Pátek 2. prosince 1927

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Kdo nyní souhlasí s kap. 19 skup. I a §em 12 skup. II podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina.

Kap. 19. Ministerstvo veř. zdravotnictví a tělesné výchovy a § 12 skup. II. Státní lázně schváleny ve znění zprávy výborové.

Kap. 20. Odpočivné a zaopatřovací platy.

K tit. 3 je zde návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

227. Pozměňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Úhrnné výdaje na drahotní přídavky a výpomoci státním zaměstnancům ve výslužbě buďtež zvýšeny ze 108,474.000 Kč o 20 mil. na 128,474.000 Kč, kterýchžto 20 mil. Kč budiž použito výlučně na placení drahotní výpomoce pensistům státních báňských podniků.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Návrh posl. Lance, Tučného a druhů.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

228. Pozměňovací návrh posl. Lance, Tučného a druhů:

Tit. 3 "Drahotní přídavky a výpomoci státním zaměstnancům ve službě a jejich pozůstalým, dále srážky, převzaté státem", budiž položka 108,474.000 Kč zvýšena na 122,474.000 Kč ve prospěch dalšího poskytování mimořádných přídavků provisionovaným horníkům, vdovám a sirotkům po hornících ze státních dolů a hutí.

Předseda (zvoní): Ke hlasování o tomto návrhu bylo navrženo sčítání hlasů. Žádám pány zapisovatele, aby spolu s úředníky sekretariátu přesně provedli sčítání odevzdaných hlasů. (Výkřiky posl. Biňovce.)

Kdo souhlasí s přečteným návrhem pp. posl. Lance, Tučného a soudr., nechť zvedne ruku. (Výkřiky posl. Karpíškové na zapisovatele posl. Rýpara: Vy podvodníku! - Předseda zvoní.)

(Po sečtení hlasů:)

Podle provedeného sčítání hlasů vyslovilo se pro návrh 116 hlasů, proti němu 144 hlasů.

Je tedy návrh zamítnut. (Výkřiky.)

Prosím o klid.

Pan posl. Rýpar jako zapisovatel žádá mne, abych oproti nadávkám proti němu proneseným konstatoval, že sčítá v úseku prvém a druhém, v němž konstantně se napočítavá správně počet 49 resp. 50 hlasů. (Výkřiky.)

Nyní budeme hlasovati o dalším návrhu, totiž o návrhu posl. Schäfera a soudr., k němuž je rovněž žádáno sčítání hlasů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

229. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.:

Na zrovnoprávnění staropensistů budiž do této kapitoly zařazeno 200 mil. Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku. (Výkřiky: Vyměňte sčitatele!)

Prosím pány zapisovatele, aby provedli sčítání hlasů. (Děje se. - Výkřiky komunistických poslanců.)

(Po sečtení hlasů:)

Podle provedeného sčítání hlasů vyslovilo se pro návrh p. posl. Schäfera a soudr. 116 hlasů, proti němu 143 hlasů.

Návrh je tudíž zamítnut.

Teď je zde eventuální návrh posl. Schäfera a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

230. Eventualní návrh posl. Schäfera a soudr.:

Bude-li zamítnut pozměňovací návrh ke kapitole 20, navrhujeme:

V této kapitole budiž na úpravu platů staropensistů zařazeno 70 mil. Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Kdo nyní souhlasí s kap. 20 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina.

Kap. 20. Odpočivné a zaopatřovací platy jest schválena ve znění zprávy výborové

Kap. 21 ze skup. I. Ministerstvo financí, a §§ 1, 2, 3 ze skup. II. Správa státních podniků, Tabáková režie, Státní loterie, Státní mincovna v Kremnici.

K §u 1 skup. II je zde návrh posl. Zeminové, Pechmanové, Bergmanna a druhu. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

231. Pozměňovací návrh posl. Zeminové, Pechmanové, Bergmanna a druhů:

Skupina II, § 1, Tabáková režie pol. 11, budiž zvýšena o 2 mil. Kč, t. j. ze 130,000.000 Kč na 132,000.000 Kč. Zvýšení budiž použito na výplaty výchovného pro děti zaměstnankyň z tabákových továren ve smyslu blahovolnějšího výkladu §u 144, odst. 7 zákona č. 103 ze dne 24. června 1926.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K §u 3 skup. II jsou zde shodné návrhy posl. dr Dérera, Večko, rud, Chalupy, Remeše, Svobody a soudr., a posl. Bergmanna, dr Patejdla, Slavíčka a druhů. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

232. Pozměňovací návrh posl. dr Dérera, Bečko, R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.:

Ve skupině II, oddíl II, budiž v §u 3, Státní mincovna v Kremnici, v rubrice výdajové pol. 21, investiční výdaje, škrtnuta částka 5 mil. Kč. V rubrice příjmu téhož oddílu budiž pod položkou P investiční rozpočet škrtnuta slova "3. zápůjčkou 5,000.000 Kč".

233. Pozměňovací návrh posl. Bergmanna, dr Patejdla, Slavíčka a druhů:

Ve skupině II, oddíl II, budiž v §u 3, Státní mincovna v Kremnici, v rubrice výdajové položka 21, investiční výdaje, škrtnuta částka 5,000.000 Kč. V rubrice příjmu téhož oddílu budiž pod položkou P investiční rozpočet škrtnuta slova "3. zápůjčkou 5,000.000 Kč".

Předseda (zvoní): Ke hlasování o těchto návrzích byl mně podán návrh na sčítání hlasů.

Žádám pány zapisovatele, aby se sčítání hlasů ujali, a prosím ty, kdož souhlasí se shodnými návrhy tak, jak byly přečteny, aby pozvedli ruku. (Děje se. - Hluk.)

(Po sečtení hlasů:)

Podle provedeného sčítání hlasů vyslovilo se pro přečtené shodné návrhy 118 hlasů, proti nim 142 hlasy.

Návrhy jsou tudíž zamítnuty. (Hluk.)

Kdo nyní souhlasí s celou kap. 21 ze skupiny I. Ministerstvo financí, a s §§ 1, 2 a 3 ze skup. II. Státní podniky ve znění zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím kap. 21 ze skup. I. Ministerstvo financí a §§ 1, 2 a 3 ze skup. II. Státní podniky, jsou schváleny podle znění zprávy výborové.

Kap. 22 ze skup. I. Všeobecná pokladní správa a skup. IV. Správa státního dluhu.

K tit. 4 jsou zde tyto shodné návrhy posl. inž. Kalliny a druhů a posl. Schäfera o soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

234. Pozměňovací návrh posl. inž. Kalliny a druhů:

Poněvadž Svaz Národů usiluje o odzbrojení, budiž částka rozvržená v tomto titulu 315,000.000 Kč škrtnuta.

235. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.:

Položka "Fond pro věcné potřeby národní obrany" v částce 315 mil. Kč budiž škrtnut.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s těmito shodnými návrhy, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Oba návrhy jsou zamítnuty.

K tit. 13 je zde návrh posl. Bergmanna, dr Patejdla, Slavíčka a druhů. Žádám o přečtení.:

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

236. Pozměňovací návrh posl. Bergmanna, dr Patejdla, Slavíčka a druhů:

Navrhujeme zvýšení obnosu, preliminovaného částkou 25,000.000 Kč na vyrovnání případných diferencí, jež vzejdou z konečného provedení platových zákonů, na obnos 75 mil. Kč, aby mohla býti zlepšena systemisace služebních míst.

Odůvodnění. Finanční správa počítá při všech osobních výdajích s 2% interkalářem, ačkoliv zástupce vlády dr Fišer prohlásil v sociálně-politickém výboru, že není úmyslem vlády dělati interkaláře.

Předseda (zvoní): K hlasování o tomto návrhu bylo navrženo sčítání hlasů. Žádám pány zapisovatele, aby sečetli hlasy.

Kdo tedy souhlasí s přečteným návrhem pp. posl. Bergmanna, dr Patejdla, Slavíčka a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

(Po sečtení hlasů:)

Podle provedeného sčítání hlasů vyslovilo se pro přečtený návrh 117 hlasů, proti němu 142 hlasů.

Návrh je tudíž zamítnut.

Další je návrh pp. posl. Schäfera a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

237. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.:

V kapitole Všeobecná pokladní správa budiž na úpravu platů železničních zaměstnanců vložena částka 85 milionů Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Kdo nyní souhlasí s celou kap. 22 ze skup. I. Všeobecná pokladní správa a se skup IV. Správa státního dluhu podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

To je většina.

Kap. 22 ze skup. I a skup. IV jsou přijaty ve znění zprávy výborové.

Kapitola 23 ze skup. I Nejvyšší účetní kontrolní úřad.

K této kapitole není pozměňovacích návrhů.

Kdo tedy souhlasí s touto kapitolou ve znění zprávy výborové, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím kap. 23. Nejvyšší účetní kontrolní úřad schválena podle zprávy výborové.

Nyní vyřídíme skup. III, to jest Podíl samosprávných svazků a fondů a Podíl silničního fondu na státních daních, dávkách a poplatcích.

K této skupině nebyly podány pozměňovací návrhy a budeme tudíž o ní hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo tedy s touto skupinou souhlasí ve znění zprávy výborové, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím rozpočtové položky skup. III přijaty podle zprávy výborové.

Nyní budeme hlasovati o nadpisu, celkovém přehledu a sumáři státního rozpočtu na rok 1928, který tvoří přílohu finančního zákona, a to podle zprávy výborové.

Kdo s nimi souhlasí podle zprávy výborové, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím nadpis, celkový přehled a sumář státního rozpočtu na rok 1928 přijaty podle zprávy výborové.

Po vykonání revise sčítání hlasů při hlasování o pozměňovacím návrhu posl. Schäfera a soudr. ke kap. 17, pokud jeho zápisu a matematického provedení se týče, byla zjištěna matematická chyba, a to tím, že počet hlasů pro návrh ten odevzdaný, udaný číslem 93 má býti správně 103. Na poměru čísla hlasů "proti" není žádné změny. (Odpor a výkřiky na levici: Ani to není správné! - Předseda zvoní.) Přistupujeme ke hlasování o finančním zákoně podle způsobu již sděleného.

O čl. I, k němuž nebylo podáno pozměňovacích návrhů, budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Kdo s čl. I podle zprávy výborové souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Čl. I je schválen podle zprávy výborové.

O čl. II, k němuž jsou podány pozměňovací návrhy posl. Schäfera a soudr., budeme hlasovati nejprve v úpravě těchto návrhů.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

238. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.:

V článku II, odst. 3 budiž poslední věta nahrazena zněním:

"Nemohou-li československé státní dráhy tímto způsobem plně uhraditi investiční výdaje, požádá vláda zákonodárným způsobem o potřebný úvěr."

V odst. 5 buďtež slova "se souhlasem ministra financí" nahrazena slovy "se souhlasem Národního shromáždění".

Předseda (zvoní): Kdo s touto úpravou souhlasí, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Úprava tato je zamítnuta.

Kdo nyní souhlasí s tímto článkem ve znění zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Čl. II je přijat podle zprávy výborové.

O čl. III až VIII, k nimž není pozměňovacích návrhů, budeme hlasovati najednou podle zprávy výborové.

Kdo s nimi tedy ve znění zprávy výborové souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Čl. III až VIII jsou přijaty podle zprávy výborové.

O čl. IX budeme hlasovati nejprve podle úpravy hlavního pozměňovacího návrhu posl. Schäfera a soudr.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

239. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.:

Článek IX nechť zní:

"(1) Prostředky určené na podpory a na plnění podobných úkolů, k nimž není stát právně zavázán (subvence), rozděluje 24členný sněmovní výbor, do něhož poslanecká sněmovna vysílá 16 členů a senát 8.

(2) Bez souhlasu tohoto výboru nesmějí býti podpory a subvence ani povoleny ani vypláceny."

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s čl. IX v úpravě podle tohoto návrhu, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Je zamítnuta.

Nyní budeme hlasovati podle úpravy eventuálního návrhu posl. Schäfera a soudr.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

240. Eventualní návrh posl. Schäfera a soudr.:

Bude-li zamítnut náš návrh k článku IX, navrhujeme, aby k článku IX byl připojen dodatek:

"Toto ustanovení neplatí pro subvence na účely lidového vzdělání a lidové výchovy. Tyto podpory buďtež vypláceny v prvých třech měsících kalendářního roku."

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s přečtenou úpravou, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Je zamítnuta.

Kdo souhlasí s úpravou tohoto článku podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Čl. IX je přijat podle zprávy výborové.

O čl. X, k němuž jest podán pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr., budeme hlasovati nejprve v úpravě tohoto návrhu.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

241. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.:

Ve čl. X budiž odst. 1 škrtnut.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP