Úterý 15. února 1927

Začátek schůze v 11 hod. 17 min. dopol.

Přítomni:

Předseda: Malypetr.

Místopředsedové: dr. Buday, inž. Dostálek, Horák, Slavíček, Stivín, Zierhut.

Zapisovatelé: Bečko, Dubický.

260 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři Černý, dr Engliš, dr Gažík, dr Mayr-Harting, Najman, dr Nosek, dr Peroutka, dr Srdínko, Šrámek, dr Tiso, Udržal.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha, jeho zástupce Nebuška.

Denní pořad

61. schůze poslanecké sněmovny NSRČ,

svolané na

úterý dne 15. února 1927 na 11 hod. dopol.:

1. Zpráva výboru zahraničního a výboru pro průmysl, obchod a živnosti o vládním návrhu (tisk 570), kterým se předkládá Národnímu shromáždění prozatímní úprava obchodních styků mezi Československou republikou a Maďarskem, sjednaná v Praze 26. srpna 1926 (tisk 767).

2. Zpráva výboru zahraničního a výboru pro průmysl, obchod a živnosti o vládním návrhu (tisk 600), kterým se předkládá Národnímu shromáždění prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou, sjednaná výměnou not v Angoře dne 30. září 1926 (tisk 768).

3. Zpráva výboru zahraničního a výboru pro průmysl, obchod a živnosti o vládním návrhu (tisk 577), kterým se předkládá Národnímu shromáždění dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z 28. prosince 1925, podepsaný v Praze dne 30. srpna 1926 (tisk 769).

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti posl. Windirsche, Stenzla a dr Luschky, aby byla udělena důtka posl. Horpynkovi podle §u 51 jedn. řádu.

5. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Košiciach za súhlas k trest. stíhaniu posl. dr Korlátha pre prečin spáchaný proti §u 14, č. 3 zákona na ochranu republiky (tisk 381).

6. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Bratislave za súhlas k trest. stíhaniu posl. Tománka pre prečiny spáchané proti §u 14, č. 3 zákona na ochranu republiky (tisk 379).

7. Zpráva výboru imunitného o žiadosti župana župy Košickej o vydanie posl. dr Fritza pre priestupok podľa §u 29, č. 1 a 2 zák. čl. XIV z r. 1914 (tisk 347).

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trest. soudu v Praze za souhlas s trest. stíháním posl. Weberové pro přečin podle §u 14, č. 1 zákona na ochranu republiky (tisk 651).

9. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Bratislave za súhlas k trest. stíhaniu posl. Tománka pre prečiny podľa §u 14, č. 3 a §u 18, č. 1 a 3 zákona na ochranu republiky (tisk 380).

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trest. soudu v Praze za souhlas s trest. stíháním posl. Jílka pro zločin veř. násilí ve smyslu §u 98 a) tr. zák. (tisk 758).

Předseda (zvoní): Zahajuji 61. schůzi posl. sněmovny.

Dovolené na dnešní schůzi udělil jsem posl. Ježkovi a Rýparovi pro neodkladné zaměstnání.

Nemocí omluvili se posl. F. Navrátil, Janovský Moudrý a Pechmanová.

Lékařské vysvědčení předložil posl. Fischer.

Volební soud v Praze sdělil pod čís. 767/26 své usnesení ze dne 29. prosince 1926, jímž bylo nalezeno, že posl. Hirschl jest zbaven poslaneckého mandátu a že na mandát takto uprázdněný nastupuje náhradník z téže kandidátní listiny téhož volebního kraje František Škola, truhlářský pomocník ve Strakonicích.

Posl. JUDr Chvalkovský oznámil přípisem ze dne 29. ledna 1927, že vzdal se mandátu poslaneckého.

Ministerstvo vnitra sdělilo přípisem ze dne 7. února 1927, čís. 1641/1927-7, že na místo posl. Hirschla, který nálezem volebního soudu ze dne 29. prosince 1926, č. 767/26, pozbyl poslaneckého mandátu, nastupuje jako náhradník z téže kandidátní listiny téhož volebního kraje František Škola, truhlářský pomocník ve Strakonicích, a že byl mu vydán ověřující list poslanecký.

Jmenovaný pan poslanec dostavil se do dnešní schůze.

Ježto před tím podle §u 6 jedn. řádu v kanceláři sněmovní podepsal slibovací formuli, přikročíme ke slibu podle §u 22 úst. listiny a §u 6 jedn. řádu tím způsobem, že přečtena bude ústavou předepsaná formule slibovací, pan posl. Škola ke mně přistoupí a slovem "slibuji" a podáním ruky vykoná předepsaný slib.

Žádám o přečtení slibovací formule a pana posl. Školu, aby přistoupil ke mně vykonati slib. (Poslanci povstávají.)

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

"Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Posl. Škola (podávaje předsedovi ruku): Slibuji. (Poslanci usedají.)

Předseda (zvoní):

Předseda vlády sdělil přípisem ze dne 17. ledna 1927, č. j. 259/909/S-27 m. r., že president republiky rozhodnutím ze dne 15. ledna 1927 zprostil ministra soc. péče Šrámka vedení ministerstva veř. zdravotnictví a tělesné výchovy, ministra školství a nár. osvěty dr Hodžu vedení ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správy, jakož i ministra dr Kállaye úřadu ministra, a jmenoval posl. dr Gažíka ministrem pro sjednocení zákonodárství a organisace správy a posl. dr Tiso ministrem veř. zdravotnictví a tělesné výchovy.

Předseda vlády sdělil dále přípisem ze dne 11. února 1927, č. j. 780/1076/S-27 m. r.:

"Doplňujíc přehled, zaslaný zdejším přípisem ze dne 5. listopadu 1926, č. 6329/1076/ S-26 m. r., o vzájemném zastupování členů vlády při podepisování zákonů a nařízení podle ustanovení §u 1 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 294 Sb. z. a n., dále při nepřítomnosti v ministerské radě, ve vedení resortní agendy a podobně, sděluje předsednictvo ministerské rady, že pan ministr zdravotnictví dr Tiso a pan ministr unifikace dr Gažík zastupují se navzájem."

Došla sdělení o změnách ve výborech. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Zahraniční výbor zvolil ve své schůzi dne 3. února 1927 místopředsedou posl. dr Blaho.

Do výboru rozpočtového vyslal klub poslanců republikánské strany zeměděl. a malorol. lidu dne 28. ledna 1927 posl. dr Králíka za posl. Zocha, dne 2. února 1927 posl. Zocha za posl. dr Králíka, klub poslanců komunistické strany v Československu dne 11. ledna 1927 posl. dr Sterna za posl. Bolena, dne 18. ledna 1927 posl. Štětku za posl. Kreibicha, dne 24. ledna 1927 posl. Kreibicha za posl. Štětku a posl. Bolena za posl. Munu, dne 27. ledna 1927 posl. Munu za posl. Kreibicha a posl. Hrušku za posl. dr Sterna, dne 31. ledna 1927 posl. Kreibicha za posl. Bolena, dne 9. února 1927 posl. Mikulíčka za posl. Hrušku, klub slovenských ľudových poslancov posl. dr Fritze za posl. dr Gažíka, klub poslanců "Vereinigter parlam. Klub des Bundes der Landwirte, der Deutschen Gewerbepartei und der Ungarischen Nationalpartei" dne 13. ledna 1927 posl. Zierhuta za posl. Böllmanna, dne 15. ledna 1927 posl. Böllmanna za posl. Zierhuta, dne 28. ledna 1927 posl. Platzera za posl. Windirsche, dne 8. února 1927 posl. Weissera za posl. Böllmanna, dne 10. února 1927 posl. Böllmanna za posl. Weissera a posl. Eckerta za posl. Stenzla, klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" dne 1. února 1927 posl. Kirpalovou a Grünznera za posl. Dietla a Hackenberga, dne 2. února 1927 posl. Hackenberga a Dietla za posl. Grünznera a Kirpalovou, dne 3. února 1927 posl. Leibla za posl. Hackenberga.

Do výboru ústavně-právního vyslal klub poslanců čsl. nár. demokracie posl. dr Kramáře za posl. dr Hajna, klub poslanců komunistické strany v Československu posl. dr Šmerala za posl. Bolena, klub poslanců republ. strany zeměděl. a malorol. lidu posl. dr Králíka za posl. Honzla, klub poslanců "Deutsche christl.-soz. Volkspartei" posl. Oehlingera za posl. Scharnagla, klub poslanců "Vereinigter parlam. Klub des Bundes der Landwirte, der Deutschen Gewerbepartei und der Ungarischen Nationalpartei" dne 25. ledna 1927 posl. dr Hanreicha za posl. Wagnera, dne 10. února 1927 posl. Zierhuta za posl. dr Hanreicha, klub poslanců "Deutsche Nationalpartei" posl. dr Keibla za posl. Horpynku.

Do výboru zahraničního vyslal klub poslanců republikánské strany zeměděl. a malorol. lidu posl. dr Blaho za posl. dr Chvalkovského a posl. Křemena za posl. Molíka, klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické dne 2. února 1927 posl. Karpíškovou za posl. V. Beneše, dne 8. února 1927 posl. Tayerle za posl. Karpíškovou, dne 15. února 1927 posl. Prokeše za posl. Tayerle.

Do výboru dopravního vyslal klub poslanců "Deutsche Nationalpartei" posl. dr Keibla za posl. Horpynku.

Do výboru zemědělského vyslal klub poslanců čsl. nár. demokracie posl. Kvasničku za posl. Špačka.

Do výboru soc.-politického vyslal klub poslanců čsl. strany nár.-socialistické posl. Pechmanovou za posl. Procházku.

Do výboru imunitního vyslal klub poslanců čsl. strany nár.-socialistické posl. Davida za posl. Červinku.

Předseda: Posl. dr Gagatko oznámil přípisem ze dne 31. prosince 1926, že vystoupil tímto dnem z klubu poslanců čsl. strany v nár.-socialistické.

Došla sdělení od vlády. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Předseda vlády sdělil:

přípisem ze dne 24. ledna 1927, č. 360/ 1163/S-27 m. r., že pan president republiky jmenoval rozhodnutím ze dne 19. ledna 1927 podle §u 1, odst. 1 a 2 a §u 4 zákona ze dne 9. března 1920, č. 162 Sb. z. a n., odb. přednostu Státního pozemkového úřadu Františka Nováka členem ústavního soudu, a to z terna navrženého poslaneckou sněmovnou Národního shromáždění přípisem ze dne 17. prosince 1926, č. K 1277-II, podle jejího usnesení ze dne 16. prosince 1926,

přípisem ze dne 18. ledna 1927, č. j. 602/27 m. r., a ze dne 4. února 1927, č. j. 1601/27 m. r., že vláda předložila senátu k projednání a schválení Národním shromážděním vládní v návrh:

zákona o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických,

zákona směnečného.

Předseda: Od volebního soudu v Praze došel přípis. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Volební soud sdělil přípisem ze dne 29. prosince 1926, č. 766/26, že usnesl se ověřiti volbu těchto členů posl. sněmovny:

1. Františka Chlouby, redaktora v Černčicích u Loun,

2. Gizely Kollárikové, domácí v Budatíně,

3. Ivana Mondoka, redaktora v Užhorodě, vesměs z kandidátní listiny č. 15,

4. Jana Pelíška, malorolníka v Prosetíně, nastupujícího za posl. Fr. Wenzla, jenž se mandátu vzdal.

5. Františka Katze, správce domu ve Falknově nad Ohří, který nastupuje za posl. Václava Staňka, jenž byl nástupcem zemřelého posl. Hillebranda a zemřel dříve, nežli byla jeho volba ověřena,

6. Františka Červinky, úředníka nemocenské pokladny v Praze, který nastupuje za posl. dr Beneše, jenž se mandátu vzdal,

7. Josefa Kvasničky, profesora v Písku, který nastupuje za posl. inž. Dvořáčka, jenž se mandátu vzdal,

8. Jana Vlastimila Chvojky, správce okresní nemocenské pokladny v Jičíně-Novém Městě, který nastupuje na místo posl. Laube, jenž se mandátu vzdal, a

9. JUDr Alfréda Rosche, továrníka v Mikulášovicích, který nastupuje po zemřelém posl. Krausovi.

Předseda: Došla sdělení ze senátu. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Předseda senátu sdělil přípisem ze dne 18. prosince 1926, č. 2619, že na základě přijatého návrhu sen. Donáta a spol. (tisk 242 sen.) provedl senát v 60. schůzi volbu nově zřízeného 18členného výboru pro otázky sociálního a starobního pojištění, do něhož jako členové byli zvoleni: sen. Olejník, dr Rozkošný, Roháček, dr Houser, Koutný, Koukal, Adamovský, Jaroš, Dundr, Klečák, Pánek, dr Fáček, Sláma, Volko, Prause, Jarolim, Fritscher, Hartl.

Předseda senátu sdělil, že senát schválil:

v 50. a 51. schůzi dne 24. a 25. listopadu 1926 prozatímní úpravu:

obchodných stykov medzi Československou republikou a Maďarskom, sjednanú v Prahe dňa 26. augusta 1926 (tisk 263 sen.),

obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou, sjednanou výměnou not v Angoře dne 30. září 1926 (tisk 269 sen.) - (přípisy ze dne 25. listopadu 1926),

v 51. a 52. schůzi dne 25. a 30. listopadu 1926:

úmluvu mezi republikou Československou a královstvím Italským o plnění smluv o pojištění na život a důchody, které sjednaly italské pojišťovny s pojistníky československými a československé pojišťovny s pojistníky italskými, podepsanou dne 4. května 1926 v Praze se Závěrečným zápisem téhož data (tisk 286 sen.),

úmluvu mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o plnění smluv o pojištění na život a důchody, které sjednaly rakouské životní pojišťovny s pojistníky československými a československé pojišťovny životní s pojistníky rakouskými, podepsanou dne 29. května 1925 v Praze se závěrečným zápisem téhož data (tisk 287 sen.),

"Druhý dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách ze dne 18. června 1924" podepsaný v Praze dne 17. září 1926 (tisk 273 sen.) - (přípisy ze dne 30. listopadu 1926),

v 53. a 54. schůzi dne 30. listopadu a 7. prosince 1926 dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsaný v Praze dne 30. srpna 1926 (tisk 261 sen.) - (přípis ze dne 7. prosince 1926),

v 54. a 55. schůzi dne 7. a 9. prosince 1926 třetí dodatkovou úmluvu ze dne 23. června 1926 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, uzavřenou v Praze dne 4. května 1921 (tisk 272 sen.) - (přípis ze dne 9. prosince 1926).

Přípisy ze dne 16. prosince 1926 sdělil dále předseda senátu, že senát usnesl se v 60. schůzi dne 16. prosince 1926, aby lhůty dané §em 43 úst. listiny k projednání usnesení senátu stran osnovy zákona:

o osvojení (tisk 1829),

o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 úst. listiny (tisk 2016),

kterým se mění §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi, prodlouženy byly o další 21/2 měsíce.

Předseda senátu sdělil, že senát přijal zkráceným řízením podle §u 55 jedn. řádu:

v 59. a 60. schůzi dne 16. prosince 1926 osnovu:

zákona, kterým se mění zákon ze dne 3. dubna 1925, čís. 53 Sbírky zák. a nař., o dávkách za úřední úkony ve věcech správních a prodlužuje jeho platnost (tisk 311 sen.),

zákona o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (tisk 313 sen.),

zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (tisk 314 sen.),

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP