Pátek 2. prosince 1927

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

259. Resoluce posl. inž. Junga, Simma a druhů:

Vláda se vybízí, aby nový platový zákon číslo 103/1926 změnila v tom smyslu, že se § 215, odst. 4 ruší.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

260. Resoluce posl. inž. Junga, Simma a druhů:

Vláda se vybízí, aby následky nepříznivě vykonaných jazykových zkoušek záležející ve špatné kvalifikaci a jejích následcích pro postup zrušila.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

261. Resoluce posl. inž. Junga, Simma a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve přeložila opět do německého území všechny státní zaměstnance a zaměstnance státních drah, kteří, byli kdysi přeloženi do českého území, aby se tam naučili česky, prokázali-li vykonáním jazykové zkoušky potřebné jazykové znalosti.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

262. Resoluce posl. inž. Junga, Geyera a druhů:

Vláda se vybízí, aby se neprodleně postarala o obnovení správního výboru státního pozemkového úřadu podle zásady poměrného zastoupení.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

263. Resoluce posl. Špatného a druhu:

Vládě se ukládá: Poslanecké sněmovně budiž podána přesná zpráva o rozdělení zbytkových statků státním pozemkovým úřadem. Ve zprávě budiž rozloha i cena zbytkového statku, jakož i jméno a zaměstnání uchazeče.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Nyní budeme hlasovati o resolučních návrzích, podaných ke kap. 4.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

264. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby každoročně zároveň se státním rozpočtem podávala Národnímu shromáždění obšírnou zprávu o činnosti vyslanectev a konsulátů, v níž budiž zvláště referováno o opatřeních k navázání a oživení hospodářských vztahů.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

265. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby neprodleně podala výkaz o nákladech na informační a propagační službu v porovnání s obdobnými výdaji jiných států, zvláště Francie, Belgie a Dánska.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

266. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby neprodleně podala Národnímu shromáždění program restrikce vyslanectev a konsulátů.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

267. Resoluce posl. inž. Junga, Knirsche a druhů:

Ministerstvu věcí zahraničních se ukládá, aby připravilo zjednodušení zahraničního zastoupení.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

268. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Ministerstvo věcí zahraničních se vybízí, aby s vládou Spojených Států navázalo vyjednávání stran zvýšení československé vystěhovalecké kvoty a o stavu této otázky podalo přesnou zprávu.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

269. Resoluce posl. inž. Junga, Knirsche a druhů:

Ministerstvu věcí zahraničních se ukládá, aby zahájilo vyjednávání s příslušnými evropskými státy o dalším zrušení vidování pasů.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

270. Resoluce posl. Chlouby, dr Sterna a soudr.:

Ministru zahraničních věcí se ukládá, aby do jednoho měsíce podal poslanecké sněmovně podrobnou zprávu o usnesení ministerské rady z května r. 1921, kterým bylo ministerstvo zahraničních věcí pověřeno péčí o ruské a ukrajinské uprchlíky, a o tom, jaký náklad si doposud tato podpora vyžádala.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Nyní budeme hlasovati o shodných resolučních návrzích posl. Chlouby a soudr. a posl. Schäfera a soudr. na uznání Sovětského Ruska de jure.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

271. Resoluce posl. Chlouby, dr Sterna a soudr.:

Vládě se ukládá, aby okamžitě uznala Svaz Sovětských Socialistických Republik de jure.

272. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby bez dalšího prodlení uznala Sovětské Rusko de jure.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s těmito resolucemi, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce jsou zamítnuty.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

273. Resoluce posl. Chlouby, dr Sterna a soudr.:

Ministrovi zahraničních věcí se ukládá, aby do týdne podal poslanecké sněmovně přesnou ústní i písemnou zprávu o vyjednávání československé vlády s Vatikánem. Ve zprávě budiž zejména podrobně vysvětleno, o čem se s Vatikánem jednalo, v jakém je toto jednání stavu, zdali se jednalo o vyučování náboženství na školách, o ponechání církevních statků, o způsobu oslav Husova svátku a jaké jsou vůbec jednotlivé body tohoto ujednání.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

274. Resoluce posl. Chlouby, dr Sterna a soudr.:

Vládě se ukládá, aby okamžitě přerušila všechno jednání s Vatikánem, aby s ním neprodleně přerušila veškeré styky a do 14 dnů předložila v poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se uskutečňuje odluka církví od státu a školy od církvi.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Budeme hlasovati o resolucích, podaných ke kap. 5.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

275. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby výzbrojní program, o němž se zmiňuje na str. 211 důvodové zprávy k finančnímu zákonu, neprodleně předložila Národnímu shromáždění.

Předseda (zvoní): Ke hlasování o této resoluci bylo navrženo sečtení hlasů. Žádám pány zapisovatele, aby provedli sčítání hlasů.

Kdo s touto přečtenou resolucí pana posl. Schäfera, a soudr. souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

(Po sečtení hlasů:)

Podle provedeného sčítání hlasů vyslovilo se pro resoluci posl. Schäfera a soudr. 107 hlasů, proti ní 124 hlasy, resoluce je tudíž zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

276. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby předložila výkaz podle národní příslušnosti důstojníků vyslaných dosud na výcvik do ciziny.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

277. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby neprodleně, ještě před nejbližším odvodem podala návrh zákona, jímž se vojenská služba snižuje na 12 měsíců, jako přípravu pro postupné další snižování vojenské služební doby.

Předseda (zvoní): Ke hlasování o této resoluci bylo mi navrženo sčítání hlasů. Žádám pány zapisovatele, aby spolu se sněmovními úředníky provedli sčítání hlasů.

Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

(Po sečtení hlasů:)

Podle provedeného sčítání hlasů vyslovilo se pro resoluci 78 hlasů, proti ní 157 hlasů.

Jest tudíž zamítnuta. (Výkřiky posl. Remeše.)

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

278. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Poněvadž odzbrojení jest třeba jak pro zabezpečení míru tak také z důvodů finančních, vláda se vyzývá, aby ještě v tomto zasedání připravila návrh zákona, jímž se snižuje mírový presenční stav vojska.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

279. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby ihned zrušila nařízení ze dne 7. července 1926, č. 160 Sb. z. a n., a zavedla tedy opět pro mužstvo drahotní přídavky.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To, je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

280. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Položka "Různé příjmy" v částce 13,286.000 Kč budiž vykázána podrobně.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

281. Resoluce posl. inž. Junga, Geyera a druhů:

Ministerstvo národní obrany se vybízí, aby poskytlo všem vojenským pensistům, také pensistům žijícím v cizině, výhody vyrovnávacího zákona 288/1924.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

282. Resoluce posl. inž. Junga, Geyera a druhů:

Ministerstvo národní obrany se vybízí, aby malé skupině vojenských gažistů, kteří, poněvadž byli ve válečném zajetí, byli přeskočeni v povýšení s výhradou pořadí a hodnosti a jejichž ospravedlňovací řízení prováděné bývalým likvidujícím ministerstvem války (ministerstvem zeměbrany) skončilo příznivě, povolila oprávněnou žádost o dodatečný postup.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

283. Resoluce posl. inž. Junga, Knirsche a druhů:

Baráky v Hradci u Opavy, které sama vojenská správa uznala za zdraví škodlivé, buďtež co nejdříve zbořeny a za ně vystavěny vhodné kasárny.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

284. Resoluce posl. inž. Junga, Knirsche a druhů:

Ministerstvo národní obrany se vybízí, aby co možná omezilo povolávání ke cvičením ve zbrani a jejich trvání.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

285. Resoluce posl. inž. Junga, Knirsche a druhů:

Žádáme, aby subvence v kap. 5, tit. 1, § 9, pol. 1 až 6, ve výši 23.000 Kč byly rozděleny tak, aby německé organisace dostaly subvenci stejně velkou podle číselného klíče.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

286. Resoluce posl. Špatného a druhů:

Ministerstvo nár. obrany se vyzývá, aby připravilo osnovu zákona, jímž se přiznává volební právo všem aktivním příslušníkům branné moci.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

287. Eventuální resoluce posl. Špatného a druhů:

Ministerstvo národní obrany se vyzývá, aby připravilo osnovu zákona, jímž se přiznává volební právo všem příslušníkům, branné moci, kteří bojovali v čsl. legiích za čsl. stát, jakož i oněm příslušníkům branné moci, kteří bojovali r. 1920 na Slovensku.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Nyní budeme hlasovati o resolučních návrzích, podaných ke kap. 6.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP