka;

2. aby předložila podrobný program pro zřizování menšinových škol a výkaz dosavadních výdajů podle vyučovacího jazyka;

3. aby předložila výkaz škol podporovaných státem podle vyučovacího jazyka;

4. aby předložila výkaz propuštěných a restringovaných učitelů a podala zprávu, jak chce tyto osoby znovu zaměstnati v jejich povolání.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

319. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby v ministerstvu školství a národní osvěty ustanovila také německé úředníky a aby školní věci německé dávala zásadně pracovati úředníkům německým.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

320. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby podala návrh zákona, podle něhož německé odbory německých zemských školních rad pro Čechy, Moravu a Slezsko stávají se samostatnými a správcem těchto úřadů ustanovuje se jako předseda příslušník německé národnosti.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

321. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby samostatnost zemských školních rad vybudovala v tom směru, aby si nemusily opatřovati souhlasu zemského výboru ve věcech školních, poněvadž podle nové organisace zemský výbor jest úřadem státním.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

322. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve podala návrh zákona, jímž se u školního referenta pro Slovensko v Bratislavě zřizuje zvláštní německé oddělení pro německé školní věci a jehož úředníci musí býti německé národnosti.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte)

323. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby neprodleně podala sněmovně návrh zákona, jímž se nově upravují požitky okresních, zemských a ministerských inspektorů a jímž se napravuje nynější jejich zahanbující odstrčení a horší placení vůči jiným úředníkům a proti školní službě.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

324. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby Věstník ministerstva školství a národní osvěty vydávala také německy a aby německým učebným ústavům uložila za povinnost odbírati jej jen v jazyku německém.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

325. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby vládní nařízení ze dne 6. listopadu 1920 o ustavení místních školních rad co nejdříve doplnila podle zásady, že členy místní školní rady smějí býti jen příslušníci oné národnosti, která se shoduje s národností dítek docházejících do školy, pro něž jest tato místní školní rada určena.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte).

326. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby vládní nařízení ze dne 6. listopadu 1920 o ustavení okresních školních výborů co nejdříve doplnila podle zásady, že školy každé národnosti podřizují se jen těm školním úřadům, které se skládají z příslušníků národnosti školních dítek.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

327. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve jmenovala německé ministerské inspektory a aby ustanovujíc jiné živnostenské inspektory, přísně zachovávala zásadu, že inspektory českých škol ustanovují se jen příslušníci české národnosti a inspektory německých škol jen příslušníci německé národnosti.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

328. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby všechna místa, která dříve byla ve vyšší třídě míst, avšak podle zákona ze dne 24. června 1926, čís. 103 a 104 byla zařazena do nižší skupiny míst, byla opět zařazena se zpětnou platností od 1. ledna 1926 do dosavadní vyšší skupiny míst.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

329. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby ještě v tomto zasedání podala sněmovně návrh zákona, jímž se požitky pensistů všech druhů, a to státních úředníků, soudců, státních učitelů, učitelů na obecných a občanských školách, vojenských gažistů a četnictva, zaměstnanců státních podniků a závodů, zaměstnanců zemských, okresních a obecních, dále zaměstnanců v kategorii podúředníků a jejich pozůstalých upravují jednotně, nehledě k době přeložení do výslužby. Do tohoto zákona budiž pojato ustanovení, že každá úprava činných požitků má také v zápětí samočinně úpravu všech pensijních požitků podle zásady úplné rovnoprávnosti. Před vypracováním tohoto návrhu zákona buďtež slyšeny jednotlivé odborové organisace.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

330. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby podle §u 23 nového platového zákona ze dne 24. června 1926, č. 104 Sb. z. a n., započítávala vojenskou službu do služební doby.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

331. Resoluce posl. inž. Junga a druhů:

Vládě se ukládá, aby co nejdříve podala Národnímu shromáždění návrh zákona o národní, kulturní a školské samosprávě ohlášený ministrem školství a národní osvěty.

Při závěrečných pracích o tomto návrhu zákona budiž pamatováno na to, že se zásady vytyčené na kongresech menšin o kulturní a školské samosprávě národů plně uznávají.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

332. Resoluce posl. inž. Junga a druhů:

V přechodné době, než bude vydán zákon o kulturní a školské samosprávě národů, buďtež do jednotlivých odvětví ústřední školní správy povoláni důvěrníci všech národností v tomto státě.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

333. Resoluce posl. inž. Junga, Simma a druhů:

Již pro rok 1928 buďtež státní peníze pro kulturní účely rozdělovány - dokud nebude vydán zákon o kulturní a školské samosprávě, který nechť má o tom přesná ustanovení v poměru síly jednotlivých národů ve státě a jejich daňové poplatnosti.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP