Pátek 29. dubna 1927

Těsnopisecká zpráva

o 76. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění

republiky Československé

v Praze v pátek dne 29. dubna 1927.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny v klubu

Změny ve výboru

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Iniciativnímu výboru přikázáno

Přikázáno výborům

Pořad:

1. Zpráva výboru zemědělského o vládním návrhu (tisk 656) zákona, kterým se zrušují zákon o obstavení velkostatků, § 4 zákona o mimořádných přechodných ustanoveních na Slovensku a § 5 zákona o pozemkovém úřadě (tisk 790)

Řeč zpravodaje posl. Braneckého

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Bečko

Doslov zpravodaje posl. Braneckého

Osnova přijata v prvém čtení

2. Návrh, aby senátu prodloužena byla lhůta stanovená §em 43 ústavní listiny k projednání usnesení posl. sněmovny o návrhu posl. Bečko a soudr., aby byl vydán zákon, kterým se mění a doplňuje všeobecný báňský zákon ze dne 23. května 1854, č. 146 ř. z., dosud platný na území Slovenska a Podkarpatské Rusi (tisk sen. 338)

Prodloužení lhůty o tři měsíce schváleno

Změněn pořad

11. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 850), kterým se předkládá Národnímu shromáždění podle posl. odst. čl. XII. zákona ze dne 23. dubna 1925, č. 102 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové, zpráva o výsledku jednání provedeného mezi státem a Národní bankou Československou nastupující po Bankovním úřadě ministerstva financí (tisk 966)

Řeč zpravodaje posl. dr Matouška

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Kreibicha

Řeč posl. dr Rosche

Doslov zpravodaje posl. dr Matouška

Schvalovací usnesení přijato v prvém čtení

Přijata resoluce

Změněn pořad

14. Zpráva výboru iniciativního o návrhu posl. dr Czecha a druhů, aby vládě byla vyslovena nedůvěra pro předložení vládního návrhu o volebním právu branné moci a četnictva (tisk 988) a zpráva menšiny iniciativního výboru o návrhu posl. dr Czecha a druhů, aby vládě byla vyslovena nedůvěra pro podání návrhu o volebním právu vojínů (k tisku 988)

Řeč zpravodaje posl. Staška

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. dr Czecha

Řeč posl. dr Keibla

Řeč posl. Patzela

Řeč posl. dr Štefánka

Řeč posl. Hakena

Řeč posl. Pika

Doslov zpravodaje posl. Staška

Návrh výboru přijat

Změněn pořad

10. Zpráva výboru zahraničního a výboru pro průmysl, obchod a živnosti o vládním návrhu (tisk 569), kterým se předkládá Národnímu shromáždění třetí dodatková úmluva ze dne 23. června 1926 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, uzavřené v Praze dne 4. května 1921 (tisk 766)

Řeč zpravodaje posl. dr Blaho

Řeč zpravodaje posl. dr Zadiny

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Schweichharta

Řeč posl. Kříže

Doslov zpravodaje posl. dr Blaho

Doslov zpravodaje posl. dr Zadiny

Schvalovací usnesení přijato v prvém čtení

13. Zpráva výboru zahraničního a výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností o vládním návrhu (tisk 943), kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní smlouva mezi Československou republikou a Švýcarskem ze dne 16. února 1927 (tisk 983)

Řeč zpravodaje posl. inž. Nováka

Řeč zpravodaje posl. dr Zadiny

Schvalovací usnesení přijato v prvém čtení

3. Druhé čtení osnovy zákona o poplatkových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků (tisk 958)

Zpravodaj posl. Bradáč (za posl. dr Samka) vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

Zamítnut resoluční návrh

4. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s 1. úmluvou o závazcích vzešlých z hospodaření poštovní správy uherské a císařské a královské poštovní správy vojenské a správy polních pošt, jakož i z hospodaření poštovních správ států, jimž připadla bývalá území uherská, sjednanou mezi Maďarskem se strany jedné, Rakouskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem se strany druhé, 2. závěrečným protokolem k této úmluvě, podepsanými v Budapešti dne 15. prosince 1922 (tisk 952)

Zpravodajově posl. Molík a dr Hnídek vzdali se slova

Schvalovací usnesení přijato ve druhém čtení

5. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s úmluvou o závazcích vzešlých z hospodaření bývalé poštovní správy rakouské a poštovních správ států nástupnických, 2. závěrečným protokolem k této úmluvě, podepsanými v Římě dne 6. dubna 1922 (tisk 953)

Zpravodajové posl. Molík a dr Hnídek vzdali se slova

Schvalovací usnesení přijato ve druhém čtení

6. Druhé čtení osnovy zákona o vysvědčeních škol a veřejných orgánů, pokud tato vysvědčení opravňují k úlevám při nastoupení živnosti, nebo jsou součástí průkazu způsobilosti při nastoupení živnosti (tisk 931)

Zpravodaj posl. Náprstek vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

7. Druhé čtení osnovy zákona o opravných prostředcích státních úřadů zástupčích ve věcech firemních (tisk 972)

Zpravodaj posl. dr Černý vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

8. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se dodatečně souhlasí s prozatímní obchodní dohodou mezi Československou republikou a Dominiem Kanadou, sjednanou v Praze dne 20. prosince 1926 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1926, čís. 255 Sb. z. a n. (tisk 929)

Zpravodajové posl. dr Zadina a Světlík vzdali se slova

Schvalovací usnesení přijato ve druhém čtení

9. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s Mezinárodní úmluvou o přepravě zboží po železnicích a s Mezinárodní úmluvou o přepravě cestujících a zavazadel po železnicích, podepsanými v Bernu dne 23. října 1921 (tisk 859)

Zpravodajové posl. dr Uhlíř a inž. Novák vzdali se slova

Schvalovací usnesení přijato ve druhém čtení

15. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. Steinera pro přečin podle §u 1 zák. čl. XLI z r. 1914 kvalifikovaný podle § 3. č. 1 a 2, odst. II téhož zákona a pro zločin podle §u 15, č. 3 zákona na ochranu republiky (tisk 703)

Řeč zpravodaje posl. Al. Beneše

Návrh výboru přijat

16. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. Majora pro zločin podle § u 15, č. 3 (§u 1, odst. I) zákona na ochranu republiky a!u 159 voj. tr. zák. (tisk 709)

Řeč zpravodaje posl. Tůmy

Návrh výboru přijat

17. Zpráva výboru imunitného o žiadosti župného úradu v Košiciach za súhhlas k trest. stíhaniu posl. dr Fritza pre priestupok podľa §u 29 zák. čl. XIV z r. 1914 (tisk 714)

Řeč zpravodaje posl. dr Ravasze

Návrh výboru přijat

18. Zpráva výboru imunitného o žiadosti okr. úradu v Žiline za súhlas k trest. stíhaniu posl. Hancku pre policajný priestupok (tisk 715)

Řeč zpravodaje posl. dr Ravasze

Návrh výboru přijat

19. Zpráva výboru imunitného o žiadosti sedrie v Banskej Bystrici za súhlas k trest. stíhaniu posl. Hancku pre urážku na cti a pomluvu podľa §u 1, §u 2 a §u 3, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 716)

Řeč zpravodaje posl. dr Hally

Návrh výboru přijat

20. Zpráva výboru imunitného o žiadosti sedrie v Bratislave za súhlas k trest. stíhaniu posl. Majora pre prečin rušenia obecného mieru podľa §u 14, č. 3, 5 zákona z 19. marca 1923, č. 50 Sb. z. a n. pre priestupok nariad. býv. ministra vnútra zo dňa 13. februara 1898, č. 766 prez., priestupok proti vrchnosti podľa §u 46 zák. čl. XL z r. 1879 a pre priestupok výzvy k trest. činom podľa §u 15, č. 4 zákona zo dňa 19. marca 1923, č. 50 Sb. z. a n. (tisk 717)

Řeč zpravodaje posl. dr Hally

Návrh výboru přijat

21. Zpráva výboru imunitného o žiadosti sedrie v Bratislave za vydanie posl. Majora k odpykaniu trestu pre prečin poburovania podľa §u 172, odst. II tr. zák. (tisk 718)

Řeč zpravodaje posl. dr Hally

Návrh výboru přijat

22. Zpráva výboru imunitného o žiadosti okr. úradu v Bratislave za súhlas k trest. stíhaniu posl. Majora pre porušenie §u 1 zák. čl. XL z r. 1879 (tisk 719)

Řeč zpravodaje posl. dr Hally

Návrh výboru přijat

23. Zpráva výboru imunitného o žiadosti okr. súdu v Giraltovciach za súhlas k trest. stíhaniu posl. Kubicsko pre prečin pod a §u 20, §u 2 a §u 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914 (tisk 720)

Řeč zpravodaje posl. dr Hally

Návrh výboru přijat

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Sděleno usnesení předsednictva o vyloučení části řeči posl. Hakena z těsnopisecké zprávy

Změny ve výboru

Tiskem rozdáno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP