Pátek 2. prosince 1927

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

288. Resoluce posl. dr Rosche a druhů:

Vláda se vybízí, aby při provedení správní reformy a při přejímání úředníků vyhověla jejich oprávněným přáním, obsaženým v těchto požadavcích:

1. novelisace zákonů č. 443/1919 a 444/1919 Sb. z. a n.,

a) pokud jde o služební požitky, přizpůsobením platové soustavě vytvořené pro státní úředníky zákonem č. 103/1926 Sb. z. a n.,

b) pokud jde o disciplinární předpisy;

2. novelisace zákonů č. 16/1920 a 17/1920, zvláště pokud jde o služební požitky;

3. zrušení zásad vytčených v §u 3 zákona č. 495/1921 Sb. z. a n., §u 19 zákona č. 394/1922 Sb. z. a n. a §u 212, odst. 1 zákona č. 103/1926 Sb. z. a n.;

4. ochrana práv a nároků nabytých okresními úředníky a okresními zaměstnanci při převzetí do státní služby při provádění správní reformy;

5. úprava odpočivných a zaopatřovacích požitků staropensistů samosprávné služby;

6. nová úprava nemocenského pojištění veřejných zaměstnanců.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

289. Resoluce posl. dr Rosche a druhů:

Vláda se vybízí, aby u všech ústředních úřadů a u všech ministerstev ustanovovala také úředníky německé národnosti podle podílu německého národa v úhrnném složení obyvatelstva Československé republiky.

Také čekatelé v jednotlivých odvětvích státní správy a státní železniční služby buďtež přijímáni podle stejného klíče.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

290. Resoluce posl. Chlouby, dr Sterna a soudr.:

Vládě se ukládá, aby učinila všechna nutná opatření na zrušení veškeré censury tisku, uměleckých děl všeho druhu, censury divadelní a filmové a do měsíce předložila příslušný návrh zákona o zrušení této censury poslanecké sněmovně.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

291. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Dosavadní praxe při udělování státního občanství byla mimořádně krutá a nespravedlivá a zvláště uchazečům německé národnosti prakticky téměř znemožnila dosíci státního občanství. Tato praxe se musí od základu změniti. Ukládá se tedy ministerstvu vnitra, aby znovu prozkoumalo všechny zamítavé výměry ve věcech státního občanství. Ministerstvu se dále ukládá, aby všechny výměry ve věcech státního občanství důkladně odůvodňovalo.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

292. Resoluce posl. dr Rosche a druhu:

Vláda se vyzývá, aby co nejdříve zrušila zákon ze dne 15. listopadu 1867, č. 134 ř. z., a nahradila novým moderním spolčovacím zákonem.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

293. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vyzývá, aby neprodleně podala návrh zákona o zajištění spolčovacího práva četníků.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

294. Resoluce posl. Chlouby, dr Sterna a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se upravuje koaliční právo příslušníků branné moci, četnictva a policejní stráže, a to v tom smyslu, že se nebude činiti rozdílu mezi příslušníky branné moci, četnictva a policejní stráže a ostatními občany Československé republiky.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

295. Resoluce posl. Chlouby, dr Sterna a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se znovu zavádí aktivní i pasivní volební právo příslušníků branné moci a četnictva.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

296. Resoluce posl. Špatného a druhů:

Ministerstvo vnitra se vyzývá, aby podalo, osnovu zákona, jímž se volební právo přiznává všem aktivním příslušníkům branné moci a četníkům.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

297. Eventuální resoluce posl. Špatného a druhů:

Ministerstvo vnitra se vyzývá, aby podalo osnovu zákona, jímž se volební právo přiznává příslušníkům branné moci a četníkům, kteří bojovali v čsl. legiích a v bojích na Slovensku.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

298. Resoluce posl. Bergmanna, dr. Patejdla a druhů:

Vláda se vybízí:

1. Aby povolila četnictvu volnou nepolitickou odborovou organisaci, jakož i všechna jiná kulturní, hospodářská a sociální kolektivní podnikání.

2. Aby při provádění §u 148 platového zákona upravila "četnický přídavek" (§ 12 zákona č. 186/1920) na jednotnou výši pro všechny příslušníky četnictva obnosem 4000 Kč ročně, jakož i aby zvýšila vedlejší požitky četnictva o 100% a zavedla u četnictva odměny za práci přes čas.

3. Aby předložila návrh zákona o kárném řízení a disciplinárním právu pro československé četnictvo.

4. Aby vytvořila při ministerstvu vnitra poradní sbor pro služby bezpečnostní a v něm projednala obnovu a zčeštění platných předpisův podle názorů praktiků s ohledem na jiné poměry státoprávní.

5. Aby konečně vydala prováděcí nařízení k zákonům:

a) o četnictvu č. 299/1920,

b) k zákonu četnicko-pensijnímu č. 153/1923 a odstranila dosavadní nezákonnou praxi ohledně připočtení 10 let do pense a ohledně přiznání přídavku za zranění a zaopatření invalidního.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

299. Resoluce posl. R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.:

Vláda se vybízí:

1. aby předložila návrh zákona, jímž by spojila všechny výkonné sbory služeb bezpečnostních pod jednotné vedení a velení a tak službu bezpečnostní jednak zlepšila, jednak splnila povinnosti, k nimž se zavázala v §u 20 novely k obecnímu zřízení převzetím nákladů na veřejnou bezpečnost,

2. aby četnictvu připravenému o právo volební povolila aspoň volnou nepolitickou odborovou organisaci, jakož i všechna jiná kolektivní hospodářská, kulturní a sociální podnikání, v prvé řadě pak aby dovolila, aby volené funkce "Záložny československého četnictva" v Praze směly býti vykonávány aktivními příslušníky četnictva,

3. aby při provádění §u 148 platového zákona upravila četnický přídavek na jednotnou výši 4.000 Kč ročně pro všechny příslušníky četnictva a aby zvýšila o 100% paušály kancelářský, ubytovací a oděvní, jakož i požitky stravného, diet, nocležného a zavedla odměny za práci přes čas,

4. aby pomáhala odstraniti nezaměstnanost tím, že obsadí všechna místa ve službě četnické, u četnictva zavede zásadu práce osmihodinové, jakož i poskytne četnictvu v nehostinných krajích měsíčně 4 dny volna ku návštěvě kulturních středisk a rodiny,

5. aby předložila návrh zákona četnicko-disciplinárního a kvalifikačního podle zásad služební pragmatiky,

6. aby vytvořila při ministerstvu vnitra poradní sbor pro službu bezpečnostní a v dorozumění s tímto sborem upravila dosud u četnictva povíce německé a nesrozumitelné předpisy služební,

7. aby konečně vydala prováděcí nařízení ku zákonům ze dne 14. dubna 1920, č. 299 Sb. z. a n. a ze dne 4. července 1923, č. 153 Sb. z. a n.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

300. Resoluce posl. Bergmanna, dr Patejdla, J. Slavíčka a druhů:

Ministerstvo vnitra se vybízí, aby:

1. Poskytlo všem četnickým gážistům příspěvek na vycházkovou výstroj, jejíž nošení samo nařídilo výnosem ze dne 17. února 1927, čís. 77.795, v takové míře, jako poskytlo ministerstvo národní obrany svým gážistům už dvakráte při stejné příležitosti.

2. Neodpíralo výchovné na nevlastní děti četnickým gážistům jen z toho důvodu, že žena těchto gážistů - vlastní matka takových dětí - je fysicky schopna vydělávati na výživu dítěte.

3. Stanovilo pevně právo těch četnických gážistů na přemístění od oddílů podle vlastní volby, kteří nejméně dva roky konali službu v obvodech nehostinných nebo svojí drahotou proslulých.

4. Zrušilo povinnost "držeti pohotovost" na stanicích s méně jako 5 muži v době normálních bezpečnostních poměrů v obvodě a zavedlo odměnu za konání služby pohotovostní.

5. Zrušilo rozkaz zemského četnického velitelství v Bratislavě čís. 8258 z 5. února 1926, jímž zavedly se zbytečné "hospodářsko-správní přehlídky stanic".

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

301. Resoluce posl. R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.:

Ministerstvo vnitra se vybízí:

1. aby poskytlo všem četnickým gážistům peněžní výpomoc na zakoupení výstrojních součástek vycházkových, jejichž nošení nařídilo výnosem ze dne 17. února 1927, č. 77.795, aspoň v takové míře, jak podobnou výpomoc při stejné příležitosti poskytlo ministerstvo národní obrany po dvakráte svým gážistům,

2. aby stanovila právo četnického gážisty na výměnu služebního místa po dvouleté službě v krajích nehostinných nebo svou drahotou proslulých do oddílů podle jeho volby a vůbec do takových míst aby přidělovalo jen svobodné gážisty,

3. aby zastavilo dnešní praxi v upírání výchovného na nemanželské děti nebo na nevlastní děti četnických gážistů z důvodů, že jsou jejich matky k výživě schopny, fysicky zdrávy a mohou vedlejším výdělkem o výživu děcka se starati,

4. aby zrušilo povinnost četnických gážistu ke službě pohotovostní na oněch stanicích, kde není více než 5 četnických gážistů, ku výkonu četnické služby schopných, a nařídilo odvolání rozkazu zemského četnického velitelství v Bratislavě, jímž bylo nařízeno, že službu pohotovostní jest na celém Slovensku konati i za dob normálních na všech stanicích bez ohledu na počet k službě pohotových četnických gážistů,

5. aby odčinilo zkrácení výkonných důstojníků a vrchních strážmistrů na požitcích, jak se tato zkrácení dějí ve výši vyrovnávacích přídavků těchto kategorií četnictva,

6. aby jmenovalo vrchními strážmistry veliteli stanic všechny strážmistry, kteří vyhovují všem zákonitým podmínkám stanoveným pro toto jmenování, a povýšilo všechny strážmistry, kteří absolvovali hodnostní školu, ale neslouží u četnictva ještě 10 let, jakož i strážmistry, kteří slouží u četnictva déle 10 let, ale neabsolvovali hodnostní školy - vrchními strážmistry s požitky II. platové stupnice § 132 platového zákona,

7. aby jmenovalo všechny vrchní strážmistry velitele stanic, kteří absolvovali informační běh, výkonnými nadporučíky, ježto mnozí z nich na toto jmenování čekají od roku 1920.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

302. Resoluce posl. Bergmanna, dr Patejdla, Slavíčka a druhů:

Vláda se vybízí, aby:

1. Strážní přídavek zvýšila pro stráž bezpečnosti na 3000 Kč pro gážisty mimo služební třídy a 4200 Kč pro úředníky.

2. Příplatek na byt (příbytečné) přiměřeně zvýšila a přiznala jej všem členům sboru stráže uniformované i neuniformované, pokud jako svobodní nejsou kasernováni nebo pokud nepoužívají služebního bytu.

3. Jako zvláštní osobní přídavky stanovila a zvýšila hodnostní přídavek v obnosu 2004 Kč pro obvodní inspektory I. a 1008 Kč pro obvodní inspektory II. třídy, přídavky velitelů a to: u velitelů oddělení na 1800 Kč, u velitelů sborů na 3600 Kč, v Praze na 4800 Kč.

4. Uložila nové zpracování služebního řádu na modernějších a skutečně demokratických zásadách za spoluúčasti odborových organisací. Zejména aby ihned zrušila ustanovení o 13 službách 24 hodinových ve 30 dnech.

5. Pro bezpečnostní stráž dala postaviti obytné domy ze státních prostředků.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

303. Resoluce posl. dr Patejdla, Bergmanna, Slavíčka a druhů:

Vláda se vybízí, aby předložila s urychlením návrh zákona o úpravě platových poměrů okresních cestářů.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

304. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Poněvadž nynější příspěvky na výživu jsou zcela nedostatečné a praxe při jejich poskytování jest nespravedlivě krutá, vybízí se vláda, aby předložila sněmovně ještě v nynějším zasedání návrh zákona o nové úpravě vyživovacích příspěvků pro rodiny osob, které nastoupily vojenskou službu.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

305. Resoluce posl. inž. Junga, L. Wenzela a druhů:

Vláda se vybízí, aby v zájmu oživení stavebního ruchu a financování novostaveb a přístaveb Národnímu shromáždění podala co nejdříve návrh zákona o zajištění stavebně-právních pohledávek.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

306. Resoluce posl. inž. Junga, L. Wenzela a druhů:

Vláda se vybízí, aby podala návrh zákona, jímž se upravují soukromo-právní poměry pro vnitrozemskou plavbu.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP