"Z" resp. Zad-Záp  "Z" resp. Zem-Žal

ZADINA Josef, dr.

I B. voleb. kraj.

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byl členem výb. doprav. - im. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zahr. - zásob. - zeměd. a živn.

Návrhy:

na vydání zákona o postavení českomoravské dráhy Plzeň-Brno, t. 922.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

na vydání zákona o koncesní listině akciové společnosti pro výstavbu a provoz českomoravské dráhy Plzeň-Brno s přípojkami, t. 1745.

158, 7. IX. 1928; 50, VI.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. ústní (udělení důtky Fl. Tománkovi na návrh dr Slávika).

6, 21. XII. 1925; 238-9, I.

im. výb. zpr. ústní (udělení důtky K. Kreibichovi na návrh J. Stivína).

16, 17. III. 1926; 1021, I.

im. výb. zpr. t. 197 (im. dr Králíka).

22, 18. V. 1926; 1244, II.

im. výb. zpr. t. 196 (im. E. Zajička).

22, 18. V. 1926; 1244, II.

im. výb. zpr. t. 198 (im. R. Böhma).

22, 18. V. 1926; 1245, II.

zeměd. výb. zpr. t. 360 (změna celního sazebníku).

28, 9. VI. 1926; 1394, 1396, II.

doslov 30, 11. VI. 1926; 1784, II.

oprava tiskových chyb 31, 12. VI. 1926; 1836, II.

živn. výb. zpr. t. 767 (prozatímní úprava obchodních styků mezi Československou republikou a Maďarskem, sjednaná v Praze 26. VIII. 1926).

61, 15. II. 1927; 1599, doslov 1628, III.

živn. výb. zpr. t. 768 (prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou. a republikou Tureckou, sjednaná výměnou not v Angoře dne 30. IX. 1926).

61, 15. II. 1927; 1631, doslov 1636, III.

živn. výb. zpr. t. 769 (dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z 28. XII. 1925, podepsaný v Praze dne 30. VIII. 1926).

61, 15. II. 1927; 1631, doslov 1636, III.

živn. výb. zpr. t. 929 (prozatímní dohoda, sjednaná mezi Československou republikou a dominiem Kanadou v Praze dne 20. XII. 1926 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. XII. 1926, č. 255 Sb. z.).

75, 26. IV. 1927; 687, IV.

živn. výb. zpr. t. 766 (třetí dodatková úmluva ze dne 23. VI. 1926 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, uzavřené v Praze dne 4. V. 1921).

76, 29. IV. 1927; 749, doslov 755, IV.

živn. výb. zpr. t. 983 (obchodní smlouva mezi Československou republikou a Švýcarskem ze dne 16. II. 1927).

76, 29. IV. 1927; 758, IV.

živn. výb. zpr. t. 1087 (obchodní a plavební úmluva mezi Československou republikou a Finskem ze dne 2. III. 1927 se závěrečným protokolem z téhož dne).

89, 24. VI. 1927; 1784, IV.

živn. výb. zpr. t. 1088 (prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou, sjednaná výměnou not v Angoře dne 24. III. 1927).

89, 24. VI. 1927; 1785, IV.

živn. výb. zpr. t. 1108 (zákon, jímž se prodlužuje a rozšiřuje platnost zákona ze dne 17. března 1925, č. 58 Sb. z., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů).

89, 24. VI. 1927; 1786, doslov 1788, IV.

živn. výb. zpr. t. 1125 (obchodní smlouva mezi Československou republikou a královstvím Maďarským ze dne 31. V. 1927).

95, 7. VII. 1927; 2376, doslov 2404, IV.

živn. výb. zpr. t. 1160 (obchodní smlouva mezi Československou republikou a Estonskem ze dne 20. VI. 1927 s přílohou a protokolem z téhož dne).

99, 12. VII. 1927; 2527, IV.

živn. výb. zpr. t. 1161 (obchodní úmluva, sjednaná mezi Československou republikou a republikou Tureckou dne 31. V. 1927).

99, 12. VII. 1927; 2529, IV.

živn. výb. zpr. t. 1168 (celní zákon).

99, 12. VII. 1927; 2530, doslov 2574, IV.

živn. výb. zpr. t. 1249 (prozatímní úprava obchodních styků mezi Československou republikou a republikou Tureckou).

114, 6. XII. 1927; 6, V.

živn. výb. zpr. t. 1250 (dodatková úmluva mezi Československou republikou a Rakouskem ze dne 21. VII. 1927).

114, 6. XII. 1927; 7, doslov 18, V.

oprava textových chyb

116, 13. XII. 1927; 29, V.

živn. výb. zpr. t. 1596 (dohoda, sjednaná výměnou not dne 6. II. 1928 v Ottawě, kterou se prodlužuje platnost prozatímní obchodní dohody mezi Československou republikou a dominiem Kanadou, sjednané dne 20. XII. 1926 v Praze (Sb. z. č. 255 z r. 1926 a č. 42 z r. 1928).

151, 10. VII. 1928; 11, doslov 31, VI.

živn. výb. zpr. t. 1597 (obchodní úmluva, sjednaná mezi republikou Československou a Kanadou v Ottawě dne 15. III. 1928).

151, 10. VII. 1928; 11, doslov 31, VI.

živn. výb. zpr. t. 1698 (zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 7. III. 1924, č. 64 Sb. z., jímž se upravuje poměr československé státní správy k Československé plavební akciové společnosti Oderské).

152, 11. VII. 1928; 13, doslov 20, VI.

zeměd. a živn. výb. zpr. t. 1708 (zákon, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 17. III. 1925, č. 58 Sb. z., ve znění zákona ze dne 13. VII. 1927, č. 113 Sb. z., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů).

154, 13. VII. 1928; 6, doslov 11, VI.

živn. výb. zpr. t. 1707 (prozatímní dohoda, sjednaná mezi republikou Československou a Persií v Teheranu dne 17. VI. 1928 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. VI. 1928, č. 89 Sb. z.).

160, 17. IX. 1928; 5, doslov 15, VI.

zeměd. výb. zpr. t. 1864 (zákon o zrušení zemědělsko-technické kanceláře zemědělské rady pro Čechy).

175, 9. XI. 1928; 27, doslov 31, VII.

živn. výb. zpr. t. 1848 (II. dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. XII. 1925, podepsaný v Bruselu dne 21. II. 1928).

176, 13. XII. 1928; 20, doslov 36, VII.

živn. výb. zpr. t. 1849 (III. dodatkový protokol k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 23. IV. 1925, podepsaný v Praze dne 9. II. 1928).

184, 26. II. 1929; 9, VII.

doslov 185, 28. II. 1929; 19, VII.

živn. výb. zpr. t. 1850 (IV. dodatkový protokol k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 23. IV. 1925, sjednaný ve Varšavě dne 26. VI. 1928 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. VII. 1928, č. 123 Sb. z.).

184, 26. II. 1929; 9, VII.

doslov 185, 28. II. 1929; 19, VII.

živn. výb. zpr. t. 2027 (obchodní úmluva mezi republikou Československou a Francií, sjednaná v Paříži dne 2. VII. 1928).

185, 28. II. 1929; 21, doslov 36, VII.

živn. výb. zpr. t. 2037 (dodatečná dohoda, sjednaná mezi republikou Československou a Norskem ve Varšavě dne 26. VI. 1928 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Norskem, podepsané v Praze dne 2. X. 1923 (č. 208 Sb. z. z r. 1923 a č. 242 Sb. z. z r. 1924).

192, 20. III. 1929; 10, doslov 25, VIII.

živn. výb. zpr. t. 2041 (dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Španělskem ze dne 29. VII. 1925, podepsaná v Madridě dne 13. XII. 1928).

192, 20. III. 1929; 11, doslov 25, VIII.

živn. výb. zpr. t. 2042 (doplňkový protokol k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským ze dne 1. III. 1924, podepsaný v Praze dne 19. XI. 1928).

192, 20. III. 1929; 12, doslov 25, VIII.

živn. výb. zpr. t. 2355 (Mezinárodní Ujednání o vývozu kostí, podepsané v Ženevě dne 11. VII. 1928 a Protokol Ujednání).

211, 25. VI. 1929; 35, VIII.

živn. výb. zpr. t. 2354 (Mezinárodní Ujednání o vývozu koží, podepsané v Ženevě dne 11. VII. 1928 a Protokol Ujednání).

211, 25. VI. 1929; 36, VIII.

živn. výb. zpr. t. 2353 (vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní a plavební smlouva, sjednaná mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců v Praze dne 14. XI. 1928).

212, 26. VI. 1929; 7, VIII.

doslov 213, 27. VI. 1929; 9, VIII.

Řeč v rozpravě:

o vlád. prohlášení min. předs. dr Švehly z 18. XII. 1925.

3, 18. XII. 1925; 61, I.

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

43, 15. X. 1926; 60, III.

o zákonu o přímých daních (t. 1000).

77, 3. V. 1927; 825, IV.

o zákonu o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159)

97, 8. VII. 1927; 2470, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260),

skup. fin., a o prohlášení min. fin. dr

Engliše z 25. X. 1927.

112, 2. XII. 1927; 29, V.

o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

162, 19. IX. 1928; 78, VI.

 

ZÁHORSKÝ Jan, inž.

I A. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byl členem výb. doprav. - in. a soc.-pol.

Návrhy:

3 pozměň. a 1 doplň. návrh k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 892) k hlavě I, V a VI k §§ 10, 31, 46 a 56.

65, 17. III. 1927; 147, 149, 152-3, IV.

14 pozměň. návrhů k osnově zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) (t. 1381) k §§ 1-3, 6, 8, 11, 14, 21, 31, 34, 42, 55, 56 a 96.

119, 16. XII. 1927; 27-8, V.

pozměň. návrh k osnově zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486) k § 5.

136, 16. III. 1928; 81, VI.

aby osnova zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) (t. 1381) byla přikázána též výb. doprav., zeměd. a ústav.-práv. a aby se při hlasování o tomto návrhu hlasy sčítaly.

119, 16. XII. 1927; 26, V.

Resoluce:

k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 892), stran mimořádné podpory staveb v obci hlavního města Prahy, jež má býti pojata do chystaného dlouhodobého zákona.

65, 17. III. 1927; 155, IV.

k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje ustanovení §§ 185, 221, 233 a 245 obecného horního zákona ze dne 23. V. 1854, č. 146 ř. z. (t. 1172), stran konceptního úřednictva u báňských revírních úřadů.

102, 25. X. 1927; 32, V.

k osnově zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) (t. 1381), stran zřízení Státní zeměměřičské rady.

119, 16. XII. 1927; 29, V.

3 resol. k osnově zákona o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524).

195, 26. IV. 1929; 21, VIII.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360)

30, 11. VI. 1926; 1712, II.

o prodloužení účinností a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 747)

57, 10. XII. 1926; 1360, III.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 892)

64, 16. III. 1927; 104, IV.

o zákonu o silničním fondu (t. 1176).

101, 14. VII. 1927; 2621, IV.

o zákonu o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) (t. 1381)

119, 16. XII. 1927; 11, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), o prohlášení ministra financí dr Engliše ze dne 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

166, 19. X. 1928; 4, VII.

o zákonu, jímž se doplňuje zákon ze dne 28. III. 1928, č. 43 Sb. z., o stavebním ruchu (t. 1839)

172, 6. XI. 1928; 20, VII.

o zákonu o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524).

195, 26. IV. 1929; 8, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o opatřeních k zajištění veřejné a osobní bezpečnosti při provádění obtížných novostaveb, t. 1625.

163, 20. IX. 1928; 94, VI.

odpov. t. 1766.

164, 21. IX. 1928; 176, VI.

 

ZAJIČEK Erwin

X. voleb. kraj.

DCHS

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byl členem výb. in. - kult. - rozp. - soc.-pol. - zásob. a živn.

Návrhy:

o požární katastrofě v Mikulově, t. 293.

23, 26. V. 1926; 1257, II.

o živelních pohromách na jižní Moravě, t. 501.

40, 24. VI. 1926; 2551, II.

o protržení hrází v "moravsko-dyjském trojúhelníku" u Břeclavy, t. 552.

43, 15. X. 1926; 39, III.

na změnu zákona o požitcích válečných poškozenců, t. 557.

43, 15. X. 1926; 39, III.

ve věci škod způsobených na jižní Moravě mrazem a vodou, t. 1045.

86, 14. VI. 1927; 1619, IV.

na změnu § 8 zákona ze dne 25. IX. 1919, č. 533 Sb. z., jímž se zavádí všeobecná daň nápojová, t. 2142.

193, 21. III. 1929; 5, VIII.

podle § 22, odst. 2 jedn. ř., aby byl zřízen sněmovní výbor vinařský.

23, 26. V. 1926; 1251, II.

Resoluce:

1 resol. k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelů (t. 334), stran požitků pěstounek mateřských škol.

34, 17. VI. 1926; 2139, II.

k osnově zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894), aby zákon dbal zájmů již umístěných zaměstnanců, na něž se vztahuje.

71, 30. III. 1927; 447, IV.

k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777), stran novely k zákonu ze dne 6. VI. 1924, č. 128 Sb. z.

164, 21. IX. 1928; 143, VI.

2 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1929 (t. 1813)

171, 26. X. 1928; 121, VII.

k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 2092), stran podpory akce směřující k opatření bytů stát. zaměstnancům.

188, 7. III. 1929; 29, VII.

Řeč v rozpravě:

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 175)

15, 16. III. 1926; 919, I.

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obec. a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 1988, II.

o hranici příjmu vylučující z nároků na důchod váleč. poškozenců (t. 759)

57, 10. XII. 1926; 1339, III.

o zák. o dávce ze šumivého vína (t. 782)

59, 16. XII. 1926; 1506, III.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1384)

118, 15. XII. 1927; 27, V.

o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

163, 20. IX. 1928; 38, VI.

o zákonu o státních starobních podporách (t. 2000)

185, 28. II. 1929; 61, VII.

o zákonu o prodeji vína vlastní výroby držiteli vinohradů a ovocných sadů na Slovensku a Podkarpat. Rusi (t. 2208).

199, 24. V. 1929; 21, VIII.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356).

210, 24. VI. 1929; 12, VIII.

Interpelace:

o děkovné adrese jihlavských českých městských úředníků a zaměstnanců bývalému vládnímu komisaři Výbornému, t. 92/VII.

7, 16. II. 1926; 264, I.

o smutném stavu vinařství, t. 125/II.

12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 564/XXI.

43, 15. X. 1926; 36, III.

o vývozu mléka do Vídně, t. 443/VII.

43, 15. X. 1926; 34, II.

odpov. t. 803/XI.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

o pojišťovací společnosti "Čechoslavii", t. 443/XVI.

43, 15. X. 1926; 34, III.

Dotazy:

o dani z příjmu v okrese jemnickém v jižní Moravě.

47, 17. XI. 1926; 305, III.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9, IV.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Mikulově (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 491 resp. 496 tr. z. a čl. V zákona z r. 1863, č. 8 ř. z. (ca Národní shromáždění), spáchaný výrokem na schůzi dne 31. X. 1925 v Novosedlech)

7, 16. II. 1926; 269, I.

zpr. t. 196; zprav. dr Zadina;

nevydán 22, 18. V. 1926; 1244-45, II.

zem. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti ca Jan Müller)

86, 14. VI. 1927; 1621, IV.

 

ZÁPOTOCKÝ Antonín

I B. voleb. kraj.

K

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byl členem výb. im. - rozp. - soc.-pol. - Stál. (náhr.) a vyšetř.

Návrhy:

66 pozměňov. a 126 event. pozměňov. návrhů k osnově zákona o změně celního sazebníku (t. 360) k čl. IV, V, VI, VIII a IX.

30, 11. VI. 1926; 1745-51, 1775-79, II.

podle § 46, odst. 2 jedn. řádu, aby se ministři vnitra a sociální péče dostavili do schůze poslanecké sněmovny, v níž bude tento návrh usnesen, a podali zprávu, jaká opatření chtějí učiniti k zamezení stále se opakujících katastrof na novostavbách v Praze a v jiných městech.

144, 15. VI. 1928; 5, VI.

aby se ministr vnitra dostavil do schůze poslanecké sněmovny, v níž bude tento návrh odhlasován, a podal zprávu, jaká opatření učinil ve věci surového řádění policie vůči účastníkům pohřbu obětí poříčské katastrofy dne 16. X. t. r.

166, 19. X. 1928; 3, VII.

Řeč v rozpravě:

o povolení užíti dluhopisů "Východočeské 6 % investiční půjčky elektrisační z r. 1925" k ukládání nadačních a pod. kapitálů (t. 246).

21, 18. V. 1926; 1227, II.

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obec. a obvodních lékařů (t. 335)

33, 16. VI. 1926; 1913, II.

o imun. J. Haruse, B. Jílka, J. Knejzlíka, K. Kreibicha, E. Šafranko, J. Dědiče, G. Elstnera, dr Franke, K. Haiblicka, J. Hakena, Č. Hrušky, G. Kollárikové, M. Kršiaka, L. Landové-Štychové, J. Majora, V. Mikulíčka, A. Můni, J. Netolického, A. Neuratha, J. Štětky, F. Zeminové, H. Bergmanna, V. Bolena, M. Čulena, E. Hirschla, J. Lance a N.

Sedorjaka (t. 520 a 523)

41, 25. VI. 1926; 2648, II.

o změně § 5 zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu poslanecké sněmovny NSRČ (t. 789).

59, 16. XII. 1926; 1529, III.

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) skup. polit., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

108, 28. XI. 1927; 22, V.

o zákonu o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného (t. 1528); mluví o stavebních neštěstích na pražských stavbách.

142, 14. VI. 1928; 21, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí dne 9. X. 1928.

165, 18. X. 1928; 64, VII.

o témž předmětu ve skupině finanční; obírá se současnou politickou situací.

171, 26. X. 1928; 48, VII.

o zákonu o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189).

205, 13. VI. 1929; 21, VIII.

Prohlášení:

jménem strany komunistické o imunitní záležitosti M. Kubicsko (t. 973)

75, 26. IV. 1927; 694, IV.

Interpelace:

naléhavá, o nepořádcích v Ústředních elektrárnách v Ervěnicích, t. 653.

61, 15. II. 1927; 1596, III.

odpov. t. 800/IV.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

naléhavá, o událostech v Hrusovanech a v Božicích na Moravě, t. 601.

81, 6. V. 1927; 1338, IV.

odpov. t. 1011.

82, 10. V. 1927; 1557, IV.

naléhavá, o konfiskaci časopisů "Rovnost" v Brně a "Rudé Právo" v Praze, t. 1001.

89, 24. VI. 1927; 1772, IV.

odpov. t. 1021.

89, 24. VI. 1927; 1772, IV.

naléhavá, o konfiskaci deníku "Rudé Právo" v Praze, t. 1019.

98, 12. VII. 1927; 2503, IV.

odpov. t. 1169.

98, 12. VII. 1927; 2518, IV.

o konfiskaci Ústředního deníku komunistické strany v Československu "Rudého Práva" v Praze, t. 1198/II.

102, 25. X. 1927; 12, V.

odpov. t. 1280/III.

117, 14. XII. 1927; 6, V.

o konfiskaci deníků komunistické strany "Rudé Právo" v Praze a "Rovnost" v Brně, t. 1198/XI.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1280/II.

117, 14. XII. 1927; 6, V.

Dotazy:

předsedovi poslanecké sněmovny o porušení imunity dr Gáti.

19, 6. V. 1926; 1138, II.

odpov. místopředsedy J. Slavíčka

23, 26. V. 1926; 1266, II.

podle § 70 jednacího řádu, proč dosud nebyla ve sněmovně rozdána jeho naléhavá interpelace o nepořádcích v Ústředních elektrárnách v Ervěnicích a jaký zájem má předsednictvo sněmovny, aby rozdám této interpelace bylo zdržováno.

62, 15. II. 1927; 1665, III.

odpov. předsedy poslanecké sněmovny

62, 15. II. 1927; 1665, III.

Žádost ve věcech imunity:

zem. tr. s. v Praze (přečin podle §u 303 trest. zák., spáchaný výrokem na schůzi dne 11. XII. 1925 ve Slaném)

12, 4. III. 1926; 536, I.

zpr. t. 275; zprav. J. Tůma;

nevydán 47, 17. XI. 1926; 300, III.

zem. tr. s. v Brně (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

43, 15. X. 1926; 42, III.

zpr. t. 879; zprav. K. Riedl;

nevydán 99, 12. VII. 1927; 2583-84, IV.

zem. tr. s. v Praze (přečin podle §u 303 tr. zák., jehož se dopustil dne 11. XII. 1925 na schůzi ve Slaném)

43, 15. X. 1926; 44, III.

okr. s. v Praze-Karlíně (přestupek podle §§ 3 a 19 zákona shromažďovacího)

95, 7. VII. 1927; 2370, IV.

zpr. t. 1315; zprav. V. Košek;

nevydán 136, 16. III. 1928; 115, VI.

zem. tr. s. v Brně (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

102, 25. X. 1927; 19, V.

zpr. t. 1316; zprav. dr Daněk;

nevydán 136, 16. III. 1928; 115-16, VI.

okr. s. na Žižkově (přestupek podle §§ 3, 19 zák. shromažďovacího)

114, 6. XII. 1927; 5, V.

zpr. t. 1662; zprav. V. Košek;

nevydán 184, 26. II. 1929; 31, VII.

okr. s. ve Strakonicích (přestupek podle §§ 487 event. 488 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863)

125, 26. I. 1928; 5, V.

okr. s. na Kladně (přestupek podle §§ 3, 19 zák. ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.)

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

zpr. t. 1908; zprav. dr Ravasz;

nevydán 192, 20. III. 1929; 58, VIII.

okr. s. v Karlíně (přestupek podle §§ 2, 19 zák. shromažďovacího)

176, 13. XII. 1928; 15, VII.

zpr. t. 2150; zprav. V. Košek;

nevydán 196, 2. V. 1929; 46, VIII.

zem. tr. s. v Praze (přečin podle §u 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 1 a 2 zákona č. 309/1921 Sb. z.).

185, 28. II. 1929; 7, VII.

Volán k pořádku:

21, 18. V. 1926; 1227, II.

59, 16. XII. 1926; 1529, III.

"Z" resp. Zad-Záp  "Z" resp. Zem-ŽalPřihlásit/registrovat se do ISP