Sobota 19. prosince 1925

Místopředseda inž. Dostálek (zvoní): Dalším řečníkem je pan posl. dr. Králík, uděluji mu slovo.

Posl. dr. Králík: Slavná sněmovno! K projevu, který jménem vlády s této tribuny včera učinil pan ministerský předseda, pronáším jako zástupce republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu za Podkarpatskou Rus přání, aby vláda mohla dosíci veškerých úkolů, v prohlášení svém vytýčených. Může si býti při tom jista naprosté podpory naší a prohlašuji to slavnostně jménem všech voličů, kteří dne 15. listopadu 1925 prohlásili, že pevně stojí na půdě republiky. Toho dne byla provedena v našem státě zatěžkací zkouška, která se skončila projevem převážné části voličstva pro státotvornou většinu parlamentu. K tomuto úspěchu nemálo přispěla Podkarpatská Rus, která proti loňským volbám do Národního shromáždění projevila letos své hlasité státotvorné "Credo", vyjádřené volebním výsledkem, jenž jest důkazem, že obyvatelstvo Podkarpatské Rusi počíná chápati, kdo může mu nejlépe pomoci v jeho tužbách a přáních.

Fakt, že naše strana získala proti loňsku v době půldruha roku 135% hlasů, jest nejlepším důkazem pochopení státotvorné myšlenky i v nejvýchodnějším kraji republiky, kde lid byl vystaven nejen svodům, nýbrž i hrozbám stran oposičních, v první řadě strany komunistické.

Obyvatelstvo Podkarpatské Rusi, které jest z největší části zemědělské, dobře chápe, že jeho tužby splniti může jedině silná zemědělská strana, a výraz tohoto pochopení projevilo svými hlasovacími lístky, jimiž volilo naši stranu, která stala se tak prvou občanskou stranou na Podkarpatské Rusi.

Obyvatelstvo Podkarpatské Rusi, jehož jménem k vám dnes mluvím, uznává vděčně práci, která pro ně byla doposud vykonána. Uznává péči státu, který staral se doposud o nejchudší svůj kraj, avšak má ještě plno bolestí, plno přání, na jichž odstranění s toužebností čeká.

Nechci slavnou sněmovnu unavovati líčením všeho, chci poukázati jen na několik nejnaléhavějších úkolů, jichž řešení nesnese již dlouhého odkladu.

Úkoly tyto rozdělil bych na 4 kategorie: Jsou to úkoly státně-politické, úkoly národohospodářské, úkoly kulturní a sociálně-politické.

K bodu prvnímu, úkolům státně-politickým: Podkarpatská Rus hraničí na jihu s Maďarskem, na severu s Polskem. Přes to, že hranice jsou dosti bedlivě střeženy, není možno zabrániti tomu, aby různí zahraniční podvratní živlové přes hranice nedostali se na Podkarpatskou Rus a tam neprovozovali mezi domácím obyvatelstvem protistátní agitaci a nepopouzeli ho k nenávisti proti státu a československému národu, ke kterému se dobrovolně připojilo. Je potřebí, aby vláda Československé republiky, jsouc si vědoma své odpovědnosti k Podkarpatské Rusi a odlišných poměrů na Podkarpatské Rusi panujících, dbala náležitě hájení státní autority a nepřipouštěla beztrestně demagogického štvaní cizích státních příslušníků, jakož i štvaní oposičního tisku, vydržovaného cizími penězi. (Tak jest!) My si musíme uvědomiti, že při nynějších poměrech na Podkarpatské Rusi většina obyvatelstva věří všemu, co je v časopisech psáno, což vyvolává jenom zmatky a zabraňuje konsolidaci poměrů. Je bezpodmínečnou nutností, aby vláda na Podkarpatské Rusi ukázala silnou ruku v otázce hájení státní autority a státních zájmů. (Výkřik: Na Vrchovine ľudia hladovia!) Přijdeme k tomu také. Především je potřebí, aby stát učinil pořádek ve svých vlastních úřadech. Je nemožno, aby ve státní službě byli zaměstnáváni cizí státní příslušníci, o jejichž minulosti a velmi často i kvalifikaci není nám ničeho známo. Žádáme co nejdůrazněji v zájmu státu samého, aby tento nemožný stav byl odstraněn, aby cizí státní příslušníci byli ze služeb státních propuštěni a nahrazeni našimi státními občany, kteří jsou bez zaměstnáni. (Tak jest!)

Ruku v ruce s tímto požadavkem jde i požadavek revise udělených státních občanství, které zvláště v popřevratových dobách bylo udělováno příliš blahovolně. (Výkřiky: Zrevidovati!) Ano!

V případech dalšího udělování státního občanství budiž postupováno způsobem co nejrigorosnějším. Vzhledem ke chystané reformě správního řízení, sledující zjednodušení veřejné správy státní a autonomní, žádáme, aby tato reforma byla řešena s hlediska autonomie Podkarpatské Rusi ústavou zaručené a aby k této autonomii byly učiněny potřebné přípravy. Do té doby, než bude autonomie Podkarpatské Rusi ústavně provedena, žádáme, aby civilní správa Podkarpatské Rusi jakožto nejvyšší výkonný orgán státní správy na Podkarpatské Rusi byla vybavena větší pravomocí. Totéž žádáme i pro úřady županské a hlavnoslúžnovské, jichž pravomoc budiž rozšířena aspoň v té míře, jako je tomu na Slovensku. Prospěch z tohoto bude míti nejenom stát, nýbrž i obyvatelstvo samo.

Nemohu opominouti této příležitosti, abych s projevem velikého uznání nezmínil se o nadlidské práci, kterou musejí za poměrů obzvláště obtížných konati veškeré orgány státní správy, zvláště pak notáři a četnictvo s policií. (Výborně!)

Těžisko veškerého národního hospodářství na Podkarpatské Rusi spočívá ve výrobě zemědělské. A je proto povinností státu, aby veškerou svou pozornost a péči věnoval zvýšení této výroby. (Posl. Sedorjak: U koho je ten pozemek na Podkarpatské Rusi? Mají jej čeští legionáři a náš rusínský lid hladoví!) Kamaráde, vy jste tam nebyl, a co říkáte legionářům, jim vytýkati nemusíte. To pastvisko, které tam dostali a na němž umírají dnes hladem, jim vytýkati nemusíte. (Post. Sedorjak: Ne?) Ne, poněvadž tam ti lidé trpí a strádají více než vy. (Výkřiky posl. Sedorjaka.)

Místopředseda inž. Dostálek (zvoní): Žádám o klid.

Posl. dr Králík (pokračuje): Rozdělení pozemkového majetku vinou dřívějšího režimu je tak nespravedlivé, že rok od roku čím dále směřujeme ke zdrobňování zemědělského majetku a tím ke zproletarisování veškerého obyvatelstva. Tomuto tříštění drobného zemědělského majetku je potřebí učiniti co nejdříve přítrž. (Výkřiky posl. dr Gagatka.)

Především je potřebí provésti co nejdříve změnu dosud platného dědického práva, které tomuto tříštění napomáhá. Zabráněním dalšího drobení půdy bylo by však pouze částečně pomoženo drobným zemědělcům a proto je naprostou nutností, aby urychleným provedením pozemkové a lesní reformy byla utvořena soběstačná zemědělská usedlost. (Výkřiky posl. inž. Nečase, dr. Gagatka a komunistických poslanců.)

Místopředseda inž. Dostálek (zvoní): Prosím o klid.

Posl. dr Králík (pokračuje): Především žádáme rychlé dokončení pozemkové reformy na zabrané půdě velkostatkářské a tam, kde této půdy není, současné provedení pozemkové a lesní reformy na půdě státní. Zemědělská velkostatkářská půda v Potisí budiž co nejrychleji osidlována schopnými domácími zemědělci.

V souvislosti s touto úpravou pozemkové reformy budiž urychleně provedena revise katastru pozemkového, případně budiž založen nový pozemkový katastr, poněvadž podle nynějšího katastru zjištění právního základu pozemkové držby je naprosto nemožné. Ještě dnes po sedmiletém trvání republiky nacházejí se pozemkové knihy celé řady obcí v Rumunsku anebo v Maďarsku, a tak zemědělec, který potřebuje výtahu z pozemkové knihy o svém majetku, musí s dlouhými procedurami opatřiti si cestovní pas a za hranicemi za drahé peníze dáti si poříditi výpis z pozemkových knih. Tento stav je nadále neudržitelný a potřebuje okamžitého zjednání nápravy. Otázka pastvin, tato nejožehavější otázka Podkarpatské Rusi, byla až dosud řešena neustále provisorně a také poslední zákon z roku 1924 řeší tuto otázku pouze do konce roku 1929. Plochy, které se hodí pro pastevní hospodaření, buďtež řádně sestaveny ve zvláštní pastevní katastr a o způsobu jejich obhospodařování nechť je vydán zvláštní pastevní zákon, vyhovující požadavkům zemědělců Podkarpatské Rusi. (Hluk. - Výkřiky posl. Sedorjaka.)

Místopředseda inž. Dostálek (zvoní): Prosím, aby p. posl. Sedorjak zachoval klid. (Hluk. - Výkřiky posl. Sedorjaka. - Místopředseda inž. Dostálek zvoní.)

Prosím znovu, aby pan posl. Sedorjak zachoval klid.

Posl. dr Králík (pokračuje): Horské pastviny, tak zvané poloniny, jichž plocha činí celkem 80.000 katastrálních jiter, válkou zanedbané, buďtež dány nákladem ministerstva zemědělství co nejrychleji postupně do pořádku, aby na nich za laciný poplatek zemědělci mohli pásti svůj dobytek. Aby tato úprava všech pastvin a zvláště polonin byla řádně provedena, žádáme, aby ministerstvo zemědělství ustanovilo k tomu účelu při zemědělském referátu v Užhorodě zvláštního inspektora.

Vzhledem k tomu, že divoká zvěř působí chudým zemědělcům Podkarpatské Rusi každoročně velmi značné škody na zemědělských kulturách, kteréžto škody nejsou nikdy ani majitelem lesa ani majitelem honitby nahrazovány, jeví se nutností vydati nový honební zákon, podle něhož majitelé honitby byli by povinni hraditi veškeré škody zvěří způsobené. Do té doby, než nový honební zákon bude vydán, žádáme, aby vládním nařízením rozšířena byla na Podkarpatské Rusi platnost zemského honebního zákona na Moravě jakožto nejmodernějšího ze všech platných honebních zákonů v republice. Ministerstvo zemědělství má nejvděčnější pole pro svojí zvelebovací činnost v oboru produkce rostlinné tím, že umožní postupně přechod od extensivního hospodaření k intensivnímu. Vyslovujeme požadavek, aby zemědělci Podkarpatské Rusi byli zásobováni na státní útraty zlevněným, zdravým a ušlechtilým osivem a sadbou tak, aby v produkci obilní, včetně kukuřice, Podkarpatská Rus byla úplně soběstačná a nebyla odkázána na drahý dovoz osiva a konsumního obilí ze západních krajů republiky.

Také v oboru pícninářství a lukařství nechť státní správa zemědělská přispěje co nejvydatněji k tomu, aby zemědělec na Podkarpatské Rusi naučil se pěstovati dostatek píce polní a luční a nebyl výlučně odkázán na extensivní pasení dobytka na chudých pastvinách.

Veškerá výroba ovoce na Podkarpatské Rusi nachází se v rukou chudých rusínských zemědělců; ačkoliv z ovocnictví mohli by míti slušný zdroj příjmů, přece zanedbaný stav tohoto velmi důležitého zemědělského odvětví přináší jim málo výdělku. Se strany státu bylo dosud velmi málo vykonáno pro povznesení tohoto malozemědělského odvětví. Žádáme, aby ministerstvo zemědělství vypracovalo podrobný plán na jeho zvelebení, poskytlo potřebných prostředků na zásobování zemědělců vhodnými druhy ovocného stromoví, aby dotovalo ovocnářská družstva a postavilo na svůj náklad skladiště pro uschování ovoce.

Z nejvýznamnějších aktiv produkce zemědělské na Podkarpatské Rusi je tamní vinařství. Odvětví to kdysi velmi pokročilé a v nejlepším svém rozkvětu nachází se nyní v kritickém stavu, ubíjeno jsouc zahraniční konkurencí a nesolidně vedeným domácím obchodem. Vinařská družstva jako svépomocná akce podkarpatsko-ruských vinařů snaží se ze všech sil odpomoci tomuto katastrofálnímu stavu uchováváním a školením vína ve vlastních družstevních sklepích a přímým jeho zpeněžováním. Dosavadní pomoc státem poskytovaná ukázala se býti nedostatečnou a proto je potřeba podporovati tato družstva v míře daleko hojnější. Rovněž má stát povinnost pomáhati k rekultivaci starých vinic a k zásobování vinařů dostatkem ušlechtilých révových sazenic. Stavíme se za plně oprávněný a spravedlivý požadavek vinařů a ovocnářů, aby mohli pro vlastní potřebu zužitkovati ve své domácnosti určité kvantum daně prostého vína neb doma z vlastních sliv vypálené slivovice.

V oboru dobytkářství mohla by se Podkarpatská Rus státi zásobovací komorou chovného a užitkového materiálu nejen pro ostatní země republiky, nýbrž i pro některé sousední státy. Válka a neutěšené poválečné poměry, jakož i velmi časté případy hynutí dobytka nakažlivými nemocemi ochudily karpatoruské zemědělce, specielně pak vrchovinského zemědělce o poslední kus dobytka, který mu skýtal jediný zdroj příjmů. (Výkřiky. Trvalý hluk.) Vzhledem k tomu, že specielně na Vrchovině jeví se nedostatek dobytka, že tamní chudý zemědělec nemá dostatek finančních prostředků, aby nákupem plemenného materiálu mohl zajistiti sobě a své rodině výživu, jeví se nutností, aby stát poskytl bezúročné zápůjčky, z nichž by se opatřil chovný materiál, který chudým zemědělcům byl by stavěn do chlévů s povinností, že za 3 roky odvedou dobytče v téže váze. (Výkřiky a hluk trvají.) Vzhledem k tomu, že na Podkarpatské Rusi jsou každoročně epizootická uhynutí hovězího dobytka, čímž způsobovány jsou zemědělcům nenahraditelné, do milionů jdoucí škody, jest nutno postarati se o veřejné, pod kontrolou státu stojící a státem podporované pojišťování dobytka. Též jeví se nutností, rozšířiti platnost zákona o státní náhradě za zhynulý dobytek na Podkarpatské Rusi. (Trvalý hluk.)

V poslední době začalo se na Podkarpatské Rusi slibně rozvíjeti mlékařství a sýrařství. Mlékaři sami ujali se iniciativy, zavedli si v mnohých obcích sběrny mléka na máslo a sýry. S povděkem a radostí možno konstatovati, že podařilo se vyrobiti zvláštní podkarpatský sýr, vyrovnávající se vzhledem, chutí i jakostí švýcarskému sýru ementálskému. O dobré kvalitě mléčných výrobků svědčí okolnost, že výrobky tyto na letošních mlékařských prohlídkách byly vyznamenány prvními cenami. Výsledky tyto mohly by býti daleko větší, kdyby bylo postaráno o řádnou chlévskou kontrolu, odbornou výchovu mlékařících zemědělců a organisaci odbytu. Jest nezbytně nutno, aby pro obor mlékařský byl při zemědělském referátu v Užhorodě ustanoven zvláštní mlékařský instruktor a aby stát všestranně podporoval mlékařství.

Včelařství, pro jehož rozvoj na Podkarpatské Rusi jsou dány nejlepší podmínky, jest na nejvyšším stupni v celé republice. Med podkarpatoruský svou vůní, jakostí a složením předčí veškeré medy středoevropské a vyrovná se nejlepším medům cyperským a řeckým - a proto je potřebí, aby tato složka národního hospodářství stala se předmětem obzvláštní péče se strany státu, zejména uvážíme-li, že produkce včelařská dala by se stupňovati na Podkarpatské Rusi tak, že výnos by ročně mohl činiti více než 100 mil. Kč.

Každoročně při tání sněhu na kopcích, případně i v jiný roční čas při trvalejších deštích rozvodňují se do značné výšky všechny řeky na Podkarpatské Rusi a zaplavují široko daleko celý kraj. (Stálý hluk.) Tak na př. v listopadu letošního roku stoupla řeka Tisa o 6 1/2 metrů nad normál, čímž způsobila mnoho škod. K zabránění. těchto povodní, periodicky se opakujících, jest nutno zahájiti soustavnou regulaci všech řek a potoků na Podkarpatské Rusi. (Stálý hluk.)

V důsledku dříve vzpomenutých povodní jsou zemědělské pozemky zaplavovány a voda na nich zůstává velmi dlouho státi, čímž řádné jejich obhospodařování jest znemožňováno. Tím vysvětlují se nízké výnosy pozemků, které by mohly býti značně zvýšeny, kdyby vedle vzpomenuté regulace řek prováděny byly současně ve velkém i malém na celé Podkarpatské Rusi řádné soustavné meliorace půdy.

Zemědělské družstevnictví na území Podkarpatské Rusi (Výkřiky komunistických poslanců.) omezovalo se před válkou na družstevnictví úvěrové a konsumní. I tato slabá činnost družstev, třebas mnoho nenapomáhala zemědělcům, byla válkou a poměry poválečnými podlomena tak, že tato družstva přerušením styků se svými bývalými centrálami zastavila úplně svoji činnost (Výkřiky komunistických poslanců. - Místopředseda inž. Dostálek zvoní.) k veliké škodě Podkarpatské Rusi. Tato okolnost způsobila velkou krisi družstevního života, ze které zemědělství Podkarpatské Rusi jen pomalu dostává se vpřed. Povinností státu jest, aby na prvém místě poskytl zálohově dostatečného úvěru stávajícím úvěrovým družstvům k znovuoživení jejich činnosti. Rovněž jest nutné, aby co nejrychleji vydán byl družstevní zákon, specielně pro Podkarpatskou Rus platný, přesně vymezující funkci družstevní centrály. Osnova tohoto zákona jest již úplně připravena. Naše strana trvá co nejdůrazněji na tom, aby zákon zálohový i družstevní byly urychleně Národním shromážděním projednány, aby sloužily za základ nového rozvoje zemědělského družstevnictví na Podkarpatské Rusi. (Stálé výkřiky komunistických poslanců.)

O zemědělský úvěr na Podkarpatské Rusi nebylo dosud nijak pečováno. Chyběla zde zejména organisace vhodného zemědělského úvěru hypotekárního i levného úvěru provozovacího. V této příčině žádáme, (Výkřiky komunistických poslanců.) aby ministerstvo zemědělství ještě pro rok 1926 poskytlo co největších finančních prostředků pro zakládání okresních vzájemných pokladnic za účelem poskytování levného pozemkového úvěru, bez jehož existence nelze si představiti provedení pozemkové reformy a zintensivnění hospodaření na Podkarpatské Rusi. (Výkřiky komunistických poslanců. Místopředseda inž. Dostálek zvoní.)

Přejeme si, aby při sjednávání obchodních smluv s cizími státy byl brán zvláštní zřetel na požadavky Podkarpatské Rusi. Jde o dovoz a vývoz vína, ovoce, sýra, dříví a dobytka. (Trvalý hluk. Výkřiky.)

Nepřiměřeně vysoké železniční sazby zabraňují zásobování trhů západní části republiky zemědělskými produkty Podkarpatské Rusi a zároveň neúměrně snižují jejich ceny. Proto vyslovujeme požadavek takové úpravy železničních tarifů, která by tomuto zlu odpomohla.

Žádáme, aby ministerstvo železnic vypracovalo a co nejdříve ke schválení předložilo generelní projekt na rozhojnění sítě železných drah na území Podkarpatské Rusi a rovněž vyzýváme ministerstvo zemědělství, aby zahájilo urychleně stavbu úzkokolejných drah, nutných pro řádné využitkování dosud ladem ležícího lesního bohatství.

Každého roku opakuje se v hornatých částech v Podkarpatské Rusi nedostatek životních potřeb. Skromný lid nemá vysokých životních nároků, žádá však, aby se mohl alespoň do syta najísti kukuřičného chleba. Poněvadž v hornaté části bývá každoročně neúroda a v důsledku toho nedostatek, je nutností, aby stát prováděl pro chudé obyvatelstvo pravidelné zásobování levnou kukuřicí, ježto jinak lid byl by odkázán kupovati od nesvědomitých obchodníků drahou kukuřici nebo trpěti hlad.

Ježto zemědělci v Podkarpatské Rusi nemají plné výživy ze zemědělství, jsou nuceni, zejména v zimní době, živiti se různým domácím průmyslem: tkaním koberců, řezbářstvím, košikářstvím, vyšíváním, tkaním houní atd. Tento domácí průmysl byl válkou téměř zničen a je nutno, aby vláda podala pomocné ruky k jeho oživení. Podkarpatská Rus je bohatě nadána přírodním bohatstvím. Připomínám petrolej, mramor, železo, uhlí, sůl, minerální prameny. Bohužel, toto bohatství není ani prozkoumáno, tím méně zužitkováno.

Žádáme proto, aby jednotlivá ministerstva ve svém oboru působnosti nařídila výzkum těchto přírodních pokladů a podle tohoto výzkumu jich zužitkovala. Odborné vzdělání lidu na Podkarpatské Rusi bylo až dosud nedostatečné. Proto žádáme, aby ministerstvo zemědělství postaralo se o náležité vybudování a rozšíření sítě lidových hospodářských škol, jakožto jediného vhodného vzdělávacího prostředku pro odborný výcvik podkarpatoruského zemědělského lidu.

Vedle vystavění nové vhodné budovy v Mukačevě pro hospodářskou školu, dosud umístěnou v naprosto nedostatečných budovách v Dombokách, dožadujeme se, aby byla zřízena prozatím jednoroční hospodářská škola v Tiačevě, která by byla přizpůsobena hospodářským poměrům východní části Podkarpatské Rusi, ovocnářství a dobytkářství. Rovněž tak se dožadujeme, aby byla zřízena prozatím jednoroční hospodářská škola v Rahově, jejíž osnova byla by přizpůsobena specielně hospodaření na poloninách a chovu dobytka s mlékařstvím. (Hluk. Výkřiky posl. dr Gátiho.)

Místopředseda inž. Dostálek (zvoní): Prosím pana posl. dr Gátiho, aby zachoval klid.

Posl. dr Králík (pokračuje): Vzdělání zemědělských žen byla dosud věnována pranepatrná pozornost. Je v zájmu státu, aby tato otázka nebyla pouštěna se zřetele. Žádáme proto, aby pro Podkarpatskou Rus byla zřízena hospodyňská škola, přizpůsobená typickým poměrům podkarpatoruským. Do té doby, než bude tato škola zřízena, žádáme, aby na Podkarpatskou Rus byla vyslána kvalifikovaná, odborná ženská síla učitelská... (Hluk, výkřiky posl. dr Gátiho.)

Místopředseda inž. Dostálek (zvoní): Žádám p. posl. dr Gátiho, aby zachoval klid.

Posl. dr Králík (pokračuje):... znající jazyk a poměry na Podkarpatské Rusi, jež by jako kočovná učitelka věnovala péči a pozornost vzdělání dívčí zemědělské mládeže.

Zvelebení zemědělství na Podkarp. Rusi je tak důležitou otázkou, že je potřebí, aby státní zemědělské úřady, vykonávající tuto agendu, byly též řádným způsobem vybudovány a umístěny. Klademe tu především požadavek, aby síť župních zemědělských inspektorů a okresních zemědělských instruktorů byla náležitým způsobem rozšířena a aby pro referát ministerstva zemědělství v Užhorodě a veškeré přičleněné jeho odbory byla vystavěna řádná a účelná nová úřední budova, důstojně representující význam karpatoruského zemědělství.

V kategorii otázek kulturních nejožehavější je otázka jazyková, která je příčinou častých sporů. Odstranění jazykového chaosu a zavedení jednotné gramatiky pro veškeré školství na Podkarpatské Rusi je naprostou nutností. Poněvadž lidu nedá se vnutiti gramatika, sestavená na základě pravidel importovaných z ciziny, je potřebí, aby gramatika byla sestavena na základě používané řeči. V otázce jazykové dožadujeme se, aby v prvé řadě učitelstvo na Podkarpatské Rusi rozhodlo, které gramatiky má býti používáno a aby rozhodnutí většiny učitelstva stalo se směrodatným. (Předsednictví převzal místopředseda Slavíček.)

Pro zvýšení kulturní úrovně jeví se nutnosti rozšířiti síť obecných škol a školy tyto obsazovati dobře kvalifikovanými učitelskými silami. Výstavbě nových školních budov budiž věnována náležitá péče. Pro velký počet analfabetů buďtež pořádány nejméně jednou za rok při každé škole kursy pro negramotné. Vybudování a řádnému vybavení ústavu pro vzdělání učitelů a učitelek budiž věnována největší pozornost a péče. Pro zvýšení všeobecného vzdělání bylo by velmi účelno rozmnožiti počet škol občanských. Budiž též dbáno řádné výchovy živnostenského dorostu na pokračovacích školách. Jest smutným zjevem, že péči o české školství na Podkarpatské Rusi musilo v převážné míře nésti české obyvatelstvo z velké většiny z řad státních zaměstnanců. Žádáme, aby československý stát k československému školství na Podkarpatské Rusi nechoval se tak macešsky jako až dosud.

V oboru soc. politickém dožadujeme se, aby byla věnována náležitá podpora na řádné vybavení nemocnic, náležitá péče o osiřelé a aby byly splněny oprávněné požadavky válečných poškozenců.

Státní zaměstnanci na Podkarpatské Rusi žijí ve velmi neutěšených poměrech sociálních. Žádáme, aby otázka státně-zaměstnanecká byla co nejdříve vyřešena k úplné spokojenosti těch, na jejichž bedrech spočívá celá tíha státní administrativy. Služba na Podkarpatské Rusi je spojena s takovými těžkostmi, o kterých státní zaměstnanec v zemích historických nemá ani tušení. Státnímu zaměstnanci na Podkarpatské Rusi musí se dostati náhrady nejen ponecháním tak zv. karpatoruské výhody, nýbrž i lepšího započítání let na Podkarpatské Rusi strávených. Včasné udělování definitivy a rozřešení bytové otázky jsou nejmenšími z našich požadavků pro státní zaměstnance. (Výkřiky komunistických a čsl. soc. demokratických poslanců.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP