Pondělí 21. prosince 1925

Posl. dr. Juriga (pokračuje): To som vám chcel hovoriť ako slová posledné. A budeme čakať čas. My nežiadame tú vec vybaviť, otázku Slovenska za 24 hodín. Vieme dobre, že otázka tá potrebuje štúdia, debaty a porád, ale iste že istý termín necháme. Budeme trpeliví a keď budeme vidieť, že nemáte bratského srdca a porozumenia, staň sa, čo staň. Pôjdeme na ľavo, pôjdeme na život a na smrť do boja! (Výkřik: Je to rozkaz z Říma?!) Zas ten český fanatizmus, malicherný človek. Taký obmedzený človek Ríma sa bojí. (Veselost. Hluk. - Předseda zvoní.) Naposledy z poverenia všetkých strán a pre tie neporiadky, nepravosti a zlosti dovoľujem si podať návrh Andreja Hlinku a poslancov, spojených vo spoločnej fronte, pred ktorou neobstojíte, keď sa na vás navalíme, a to posl. Jozefa Patzela, Arnošta Grünznera, Karola Kreibicha, (Hlas: Pěkná společnost! - Veselost.) dr Frant. Spiny, dr Felixa Luschky, dr Keibla a spol... (Veselost.) ... vy sa tomu smejete, počkajte, bude vám do plaču... ohľadom postavenia pod obžalobu min. predsedu dr Ant. Švehlu a býv. ministra dr Franke (čte): "Nižepodpísaní podávame návrh:

1. podá sa obžaloba proti min. predsedovi dr Ant. Švehlovi a proti býv. ministrovi dr Emilovi Franke vo smysle §u 79 ústav. zákona pre ťažké narušenie svojich úradných povinností, naštrbením zákona reštrikčného o verejnej správe 286/924 a zákona na ochranu republiky 50/923,

2. návrh dá sa na denný poriadok najbližšieho zasadnutia a prikazuje sa 9členovému výboru. (Hluk. Předseda zvoní.)

Dôvody: § 79 úst. listiny ustáľuje trestno-právnu zodpovednosť členov vlády pre zúmyselné alebo hrubým previnením... (Hluk. - Předseda zvoní.) ... zapríčinené narušenie zákonov. (Hluk. - Předseda zvoní.) V ústavnej listine zo dňa 29. februára 1920 stanovený prevádzajúci..." (Hluk. - Předseda zvoní.) ... A necingajte mi tu porád.

Předseda (zvoní): Vaše řeč vymyká se věcné poznámce. Volám vás k pořádku.

Posl. dr Juriga (pokračuje): Ja to prečítam a môžete si cingať, koľko chcete.

Předseda (zvoní): Pane posl. dr Jurigo, volám vás znova k pořádku a odnímám vám slovo. (Výkřiky ľudových poslanců slovenských. Předseda zvoní.)

Prosím o klid.

Dále je k věcné poznámce přihlášen p. posl. Hlinka.

Dávám mu slovo. (Výkřiky koaličních poslanců.)

Posl. Hlinka: Vážené shromaždenie! Nakoľko vám posl. Zoch vo svojej reči sa dotkol mojich prednášok a mojich rečí r. 1906, som nútený konštatovať, že čo som tvrdil v r. 1906, to tvrdím i dnes. Tvrdil som, že my Slovania sme bratia a riekol som na Žofíne i všade, že slovanský Benjamin, Slováci, trpí krivdu a preto povinnosť je staršieho brata mu pomáhať. (Velký hluk. - Výkřiky.)

R. 1918 dňa 27. novembra pred ružomberskou stanicou stál vykúrený zvláštny vlak, ktorý čakal na Hlinku, aby išiel do Pešti. Andrej Hlinka povedal, on nemá v Pešti čo hľadať, ale išiel dr Bella, išiel Peter Makovický a vyjednával s Maďarmi. Martinskú deklaráciu koncipoval, ale zároveň opravoval, aby som neriekol, ju falšoval, Samuel Zoch, on vo "Slovenskom Denníku" totižto napísal, že Martinská deklarácia bola zmenená. V čom ale zmenená bola a kto ju menil, to Zoch nepovedal. Ten pán, ktorý menil Martinskú deklaráciu, nemá práva tu menom slovenského národa hovoriť. (Výborně! - Potlesk slovenských ľudových poslanců.)

Předseda (zvoní): Listina řečníků k rozpravě o vládním prohlášení je vyčerpána, ke slovu není již nikdo přihlášen, rozprava je tedy ukončena.

Podle §u 65 jedn. řádu jest rozprava o vládním prohlášení zakončiti hlasováním, zda sněmovna prohlášení ono schvaluje čili nic. Sněmovna může se usnésti, že hlasování odkládá.

Návrh na odklad hlasování podán nebyl, budeme tedy hlasovati.

Žádám, aby paní a páni poslanci zaujali svá místa. (Děje se.)

Sněmovna je schopna se usnášeti.

Byl jsem požádán, abych při hlasování dal sečísti hlasy. Vyhovuji tomuto přání a žádám pány zapisovatele posl. Ježka, Rýpara a dr Gažíka, aby se ujali sčítání hlasů spolu s úředníky sněmovními, a to pan posl. Ježek v úseku prvém a druhém, pan posl. Rýpar v úseku třetím a čtvrtém, pan posl. dr Gažík v úseku pátém a šestém a na presidiální tribuně.

Kdo tedy souhlasí, aby sněmovna schválila prohlášení pana předsedy vlády, učiněné ve třetí schůzi dne 18. prosince t. r., nechť pozvedne ruku. (Děje se. - Do zasedací síně vchází ministerský předseda dr Švehla. Výkřiky posl. Kreibicha a poslanců německých, potlesk poslanců koaličních.)

(Po provedení skrutinia:)

Předseda (zvoní): Podle sděleného výsledku sčítání hlasů vyslovilo se pro schválení 159 hlasů proti 117. Většina vyslovila se tedy pro schválení vládního prohlášení a vládní prohlášení je schváleno. (Potlesk koaličních poslanců.)

Tím vyřízen je 2. odstavec dnešního pořadu a přikročíme k odstavci 3, jímž jest:

3. Návrh, aby řízením zkráceným podle § 55 jedn. řádu byla vyřízena osnova zákona, jimž se platnost zákona ze dne 22. prosince 1921, č. 471 Sb. z. a n. o změně některých ustanovení trestního práva a ustanovení tento zákon doplňujících prodlužuje a současně některé jeho předpisy rozšiřují na obor soudnictví vojenského (tisk 23).

Zkrácené jednání navrhuje vláda, ježto účinnost zákonů, jichž prodloužení navrhuje, vyprší 31. prosince t. r., a je tudíž nutno, aby Národním shromážděním schválená osnova byla ještě před Novým rokem sankcionována.

K tomu pak dodávám, že jde pouze, vzhledem k tomu, že první čtení bylo již provedeno, o zkrácení lhůty mezi čtením prvým a druhým, aby nemusela býti na den zítřejší svolána zvláštní schůze pouze za tímto účelem.

Kdo tedy souhlasí s návrhem vlády, aby této osnově přiznáno bylo zkrácené projednání podle §u 55 jedn. řádu, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh je schválen, zkrácené řízení je přiznáno.

Přikročíme tudíž ihned ke druhému čtení této osnovy:

Ad 3. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se platnost zákona ze dne 22. prosince 1921, č. 471 Sb. z. a n. o změně některých ustanovení trestního práva a ustanovení tento zákon doplňujících prodlužuje a současně některé jeho předpisy rozšiřuji na obor soudnictví vojenského (tisk 23).

Zpravodajem výboru ústavně-právního je p. posl. dr Černý.

Jsou nějaké návrhy na opravy a textové změny?

Zpravodaj posl. dr J. Černý: Nikoliv.

Předseda: Nejsou.

Kdo tedy ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona, jak byla přijata ve čtení prvém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala osnovu zákona také ve druhém čtení, a to ve znění shodném s předchozím usnesením senátu.

Tím je vyřízen odst. 3 a přistoupíme k odst. 4, jímž je:

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti posl. Matíka, aby byla udělena důtka posl. Šoltysovi podle §u 51 jedn. řádu.

Zpravodajem výboru imunitního jest pan posl. Moudrý.

Uděluji mu slovo ke zprávě jednacím řádem předepsané.

Zpravodaj posl. Moudrý: Slavná sněmovno! Případ, o kterém mám referovati, jest výsledkem událostí, které se zde vyvinuly v minulých několika schůzích, které začaly prudkými projevy u pultů a skončily pak píšťalkami a tím zvláštním shlukem před ministerskými lavicemi, který zde nechci blíže označovati. Při tomto případě došlo zde k několika výjevům, kterými se cítili někteří poslanci uraženi, jednak projevy slovními, jednak tak projevy brachiálními.

Pan posl. Matík učinil zde podání tohoto znění: "Na základě jednacího pořádku podle § 51 oznamuji, že posl. Andrej Šoltys v dnešní schůzi ublížil mně tělesně. Žádám slavné předsednictvo, aby má záležitost byla postoupena imunitnímu výboru."

Tedy imunitní výbor měl rozhodnouti, zda skutečně posl. Šoltys ublížil tělesně posl. Matíkovi. Mně jako referentovi imunitního výboru připadl velmi nepříjemný úkol, abych zjistil, zda skutečně se věc stala, jak posl. Matík praví. Musel jsem choditi od jednoho poslance ke druhému a vyšetřovati, zda skutečně posl. Šoltys jej udeřil. Měl jsem zde svědectví posl. dr Labaje, který písemně oznámil, že skutečně posl. Šoltys udeřil po hlavě posl. Matíka; naproti tomu však byla zde řada svědectví, která ukazovala, že nelze zjistiti, že by byl právě posl. Šoltys udeřil posl. Matíka. (Hluk. Výkřiky poslanců slovenské strany ľudové.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid. (Hluk trvá. - Předseda zvoní.)

Prosím o klid.

Zpravodaj posl. Moudrý (pokračuje): Nebylo možno, abych si vybral všechny pány, kteří byli zúčastněni. Zde se ta situace před lavicemi tak měnila, že nebylo možno zjistiti, kdo byl chvilku nalevo, kdo napravo. Za těchto okolností nezbývalo, než abych si vyvolil jednotlivé pány kolegy z toho a onoho tábora. Proti svědectví posl. Matíka a dr Labaje byla zde řada vývodů jiných poslanců, kteří potvrdili, že zde skutečně došlo k takovým politováníhodným událostem, že pracovaly skutečně lokty, nikoliv jen mozek, vyšší kultura politická, nýbrž brachiální síla (Posl. dr Šmeral: To byl revoluční projev!) To nebyl revoluční projev, to nemělo s revolucí nic společného.

Na základě toho uznal imunitní výbor za zjištěné, že poslanec Matík skutečně tu ránu dostal, ale nemohlo býti dokázáno od koho, a proto imunitní výbor nenabyl přesvědčení, že posl. Šoltys udeřil posl. Matíka.

Proto navrhuje imunitní výbor, aby mu výtka vyslovena nebyla. (Hluk. Různé výkřiky.)

Předseda (zvoní): Podle §u 51 jedn. řádu má sněmovna, vyslechnuvši zpravodaje, slyšeti uraženého i proviněného a potom má se usnésti bez další rozpravy prostým hlasováním, zda se má provinilému vysloviti důtka.

Jest nám slyšeti nejprve uraženého, jímž je pan posl. Matík.

Posl. Matík: Slávna snemovňa! Pokladám, že imunitný výbor jednal predpojate, nakoľko v imunitnej záležitosti pána posl. Tománka uspokojil sa jedným svedkom, kdežto v mojej veci vypočutie jedného svedka nebolo považované za dostatočný dôkaz. Nakoľko vyšetrovanie mojej veci konalo sa povrchne, navrhujem, aby moja záležitosť vrátená bola imunitnému výboru cieľom doplňujúcich dôkazov, vypočutím svedkov pána posl. Onderču a pána dra Jurigu. (Výborně! Potlesk slovenských ľudových poslanců.)

Předseda (zvoní): Uděluji slovo panu posl. Šoltysovi.

Posl. Šoltys: Vzdávám se slova. (Výkřiky posl. dr Jurigy a dr Labaje: Zbabělec!)

Předseda (zvoní): Pan posl. Šoltys si slova nepřeje. (Výkřiky ľudových poslanců slovenských.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Přeje si pan zpravodaj doslov?

Zpravodaj posl. Moudrý: Ano.

Předseda: Uděluji p. zpravodaji slovo k doslovu.

Zpravodaj posl. Moudrý: Navrhuji, abyste se připojili k názoru imunitního výboru, aby posl. Šoltysovi nebyla vyslovena důtka, a nepřipojuji se k návrhu posl. Matíka, poněvadž dnes, jako již dříve, není možno, abychom vyšetřili, jak skutečně k jednotlivým incidentům došlo. Kdo to pozoroval, musí přijíti k tomu názoru, že je nemožné, aby se tato věc dala objektivně vyšetřiti.

Předseda (zvoní): Byl jsem požádán, abych podle ustanovení §u 58 jedn. řádu dal zjistiti výsledek hlasování buď hlasováním podle jmen nebo sčítáním hlasů.

Poněvadž by hlasování podle jmen zabralo příliš mnoho času, provedeme zjištění výsledku hlasování sčítáním podobným způsobem, jako se to stalo při hlasování o vládním prohlášení.

Prosím pp. zapisovatele posl. Ježka, Rýpara a dr Gažíka, aby se ujali spolu s úředníky sněmovními sčítání hlasů v týchž úsecích, jako při hlasování minulém.

Budeme hlasovati o návrhu p. zpravodaje.

Prosím paní a pány poslance, kteří souhlasí s návrhem p. zpravodaje, aby zvedli ruku. (Děje se. - Výkřiky komunistických poslanců.)

(Po provedeném skrutiniu:)

Pro návrh pana zpravodaje vyslovilo se 154 hlasů, proti němu 128 hlasů. (Výkřiky německých poslanců.) Tím poslanecká sněmovna se usnesla důtku nevysloviti. (Výkřiky ľudových poslanců slovenských.)

Tím vyřízen jest 4. odst. pořadu a přikročíme k odst. 5, kterým je:

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti posl. dr Slávika, aby byla udělena důtka posl. Tománkovi podle §u 51 jedn. řádu.

Uděluji slovo zpravodaji výboru imunitního, panu posl. dr Zadinovi.

Zpravodaj posl. dr Zadina: Slavná sněmovno! Na základě usnesení imunitního výboru dovoluji si podati tuto zprávu o žádosti p. posl. dr Slávika, aby podle §u 51 jedn. řadu byla p. posl. Tománkovi vyslovena důtka pro urážlivé jednání, jehož se dopustil tím, že během zasedání sněmovního dne 17. prosince t. r. prohlásil o posl. dr Slávikovi, že ukradl špiritusové miliony. Provedeným šetřením, jmenovitě výslechem svědků byl tento urážlivý výrok potvrzen. Z toho důvodu se usnesl imunitní výbor doporučiti slavné sněmovně, aby p. posl. Tománkovi byla vyslovena důtka ve smyslu §u 51 jedn. řádu.

Předseda (zvoní): Podle §u 51 jedn. řádu má sněmovna, vyslechnuvši zpravodaje, slyšeti také uraženého a provinilého, a po té má se usnésti bez další rozpravy prostým hlasováním, zda se má vysloviti důtka.

Je nám tedy nejprve slyšeti uraženého, jímž jest pan posl. dr Slávik.

Uděluji mu slovo.

Posl. dr Slávik: Slávna snemovňa! Posl. Tománek povedal mi počas pojednávania, že on mňa poznal z Myjavy, že som nemal dobrých nohavíc, že som ukradol 2 miliony korún špiritusových peňazí a že kradnem ďalej. Toto je moje slovo. (Výkřiky ľudových poslanců slovenských.)

Předseda (zvoní): Dávám slovo panu posl. Tománkovi.

Posl. Tománek: Slávna snemovňa! Keď Angličania prenasledovali Irčanov pre ich katolícke presvedčenie, tu Angličania nenarábali hneď súdom, bodákom, žalárom, ale volili taktiku túto. Poneváč zrekvírovali všetko Irčanom a vedeli, že tento národ následkom rekvizície hladuje, začali piecť volov, a roznášali tieto pečene z volov medzi hladujúcimi Irčanmi a hovorili im: "Keď sa zriekneš tvojho katolíckeho presvedčenia, tvojej viery, dáme ti z pečeného vola". Ale Irčanom ani nenapadlo, nezriekli sa svojho presvedčenia katolíckeho, nezriekli sa svojej viery. Vy, veľactení koaličiari, robíte celkom inak: vy volíte najprv súdy, najprv žaláre, bodáky, prenásledovanie, preháňanie po súdoch. Veľmi sa teším, že je tu prítomný pán minister spravodlivosti, lebo mám tu spis. Nedávno, asi pred týždňom, zatvorili nám vaši četníci Jána Markoviča z Kútov a viete prečo? Preto, že išiel vo svojej dedinke pochodom pri zvukoch hudby. (Výkřiky.)

Předseda (zvoní): Prosím p. poslance, aby mluvil k věci.

Posl. Tománek (pokračuje): Ja budem mluviť. To súvisí s vecou. Tri týždne už sedí tento ubohý Slovák, otec niekoľko detí.

Předseda (zvoní): Prosím, pane poslanče, račte mluviti k věci. To není v souvislosti s projednávaným předmětem.

Posl. Tománek (pokračuje): Čo sa týče tej špiritusovej aféry, tých špiritusových peňazí, pre ktoré sa cíti byť urazený p. predrečník dr Slávik, ja to otvorene poviem, že ja som to na p. dr Slávika nepovedal, len to, že argalášska strana predsa vie, a je to predsa na bielom dni v celej republike, že predák argalášskej strany p. Prášek bol menovaný špiritusovým kráľom, že tento Prášek manipuloval milionami špiritusovými a tie si strkal do vrecka. To celá republika vie, o tom sa písalo.

Čo sa týče špiritusových peňazí na Slovensku, môžem s tohoto miesta s pozdvihnutým čelom povedať, že na Slovensku každý argalášsky župan bral zo špiritusových peňazí, tak na pr. Bella.

Předseda (zvoní): Volám p. posl. Tománka k pořádku. (Výkřiky: Dokázat!)

Posl. Tománek (pokračuje): Prosím pekne pán župan Bella bratislavský... ja mám zápisnicu, pane predseda, na to. (Hluk.)

Předseda (zvoní): Paušálně obviňovat nelze. Prosím, abyste se držel věci.

Posl. Tománek (pokračuje): Nuž, ako by nie, ja sa držím vecí špiritusových peňazí, ja sa držím špiritusových milionov, pane predseda. (Výkřiky ľudových poslanců slovenských.)

Předseda (zvoní): Držte se případu p. posl. dr Slávika.

Posl. Tománek (pokračuje): Prosím, veľactené Národné shromaždenie, ja som bol r. 1922 tejto liehovej vyšetrujúcej komisii predseda a ako predseda zhabal som  1/2 milionu vo Slovenskej banke v Bratislave, ktoré znely na účet p. župana Bellu. V Nitre som zhabal 700 tisíc, ktoré znely na účet p. župana Okánika a v Komárne 400 tisíc, ktoré znely na účet Volkmanna, argaláša atď. atď. Tak prosím pekne, koaličiari, poneváč ja o týchto veciach mám zápisničné dáta a tieto zápisy kedykoľvek slávnej snemovne ochotne a hotový som predostrieť, žiadam slávnu snemovňu, aby do toho času, dokiaľ tieto dáta nepredostrem - nemám ich pri sobe, lebo som nevedel, že dostanem dútku pre špiritus - suspendovala túto dútku. (Potlesk oposičních poslanců.)

Předseda (zvoní): Slovo k doslovu má pan zpravodaj posl. dr Zadina.

Zpravodaj posl. dr Zadina: Po vývodech p. dr Slávika a p. posl. Tománka jsem nucen prohlásiti, že doporučuji slavné sněmovně návrh výboru imunitního ke schválení. (Výkřiky posl. Mikulíčka.)

Předseda (zvoní): Jest nám rozhodnouti hlasováním o návrhu p. zpravodaje.

Byl jsem požádán, abych dal sečísti hlasy. Vyhovuji opětně tomuto přání, a žádám tytéž pány zapisovatele, aby týmž způsobem, jako v předešlém hlasování, sečtli hlasy a oznámili mi výsledek.

Prosím, kdo souhlasí s návrhem p. zpravodaje, aby pozvedl ruku. (Děje se. - Hluk.)

Prosím o klid.

(Po provedeném skrutiniu:)

Oznamuji výsledek sčítání hlasů: Pro návrh pana zpravodaje vyslovilo se 148 hlasů, proti 124 hlasů.

Tím posl. sněmovna se usnesla vysloviti panu posl. Tománkovi důtku.

Tím je vyřízen odst. 5 dnešního pořadu a pořad schůze je tím vyčerpán.

Učiním ještě některá presidiální sdělení.

Došlo toto oznámení z klubu. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Předsednictvo klubu poslanců republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu oznámilo společně s panem posl. dr Leonem Wolfem podle §u 15 jedn. řádu, že jmenovaný p. poslanec stal se hospitantem tohoto klubu.

Předseda: Mezi schůzí byly tiskem rozdány a současně přikázány výboru iniciativnímu návrhy:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

6. Návrh posl. dr Uhlíře a spol., aby se Národní shromáždění usneslo uložiti vládě, by předložila osnovy zákonů o reformě československého školství podle zásad tuto uvedených.

24. Návrh posl. dr Spiny, dr Luschky, inž. Junga, Stenzla, dr Mayr-Hartinga a druhů ve věci restrikce úřednictva.

Předseda (zvoní): Paní a pánové poslanci!

Ještě než ukončím schůzi, chci vám přáti příjemný oddech v prvních prázdninách naší nové sněmovny.

Zasedání naše bylo krátké, přes to však bylo ve 4 pracovních dnech vykonáno 6 schůzí. Odnášíme si z nich cenné poznatky pro budoucnost.

Vánoce byly a jsou i dnes symbolem pokoje i míru. Bylo by si přáti, abychom si všichni v těchto několika dnech prázdna předsevzali, že s končícím rokem necháme uhasnouti všecky nashromážděné hořkosti a vášně a že po Novém roce věnujeme se práci, pro niž nás voliči naši sem vyslali.

Přeji vám v novém roce vše dobré a naší práci co největšího zdaru ve prospěch obyvatelstva i státu.

Končím dnešní schůzi a navrhuji podle usnesení předsednictva, aby příští schůze svolána byla písemně s pořadem stanoveným podle §u 9, lit. d) jedn. řádu.

Jsou proti tomu námitky? (Nebyly.) Nejsou.

Schůze je skončena.

(Konec schůze v 1 hod. 40 min. ráno dne 22. prosince 1925.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP