Čtvrtek 6. května 1926

Začátek schůze ve 3 hod. 32 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Malypetr.

Místopředsedové: Slavíček, inž. Dostálek, dr Spina, Stivín.

Zapisovatelé: Ježek, dr Petersilka.

260 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Černý, ministři dr Engliš, dr Fatka, dr Hausmann, dr Kállay, dr Peroutka, inž. Roubík, dr Říha, dr Slávik, Syrový.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha, jeho zástupci Nebuška, dr Mikyška.

Denní pořad

19. schůze poslanecké sněmovny N. S. R. Č.,

svolané na

čtvrtek dne 6. května 1926 na 3. hod. odpol.:

1. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s úpravou obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Bulharským, sjednanou v Sofii dne 16. října 1925 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. listopadu 1925, č. 226 Sb. z. a n. (tisk 122).

2. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s obchodní smlouvou mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou podepsanou v Praze dne 28. prosince 1925 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. prosince 1925, č. 262 Sb. z. a n. (tisk 151).

3. Zpráva výborů zahraničního a živnostenského o vládním návrhu (tisk 223), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní smlouva sjednaná mezi republikou Československou a Japonskem v Praze dne 30. října 1925 (tisk 245).

4. Doplňovací volba náhradníka volebního soudu.

5. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zástupiteľstva v Košiciach za súhlas k trest. stíhaniu posl. Sedorjaka pre prečin podľa §u 14, č. 5, pre zločin podľa §u 15, č. 3 a pre prečin podľa §u 18, č. 1 a 3 zákona na ochranu republiky (tisk 132).

6. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Bratislave za súhlas k trest. stíhaniu posl. dr Jurigu pre pečin podľa §u 14, č. 3 a pre prečin podľa §u 11, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky (tisk 134).

7. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zástupiteľstva v Košiciach za súhlas k trest. stíhaniu posl. Kurťaka pre prečin rušenia obecného pokoja podľa §u 14, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky (tisk 137).

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trest. soudu v Praze za souhlas s trest. stíháním posl. Al. Beneše pro přečin proti bezpečnosti cti (tisk 139).

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trest. soudu v Praze za souhlas s trest. stíháním posl. Brodeckého pro přečin proti bezpečnosti cti (tisk 142).

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trest. soudu v Praze za souhlas s trest. stíháním posl. dr Králíka pro přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem (tisk 197).

11. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Mikulově za souhlas s trest. stíháním posl. Zajicka pro přestupek proti bezpečnosti cti podle §u 491 tr. zák., resp. 496 tr. zák. a čl. V zákona ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863 (tisk 196).

12. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Litoměřicích za souhlas s trest. stíháním posl. Böhma pro přečin urážky na cti tiskem (tisk 198).

Předseda (zvoní): Zahajuji 19. schůzi poslanecké sněmovny.

Dne 25. března t. r. podlehl po 14tidenní nemoci záchvatu mrtvice ve věku 60 let Vincenc Kraus (Poslanci povstávají.), který byl členem této sněmovny od počátku prvního volebního období.

Strana německo-nacionální, jejímž byl příslušníkem, ztratila v zesnulém vytrvalého pracovníka v oboru samosprávy i na kolbišti politickém.

Ve svém rodišti Německém Jablonném, kde provozoval po otci převzatou živnost jirchářskou, zvolen byl Vincenc Kraus již v roce 1892 do městského zastupitelstva, v roce 1901 pak na tříletí starostou, kteroužto funkci zastával i po převratu až do své smrti. Přes 15 roků byl členem a po několik let náměstkem starosty okresního zastupitelstva. Za tuto svoji zájmům samosprávy věnovanou neochabující činnost jmenován byl čestným občanem Dube, Boru u České Lípy a Německého Jablonného.

Od roku 1897 byl členem bývalé říšské rady a od roku 1910 poslancem na sněmu českém. Ačkoliv stál jako politik na nejradikálnějším křídle své strany, přece zůstával ve svých projevech řečníkem klidné rozvahy. Působil hlavně v oboru hospodářském a rozvinul v živnostenském výboru, do něhož byl vyslán, uznáníhodnou činnost. Věci daňové a hospodářské, pojištění živnostníků, otázky vyživovací, nezaměstnanosti, nájemnické, dopravní i otázky samosprávné, obzvláště v rodném kraji, měly v zesnulém vždy ochotného zastánce a horlivého přímluvčího, o čemž svědčí řada návrhů, resolucí, řečí, interpelací a dotazů v této síni jím podaných.

Uctili jste památku zesnulého povstáním se svých míst a pokládám tento akt piety k jeho úctyhodné, pilné životní práci za souhlas, aby tento projev uveden byl v zápisu o dnešní schůzi. (Poslanci usedají.)

Posl. Fr. Wenzl oznámil přípisem ze dne 4. dubna 1926, že se vzdal svého poslaneckého mandátu.

Ministerstvo vnitra sdělilo

přípisem ze dne 19. dubna 1926, č. 26.802/ 1926-7, že na místo zemřelého posl. Krause povolalo podle §u 56 řádu volení do poslanecké sněmovny jako poslance JUDra Alfréda Rosche, továrníka v Mikulášovicích, a že mu vydalo ověřující list poslanecký,

přípisem ze dne 20. dubna 1926, č. 26.720/1926-7, že na místo posl. Fr. Wenzla, který se vzdal mandátu poslaneckého, povolalo podle §u 56 řádu volení do poslanecké sněmovny jako poslance Jana Pelíška, malorolníka v Prosetíně, a že mu vydalo ověřující list poslanecký.

Jmenovaní pp. poslanci dostavili se do dnešní schůze.

Ježto před tím podle §u 6 jedn. řádu v kanceláři sněmovní podepsali slibovací formuli, přikročíme ke slibu podle §u 22 úst. listiny a §u 6 jedn. řádu tím způsobem, že přečtena bude ústavou předepsaná formule slibu, a to v jazyku českém, pokud se týče, v jazyku národnosti, ke které se slibující přihlásil, a páni slibující ke mně přistoupí a vykonají slib podáním ruky a slovem "slibuji", po případě shodným výrazem svého jazyka.

Žádám o přečtení slibovacích formulí. (Poslanci povstávají.)

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Ich gelobe, der Čechoslovakischen Republik treu zu sein und die Gesetze zu beobachten sowie mein Mandat nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben.

Předseda: Pan posl. Jan Pelíšek.

Posl. Pelíšek (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Předseda: Pan posl. dr Alfréd Rosche.

Posl. dr Rosche (podávaje předsedovi ruku): Ich gelobe. (Poslanci usedají.)

Předseda: Pan posl. Pelíšek oznámil současně s klubem poslanců republikánské strany zeměděl. a malorol. lidu přípisem ze dne 6. května, že stal se členem tohoto klubu.

Dovolené udělil jsem: dodatečně na minulou schůzi dne 24. března t. r. posl. Śliwkovi, na dnešní schůzi posl. Hamplovi, Kleinovi a Pohlovi - vesměs pro neodkladné záležitosti.

Posl. Šamalík žádá o udělení 5týdenní dovolené pro cestu do ciziny.

Posl. Knirsch žádá o 6měsíční dovolenou z téhož důvodu.

Posl. Dietl žádá o udělení dovolené do 15. května t. r. pro neodkladné záležitosti.

Konstatuji, že sněmovna jest způsobilá se usnášeti.

Kdo souhlasí s udělením těchto dovolených, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Dovolené tyto jsou uděleny.

Nemocí omluvili se posl. dr Winter, Laube, dr Gagatko, Stříbrný, dr Srdínko.

Lékařská vysvědčení předložili posl. dr Švehla, dr Lehnerta dodatečně posl. inž. Kallina.

Volební soud oznámil přípisem ze dne 20. dubna 1926, č. j. 368/26, že v plenární schůzi, konané téhož dne, přezkoumal a ověřil volbu 72 členů poslanecké sněmovny, jakož i náhradníka Michala Kubičko, povolaného za poslance v 21. volebním kraji.

Žádám o přečtení tohoto přípisu.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

Volební soud v Praze 368/26.

Předsednictvu poslanecké sněmovny Národního shromáždění v Praze.

Volební soud v dnešní plenární schůzi přezkoumal volbu členů do poslanecké sněmovny Národního shromáždění, zvolených dne 15. listopadu 1925 a jejich volitelnost podle § 8, č. 2 a § 10 zákona ze dne 29. února 1920, č. 125 Sb. z. a n. a usnesl se ověřiti volbu těchto členů poslanecké sněmovny:

1. Fedor Mikuláš, učitel, Levoča, 2. Gregorovits Lipot, farář, Jóka, 3. Szüllö Géza dr, statkář, Báčfa, 4. Koberg Augustin dr, přísedící zem. výboru, Krnov, 5. Siegel Jeronym, kovářský mistr a starosta, Trutnov, 6. Weberová Josefina, manželka truhláře, Klášterec n. O., 7. Beneš Alois, mistr krejčovský, Praha-II., 8. Hýbner Václav, strojník, Všetaty, 9. Jiráček Ant., sedlář, Sedlčany, 10. Kynzl Frant., výrobce obuvi, Žďár na Moravě, 11. Pechman Frant., výrobce sodové vody, Doubravka, 12. de Witte Eugen, redaktor, Karlovy Vary, 13. Greif Jan, odborový tajemník, Falknov, 14. Kunz Alois, obchodník kůží a starosta města, Cukmantl, 15. Oehlinger Bedřich, zemský sekretář strany, Teplice-Šanov, 16. Zajicek dle křestního listu Zajiček Ervín, odb. učitel, Valčice, 17. Elstner Gustav, brusič skla, Josefodol, 18. Haiplick dle křestního listu Haiblick Karel, sklář, Košťany, 19. Harus Jan, sklářský dělník, Zlíchov, 20. Hirschl Arnošt, sekretář mezinárodního všeob. svazu, Č. Krumlov, 21. Jílek Bohumil, tajemník, Praha-Motol, 22. Kopasz Josef, sazeč, předseda družiny válečných poškozenců, Vrůtky, 23. Kršiak Matěj, tajemník, Košice, 24. Major Štěpán, železniční zřízenec, Bratislava, 25. Mikulíček Vítězslav, malorolník, Malenovice, 26. Muna dle křestního listu Můňa Alois, redaktor, Kladno, 27. Neurath Alois, redaktor, Praha, 28. Schmerda Ant., úředník, Šumperk, 29. Sedorjak Nikolaj, tovární dělník, Velký Bočkov, 30. Śliwka Karel, redaktor, Doubrava, 31. Stern Viktor, redaktor, Praha, 32. Vobecká Marie, žena truhlářského dělníka, Ústí n. L., 33. Wünsch Rudolf, redaktor, Ústí n. L., 34. Zápotocký Ant., tajemník KSČ, Praha-Karlín, 35. Zoufalý Libert, sekretář, Most, 36. Krebs Hanuš, zemský tajemník strany, Ústí n. L., 37. Wollschack Theodor dr, profesor v. v., Šumperk, 38. Ježek Frant., železniční rada, Praha, 39. Řehák Géza dr, lékař, Bratislava, 40. Lanc Josef, tajemník horníků, Kopisty u Mostu, 41. Riedl Karel, úředník, Brno, 42. Bystřický Otomar, rolník, Jindř. Hradec, 43. Hrdina Oldřich, rolník, Chleby, 44. Macek Pavel, rolník, Čáčov, 45. Petrovič Jan, miestopredseda Slovenskej Domoviny, Bratislava, 46. Slávik Michal dr, advokát, Michalovce, 47. Šoltys Andrej, rolník, legionář, Jakuboviany u Sabinova, 48. Žalobín Josef, malorolník, Vinné, 49. Čančara Jan, rolník, Provoz u Dobrušky, 50. Hintermüller Kašpar, rolník a kapitán ruských legií, Kosov, 51. Kaňourek Ant., rolník, Strunkovice nad Blanicí, 52. Matoušek Fr., živnostník, místopředseda svazu živn. a obchod., Dobruška, 53. Petr Alois, ústřední tajemník odbor. organisací děln. pro Čechy v Praze, 54. Stanislav Fr., zemědělec, Strážnice, 55. Eckert Arnošt, fotograf, Mar. Lázně, 56. Halke Otto, rolník, Kostelec u Krnova, 57. Koczor Julius, maloživnostník, Komárno, 58. Nitsch Andor, rolník, Velká Lomnica, 59. Tichi dle výtahu z matriky Tichý Jan, fotograf, starosta, Miroslav, 60. Wagner Jan, rolník, Lechovice u Znojma, 61. Čilik Jan, kovodělník, Podbrezová, 62. Fritz Géza dr, tabulární soudce, Solnohrad, 63. Grebáč-Orlov Ignác, řím.-kat. farář a spisovatel, Velična, 64. Hvozdík Jan, profesor čsl. stát. reálného gymnasia, Košice, 65. Macháček Pavel, redaktor a gen. tajemník, Bratislava, 66. Matík Jan, rolník, Budzimír, 67. Polyak Štěpán dr, hospodář, Velké Záblatie, 68. Pázmán Antonín, učitel, Podkriváň, 69. Ravasz Viktor dr, advokát, Levice, 70. Surovjak Štěpán, železničář, Žilina, 71. Tiso Josef dr, děkan farář, Bánovce při Trenčíně, 72. Tuka Vojtěch dr, býv. univ. prof. a šefredaktor "Slováka", Bratislava.

Konečně verifikoval i volbu Michala Kubičko, tajemníka v Prešově, který z počtu náhradníků z kandidátní listiny č. 15 ve volebním kraji XXI nastoupil na místo Hermana Taussiga, jemuž byla usnesením volebního soudu ze dne 2. prosince 1925, č. 388/25, verifikace odepřena.

V Praze, dne 22. dubna 1926.

Hácha v. r.

Předseda: Došla oznámení o změnách ve výborech. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

Výbor pro dopravu a veř. práce zvolil ve schůzi dne 22. dubna 1926 místopředsedou posl. inž. J. Černého.

Výbor pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností zvolil ve schůzi dne 23. dubna 1926 místopředsedou posl. Netolického.

Kub poslanců republikánské strany zeměděl. a malorol. lidu vyslal do výboru pro dopravu a veř. práce dne 22. dubna 1926 posl. dr Zadinu za posl. Nejezchleba-Marchu; dne 27. dubna 1926 posl. Nejezchleba-Marchu za posl. dr Zadinu, do výboru zahraničního posl. Bradáče za posl. dr Chvalkovského; do výboru živnostenského posl. dr Zadinu za posl. Petroviče; do výboru zemědělského posl. Dubického za posl. Fr. Wenzla.

Klub poslanců čsl.-soc.-dem. strany dělnické vyslal do výboru rozpočtového dne 23. dubna 1926 posl. Kleina za posl. Remeše, dne 28. dubna 1926 posl. Remeše za posl. Kleina; do výboru zahraničního dne 22. dubna 1926 posl. Kleina za posl. Prokeše, dne 6. května 1926 posl. Prokeše za posl. Kleina.

Do výboru zahraničního vyslal klub poslanců čsl. nár. dem. dne 20. dubna 1926 posl. dr Kramáře za posl. dr Hajna, dne 22. dubna 1926 posl. inž. Dvořáčka za posl. dr Kramáře; klub poslanců komunistické strany Československa posl. Neuratha za posl. dr Šmerala; klub "Deutsche christl. soz. Volkspartei" posl. dr Mayr-Hartinga za posl. dr Feierfeila.

Klub poslanců čsl. strany socialistické vyslal do výboru živnostenského posl. Slavíčka za posl. Práška.

Klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" vyslal do výboru rozpočtového posl. Dietla za posl. Hackenberga do výboru zahraničního posl. Dietla za posl. dr Czecha.

Klub poslanců "Deutsche Nationalpartei" vyslal do výboru živnostenského posl. Siegla, do výboru zdravotnického posl. dr Keibla za posl. Krause.

Předseda: Předseda vlády zaslal přípisem ze dne 19. dubna 1926, čís. 2437/1076 S m. r. přehled o vzájemném zastupování členů vlády.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

Čj. 2437/1076/S m. r.

V Praze, dne 19. dubna 1926.

Předsednictvu poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze.

Předsednictvo ministerské rady zasílá k úřednímu upotřebení přehled o vzájemném zastupování členů vlády při podepisování zákonů a nařízení dle §u 1. zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 294 Sb. z. a n., dále v případě nepřítomnosti ve schůzích ministerské rady, ve vedení resortní agendy a pod.

Pana ministerského předsedu jako ministra vnitra zastupuje pan ministr dr Krčmář, pana ministra dra Beneše zastupuje pan ministerský předseda, pana ministra dra Engliše pan ministr dr Peroutka, pana ministra dra Krčmáře pan ministr dr Říha, pana ministra dra Haussmanna pan ministr dr Schieszl, pana ministra dra Peroutku pan ministr dr Engliš, pana ministra dra Říhu pan ministr dr Fatka, pana ministra ing. Roubíka pan ministr dr Slávik, pana ministra dra Slávika jako ministra zemědělství pan ministr ing. Roubík, téhož jakož správce ministerstva unifikací pan ministr dr Kállay, pana ministra gen. Syrového pan ministerský předseda, pana ministra dra Schieszla pan ministr dr Haussmann, pana ministra dra Fatku pan ministr dr Říha, pana ministra dra Kállaye pan ministr dr Slávik. O tom se zároveň vyrozumívá též předsednictvo senátu Národního shromáždění republiky Československé.

Předseda vlády: Černý v. r.

Předseda (zvoní):

Předseda vlády sdělil přípisem ze dne 24. dubna 1926, č. j. 6.401/26 m. r., že vláda předložila senátu k projednání a schválení vládní návrh zákona o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o soudech pracovních).

Došla oznámení ze senátu. Žádám o přečtení.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP