Středa 24. března 1926

Začátek schůze ve 3 hod. 27 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Malypetr.

Místopředsedové: Stivín, inž. Dostálek, Slavíček, dr Spina.

Zapisovatelé: Bečko, Dubický.

238 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Černý, ministři: dr Beneš, dr Engliš, dr Fatka, dr Hausmann, dr Kállay, dr Krčmář, dr Peroutka, inž. Roubík, dr Říha, dr Slávik, dr Schieszl, Syrový.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 17. schůzi poslanecké sněmovny, prvou schůzi druhého zasedání druhého volebního období. (Výkřiky komunistických poslanců.)

Prosím o klid.

Sděluji, že podle přípisů vlády ze dne 17. března 1926, č. j. 1812/1096 S m. r. a č. j. 1813/1096 S m. r., president republiky rozhodnutím ze dne 17. března 1926 podle §u 30 úst. listiny prohlásil podzimní zasedání Národního shromáždění za ukončené a rozhodnutím z téhož dne podle §u 28 úst. listiny svolal poslaneckou sněmovnu Národního shromáždění k jarnímu zasedání na den 24. března 1926 do jejího sídla Prahy.

Předseda vlády oznámil předsednictvu posl. sněmovny zproštění dřívější a jmenování nové vlády přípisem ze dne 19. března 1926, č. j. 1840/909 S m. r., jenž zní:

"President republiky vyhověl rozhodnutím ze dne 18. března 1926 žádosti vlády Antonína Švehly za sproštění z úřadu a jmenoval na to rozhodnutím stejného data na základě §§ 64 a 70 úst. listiny ze dne 29. února 1919, č. 121 Sb. z. a n., mě předsedou vlády a ministrem vnitra, dále posl. dr Edvarda Beneše ministrem věcí zahraničních, prof. dr Karla Engliše ministrem financí, prof. dr Jana Krčmáře ministrem školství a nár. osvěty, presidenta vrch. soudu zemského dr Jiřího Hausmanna ministrem spravedlnosti a pověřil ho vedením ministerstva pro zásobování lidu, odb. přednostu dr Františka Peroutku ministrem průmyslu, obchodu a živností, min. radu dr Jana Říhu ministrem železnic, odb. přednostu inž. Václava Roubíka ministrem veř. prací, župana dr Juraje Slávika ministrem zemědělství a pověřil ho zároveň vedením ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správy, náčelníka hlavního štábu gen. Jana Syrového ministrem nár. obrany, odb. přednostu dr Josefa Schieszla ministrem soc. péče a pověřil ho zároveň vedením ministerstva veř. zdravotnictví a tělesné výchovy, gen. ředitele pošt a telegrafů dr Maxmiliána Fatku ministrem pošt a telegrafů a dr Jozefa Kállaye ministrem.

Jmenovaní složili slib na ústavu do rukou presidenta republiky dne 19. března 1926."

Dále sdělil předseda vlády přípisem ze dne 19. března 1926, č. j. 1862/1075 S m. r., že vláda republiky Československé zvolila ve schůzi konané dne 19. března 1926 podle ustanovení §u 71 úst. listiny náměstkem předsedy vlády pana ministra pošt a telegrafů dr Maxmiliána Fatku.

Tím představuji vládu sněmovně.

Slovo k vládnímu prohlášení vyžádal si pan min. předseda Černý. Uděluji mu slovo. (Hluk. - Výkřiky komunistických poslanců.)

Min. předseda Černý: Slavná sněmovno! (Výkřiky posl. Muny.) Parlamentní vláda podala prosbu o zproštění z úřadu, když její velezasloužilý předseda Švehla (Výkřiky komunistických poslanců.) na radu lékařů nucen byl na čas přerušiti blahodárnou činnost veřejnou a odebrati se do ciziny dokončiti své léčení.

Dekretem pana presidenta republiky ze dne 18. března t. r. jmenována byla pak vláda, v jejímž jméně mám čest zde mluviti.

Z příčin demise vlády a ze způsobu jmenování vlády nynější je zřejmo, že vláda, již si slavné sněmovně představiti za čest pokládám, pokračovati bude v provádění programu, jejž p. min. předseda Švehla ve schůzi této slavné sněmovně dne 18. prosince 1925 zevrubně vyložil. (Výkřiky komunistických poslanců.) O programu tom provedla slavná sněmovna zevrubnou rozpravu ve schůzích dne 18., 19. a 20. prosince 1925 a schválila programové prohlášení to usnesením svým ze dne 21. prosince 1925.

K pokračování v tomto slavnou sněmovnou schváleném programu potřebuje vláda účinné podpory slavné sněmovny. O podporu k této státu a lidu sloužící práci tímto slušně žádáme. (Potlesk. - Výkřiky na levici.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid. (Hluk trvá. - Předseda zvoní.)

Prosím o klid.

Byly mně podány čtyři návrhy a to, návrhy: posl. dr Keibla a druhů, dále návrh posl. Bolena, pak návrh posl. dr Czecha a konečně návrh posl. dr Spiny, dr Mayr-Hartinga, inž. Junga, Stenzla a druhů, aby zahájena byla rozprava o prohlášení pana min. předsedy.

Návrhy ty shodují se v tom, aby tato rozprava byla provedena, různí se však v tom, kdy má býti rozprava zahájena.

Dám tudíž o návrzích hlasovati tím způsobem, že budeme nejprve hlasovati o shodném návrhu, aby o prohlášení pana min. předsedy Černého byla provedena rozprava.

V případě, že by tento návrh byl přijat, hlasovali bychom nejprve o návrzích, aby rozprava ta zahájena byla ihned - jak navrhují pp. posl. Bolen, posl. dr Czech a posl. dr Keibl a soudr. - a pak po případě o návrhu, aby rozprava zahájena byla v nejbližší schůzi posl. sněmovny - jak navrhují pp. posl. dr Spina a soudr. (Výkřiky posl. dr Sterna.)

Prosím o klid.

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Jsou proti mnou navrženému způsobu hlasování námitky? (Nebyly.)

Není jich.

Kdo tedy souhlasí s návrhem, aby o výkladu pana min. předsedy byla provedena rozprava, prosím, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh na rozpravu nebyl přijat. (Výkřiky komunistických poslanců. - Předseda zvoní.)

Prosím o klid.

Tím odpadá hlasování o tom, kdy rozprava má býti zahájena. (Výkřiky na levici. - Předseda zvoní.)

Prosím o klid.

Přikročím k dalším presidiálním sdělením.

Lékařská vysvědčení předložili posl. Kraus, Staněk a Bečko.

Dovolenou dodatečně na schůze dne 16. a 17. března t. r. udělil jsem posl. dr Labajovi z rodinných důvodů.

Na dnešní schůzi udělil jsem dovolené posl. Dědičovi a posl. Kollárikové pro neodkladnou cestu, na tento týden posl. dr Tiso pro neodkladné záležitosti.

Posl. dr Chvalkovský žádá o udělení tříměsíční dovolené pro cestu do ciziny.

Posl. dr Szüllő žádá o udělení 14denní dovolené, počínajíc dnem 17. března 1926, pro pobyt v cizině a posl. dr Jabloniczky o udělení dovolené na touž dobu z rodinných důvodů.

Kdo souhlasí s udělením těchto dovolených, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Dovolené jsou uděleny.

Došla oznámení o změnách ve výborech. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Klub poslanců republikánské strany zeměděl. a malorol. lidu vyslal do výboru zemědělského posl. inž. Černého za posl. Bistřického; do výboru zdravotnického posl. Haupta za posl. dr Králika; do výboru dopravního posl. Křemena za posl. Šoltyse.

Předseda: Žádám o přečtení spisů došlých od vlády.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Předseda vlády sdělil:

Přípisem ze dne 23. března 1926, č. j. 1811/26/S m. r., že vláda předložila senátu k projednání a schválení vládní návrh zákona o pohledávkách ze závazků vzniklých bývalému Rakousku, bývalému Uhersku, býv. mocnářství Rakousko-uherskému, říší Německé a německým státům,

přípisem ze dne 23. března 1926, č. j. 4409/26 m. r., vládní návrh zákona o závaznosti listin vydaných obcemi (městy s právem municipálním).

Předseda: Došlo oznámení ze senátu. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Předseda senátu sdělil přípisem ze dne 16. března 1926, čís. 761, že senát zvolil ve 12. schůzi dne 16. března 1926 do Stálého výboru podle §u 54 úst. listiny členy: sen. dr Šrobára, dr Hrubana, Habrmana, dr Kloudu, dr Housera, inž. Klimko, Luksche, Niessnera, náhradníky: sen. Hrubého, dr Karasa, dr Brabce, Thoře, Průšu, Fahrnera, dr Brunara, Böhra.

Předseda: Došly dotazy. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Dotazy:

posl. Geršla, Tayerle a druhů ministru soc. péče o stávce a výluce v továrnách na prádlo v Praze,

posl. Bolena ministru nár. obrany o zranění vojína Josefa Magyára od železničního pluku v Pardubicích;

posl. Rýpara a druhů:

ministru železnic o zřízení železniční výhybky ve stanici Dvořisko-Štítina na trati Svinov-Vítkovice-Opava;

ministru soc. péče o přeložení okresní nemocenské pokladny z Fryštátu do Orlové,

posl. Čuříka a druhů ministru železnic o znovupřijetí Viléma Bryšky, dělníka ve výtopně v Přerově.

Předseda: Došly odpovědi na dotazy. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Odpovědi:

ministra vnitra:

na dotaz posl. dr Patejdla o chybném provádění zákona ze dne 15. října 1925, č. 227 Sb. z. a n., o státní pomoci při živelních pohromách,

na dotaz posl. Sladkého o postátnění místní policie v Novém Jičíně,

na dotaz posl. Patzela, že ústecká státní policie ztýrala válečného slepce,

min. nár. obrany:

na dotaz posl. Koška a druhů, proč se odnímají starým invalidům podpory,

na dotaz posl. Patzela o vrácení požitků Rudolfu Lenhartovi,

na dotaz posl. inž. Junga, že u dělostřeleckého pluku čís. 8 v Hradci u Opavy vypukla spála pro bídné ubytovací poměry,

na dotaz posl. Windirsche o ledabylém ošetření vojína Ervína Fischera,

min. veř. prací na dotaz posl. Bergmanna v záležitosti cestmistra-čekatele Josefa Noska ve Svaljavě,

min. železnic na dotaz posl. Pika o provedení nutných projektů v Plzni,

min. soc. péče:

na dotaz posl. Patzela:

o invalidním důchodu Frant. Meinerta z Jílového,

o důchodu válečného poškozence Josefa Leracha,

na dotaz posl. inž. Kalliny o válečném invalidovi Frant. Fritschovi z Lubence;

min. financí:

na dotaz posl. Patzela a druhů o nemístných a nezákonitých přehmatech vrchního finančního rady Zentnera z Liberce a neodůvodněném zatčení tří zachovalých a nevinných spedičních úředníků Antonína Richtera, Augustina Purkerta a Alfreda Paudlera z Podmokel a z Děčína,

na dotaz posl. inž. Kalliny, že Antonii Gollerové v Karlových Varech, dům "U holandského krále" nebyla vyplacena vdovská pense za měsíc listopad 1925,

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Patzela o státní odborné škole pro dřevařský průmysl v Kašperských Horách,

min. zemědělství na dotaz posl. Jaši o poměrech na české státní rolnické škole ve Valticích na Moravě.

Předseda: Počátkem schůze byly tiskem rozdány zprávy.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

156. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu na Smíchově za souhlas s trest. stíháním posl. Kreibicha pro přestupek čl. V. zák. č. 8 říš. zák. ex 1863, § 491 trest. zák. a přestupek podle §u 312 trest. zák.

157. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zástupiteľstva v Košiciach za súhlas k trest. stíhaniu posl. Sedorjaka pre prečin urážky na cti, spáchanej proti dr Eugenovi Balošeskuly podľa §u 2, §u 4, odst. II., zák. čl. XLI z r. 1914.

158. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zástupiteľstva v Košiciach za súhlas k trest. stíhaniu posl. Sedorjaka pre prečiny podľa §u 15, č. 2 a podľa §u 14, č. 5 zákona na ochranu republiky.

160. Zpráva výboru imunitního o žádosti okres. soudu na Kladně za souhlas s trest. stíháním posl. Muny pro přestupek urážky úřadů podle §u 491 trest. zák. a čl. V. zák. ze dne 17. prosince 1862, č. 8 říš. zák. z r. 1863.

163. Zpráva výboru imunitního o žádosti okres. soudu ve Zlíně ze dne 15. prosince 1925, č. T 381/25, za souhlas s trest. stíháním posl. Mikulíčka pro přestupek proti bezpečnosti cti podle §u 487 trest. zák.

164. Zpráva výboru imunitního o žádosti v kraj. soudu v Chebu ze dne 16. února 1926, č. Tl 7/26, za souhlas s trest. stíháním posl. Hillebranda pro přečin proti bezpečnosti cti tiskem podle § 488 a §u 491 tr. z.

165. Zpráva výboru imunitního o žádosti župního úřadu v Košicích ze dne 9. února 1926, č. 7650/26, za souhlas s trest. stíháním posl. dr Fritze pro přestupek podle §u 29 zák. čl. XIV. z r. 1914.

167. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trest. soudu v Praze za souhlas s trest. stíháním posl. Najmana pro přečin proti bezpečnosti cti tiskem.

169. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Hustu za souhlas s trest. stíháním posl. Kurťaka pro přestupek podle §u 41 zák. čl. XL. z r. 1879.

170. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Olomouci ze dne 12. ledna 1926, č. Tk VI 1221/25, za souhlas s trest. stíháním posl. Vrtaníka pro přečin podle §u 51 zákona o právu autorském.

171. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. trest. soudu v Brně za souhlas s trest. stíháním posl. Muny pro zločin podle §u 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §u 488 tr. z. a čl. V. zák. ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863.

172. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. dr Jabloniczkého pro přečin pomluvy podle §u 1 zák. čl. XLI. z r. 1914.

173. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. Hancko pro přečin pomluvy podle §u 1 a urážky na cti podle §u 2 zák. čl. XLI. z r. 1914.

211. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Dačicích za souhlas s trest. stíháním posl. Janalíka pro přestupky proti bezpečnosti cti.

Předseda: Počátkem schůze byly tiskem rozdány vládní návrhy.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

209. Vládní návrh zákona, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů "Východočeské 6% investiční půjčky elektrisační z roku 1925 v částce Kč 27,000.000 - jmenovité hodnoty se zemskou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

210. Vládní návrh zákona o provedení úmluvy mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsané v Římě dne 6. dubna 1922, jakož i dodatečné dohody k této úmluvě, sjednané mezi uvedenými státy v Římě dne 23. února 1925.

222. Vládní návrh zákona o zatímní ochraně lesů.

223. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní smlouva sjednaná mezi republikou Československou a Japonskem v Praze dne 30. října 1925.

Předseda: Počátkem schůze bylo tiskem rozdáno usnesení:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

216. Usnesení senátu o vládním návrhu zákona (tisk sen. 16 a 34), kterým se doplňuje v § 81 zákona o vojenských požitcích zaopatřovacích.

Předseda: Dále byly počátkem schůze tiskem rozdány interpelace.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP