Čtvrtek 9. června 1927

Začátek schůze ve 3 hod. 26 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Malypetr.

Místopředsedové: Zierhut, dr Buday, inž. Dostálek, Horák, Slavíček.

Zapisovatelé: Dubický, Chalupník.

215 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři dr. Mayr-Harting, Najman, dr Nosek, dr. Spina, dr Šrámek, dr Tiso.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce dr Záděra.

Denní pořad

84 schůze posl. sněmovny,

svolané na

čtvrtek dne 9. června 1927 na 3 hod. odpol.:

1. Zpráva výborů zahraničního, ústavně-právního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 699) zákona o provedení úmluvy mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 29. května 1925 a úmluvy mezi Československou republikou a královstvím ltalským ze dne 4. května 1926, o plnění smluv o pojištění na život a důchody (tisk 784) .

2. Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení senátu (tisk posl. sněm. 839) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 122 a 247), jímž se mění některá ustanovení trestních řádů a zřizují soudní lékařské rady (tisk 974) .

3. Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení senátu (tisk posl. sněm. 582) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 45 a 107) o zahlazení odsouzení (tisk 975) .

4. Návrh, aby řízením zkráceným podle §u 55 jedn. řádu projednány byly osnovy:

a) zákona, jímž se mění některá ustanovení trestních řádů a zřizují soudní lékařské rady (tisk 974),

b) zákona o zahlazení odsouzení (tisk 975) .

5. Návrh, aby prodloužena byla lhůta stanovená §em 43 úst. listiny posl. sněmovně k projednání usnesení senátu o vládním návrhu zákona o osvojení (tisk 2) .

6. Návrh, aby prodloužena byla lhůta stanovená §em 43 úst. listiny posl. sněmovně k projednání usnesení senátu o vládním návrhu zákona o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 úst. listiny (tisk 3) .

7. Návrh, aby prodloužena byla lhůta stanovená §em 43 úst. listiny posl. sněmovně k projednání usnesení senátu o vládním návrhu zákona, kterým se mění §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (tisk 5) .

8. Návrh, aby prodloužena byla lhůta stanovená §em 43 úst. listiny posl. sněmovně k projednání usnesení senátu o vládním návrhu celního zákona (tisk 925) .

9. Zpráva výboru zemědělského o vládním návrhu (tisk 222) zákona o zatímní ochraně lesů (tisk 977) .

10. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zástupitelstva v Košiciach za vydanie k trest. stíhaniu posl. dr Labaja pre prečin dľa § 14, č. 3 a dvojnásobný prečin podľa § 14, č. 1 zákona z 19. brezna 1923, č. 50 Sb. z. a n. (tisk 723) .

11. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. správy politické v Praze za souhlas s trest. stíháním posl. Haruse pro přestupek podle §u 7 nař. ze dne 20. dubna 1854, č. 96 ř. z. (tisk 730) .

12. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. Steinera pro přečin podle §u 15, č. 1 zákona na ochranu republiky (tisk 732) .

13. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav stát zastupitelství v Košicích za sou-

hlas s trest. stíháním posl. Kršiaka pro přečin rušení obecného míru podle §u 14, č. 5 a přečin podle §u 14, č. 1 zákona na ochranu republiky (tisk 733).

14. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas s trest. stíháním posl. Fedora pro čtyřnásobný přečin podle § 14, č. 3, přečin podle §u 18, č. 3 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky (tisk 771) .

15. Zpráva výboru imunitného o žiadosti adv. komory v Turč. Sv. Martine, ktorá žiadá vydať posl. dr Kubiša, pravotára v Žiline, cieľom zavedenia proti nemu disciplinárneho pokračovania (tisk 791) .

16. Zpráva výboru imunitného o žiadosti kraj. súdu v Chebu za vydanie posl. Wünscha pre prečin podľa §u 14, č. 5 zákona na ochranu republiky (tisk 813) .

17. Zpráva výboru imunitného o žiadosti sedrie v Užhorode, aby bol vydaný posl. Mondok súdobnému stíhaniu pre prečiny podľa § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky (tisk 814) .

Předseda (zvoní): Zahajuji 84. schůzi posl. sněmovny.

Dne 20. května skonal náhle (Poslanci povstávají.) v Doksech Josef Patzel, člen naší sněmovny a předseda klubu německé nár. socialistické strany dělnické, ve věku necelých 51 roků. Osud uzavřel tu prudce knihu života, jejíž stránky psala pilná ruka politika, kypícího až do poslední chvíle zdravím, chutí k práci a vytrvalou pílí.

Josef Patzel narodil se 15. července 1876 v Žatci, kdež absolvoval vyšší gymnasium. Po dokončení studií na filosofické fakultě pražské německé university věnoval se činnosti politické jako novinář v redakci německého radikálního časopisu "Aussig-Karbitzer Volkszeitung". R. 1910 stal se ve Vídni spolupracovníkem Gerstgrasserovy německo-nacionální korespondence. Později vstoupil do německé strany dělnické a převzal vedení jejího duchcovského hlavního listu.

Jako kandidát německé národně-socialistické strany dělnické zvolen byl r. 1920 do Národního shromáždění, kdež měli jsme příležitost sledovati horlivou jeho činnost a široký rozhled. Ve výborech rozpočtovém, soc.-politickém, ústavně-právním, dále ve Stálém výboru a v Úsporné komisi, ač na stanovisku oposičním, snažil se uplatniti svůj opravdový zájem na projednávaných osnovách - a byl to zejména rozpočet, který podroboval vždy kritickému rozboru s podrobnou znalostí věci.

Povahou bodrý, v polemice i styku osobním plný humoru, získal si sympatie i svých politických odpůrců, kteří nestranně uznávali jeho píli i humánní snahy, směřující k zlepšení poměrů vrstev nemajetných, hlavně dělníků.

Želíme upřímně nečekané ztráty člena této sněmovny a našeho spolupracovníka. Povstavše, projevili jste úctu jeho památce, a zároveň dali souhlas, aby soustrastný náš projev zanesen byl do zápisu o dnešní schůzi. (Poslanci usedají.)

Ministerstvo vnitra sdělilo přípisem ze dne 1. června 1927, č. 37.144/1927-7, že na místo zesnulého posl. Patzela povolalo podle §u 56 řádu volení do posl. sněmovny jako poslance Josefa Geyera, profesora v Karlových Varech, a že mu vydalo ověřující list poslanecký.

Jmenovaný pan poslanec dostavil se do dnešní schůze.

Ježto před tím podle §u 6 jedn. řádu v kanceláři sněmovní podepsal slibovací formuli, přistoupíme ke slibu podle §u 22 úst. listiny a §u 6 jedn. řádu tím způsobem, že přečtena bude ústavou předepsaná formule slibu, a to v jazyku českém, pokud se týče v jazyku národnosti, ke které se slibující přihlásil, a pan slibující ke mně přistoupí a vykoná slib podáním ruky a slovem "slibuji", po případě shodným výrazem svého jazyka.

Žádám o přečtení slibovací formule. (Poslanci povstávají.)

Sněm. tajemník dr Říha (čte): "Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

,,Ich gelobe der Čechoslovakischen Republik treu zu sein und die Gesetze zu beobachten, so wie mein Mandat nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben."

Předseda: Pan posl. Geyer.

Posl. Geyer (podávaje předsedovi ruku): Ich gelobe. (Poslanci usedají.)

Předseda: O dovolené žádají:

p. posl. Stivín do 15. června t. r. pro neodkladné záležitosti,

p. posl. Ježek na dobu 16 dnů pro cestu do ciziny,

p. posl. Tučný z téhož důvodu do konce měsíce června,

p. posl. Krebs do 30. června pro studijní účele,

p. posl. dr Kubiš do 19. t. m. pro neodkladné rodinné záležitosti,

p. posl. dr Ravas z na dobu šesti týdnů z existenčních důvodů.

Navrhuji, aby tyto dovolené byly uděleny.

Sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Kdo souhlasí s udělením těchto dovolených, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Dovolené jsou uděleny.

Dovolené udělil jsem: na dnešní schůze pp. posl. Šoltysovi, Mackovi a Moudrému pro neodkladné záležitosti; na tento týden posl. Horpynkovi pro cestu do zahraničí.

Nemocí omluvili se pp. posl. Al Beneš, Bečko, Bechyně, Krejčí a dr Rosche na dnešní schůzi, posl. Hrušovský, Mikuláš, Sladký a Zeminová na tento týden.

Lékařská vysvědčení předložili: posl. Bechyně (za dobu od 15. dubna do 14. května 1927), dr Polyák, Fedor a dr Wollschack.

Došla oznámení o změnách ve výborech. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

Do výboru ústavně-právního vyslal klub poslanců republikánské strany zeměděl. a malorol. lidu posl. Bistřického za posl. dr Králíka; klub poslanců čsl. nár. demokracie posl. dr Kramáře za posl. dr Hajna; klub poslanců "Vereinigter parlam. Klub des Bundes der Landwirte, der Deutschen Gewerbepartei und der Ungarischen Nationalpartei" posl. Zierhuta za posl. Halkeho; klub poslanců komunistické strany v Československu dne 2. června 1927 posl. Bolena za posl. dr Šmerala, dne 7. června 1927 posl. Hakena za posl. Bolena; klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" posl. dr Czecha za posl. Pohla; klub poslanců "Deutsche Nationalpartei" posl. dr Keibla za posl. Siegela.

Do výboru zásobovacího vyslal klub poslanců čsl. živnostensko-obchodnické strany středostavovské posl. Al Beneše za posl. Jiráčka; klub slovenských ľudových poslancov posl. Pavlačku za posl. Pázmána; klub poslanců komunistické strany v Československu posl. Čermáka za posl. Kopasze a posl. Chloubu za posl. Vobeckou.

Do výboru pro veř. Zdravotnictví vyslal klub poslanců komunistické strany v Československu posl. Landovou-Štychovou za posl. Kollárikovou.

Klub poslanců "Vereinigter parlam. Klub des Bundes der Landwirte, der Deutschen Gewerbepartei und der Ungarischen Nationalpartei" vyslal do výboru pro dopravu a veř. práce posl. Halkeho za posl. dr Hanreicha; do výboru iniciativního posl. Wagnera za posl. Platzera.

Do výboru rozpočtového vyslal klub poslanců čsl. soc.-dem . strany dělnické posl. Svobodu za posl. dr Meissnera; klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" posl. Dietla a Hackenberga za posl. Kaufmanna a de Witte; klub poslanců "Deutsche nat.-soz. Arbeiterpartei" posl. Knirsche za posl. Krebse; klub poslanců "Vereinigter parlam. Klub des Bundes der Landwirte, der Deutschen Gewerbepartei und der Ungarischen Nationalpartei" posl. Windirsche za posl. Stenzla.

Do výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností vyslal klub poslanců republikánské strany zeměděl. a malorol. lidu posl. dr Zadinu za posl. Pelíška; klub poslanců "Deutsche christl.-soz. Volkspartei" posl. Zajicka za posl. Kunze.

Předseda: Od vlády došlo sdělení. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

Předseda vlády sdělil přípisem ze dne 31. května 1927, č. 7636/27 m. r., že vláda předložila senátu k projednání a schválení Národním shromážděním vládní návrh zákona o potulných cikánech a jiných podobných tulácích.

Předseda: Ze senátu došlo sdělení. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

Předseda senátu sdělil přípisem ze dne 13. května 1927 k tisku 373 sen., že senát schválil v 76. schůzi dne 11. května 1927 zprávu o celém výsledku jednání provedeného mezi státem a Národní bankou Československou, nastupující po Bankovním úřadě ministerstva financí.

Předseda: Došly naléhavé interpelace. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

Naléhavé interpelace:

posl. Slavíčka, Zeminové, Bergmanna, dr Patejdla, Davida, Knejzlíka a druhů ministru vnitra o násilnostech, páchaných údernými rotami fašistickými na veř. shromážděních,

posl. dr Frankeho, Zeminové, dr Patejdla a druhů předsedovi vlády o letáku Národní Obce Fašistické, urážejícím presidenta republiky,

posl. Johanise a Koudelky ministru vnitra o znemožněné schůzi Národní strany práce v Berouně a o násilnostech, které v této schůzi provedli fašisté,

posl. Hackenberga, Heegera a druhů vládě o zahájení vhodné nouzové akce pro obyvatelstvo severní Moravy a Slezska, postižené povodní dne 5. května t. r.,

posl. Šliwky, Jos. Petera a soudr. vládě o katastrofě na jámě Barboře v Karviné,

posl. Zápotockého, Bolena a soudr. ministru vnitra o konfiskaci deníku "Rudé Právo" v Praze,

posl. Kleina a soudr.:

ministru vnitra o úpravě služebních poměru trvale ustanovených zřízenců a cestařů okresních zastupitelstev v Čechách a okresních silničních výborů na Moravě a ve Slezsku, vládě:

o úpravě poměrů vězeňské stráže,

o úpravě poměrů pohraniční finanční stráže.

Předseda: Došly dotazy. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

Dotazy:

posl. Koudelky:

ministru zemědělství a min. předsedovi o domnělé domkářské a malorolnické škole v Kácově n. S. (č. D 771-II),

min. předsedovi o rušení přídělu půdy Státním pozemkovým úřadem (č. D 794-II);

posl. Šamalíka, dr Daňka, Bezděka a druhů ministrům vnitra, zemědělství a financí o rychlé nouzové pomoci obcím a obyvatelům v soudním okresu Bystřickém na Moravě (č. D 772-II);

posl. Adámka a druhů ministrům vnitra a soc. péče o pomoci pohořelým v Rohozné u Poličky (č. D 773-II);

posl. Kaňourka a druhů ministrům vnitra a soc. péče o pomoci pohořelým v Dražicích (č. D 774-II);

posl. Fedora:

ministru železnic:

o nepoukázaných penzijných príspevkoch vdove po Konštantinovi Emericziovi na dobu od 1. augusta 1920 do 31. oktobra 1920 (č. D 775-II),

o podvyšenie penzie železničiara Ludevita Tótha, obyvatela obce Filakovo (č. D 791-II),

ministru financí:

o vybudovanie budov v košickej tabákovej továrni požiarom zpustošených a o zavedenie výroby cigaret (č. D 780-II),

v penzijnej záležitosti Andreja Répássy-ho, obyvatela helmeckého (č. D 793-II),

ministru spravedlnosti o rozmnoženie počtu súdcov v súdcovskom okrese Helmece (č. D 784-II),

ministru vnitra o vystavenie svedoctiev o chudobe (č. D 792-II),

ministru soc. pečlivosti o ustálenie invalidského príspevku Bartolomea Kobára (č. D 795-II),

ministru průmyslu, obchodu a živností v záležitosti Bartolomeusa Kobára, bývalého

skladníka podbrezovských štátných železných továren, o ustálenia jeho penzii (č. D 796-lI);

posl. Janalíka, dr Dolanského a druhů ministrům zemědělství, vnitra a financí:

o nouzové podpoře živelní katastrofou postiženému občanstvu ve Sumrakově u Dačic (č. D 776-II),

o nouzové podpoře živelní katastrofou postiženému občanstvu v obcích Brtničce a Opatovicích u Třebíče (č. D 782-II);

posl. Sedláčka, Vičánka, Stanislava a druhů ministrům vnitra, zemědělství a financí o rychlé nouzové pomoci obyvatelům v soudním okrese ždánském poškozeným průtrží mračen (č. D 777-II);

posl. Sladkého:

ministru veř. zdravotnictví a tělesné výchovy o novostavbě všeob. nemocnice v Hranicích nad Bečvou na Moravě (č. D 778-II),

ministru veř. prací o státní podpoře na okr. silnici v soud. okrese vsackém na Moravě (č. D 779-II);

posl. Bayera, Rýpara, Čuříka a druhů ministrům vnitra, zemědělství a financí o rychlé nouzové pomoci obcím a obyvatelům okresu opavského, hlučínského a částí na severní Moravě (č. D 781-II);

posl. Nejezchleba-Marchy a druhů ministru financí o hospodaření na panství býv. knížete Salma (č. D 787-II),

posl. inž. Kalliny:

ministru soc. péče o zamítavém rozhodnutí dělnické úrazové pojišťovny pro Čechy v Praze a zastavení úrazového důchodu Josefu Neudertovi z Radošova, č. 109, pošta Kysibl-Kysilka u Karlových Varů (č. D 735-II),

ministru pošt a telegrafů, že nebylo provedeno přestěhování telefonní stanice v karlovarské místní telefonní síti (č. D 783-II),

ministru financí o postupu okr. finančního ředitelství proti manželům Josefu a Anně Güntherovým, majetníkům domu v Karlových Varech číslo 326 (č. D 790-II);

posl. inž. Junga vládě o přeřazení obce Janova ve Slezsku ze IV. skupiny míst do III. (č. D 758-II);

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP