Pátek 11. června 1926

Posl. inž. Záhorský: Pane předsedo, dámy a pánové! Již bylo promluveno s tohoto místa mnoho velmi vážných a velmi přesvědčivých řečí proti návrhu zákona, jímž částečně se mění celní sazebník pro československé území jednostranně a jen ve prospěch jednoho stavu, jimiž bylo prokázáno neomylně, že přijetí tohoto zákona, nedozná-li ještě v poslední chvíli změny, způsobí poruchy ve vývoji hospodářských a sociálních poměrů tohoto státu.

Slyšeli jsme již výrazy myšlenek proti nerozvážné politice celní, které se rodí nejen v hlavách politiků, zanícených zápalem politických ideí, uplatňovaných v řešení problému hospodářského, ale i v těch chladných hlavách národních hospodářů, sloužících vědecké pravdě perem tak, jak se slouží slovem proti této předloze - také v této sněmovně.

Prohlašuji-li již předem, že ujímám se slova, abych v intencích našeho klubu rovněž mluvil proti projednávané předloze, upozorňuji pány a paní této sněmovny, že by se dopustili velikého omylu, kdyby se domnívali, že stůj co stůj chceme uplatňovati svoje zásadní stanovisko k otázce cel vůbec bez ohledu na hospodářské potřeby stavu zemědělského a bez ohledu na podporu, udržení a stoupání intensivního hospodářství zemědělského.

Stojíme-li dnes na straně těch politických klubů, které rozhodně odmítají rozřešení celního sazebníku pro československé celní území částečnou a jednostrannou úpravou, jak ji navrhuje nynější nahodilá, nepřirozená a vratká majorita, máme pro toto svoje stanovisko důvod ten, že známe také jiné a lepší cesty k udržení intensivního hospodářství zemědělského a k odměně práce zemědělské, než jsou ty, které nastupují političtí representanti našich zemědělských magnátů a oklamaní, důvěřiví zástupci drobného zemědělského lidu, hledajícího ochrany tam, kde jí nalézti nemohou pro neporozumění těch, kteří tvrdou práci zemědělskou nikdy nekonali.

Jako socialisté nemůžeme býti nikdy proti jakékoli předloze zákona, která řeší ochranu práce a hodnocení jejích plodů, proto byli jsme vždy ochotni ke spolupráci, kdykoliv šlo o ochranu důchodů dobývaných z půdy prací. Dokázali jsme toto své všestranné porozumění nesčíslněkráte v této sněmovně spoluprací s politickými stranami, které dnes v neprobádaném rozporu v otázce zemědělské dávají dirimující hlas stranám německým a maďarským. Nejsem národnostně zaujat, jestliže poukazuji na to, že to bude po prvé v této sněmovně od koaliční politiky československých stran.

Dotýkám-li se tohoto zjevu, činím tak proto, abych upozornil tuto sněmovnu, že velmi mnoho nepřirozeného provází vznik a projednávání námi odmítaného návrhu celního zákona. Víme a jsme přesvědčeni, že jedenkráte dojde také k upřímné spolupráci všech národností v této sněmovně, neboť je to přirozený důsledek demokracie, a přáli bychom si také vřele, aby k tomu pro prospěch tohoto státu v dohledné době došlo. Ale dnes tato chvíle ještě nenastala, poněvadž posud kluby stran jinonárodních nedělaly politickou oposici protivládní, nýbrž vždy protistátní. A je zajímavé konstatovati, že součástka nynější nahodilé majority "Bund der Landwirte", otevřeně se také vyjádřil, že ničeho se nezměnilo na jeho poměru k státu, přesto že zúčastní se klidně kooperace s československými stranami vládní většiny. Kam se podělo zásadní stanovisko politických nesocialistických stran bývalé koalice? Pouhý okamžitý hmotný úspěch finanční a hospodářský mocnější části jednoho stavu stačil, aby se rozhodly české strany národní pro nahodilou a vratkou majoritu bez jednotné státní myšlenky.

Takové politické akrobacii my nerozumíme a nehodláme ji nikdy následovati, poněvadž neznáme kompromisu mezi sobeckým prospěchem a myšlenkou státní, která proniká naše posavadní zákony politického obsahu a naši ústavu. (Výborně!) Proto želíme toho, že se opírá o takovouto vratkou a státně neujasněnou majoritu vláda úřednická a stává se tak - jistě proti své vůli, jsouc v zajetí československé menšiny vládní - trpělivým obětním beránkem, jenž snímá hříchy spáchané v této sněmovně projednávanou předlohou na těch, kteří největší oběti prokázali v boji za svobodu tohoto státu, za jeho vznik a za jeho konsolidaci v nejširším slova smyslu.

Naše ústava nezná rozdílu v právech a povinnostech vlády úřednické a parlamentní, a divím se proto, že vláda nepromluvila posud ani z vlastní iniciativy k projednávanému návrhu zákona celního, aby se pokusila osvětliti dosah účinnosti navrhovaných celních úprav na vývoj poměrů tohoto státu.

Mluviti k tomuto zákonu nebylo jenom právem úřednické vlády, nýbrž přímo její povinností, aby prokázala odvahu nésti odpovědnost nejenom proti této sněmovně, ale také proti onomu lidu našeho státu, který při velkém sebezapírání přinášel nejtěžší oběti myšlence státní.

Vláda úřednická má býti vládou odbornou, a pakli jí je, pak je nejpovolanější, aby vědeckým rozborem zákona bez stranickopolitických tendencí rozptýlila nebo aspoň zjasnila temno, které nám zahaluje nejbližší budoucnost našeho státu.

Čeká vláda, až ji k řeči přinutí lid mimo sněmovnu, či oddává se s klidem přesvědčení, že ji činí odpovědnost přijatelnou zmocnění čl. V v posledním odstavci dané, že v případě mimořádné nouze je zmocněna dočasně, vždy však nejdéle na dobu půl roku, zrušiti nebo přiměřeně snížiti cla z obilí, mlýnských výrobků, dobytka a tuků pro všechny nebo jednotlivé druhy vyjmenovaného zboží na celé hranici nebo některých jejích částech, stanovíc podmínky dozorčí o omezení bránící zneužití tohoto opatření?

Na pranýř nutno přibíti, že majorita zabránila dokonce i ve výborech zemědělském a rozpočtovém slyšení odborníků vědecky činných mimo politické pole a upustila od tradičnosti, jež zabezpečovala největší seriosnost, opravdovost a věcnost parlamentního jednání, jíž musíme dosáhnouti také demokracií. Oč ideově stojí výše nynější oposice bývalých vládních stran, stran socialistu, která od vzniku projednávané předlohy a toho, co ji doprovází, usilovala o postup, který by dal zemědělství to, co mu náleží ve svazku všech, jimž záleží na zachování směrnic, sledujících harmonické vytváření utěšenější budoucnosti státu.

Zpráva výborů zemědělského a rozpočtového nepřesvědčila nás o tom, že by navrhovaná úprava cel nerozrušila to, co se tak namáhavě společnou prací tvořilo při složitosti našeho politického života. Jsme naopak přesvědčeni, že přijetím tohoto celního zákona nedosáhne spravedlivé odměny za svoji práci zemědělec, nýbrž spekulant s rostlinnou a živočišnou produkcí zemědělskou.

Nehodlám opakovati důkazy toho, neboť byly předneseny v této sněmovně řadou řečníků, odpůrců předlohy v různé obměně a různě energicky. Přicházím-li tak pozdě ke slovu, míním se dotknouti jen některých věcí, které zůstaly dosud nepovšimnuty. Potřeba zemědělských cel odůvodňuje se nutností udržeti intensivní hospodářství se zřením na nezměnitelný přírodní zákon o ubývajících výtěžcích půdy. Maximální stupeň intensity odůvodňuje se určitou velikostí kapitálových investic tak, aby výnos produkce zemědělské byl maximální jedině se zřetelem na prospěch jednotlivcův. I tuto teorii národohospodářskou bude nutno korigovati, protože podpory zemědělské produkce účastní se značně finančně také stát, jak nejlépe ukazují vysoké rozpočtové položky státního rozpočtu v kapitole: Ministerstvo zemědělství.

Intensitu zemědělského podnikání nutno tedy říditi také s hlediska celostátního, aby výnos nebyl pro jednotlivce maximální, nýbrž pro stát optimální. Tuto tendenci nesleduje však projednávaná předloha, neboť cly zdražují se produkty, jichž také intensivní hospodářství nutně potřebuje. Další důvod pro cla zemědělská odůvodňuje se z poklesu národohospodářského důchodu, vyplývajícího z produkce zemědělské. Podle údajů zemědělského ústavu účetně-spravovědného odhaduje se úhrnná ztráta zemědělství na nynější disparity cenové ročně přes 3 miliardy československých korun při úhrnné čisté hodnotě národohospodářského důchodu okrouhle 20 miliard československých korun. Nám však nestačí tyto výpočty účetně-spravovědného ústavu, neboť nepoznáváme z nich distribuce národohospodářského důchodu na jednotlivé důchodce, kteří se účastní činně produkce samé. Jen tato distribuce mohla by nás vyvésti z temna, ve kterém nás ponechávají nejen navrhovatelé zákona celního, nýbrž také jejich vědečtí pomahači. Připomínám proto při této příležitosti, že je litovati, že stát finančně podporuje celou řadu zemědělských institucí, jež jsou ovládány jedinou politickou stranou, jež má také sobecký zájem na tom, aby tendenčně bylo zneužíváno statistického materiálu, který je ukryt před těmi, kteří pátrají po pravdě statistických čísel a jich zákonitých vztahů.

Pro vymezený čas chci se dotknouti ještě jen jedné věci, abych osvětlil důslednost a upřímnost projevu politické strany, z níž vyšla iniciativa k projednávané předloze. Generální zpravodaj rozpočtový, který přináleží straně zemědělského a malorolnického lidu, na 371. schůzi poslanecké sněmovny dne 6. června 1925 promluvil u příležitosti rozpočtové debaty takto: "Rozpočtová debata jest jedinou příležitostí, kde může jménem sněmovny zpravodaj obrátiti se také na adresu státního úřednictva. Já si dovoluji veškerému státnímu úřednictvu a zaměstnanectvu vzdáti dík za veškeru práci, kterou pro stát konalo a koná. Je to obtížné proti dobám předválečným. Situace státních zaměstnanců je v ohledu hmotném velice, velice těžká. Hlavně střední a vyšší třídy státních zaměstnanců daleko nejsou odměňovány tak, jak poklesla hodnota naší valuty a ještě jiné momenty přispěly k tomu, že plným právem velká řada státních zaměstnanců je nespokojena s přítomným a celkovým stavem věcí. Máme svatou povinnost co nejdříve tyto poměry odstraniti, aby poctivé státní úřednictvo a zřízenectvo za svou práci bylo alespoň tak honorováno, jak tomu bylo před válkou. Jsme povinni zavázati se sami sobě, že se tak musí státi co nejdříve a že co nejdříve ti naši dobří pracovníci, služebníci státu, budou vysvobozeni z toho nepříjemného tísnivého stavu, ve kterém se svými rodinami jsou. Ještě jednou jim děkuji, že i v těchto těžkých dobách poctivě státu sloužili."

Vážení pánové a dámy! Jaký pak je vděk, jehož se dočkalo konečně státní zaměstnanectvo od republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu? "Verba movent, exempla trahunt." Slova hýbou, příklady táhnou. Celní předlohou znehodnocuje tato strana platové stupnice návrhu zákona o platech státních zaměstnanců a zdražuje jim živobytí. Při tom sobecky klade projednání své předlohy celní na první místo denního pořadu, aby nebylo pochybnosti o tom, že příští platy vyměřeny jsou již se zřetelem na očekávané účinky zemědělských cel. Ale k tomu nutno ještě připamatovati, že urychlením projednání předlohy celní a předčasným škodným účinkem jejím na vývoj poměrů mzdových a platových znemožnilo se parlamentní projednání důležitějšího a naléhavějšího problému hospodářství bytového a tím všichni, kteří jsou odkázáni na stálý důchod, na stálý plat, ocitají se v další nejistotě, která je nejškodlivější pro klidný vývoj hospodářských poměrů našeho státu.

Vážené shromáždění, měl bych ještě připomenouti slova referenta, kterými upozornil na to, že výchova jednoho alumna stojí ve státním rozpočtu 30 tisíc Kč, a dnes tito pánové, kteří vytýkali tuto drahou výchovu odchovance semináře, přinášejí tento dar těm, kteří nedostatečně budou zaměstnáváni.

Stručná rekapitulace myšlenek mého projevu vede mne k závěru, že projednávaná předloha nepřichází v pravý čas se zřetelem na vývoj poměrů našeho státu, že není rozřešením odbytové krise zemědělské, jež by dalo zemědělci odměnu za jeho práci a vyloučilo nepřiměřené zisky spekulačního meziobchodu, že nezjednala zejména žádné prostředí, z něhož by vzešlo vyjasnění stanoviska státní myšlence německo-maďarské části nynější vratké majority, že naopak téměř na neurčitou dobu rozloučila majoritu, založenou na myšlence státotvornosti stran a že je vykoupena kompromisem, uskutečňujícím zákon o zlepšení kongruy, jenž uráží každého upřímného a nepokryteckého republikána československého, nezapomínajícího na deklaraci, zakládající náš stát.

Odmítám proto s odporem tuto předlohu a hlasovati budu proti. (Výborně! Potlesk.)

Místopředseda Slavíček (zvoní): Dále má slovo p. posl. Kaufmann.

Posl. Kaufmann (německy): Slavná sněmovno! Několik dnů zuří v plenu této sněmovny a již mnoho týdnů ve výborech boj, jaký sotva kdy byl v této sněmovně veden houževnatěji, prudčeji a vášnivěji. Na jedné straně stojí ti, kteří požadují jenom pro malou vrchní vrstvu své třídy právo zjednávati si pomocí státu a zákonodárství vysoké zisky ze své práce a větší důchody ze svého majetku, na druhé straně jsou ti, kteří hájí právo široké masy dělnictva na život člověka důstojný anebo právo na život vůbec a v nejprudším obranném boji s veškerou silou co nejvášnivěji usilují, aby zabránili zhoršení živobytí pracujících mas. Vede-li se tentokráte obranný boj tak obzvláště vášnivě, je to hlavně proto, poněvadž jsme zásadními odpůrci cel a přesvědčeni, že cla, ať se jmenují jakkoliv, vždy zdražují živobytí především širokých pracujících mas.

Zvláště nyní, kdy nalézáme se v těžké hospodářské katastrofě, kdy nezaměstnanost a omezování práce se den ze dne rozmnožují a zostřují, kdy snad již v týdnech nebo v málo měsících bude nutno se tázati mnoha tisíc, ba desetitisíc lidí, zdali ještě vůbec budou moci býti konsumenty. Nyní ještě pomáhají dobrovolné svazy dělnické přes dobu nejtěžší. Zavázány jsouce zákonem a svým zařízením musejí pečovati 13 týdnů o nezaměstnané, a právě tato skutečnost nám umožňuje ostrou a přesnou kontrolu a zjišťování, jak se hospodářská katastrofa přiostřuje, jak se hospodářská krise stále zvětšuje. Neboť skoro všechny svazy, jakož i organisace, jejímž předsedou jsem, znamenají v posledních týdnech, měsících zcela mimořádný vzestup svých podpor nezaměstnaných. Chci to uvésti, poněvadž právě tyto číslice jsou jasným obrazem, ostrým měřítkem zostřování krise. Kdežto v lednu a únoru 1925 musela naše organisace vyplatiti pro celé státní území na podporách 150.000 Kč, museli jsme v březnu t. r., tedy v jednom měsíci, poukázati k výplatě 243.000 Kč a v dubnu 254.000 Kč. A to je teprve jeden z mnoha dobrovolných svazů a na tomto malém příkladě vidíte, jak nesmírně se ve státě hospodářská situace zhoršila. Právě v této periodě jakoby se nic nestalo, naprosto se neohlížejíce, jak tato hospodářská situace již dnes musí působiti na spotřebitelské obyvatelstvo, především na dělníky, přicházejí nyní přátelé cla, celní koalice, s agrárními cly, s vysokými ochrannými cly pro zemědělství.

Své požadavky mohou odůvodňovati, jak chtějí. I když malý zemědělec a malý sedlák, který nevidí daleko přes svůj podnik, věří argumentům uváděným pro ochranná cla agrární, vedoucí mužové zemědělství musejí a mohou to věděti ze zkušeností, které byly učiněny při clech průmyslových, a museli by mluviti o celní otázce jinak, kdyby se chtěli držeti pravdy. Musejí věděti, že ochranné clo nezachránilo ani průmysl před poklesem, jak přece ukazuje hospodářská krise, v níž se nyní nacházíme. Ani zemědělství nebude nic míti z té ochrany a pomoci, na niž tu poukazují především vedoucí mužové zemědělství. Nebudou požívati výhod a dokonce tomu ani nevěří, že jim celní uzávěrka hranic opatří větší možnost odbytu pro jejich hospodářské výrobky, pro jejich přebytky dobytka atd. Neboť každé rdoušení dovozu - a také to vědí vedoucí mužové - ať jde o jakýkoliv předmět, má vždycky za následek také rdoušení vývozu. Při svém poměrně velkém průmyslu, který jest štěstím pro naši zemi, potřebujeme pramen bohatství pro svoji zemi, kterým by měl býti náležitý vývoz. Víme, že při svém velkém průmyslu musíme vyvážeti do ciziny bezpodmínečně značně velkou část, téměř 80% své normální výroby. Nepotřebujeme ani čekati, až se stane zákonem celní předloha, o níž se radíme a o níž bude ve velmi krátké době, snad ve dvou nebo ve třech hodinách, hlasováním rozhodnuto, neboť první hlasy, které nám ukazují, co se stane, máme již zde. Dnešním dnem mohli jsme z budapešťských zpráv zjistiti, že Maďarsko jest již rozhodnuto na uzavření hranic pro agrární výrobky do Československa odpověděti uzavřením hranic pro československé výrobky průmyslové. Ba jde ještě dále, tam kde je nutno povolovati dovoz, kde smluvní podmínky znemožňují uzavříti hranice příslušnému výrobku průmyslovému, chce postupovati proti československému průmyslu cly trestními. To jest první ohláška, první prohlášení války, celní válka se tím stala skutečností. Co znamená pro vývoz našich průmyslových výrobků zavření hranic, co to znamená v dnešním okamžiku, netřeba říkati tomu, kdo jen trochu národnímu hospodářství rozumí, kdo trochu poznal důsledky celní války. Jestliže nyní kromě toho musíme konstatovati ještě, že nedostatkem práce, snížením mzdy následkem zkrácení práce a zavádění volných směn, zkrácená mzda snižuje spotřební schopnost obyvatelstva a především dělnictva a že důsledkem takto snížení spotřební schopnosti musí zase nastati snížení odbytu našeho zboží, pak musíme říci, že cla, od nichž jste tolik doufali, nepřinesou vám očekávaného prospěchu. Jestliže však tyto účinky ještě zostřujeme cly, jestliže nastává nezaměstnanost, nemožnost náležitého výdělku, nemožnost spotřeby, pak to bude míti za následek další snížení obratu zboží a také zemědělských výrobků. Vy však chcete svými cly ještě něco jiného. Vy chcete nejen uzavříti hranice, chcete nejen celní příplatek, aby se cizozemská cena za obilí a zemědělské výrobky zvýšila, vy chcete kromě toho ještě omeziti obesílání trhu a tím ve svůj prospěch přesunouti účinky zákona o nabídce a poptávce. Chcete zvýšiti ceny, míti větší výhody, větší zisk. Tento účinek se rovněž nedostaví, neboť i když uzavřete hranice, bude tím, že poklesne spotřební schopnost dělnictva, malá výhoda, které se dostane větším statkářům, větším sedlákům z cel, zase pohlcena, poněvadž bude menší obrat. Není tomu dávno, jen několik dní, když si mně kolega Böllmann z německých agrárníků cestou z Prahy domů stěžoval, jak jsou smutné poměry zemědělství, že je nadbytek zemědělských výrobků, především hovězího a vepřového dobytka, že nelze dobytka prodati. Myslíte nyní, když spotřební schopnost obyvatelstva cly ještě více snížíte, že budete moci odbyt přebytku svého dobytka lépe vytvářeti? Není divu, že to možno není. Statisíce lidí, také v Československu, kteří dříve byli zvyklí míti na stole denně kousek masa, museli již dávno s tímto přepychem přestati, a nikoli již denně, v mnohých dělnických rodinách sotva jednou za týden přichází několik deka masa na stůl. Poněvadž toto velké množství lidí nemůže již masa konsumovati, proto den ze dne, měsíc po měsíci roste váš přebytek dobytka. Meziobchodník bude z toho míti prospěch, nikoli vy, nikoliv sedlák. Že sedláci, jejich vůdci a velkostatkáři zneužívají pro své požadavky zvláště malých lidí jako pomocníků, ohlašujíce, že pro ně nastávají výhody, jest velkým švindlem, je nepravdou a zkrucováním, a to můžeme zjistiti, pozorujeme-li celní statistiku starého Rakouska. Přes dalekosáhlou celní ochranu byla spotřeba žita ve starém Rakousku roku 1880 ještě 176,04 kg na osobu, roku 1890 klesla spotřeba i při ochranném clu na 162,3 kg a roku 1905 a v letech následujících na 144,6 kg. Neměli jste výhod z vysoké celní ochrany, dosáhli jste ovšem něco vyšších cen, avšak poklesem spotřeby byla výhoda, kterou přinesla zvýšená cla, zase ztracena. V době bez cel po válce, tedy v době nejhorší, spotřeba zase stoupla, a to až do r. 1922, v době, kdy se zase zvýšily mzdy a kupní síla a vy jste měli zase větší obrat, než byl možný při vysokých ochranných clech. Avšak ani v posledních letech nebyli jste bez ochrany od doby, kdy ministerským předsedou byl jeden z vašich nejvýznačnějších zástupců, pan Švehla. Pan Švehla velmi dobře dovedl vám nenápadně opatřiti bez zákonů značně rozsáhlou a pro spotřebitele citlivou ochranu. Administrativní cestou bylo zavedeno ohlašovací řízení. Kdo chtěl dovážeti obilí, potraviny, musel udati množství a druh. Z tohoto ohlašovacího řízení učinil týž ministerský předseda zase administrativní cestou řízení povolovací, takže byrokracie tohoto státu příslušnému úředníku, který měl rozhodovati o žádostech za dovoz obilí a jiných potravin, umožňovala, aby odkladem vyřízení, založením žádosti na týdny anebo měsíce dotyčnému obchodníku anebo kupci vůbec znemožnil dovoz, zatím co výhodná doba uplynula, nebo až se kupní smlouva rozbila. Krátce a dobře, již tehdy bylo možno velmi silně dovoz rdousiti. Potom jste dostali pohyblivá cla zákonem. Nejenom, že jste dosáhli a měli vyrovnání s cenou světovou, ceny stouply ještě více, dostalo se vám ochrany vyšší, neboť jste měli vedle pohyblivých cel ještě řízení povolovací. Tam, kde nestačila pohyblivá cla, aby zajistila vyrovnání s cenou světovou, po případě vámi požadovanou větší výhodu, muselo zase účinkovati řízení povolovací a muselo tak ještě přiostřiti zákonná ustanovení o pohyblivých clech a jejich účincích. Chci podati zcela malý důkaz chronologickým rozčleněním celé vaší akce, která začala r. 1920 a 1921. R. 1920 a 1921 byli to pánové na lavicích agrárnických, kteří nejšpinavějším, nejostřejším a nejpříkřejším způsobem bouřili proti vázanému hospodářství, kteří vázané hospodářství, jež zůstalo ještě z dob válečných, odsuzovali, vypočítávali všechny nedostatky a škody, které z něho vznikly a vzniknouti měly. Požadovali tehdy volný obchod, volné hospodářství a ve spojení s tím ovšem také volný dovoz. Vázané hospodářství musí býti odstraněno, bylo jejich denním heslem, požadovali při určování cen vliv vlády a úřadů. Jejich přáním se více méně zřejmě, přímo nebo nepřímo vyhovovalo. Své požadavky ponenáhlu prosadili, opírajíce se o ministerského předsedu. Když měli volný obchod a volné hospodářství, křičeli a požadovali ceny světového trhu, ceny v tuzemsku upravované nabídkou a poptávkou jim nevyhovovaly. Chtěli míti ceny světové. Pohyblivá cla přinesla ovšem ceny světové, vyrovnání s těmito cenami, chtěli však míti ještě více a více také dostali. Měli zaručenu cenu světovou a požadovali nyní pevná cla. Dnes můžeme konstatovati, že to, co mají a chtějí dostati nyní předlohou, není tím, co si obyčejně představujeme pod zvýšením cel, co se normálně pod ochranou celní rozumí, nýbrž tvrdíme, že v 90 případech ze sta přijde k nynější světové ceně ještě zvýšené clo, že bude přivoděno značně větší stoupnutí cen zboží, než se nám mohlo nyní o něm zdáti. Začínáte svoji akci v době, kdy byla zavedena pohyblivá cla, tehdy dostávali jste za 1 q pšenice 140 Kč. Avšak tehdy jste také prohlašovali, že tato cena jest přijatelna, že s ní vystačíte, že jste s ní spokojeni. Dnes dosáhli jste ceny 230 Kč a prohlašujete, že s touto cenou nevystačíte, že nepostačuje, že musíte míti ceny vyšší, a k tomu musí nyní sloužiti a vésti pevné clo. Vy tedy nechcete paritu s cenou světovou, vy chcete více, vy chcete pevná cla, abyste ještě dále mohli zvyšovati ceny, jak jste to provedli v posledních letech, kdy zvýšení činilo asi 90%. My však musíme se vás zemědělců tázati: Přispěli jste sami něčím k tomu, aby výnos vaší zemědělské práce byl větší a úspěšnější?

Tu musíme zase, ohlédneme-li se do minulosti, prohlásiti: Nikoliv! Naopak, vy jste přímo brzdili a rušili sabotáží při osevu rozmnožení produkce, zvýšení zemědělského výnosu, a proto nemáte nyní již práva žádati o pomoc stát a zákonodárství. Vlastní silou, vlastní vůlí a prací měli a mohli jste si opatřiti legální, spravedlivou a oprávněnou cestou, oč žádáte. Srovnáme-li jen osevní plochy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, musíme konstatovati, že na příklad osevní plocha pšenice roku 1879 činila ještě 374.086 ha, r. 1925 jen 341.977 ha, osevní plocha žita r. 1879 pak 867.397 ha, r. 1925 jen 673.200 ha. Vidíme tedy, že osevní plocha byla velmi značně zmenšena, a to plocha u nejdůležitějších druhů obilí, které obyvatelstvo potřebuje. Domnívám se, kdyby bylo možno, a kdybyste se nemuseli příliš báti pobouření obyvatelstva, že byste sáhli ještě k jiným metodám a prostředkům. Před válkou mohli jsme přece také u našich rakouských velkostatkářů zjistiti požadavek a touhu následovati příkladu maďarských kolegů, nebo příkladu amerikánských velkostatkářů a plantážníků, kteří v letech dobrých žní nedodávali přebytků zemědělské výroby na trh, aby nesnižovali ceny zboží, nýbrž sáhali k tomu, že přírodou poskytnutý produkt, nebo přebytek jeho nad momentální spotřebu, ba spotřebu násilně sníženou, zcela prostě ničili, pálili, nebo, nešlo-li to jinak, topili jím v kotlích lokomobil mláticích souprav. Tehdy jste úmyslně stlačovali výrobu a děláte totéž dnes jiným způsobem, abyste vykonávali na nabídku a poptávku náležitý vliv, zmenšovali nabídku a tím připravovali možnost zvýšiti ceny.

Ze zemědělských kruhů slyšíme stále nářky, že rolnictvo jest zadluženo. Tento nářek byl snad před válkou oprávněnější, rolnictvo bylo tehdy zadluženo ve zvýšené míře. Také zde musíme konstatovati, že právě v dobách celní ochrany rostly hypoteční dluhy rolnictva rok od roku. Nikoliv doby vysokého ochranného cla, nýbrž doba válečná, doba největší nouze veškerého obyvatelstva přinesla vám rolníkům dobrou žeň. Bezohledně využívali jste za války spotřebitelského obyvatelstva. Vy jste konsumující obyvatelstvo drancovali a nebylo ještě zapomenuto a nebude také zapomenuto, jak ani poslední košile, náušnice, snubní prsten nebyly chráněny a uchovány před vaší žádostivostí. Neostýchali jste se vzíti poslední věc za své zemědělské výrobky. V této době a takovými methodami zaplatili a zahladili jste své zemědělské dluhy.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP