Pátek 2. prosince 1927

Předseda (zvoní): Kdo s navrženou úpravou souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Je zamítnuta.

Kdo nyní souhlasí s tímto čl. X ve znění zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Čl. X jest přijat ve znění zprávy výborové.

O čl. XI, k němuž nebylo podáno pozměňovacích návrhů, budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s čl. XI podle zprávy výborové souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Čl. XI je schválen podle zprávy výborové.

O čl. XII budeme nejprve hlasovati podle úpravy návrhu posl. Schäfera a soudr.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

242. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.:

Čl. XII nechť zní:

"Opatření, která časově přesahují schválený rozpočet a ve svých důsledcích zatěžují rozpočty příští, jsou přípustna jen k provedení platných zákonů nebo na základě zákonných zmocnění."

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s navrženou úpravou, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Navržená úprava je zamítnuta.

Kdo nyní souhlasí s tímto článkem ve znění zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Čl. XII je schválen podle znění zprávy výborové.

O čl. XIII budeme hlasovati nejprve podle úpravy návrhu posl. Schäfera a soudr.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

243. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.:

Ve článku XIII, písm. c) buďtež slova "Národnímu shromáždění republiky Československé na vědomí" nahrazena slovy "Národnímu shromáždění republiky Československé ke schválení".

Předseda (zvoní): Kdo s navrženou úpravou souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Navržená úprava je zamítnuta.

Kdo nyní souhlasí s tímto článkem ve znění zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Čl. XIII je schválen ve znění zprávy výborové.

O čl. XIV, k němuž nebylo podáno pozměňovacích návrhů, budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s čl. XIV podle zprávy výborové souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Čl. XIV je schválen ve znění zprávy výborové.

O čl. XV budeme hlasovati nejprve podle úpravy návrhu posl. Schäfera a soudr.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

244. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.:

Ve čl. XV nechť odst. 2 zní:

"Tato opatření vyžadují dodatečného schválení Národního shromáždění."

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s navrženou úpravou, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Navržená úprava je zamítnuta.

Kdo nyní souhlasí s tímto článkem ve znění zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Čl. XV je schválen podle zprávy výborové.

O čl. XVI až XVIII, k nimž není pozměňovacích návrhů, budeme hlasovati najednou podle zprávy výborové.

Kdo s těmito články tedy ve znění zprávy výborové souhlasí, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Čl. XVI až XVIII jsou přijaty ve znění zprávy výborové.

O čl. XIX budeme hlasovati nejprve podle úpravy návrhu posl. Schäfera a soudr.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

245. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.:

Ve čl. XIX, odst. 1 buďtež škrtnuta slova "o více než 5%".

Odst. 2 budiž spojen s odstavcem 1 a jako nový odst. 2 budiž vsunuto:

"(2) Jak se používá tohoto fondu a jeho správu určí zvláštní zákon. Kontroluje jej 24členná sněmovní komise, o jejíž volbě a složení dlužno užíti ustanovení o volbě Stálého výboru."

Předseda (zvoní): Kdo s navrženou úpravou souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Navržená úprava je zamítnuta.

Kdo nyní souhlasí s tímto článkem ve znění zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Je přijat.

O čl. XX, k němuž nebylo podáno pozměňovacích návrhů, budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s tímto článkem tedy podle zprávy výborové souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Čl. XX je schválen podle zprávy výborové.

O čl. XXI budeme hlasovati rovněž podle zprávy výborové, přijetím nebo nepřijetím rozhodnuto bude též o návrhu na škrtnutí, který podal posl. dr Patejdl a druzi.

Kdo tedy souhlasí s čl. XXI ve znění zprávy výborové, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Čl. XXI je schválen podle zprávy výborové a tím je zamítnut negativní návrh posl. dr Patejdla a druhů.

O čl. XXII, nadpisu a úvodní formulí zákona budeme hlasovati podle zprávy výborové, poněvadž není pozměňovacích návrhů.

Kdo tedy souhlasí s čl. XXII, nadpisem a úvodní formulí finančního zákona podle zprávy výborové, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijato.

Tím posl. sněmovna přijala finanční zákon a jeho přílohu i s celkovým přehledem ve čtení prvém.

Čtení druhé provedeme při projednávání odst. 2 pořadu, bude-li této osnově přiznáno projednávání podle §u 55 jedn. řádu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce pořadu, jímž jest:

2. Návrh, aby zkráceným řízením podle §u 55 jedn. řádu projednána byla osnova státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1928 (tisk 1260).

Po důkladném probrání rozpočtu v mnoha schůzích výborových i plenárních navrhuje se nyní řízení zkrácené podle §u 55 jedn. řádu jedině proto, aby se uspořila pouhá formální schůze samostatná pro druhé čtení, která jinak konati by se mohla teprve po 24 hodinách. Přijetím zkráceného řízení dostane se rozpočtová osnova také dříve do senátu, jenž tím získá více času k jejímu projednání.

Kdo tedy souhlasí s návrhem na zkrácené projednání státního rozpočtu a finančního zákona na rok 1928 podle §u 55 jedn. řádu, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Zkrácené řízení jest přiznáno.

Přikročíme tedy ihned ke druhému čtení.

Ad 1. Druhé čtení osnovy státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1928 (tisk 1260).

Zpravodajem výboru rozpočtového jest pan posl. dr Hnídek.

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. dr Hnídek: Nikoliv.

Předseda: Není tomu tak.

Byl mně podán návrh, aby bylo při hlasování o druhém čtení provedeno sčítání hlasů.

Žádám pány zapisovatele, aby spolu s úředníky sněmovními provedli sčítání.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou státního rozpočtu a finančního zákona pro rok 1928, tak, jak byla posl. sněmovnou přijata ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

(Po sečtení hlasů:)

Při provedeném sčítání hlasů vyslovilo se pro finanční zákon a státní rozpočet pro rok 1928 ve druhém čtení 139 hlasů, proti němu 115 hlasů.

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala osnovu státního rozpočtu a finančního zákona pro rok 1928 také ve čtení druhém. (Potlesk - Výkřiky komunistických poslanců.)

Nyní rozhodneme o resolucích.

Jsou to nejprve 24 resoluce, otištěné ve zprávě výborové, jichž přijetí doporučuje rozpočtový výbor a o nichž - jak bylo schváleno - budeme hlasovati najednou, a to s opravou navrženou zpravodajem v resoluci prvé.

Kdo tedy souhlasí s resolučními návrhy, otištěnými ve výborové zprávě, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Resoluce tyto jsou přijaty.

Nyní rozhodneme o dalších návrzích resolučních, podaných za rozpočtové rozpravy.

Dám o nich hlasovati jednotlivě a dám u každé před hlasováním oznámiti její předmět.

Ke kap. 1 nejsou podány resoluční návrhy.

Ke kap. 2 je podán jeden resoluční návrh. Žádám o jeho přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

247. resoluce posl. inž. Junga, Knirsche a druhů:

Předsednictvu Národního shromáždění se ukládá, aby se postaralo, aby němečtí členové dostávali všechny vládní návrhy i s důvodovými zprávami ihned také německy.

Předseda (zvoní):

Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Ke kap. 3 je podáno několik resolučních návrhů.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

248. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby podala přesný a podrobný výkaz všech státních zaměstnanců rozdělený podle odborů, kategorií, služebního stáří a národnosti. Při tom budiž oznámen stav ke dni 31. prosince 1926 a stav nynější.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

249. Resoluce posl. inž. Junga, Knirsche a druhů:

Vláda se vybízí, aby provedla novou systemisaci a přibrala k tomu odborové organisace a zástupce všech parlamentních skupin, poněvadž nynější systemisace vzbudila silnou nespokojenost zaměstnanců a tento stav nepřispívá k povznesení chuti k práci.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

250. Resoluce posl. R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.:

Vláda se vybízí, aby dle §u 3, odst. 2 zákona ze dne 22. prosince 1924, č. 286, povolala do komisí jednajících o zlepšení státní správy, také zástupce odborových organisací státních zaměstnanců.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

251. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby ustanovujíc nové úředníky, přihlížela především k příslušníkům národních menšin tak dlouho, až se jak u ústředních úřadů tak také u podřízených úřadů a státních podniků obnoví poměr odpovídající klíči obyvatelstva.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

252. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby ještě než nabude účinnosti zákon o organisaci politické správy, uspořádala anketu o reformě správy a povolala k ní odborníky, zástupce všech politických stran a svazů samosprávných korporací. Podle usnesení této ankety budiž zákon novelisován.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

253. Resoluce posl. inž. Junga, Knirsche a druhů:

Vláda se vybízí, aby znovu prozkoumala zamítnuté žádosti všech zaměstnanců a zaměstnanců státních drah, restringovaných podle zákona č. 286/26, o odvolání restrikce. K tomuto prozkoumání buďtež přibráni zástupci organisací postižených zaměstnanců.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

254. Resoluce posl. inž. Junga, Simma a druhů:

Vláda se vybízí, aby obsazujíc vedoucí místa ve státních ústředních úřadech v Praze a na venkově, vzala za základ číselný poměr jednotlivých národů.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

255. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby ještě v tomto zasedání podala návrh zákona o ručení státu za škody způsobené jeho orgány.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

256. Resoluce posl. inž. Junga, Knirsche a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve podala Národnímu shromáždění návrh všeobecného plánu o zamýšleném zřízení ústředních fondů pro různé hospodářské obory.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

257. Resoluce posl. inž. Junga, Knirsche a druhů:

Vláda se vybízí, aby podala Národnímu shromáždění zprávu, jak nakládá s každoročním disposičním fondem.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

258. Resoluce posl. inž. Junga, Simma a druhů:

Vláda se vybízí, aby čekatele na všechna místa ve státní službě a službě státních drah přijímala podle klíče obyvatelstva.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP