Středa 20. října 1926

Začátek schůze v 10 hod. 33 min. dopol.

Přítomni:

Předseda: Malypetr.

Místopředsedové: Zierhut, inž. Dostálek, Slavíček, Stivín.

Zapisovatelé: Petrovič, Rýpar.

264 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda dr Švehla; ministři dr Hodža, dr Mayr-Harting, Najman, dr Nosek, dr Spina, dr Srdínko, Šrámek, Udržal.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 45. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolenou na tento týden udělil jsem posl. dr Lehnertovi pro neodkladné záležitosti.

Došlo oznámení o změnách ve výborech. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Klub poslanců "Deutsche christl.-soz. Volkspartei" vyslal do výboru ústavně-právního posl. dr Luschku za posl. dr Mayr-Hartinga, do výboru imunitního posl. Krumpe za posl. dr Mayr-Hartinga.

Předseda: Došla naléhavá interpelace. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Naléhavá interpelace posl. Bergmanna, Buřívala, Pechmanové, Procházky a spol. vládě o novelisaci nařízení vlády ze dne 7. července 1926, č. 113 Sb. z. a n.

Předseda: Došly dotazy. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Dotazy:

posl. Sedláčka, Vičánka a druhů ministru obchodu o povolování koncesí k dopravě osob autobusem,

posl. inž. Kalliny ministru nár. obrany, že se nevyřizuje žádost účetního poddůstojníka ve výslužbě Ondřeje Gerberta z Aše.

Předseda: Došly odpovědi na dotazy. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Odpovědi:

min. vnitra na dotaz:

posl. Patzela o trestu za nošení praporu se skobovým křížem,

posl. Siegla o zálohách na tisk kandidátních listin,

min. nár. obrany na dotaz:

posl. Krebse o nehodě při házení ručními granáty na cvičišti u Matejovců,

posl. dr Koberga o vyzvědačství ve vojsku,

min. financí na dotaz posl. Fedora v záležitosti poukázání zvýšených pensí pensistů.

Předseda: Počátkem schůze byly tiskem rozdány a současně přikázány výboru iniciativnímu návrhy.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

613. Návrh posl. Zeminové, Mikuláše, dr Patejdla a spol. ve věci zaručení zásob cukru pro tuzemskou potřebu, jakož i stanovení přiměřené ceny rafinovaného cukru.

615. Návrh posl. Mikuláše, Zeminové, Špatného, Riedla a druhů na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 17. března 1926, č. 38 Sb. z. a n., o další obnově prozatímního vnuceného pachtu.

Předseda: Přikazuji výborům zahraničnímu a živnostenskému:

600. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou, sjednaná výměnou not v Angoře dne 30. září 1926.

Výboru imunitnímu přikazuji žádost okr. soudu pro přestupky v Praze ze dne 14. října 1926, č. T IV 2001/26, za souhlas s trest. stíháním posl. Hakena pro přestupek podle §u 11 zákona ze dne 17. prosince 1862, č. 6 ai 1863 ř. z. (č. J 288-II).

Přistoupíme k projednávání prvého odstavce pořadu, jímž jest:

1. Rozprava o prohlášeních min. předsedy a ministra financí, jakož i o naléhavých interpelacích tisky 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594 - pokračování.

Budeme pokračovati v rozpravě, započaté ve 43. schůzi dne 15. října t. r.

K slovu přihlášen je pan posl. dr Buday. Dávám mu slovo.

Posl. dr Buday: Slávna snemovňa! Dlho trvajúca vojna od základu rozbúrila hladinu politického života Europy. Rozbúrené vlny ťažko sa ukľudňujú. Odkiaľ je to, že človek takmer nemôže vziať noviny do rúk, aby sa v nich nedočítal chýr o vládnej krízi toho ktorého štátu Europy? Vlády padajú, nové povstávajú podľa svojho politického pribarvenia, červené, zelené, biele, slovom, následkom tejto premeny obraz sa nám javí ako v kaleidoskope. A zpod tohoto všeobecného pravidla ovšem nečiní výnimku ani naša republika. (Slyšte!) V našej republike, prosím, toto je už deviata vláda, ktorá sa nám predstavila, mali sme vlády, v čele ktorých stál po raze dr Kramář a dr Beneš, mali sme vlády, v čele ktorých dvakrát stál zosnulý už Tusar, žijúci ešte v terajšej vláde pán Černý, tiež bol dvakrát na čele vlády, a terajší pán ministerský predseda stojí už v čele tretej vlády. Dosiahnul tedy rekordu.

Z tohoto všeobecného hľadiska teda nebolo by to nič zvláštneho, že sa v našom parlamente predstavila nám vláda nová. Avšak tá vláda, ktorá sa nám práve predstavila, zrodila sa v okolnostiach, od terajšej prakse docela odlišných. Pán ministerský predseda vo svojom prehlásení moment tento pomenoval historickým. Ja tento jeho výraz kvitujem. Vopred však poznamenávam, že tú zvláštnosť nevidím snáď v tom rekorde pána ministerského predsedu Švehlu, ale vo veciach o veľa vážnejších a významnejších.

Prvou zvláštnosťou predstavenej sa nám vlády je, že v nej nie sú zastúpené na základe Marxovom stojáce socialistické strany krajného radikalizmu, ktoré dosiaľ nielen že vo všetkých vládach zastúpené boly, ale ktoré, o tom, myslím, nikto nepochybuje, doterajším vládam i smer dávaly. (Tak je!) Zaiste nie je medzi nami demokraticky smýšľajúceho človeka, ktorý by si neprial sociálnych reforiem a vôbec zlepšenia sociálnych pomerov u nás. Zaiste nie je nikto u nás, kto by odopieral robotníctvu - tejto tak početnej a vážnej složke národa - právo pracovať na zlepšení svojho hmotného položenia. Všetko to nesmie sa však diať v znamení bezohľadného, neúprosného triedneho boja (Tak je!) a na úkor ostatných stavov a nesmie sa diať a nesmie byť na škodu možnej nosnosti štátneho hospodárstva. (Tak je! - Výborně!) A poneváč v oboch týchto veciach všetky doterajšie vlády, celý doterajší systém sa v značnej miere previnil, preto je tu potrebné korektivum, a keď v terajšej vláde ministerstvo sociálnej pečlivosti je sverené človekovi, ktorý sa hlási ku strane síce sociálnej, ale pri tom stojací na bezohľadný triedny boj vylučujúcej kresťanskej solidarite, preto nemožno nám nevidieť, že to prepotrebné korektivum je tu a že to nutno pripísať k dobru terajšej vláde. (Tak je!)

Druhou zvláštnosťou terajšej vlády je, že sú v nej zastúpení, čo dosiaľ tiež nebolo, i reprezentanti spoluobčanov nemeckej a maďarskej národnosti. V tejto veci je stanovisko našej strany jasné a je dané tým "uni cuique suum" a tiež tým Kollárovým: "Svobody sám kto hoden, vie uctiť svobodu iných." Práve preto, že my, Slováci, prez desaťročia na vlastnom tele sme cítili najväčší národný útisk, preto vieme, ako on bolí, a práve preto nedoprajeme ho inému. (Tak je!) Sme presvedčení, že úplne pravdu má horvatský časopis "Hrvatsko Pravo", ktorý 10. októbra počas nášho pobytu v kraľovstve SHS napísal toto: "Rakúsko-uhorská teoria o politickom národe, že v štáte všetko právo len jednému národu prislúcha s vylúčením a bez ohľadu na ostatné národnosti, zahubila veľmoc Rakúsko-uhorskú (Tak je!) a práve preto my spoluobčanom našej republiky nemeckej a maďarskej národnosti doprajeme im prislúchajúce práva, avšak konštatujeme hneď, že zákony našej republiky sú v tom smere tak liberálné, že sotva zavdávajú príčinu k vážnym žalobám. (Tak je!) Práve preto, myslím, bol umožnený vstup do vlády našim spoluobčanom a stranám nemecko-maďarským. Jestli tento ich krok s ich strany - o čom ostatne pochybovať nechcem - znamená úplné uznanie štátnosti našej republiky, jestli ono znamená vôľu pracovať na konsolidácii a upevnení našej republiky, tedy túto okolnosť zase nemožno nepočítať k dobru terajšej vlády. (Tak je!)

Vyrovnanie s Nemcami bolo by tedy faktom a my ho nezatracujeme, ale držíme s p. posl. dr Kramářom, ktorý ešte pri debate o vládnom prehlásení v decembri minulého roku, ak sa dobre pamätám, povedal, že "jestli vyrovnání s Němci jest potřebné, vyrovnání se Slováky je ve svrchované míře potřebné". (Tak je! - Potlesk.) Áno, slávna snemovňa, vyrovnať sa so Slovákmi, uspokojiť Slovensko je svrchovaná nutnosť štátna. (Tak je!) Na Slovensku ešte vždy je veľká nespokojnosť a nespokojnosť zaiste neplodí lásku k štátu. (Tak je!) Preto odstrániť túto nespokojnosť je svrchovanou nutnosťou štátnou. Vieme a uznávame loyálne, že príčiny tejto nespokojnosti, menovite hospodárske, vo značnej miere väzia v poválečných okolnostiach, avšak keď toto uznávame, sme presvedčení i o tom, že racionálna správa štátna, ako obsadzovanie úradníckych miest na Slovensku výlučne Slovákmi, príslušný zreteľ pri štátnych prácach a dodávkach na domorodé obyvateľstvo, (Tak je!) väčšie investície, napomáhanie priemyslu, napomáhanie múdremu vývozu produktov slovenského roľníka, ako na pr. na západe zeleniny a na juhu ovocia atď., vo značnej miere môže prispieť k uspokojeniu Slovenska.

A práve preto je nám ľúto, že pán ministerský predseda vo svojom prehlásení o týchto vitálnych otázkach slovenských sa ani slovíčkom nezmienil. Zmieňuje sa o nich, ale tiež len v hrubej všeobecnosti, vo svojom prehlásení pán minister financií, ktorý nám sľubuje zlepšenie sa štátneho hospodárstva a následkom toho myslím správne i zlepšenie sa s roka na rok hospodárskej situácie vôbec. Môže prispieť k tomu, dúfam, i sľúbená daňová reforma, ktorú i p. ministerský predseda označil za úkol najbližšej doby. Pán minister financií sľubuje, že v daňovej reforme bude tiež sníženie sadzieb, ale ja myslím, že aj z iných ohľadov je múdra daňová reforma pre Slovensko prepotrebná a môže mať blahé následky, totiž: My, ktorí pozorujeme život na Slovensku, my, ktorí sa stýkame s daňujúcim obecenstvom, nadobudli sme toho presvedčenia, že, myslím, hlavnou príčinou nespokojnosti v daňových záležitostiach na Slovensku je nejasnosť a neurčitosť. (Tak je!) Daňové zákony na Slovensku sú odlišné od daňových zákonov v t. zv. zemiach historických a práve preto exponovaní úradníci nevedia sa vžiť do daňového systému Slovenska a následkom toho býva chaos a častokrát i nesprávnosť hlboko sahajúca do vrecák daňujúceho obecenstva. Jestli teda sľúbená daňová reforma v tomto ohľade stvorí jasnosť a odstraní všetkú nejasnosť, zaiste v značnej miere prispeje k uspokojeniu Slovenska.

Lež Slovák háji si svoje nielen hmotné statky, ale i statky duchovné, národnosť, reč a tradicionálné náboženstvo. (Tak je!) A Slovák tieto svoje duchovné statky ešte vyššie cení nežli statky hmotné a keďže sa v ohľade tomto mu krivdí, preto tiež prejavuje svoju nespokojnosť. A vo veciach týchto, slávna snemovňa, žiadosti Slovákov sú tak jasné a jednoduché a spravodlivé a nič viac a nič menej si nežiadajú, ako to, aby ich náboženstvo bolo šetrené a aby slovenčina bola úplne zrovnoprávnená s češčinou, (Tak je! - Potlesk poslanců slovenské strany ľudové.) totiž, aby na Slovensku v úradoch a školách to isté právo požívala slovenčina, čo v historických zemiach češčina. (Tak je!) Ač vo veciach týchto hoci, žiaľ, prehlásenie p. ministerského predsedu je až príliš diplomatické a nejasné, predsa vidím rysovať smernice v ňom, podľa ktorých v tejto háklivej otázke náprava by mala byť zjednaná. Totiž p. ministerský predseda zaiste nebude mi odporovať, keď poviem, že ten pasus jeho reči, vo ktorom vyprával o rôznych národných kultúrach, treba rozumieť i o Slovákoch. (Tak je!) Áno, Slovák má od Čechov rôznú národnú kultúru, túto svoju národnú kultúru menuje on svojskosťou a túto svoju svojskosť chce si vypestovať, ale nedalo sa mu to, bolo mu sahané na ňu. Ale márne. Povstal z toho len jalový a škodlivý boj. (Tak je!) A toto uznáva teraz aj pán ministerský predseda, lebo hovorí: "Jsme přesvědčeni, že diference plynoucí z národnostních kultur nikdy nezmizí." My mu to kvitujeme, ako kvitujeme aj to, že doteraz boly len pokusy robené k vyvolaniu akéhosi lepšieho spolužitia. Najviac nás ale teší to, že on chce odstrániť spory z tejto rôznosti povstalé, a ten spôsob, ako to chce učiniť, totiž: "přímo otevřeně, jako rovný s rovným." Áno, to je cesta k riešeniu slovenskej otázky. Slovák ako rovný s rovným šiel do sväzku s Čechom, aby vybudoval túto republiku a práve preto žiada rovné právo s Čechom. (Potlesk poslanců slovenské strany ľudové.) Jestli v takomto smere a týmto spôsobom bude slovenská otázka vyriešená, bude vyriešená ku spokojnosti Slovákov, k dobru republiky. (Tak je!) Jestli však sľuby ako dosiaľ vždycky ostanú len sľuby, tedy môže nastať ešte zhoršenie celej situácie, (Výborně! - Potlesk poslanců slovenské strany ľudové.) lebo trpelivosť Slovákov je už vyčerpaná a ešte jedno zklamanie pre nich mohlo by sa stať osudným. (Výborně! - Potlesk poslanců slovenské strany ľudové.)

My však na základe faktu, že menovite od volieb, v novembri minulého roku prevedených, slovenská otázka je neustále pretriasaná vo verejnom politickom živote a že temer každý uznáva najvyššiu nutnosť jej riešenia na základe tom, že toto uznal i terajší pán min. predseda ešte vo svojom prehlásení v decembri minulého roku a že toto svoje prehlásenie osvojuje si i teraz, hovorím, na tomto základe úfame, že terajšia vláda pristúpi k spravodlivému vyriešeniu slovenskej otázky. (Tak je!)

V tejto nádeji, ponechávajúc si ovšem voľnosť vecnej kritiky ohľadom ďalšieho činenia vlády, prehlasujeme, že budeme hlasovať pre prehlásenie vlády. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): Dalším přihlášeným řečníkem je pan posl. Stříbrný. Dávám mu slovo.

Posl. Stříbrný: Slavná sněmovno! Přihlásil jsem se ke slovu, abych zaujal stanovisko k vládnímu prohlášení, tlumočenému zde v této slavné sněmovně panem ministerským předsedou 14. října. Přímo jsme byli vyzváni k tomu vzácnými slovy, kde pan ministerský předseda prohlašoval, že zdůrazňuje, že každá zdravá iniciativa, právě tak jako každá kritika věcná, bude vždy vítána a respektována.

Vládní prohlášení dnešní vlády bylo stručné a vyhýbalo se konkretnostem. Se stanoviska vládního snad je to přednost, se stanoviska oposice chyba. Obzvláště stručné je toto vládní prohlášení, pokud se týká úmyslu vlády po stránce hospodářských jejích úkolů. Praví, že chce věnovati se řešení hospodářské krise. Zdá se mně, že je také již nejvyšší čas. Krise odbytová, která nabyla nebývalých rozměrů a která projevuje se v naší pasivní obchodní bilanci, provázena je příšerou stále stoupající nezaměstnanosti, a tyto věci doplňovány jsou trvalým systematickým zdražováním všech životních potřeb. Jak chmurné plány rýsují se do naší nedaleké budoucnosti!

Pan ministr financí ulehčil si tuto úlohu a zmínil se taktéž o drahotě, ale prohlásil, že nelze mluviti u nás o nějaké velké drahotní vlně. Dokazoval, že podle statistických dat, podle čísel z indexu ze statistického úřadu drahota proti měsíci lednu stoupla ani ne o 3% v detailním obchodě. Slavná sněmovno! Bylo by to ode mne trochu troufalé a bylo by to smělostí, kdybych chtěl pana ministra financí, vysokoškolského profesora a národohospodáře poučovati. Ale snad mně dovolí, abych jej aspoň doplnil.

Životní úroveň obyvatelstva závisí na dvou činitelích, a pan ministr sám ve svých theoretických pracech několikráte to zdůrazňuje. Jsou to: 1. cena životních potřeb a 2. důchody obyvatelstva. A zde jsme u té otázky ožehavé. Mzdy u nás v poslední době podstatně klesly a v mezinárodní mzdové statistice jsme, pokud se týká výše mezd, až na 14. místě v seznamu evropských států a národů. Pasivní obchodní bilance nevěští nám pro nejbližší budoucnost nijaké podstatné zlepšení, ba můžeme očekávati ještě situaci daleko ostřejší. Drahota sama o sobě jest metlou, ale tam, kde drahota jest provázena zjevem tak příšerným, jako jest naprostý nedostatek zaměstnání vůbec, stává se katastrofou.

Ustavila se vláda bez socialistů, vláda měšťanských stran. Budiž mi prominuto, budu-li k této vládě apelovati, budu-li apelovati v prvé řadě na p. min. předsedu. Nechť je si vědom své ohromné odpovědnosti, kterou v tomto okamžiku, jejž nazval historickým, přejímá. Tato vláda v zájmu klidného vývoje státu, v zájmu naší budoucnosti, nesmí se státi vládou třídní bezohlednosti. Pan min. předseda, vůdce největší strany československé, nesmí nikdy zapomenouti, že po dnešku přijde také zítřek, a kdyby se tato vláda vyžila, tak jako se vyžije každá vláda, nesmí spáliti poslední mosty, aby socialisté mohli opětně vstoupiti do vlády a mohla nastoupiti druhá alternativa, o které se často ti, kteří dnešní situaci připravovali, zmiňovali.

Jste, pánové, u moci, nezneužívejte jí. Snad namítnete, že si socialisté dnešní situaci sami zavinili, namítnete, že socialisté ztratili trpělivost, že podlehli náladě mass, náladě lidu. Nezapomínejte však, že chyby byly oboustranné, že způsob, jak se u nás projednávala předloha o zemědělských clech, jak se u nás projednávala předloha o kongrue, nebyl také bezvadný. Řekl-li pan min. předseda, že každá seriosní a věcná iniciativa bude vítána a respektována, naskytuje se váženým vládním stranám první příležitost. Vypracují-li socialistické strany novelu zákona o gentském systému, který se ukázal za dnešních rozháraných a neklidných hospodářských poměrů nemožným, vypracují-li socialisté předlohu zákona o závaznosti kolektivních smluv, pak podle slov p. min. předsedy mohou se snad nadíti blahovůle a blahovolného stanoviska a po případě také doporučení těchto předloh pro přijetí vládními stranami. Mějte, pánové, pochopení pro těžkou posici stran socialistických v této sněmovně, v tomto státě. Nebuďte jednostrannými kritiky a soudci, nezapomeňte, že jedině u nás v Československu po světové válce vydrželi socialisté nepřetržitě 7 let ve vládě a vydrželi tam, ač byl na ně podnikán zuřivý útok a nátlak uvnitř i zevně živly rozkladnými. Starejte se o to - a v tom spočívá váš velký vznešený úkol - abyste rozkoly neprohlubovali, příkopů nekopali, nýbrž hleděli je překlenouti.

Slavná sněmovno, nezapíráme, že nová vláda byla všeobecně a také pro nás překvapením. Nemyslím p. min. předsedu, ten zůstal stejný, ten nikdy netajil, že chce vždy vládnouti, a mně to imponuje. (Veselost komunistických poslanců.) Myslím, že to není k smíchu, poněvadž, kdyby to k smíchu bylo, neviděl bych tu horečnou snahu se všemi prostředky u komunistů, kteří chtějí rovněž vládnouti. (Výborně!) Se svou stranou republikánskou jako stranou největší jest jediný, který nescházel v žádné parlamentní vládě československé republiky. Slyším zde ve sněmovně, venku, čtu v novinách, že tato vláda jest vládou reakcionářskou. Není při jejím složení vyloučeno, že by se reakcionářskou mohla státi, ale nevěřím, že s tímto úmyslem ministerský předseda Švehla ji sestavoval. Kdyby tomu tak bylo, pak by dle mého skromného názoru dr Beneš v ní jistě neseděl. (Hluk. - Posl. Kreibich: To je kandidátní řeč pro agrárníky!) Nemějte obavy. Já ještě nedělal žádný politický obrat, pane kolego, jako vy, abych z německého nacionála se stal komunistou. (Veselost.)

Řekl jsem: Švehla chce vládnouti a při výběru spojenců nemá skrupulí. Vedl rudozelenou koalici, vedl všenárodní koalici a dnes vede a stojí v čele koalice československo-německé. To jsou prozatím tři doby pana min. předsedy Švehly. Myslím tedy, a pokud jej znám, že není reakcionářem. Úřednickou vládu považuje za defekt demokracie, a velmi správně. A namáhá se vší silou, aby tento defekt odstranil, aby zde nastolil vládu jedině správnou a legální, vládu parlamentní. (Výborně! Potlesk.) Když to nejde se socialisty, zkouší to s Němci.

Budiž mi dovoleno, abych k této otázce zaujal stanovisko. Byl jsem vždycky zastáncem všenárodní koalice. Všenárodní koalice zaručovala stabilitu státu, klid v něm a pořádek, vývoj a rozvoj. Řada sociálně-politických vymožeností, zrovna tak jako řada kulturních otázek, v rámci této koaliční vlády došly svého rozřešení. Pravil-li pan ministerský předseda ve své řeči, že demokracie nám umožnila řešení zápasů sociálních a kulturních, platí to v prvé řadě o všenárodní koalici. Jen tak namátkou vzpomínám všeobecného sociálního pojišťování, placené dovolené dělníkům, ochrany nájemníků na 3 léta, malého školského zákona, interkonfesijního zákona, zákona o používání hřbitovů, zákona o svátku Husovu a svátcích vůbec. A proto se nedivte, že jsem vycházel z názoru, že tato koalice splnila svůj úkol, a splnila jej i pro socialisty. Byla-li takto koalice cenná pro nás socialisty, pokud nás bylo se sociálními demokraty v této sněmovně 100, zdá se mi, že svého významu nepozbyla, když počet těchto stran klesl na 57.

Nebudu zkoumati zde, kdo tuto koalici rozbil. Jedna strana svádí to na druhou, ale již tento fakt, že jedna to svádí na druhou, přesvědčuje nás, že politicky se to považuje za osudnou chybu. (Tak jest!) Když socialistické strany z vlády vystoupily, nezbývalo pochopitelně nic jiného, nežli přizvati k vládě Němce.

Budiž mi dovoleno, abych k této otázce se svého stanoviska řekl, že považuji to za velikou politickou chybu. Vycházel jsem z názoru, že jest předurčeno československým stranám, aby nejméně ještě několik let, snad 10 let dokazovaly, že tento stát, který si samy vybudovaly, také samy si dovedou udržeti. (Výborně!) Nedomníval jsem se tím, že bychom mohli nějakým násilným, briskním způsobem odmítati vstup německým stranám, které se prohlásily loyálními k tomuto státu, do vládní většiny. Ale zdálo se mně, že napřed musíme utvořiti pevnou kompaktní československou majoritu a teprve k ní přibrati některé ty německé strany. Bez československé většiny může právě dnešní politická situace sváděti Němce k nacionálním výbojům. Je osudnou chybou na vývoji tohoto státu, že předčasně Němci vstupem do vlády stali se rozhodujícím činitelem, stali se rozhodujícím jazýčkem na váze a nota bene Němci buržoasní. Oč více politické prozíravosti projevili tito Němci buržoasní nežli německá strana sociálně-demokratická (Tak jest!), která v otázkách nacionálních ukázala se daleko nesmířlivější a radikálnější nežli strana německých agrárníků a křesťanských sociálů.

Považuji také za velmi odvážné, jestliže dva tak ožehavé a choulostivé nacionální resorty, jako je ministerstvo justice a ministerstvo veř. prací, byly svěřeny dvěma německým parlamentárníkům. Může to lehko vésti ke konfliktům a dojista to způsobí a vyvolá neklid v našich menšinách. Velká odpovědnost ne pouze před státem, ale i před německou věcí leží na německých ministrech, aby taktem dovedli vyhnouti se konfliktům, které by mohly znamenati konec této idyly, jež byla nazvána historickou epochou.

Se stanoviska socialistického považuji za osudné, že socialisté svou politikou umožnili a připustili utvoření vlády bez socialistů. Před rokem to nikdo nevěřil, zdálo se to býti nemožno, ale vyskočením z vlády ukázali panu Švehlovi cestu k Němcům. Domníval jsem se, že této konstelaci musí předcházeti u nás v prvé řadě dohoda všeho slovanského obyvatelstva tohoto státu. Domníval jsem se, že v prvé řadě musí každá vláda pokoušeti se o odstranění všech nedorozumění mezi Čechy a Slováky. (Tak jest!)

Domníval jsem se, že splněním všech převzatých závazků pokusí se vláda trvale připoutati slovenské obyvatelstvo Podkarpatské Rusi k tomuto státu. Ale stalo se jinak. Volena byla cesta jiná, a nám všem tane na mysli otázka, co bude dále. Odpusťte, že dávám se na tuto kluzkou cestu politického proroctví, tak velmi nevděčného to řemesla, ale zdá se mně: šli-li Němci jednou do vlády, nevěřím, že by za měsíc mohli jíti z ní. Nevydrželi by to doma. To může dělati Štěpán Radič v Chorvatsku, který nemá žádných politických konkurentů. To znamená, že dnešní režim je nastolením režimu bez socialistů na dlouhou a dlouhou dobu. A budou-li socialisté chtíti vstoupiti do vlády, zdá se mi, že tam budou musiti jíti bez výhrad a pouze jako doplněk hotové majority.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP