"T" resp. Tau-Tis "T" resp. Tom-Trn "T" resp. Tuč-Tům

TAUB Siegfried

XI. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem kom. pro dáv. z maj. - im. - inkompatib. - rozp. - soc.-pol. - zahr. a zdrav.

Návrhy:

na zrovnoprávnění pensistů, t. 1146.

98, 12. VII. 1927; 2504, IV.

na změnu zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, t. 1252.

104, 23. XI. 1927; 12, V.

aby byla zřízena komise ke kontrole stát. fin. hospodářství, t. 1253.

104, 23. XI. 1927; 12, V.

na zřízení výboru k přezkoumání provádění pozemkové reformy a hospodaření stát. pozemkového úřadu, t. 1387.

119, 16. XII. 1927; 47, V.

na ratifikaci mez národních úmluv o nemocenském pojištění, t. 1740.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

aby byla ihned zahájena pomocná akce pro děti postižené mrazy, t. 2034.

185, 28. II. 1929; 7, VII.

65 pozměň., 13 event. pozměň. a 3 doplň. návrhy k osnově zákona o úpravě platových a služeb. poměrů státních zaměstnanců (t. 333).

34, 17. VI. 1926; 2106/26, II.

29 pozměň., 7 event. a 2 doplňov. návrhy k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334)

34, 17. VI. 1926; 2127/38, II.

32 pozměňov. a 6 event. návrhů k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 892) k hlavě I, II, IV-VII, k §§ 2, 3, 12-14, 17, 22, 27, 30-32, 34, 36, 39, 40, 43, 44, 46, 48-50, 52, 53, 56, 58 a 79.

65, 17. III. 1927; 146-154, IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1373) k § 1.

117, 14. XII. 1927; 26, V.

25 pozměňov. a 8 doplňov. návrhů k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 1484)

136, 16. III. 1928; 60-70, VI.

13 pozměň. a 1 event. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485).

136, 16. III. 1928; 72-79, VI.

4 pozměň. návrhy k osnově zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486).

136, 16. III. 1928; 80-81, VI.

114 pozměň. návrhů k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

164, 21. IX. 1928; 92-142, VI.

116 pozměň. návrhů k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1845 a k t. 1845).

173, 7. XI. 1928; 61-86, VII.

aby osnova zákona, jímž se povolují daňové výhody pro nově vzniklé výrobní podmínky národohospodářské důležitosti (t. 517) byla vrácena rozp. výb.

56, 9. XII. 1926; 1238, III.

aby o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska) byla ihned zahájena rozprava.

123, 24. I. 1928; 31, V.

podle odst. 2 § 46 jedn. ř., aby ministr veřejných prací dostavil se do nejbližší schůze posl. sněmovny a podal zprávu o stavu mzdového sporu v mosteckém uhelném revíru a hrozící stávce.

129, 8. II. 1928; 38, V.

na sčítání hlasů při hlasování o návrzích B. Bradáče a druhů k §§ 12 a 95 původního zákona, S. Tauba a soudr. k §§ 93 a 122 původního zákona a dr Wintra a soudr. k §§ 106 a 122 původního zákona při projednávání novely k sociálnímu pojištění t. 1777.

164, 21. IX. 1928; 147, VI.

aby o prohlášení předs. vlády Fr. Udržala o programu vlády byla ihned zahájena rozprava.

182, 14. II. 1929; 17, VII.

Resoluce:

podaná u příležitosti projednávání zákona o výši daně z cukru (t. 12), v níž žádá se min. financí, aby podal zprávu posl. sněmovně, zda béře zodpovědnost za rozpočet pro r. 1926 a jak hodlá provésti berní reformu.

3, 18. XII. 1925; 82, I.

k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o po. jištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777), stran uvedení v platnost zákona o pojištění osob samostatně hospodařících dnem 1. I. 1929.

164, 21. IX. 1928; 143, VI.

k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1845 a k t. 1845), v níž vláda se vybízí, aby zákon o pojištění osob samostatně hospodařících uvedla v platnost dnem 1. I. 1929.

173, 7. XI. 1928; 87, VII.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obec. a obvodních lékařů (t. 335)

34, 17. VI. 1926; 2078, II.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

162, 19. IX. 1928; 41, VI.

Interpelace:

naléhavá, že se zakazují oslavy na pamět Matteottiho, t. 418.

34, 17. VI. 1926; 2181, II.

odpov. t. 452/IV.

35, 18. VI. 1926; 2252, II.

naléhavá, o předpisech pro obecní dávky, t. 1392.

124, 25. I. 1928; 55, V.

odpov. t. 1425.

125, 26. I. 1928; 50, V.

o státním rozpočtu pro r. 1926, t. 97/IX.

12, 4. III. 1926; 535, I.

aby byla uveřejněna statistika restrikce, t. 144/XIII.

14, 12. III. 1926; 825, I.

odpov. t. 1076/VIII.

93, 1. VII. 1927; 2145, IV.

jak se chovala státní policie k veřejné schůzi lidu v Jihlavě, t. 181/IV.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 568/XI.

43, 15. X. 1926; 38, III.

o vybudování sociálního pojištění, o reformě pensijního pojištění soukromých zaměstnanců a o úrazovém pojištění, t. 604/III.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

že politické úřady brání májovým slavnostem dělnictva, t. 989/XIII.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

odpov. t. 1404/VI.

120, 17. I. 1928; 10, V.

o předložení výkazu osobního stavu státních zaměstnanců, t. 1122/XV.

101, 14. VII. 1927; 2621, IV.

odpov. t. 1235/XV.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

o zabavení časopisu "Sozialistische Jugend", t. 1198/VIII.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1280/XII.

117, 14. XII. 1927; 6, V.

o politických vlivech při obsazování učitelských míst, t. 1205/III.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1404/VIII.

120, 17. I. 1928; 10, V.

o živelní pohromě v okrese Brno-venkov, t. 1205/IX.

102, 52. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1456/XII.

133, 13. III. 1928; 8, VI.

o uveřejnění volebních výsledků, t. 1234/X.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

odpov. t. 1768/I.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

o zabavení časopisu "Sozialistische Jugend", t. 1299/I.

116, 13. XII. 1927; 6, V.

odpov. t. 1481/XXII.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

že politické úřady prodlévají s oznámením důležitých vyhlášek, t. 1433/II.

128, 7. II. 1928; 6, V.

odpov. t. 1568/XII.

141, 13. VI. 1928; 7, VI.

pro zabavení časopisu "Die Wahrheit", t. 2291/III.

205, 13. VI. 1929; 4, VIII.

Dotazy:

předsedovi sněmovny podle § 70 jedn. ř. o lhůtě k projednání návrhů o pensistech, zejména návrhu t. 1146.

104, 23. XI. 1927; 7, V.

odpov. předs. 38, V.

o obecních rozpočtech.

116, 13. XII. 1927; 5, V.

odpov. 128, 7. II. 1928; 6, V.

 

TAUSIK Heřman

XXI. voleb. kraj

K

Volební soud odepřel volbu ověřiti.

1, 17. XII. 1925; 5, I.

Za něho nastoupil Kubicsko Michal.

 

TAYERLE Rudolf

VIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. a zahr.

Návrhy:

na změnu §§ 77 a 82 živnostenského řádu o výpovědní lhůtě, jakož i o propuštění z práce bez výpovědi, t. 57.

7, 16. II. 1926; 265, I.

aby obnoven byl zákon o stavebním ruchu, t. 307.

23, 26. V. 1926; 1257, II.

na změnu a doplnění zákona o závodních výborech ze dne 12. VIII. 1921, č. 330 Sb. z., t. 855.

66, 22. III. 1927; 188, IV.

na vydání zákona o dozoru na stavbách, t. 1826.

167, 22. X. 1928; 4, VII.

na vydání zákona, jímž se doplňuje a mění zákon ze dne 17. VI. 1883, č. 117 ř. z., o zavedení živnostenské inspekce, t. 1824.

169, 24. X. 1928; 107, VII.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360); v úvodu řeči protestuje proti zákazu sbírek na anglické horníky.

30, 11. VI. 1926; 1637, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670),

49, 19. XI. 1926; 367, III.

o obchodní smlouvě mezi Československou republikou a královstvím Maďarským ze dne 31. V. 1927 (t. 1125).

95, 7. VII. 1927; 2378, IV.

o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

163, 20. IX. 1928; 12, VI.

o zákonu o státních starobních podporách (t. 2000)

186, 1. III. 1929; 5, VII.

Interpelace:

naléhavá, o sociálním zabezpečení osob přestárlých, t. 1434.

129, 8. II. 1928; 59, V.

odpov. t. 1462.

130, 9. II. 1928; 66, V.

o vyrovnávacím přídavku u četnictva a o praksi min. vnitra nerespektující rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, t. 285/VIII.

27, 8. VI. 1926; 1354, II.

odpov. t. 568/VI.

43, 15. X. 1926; 38, III.

o přeřadění míst do vyšší skupiny činovného, t. 797/XI.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

odpov. t. 1212/X.

102, 25. X. 1927; 15, V.

o vládním nařízení ze dne 16. VII. 1926, č. 145 Sb. z., t. 797/XII.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

odpov. t. 2205/II.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

že se nevyřizují žádosti aktivních dělnic tabákové režie o přídavky na nezaopatřené děti, t. 797/XIII.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

odpov. t. 1197/XII.

102, 25. X. 1927; 14, V.

o provedení voleb do Léčebného fondu veřejných zaměstnanců, t. 840/III.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

odpov. t. 2193/XIX.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

o zdanění pivovarství, t. 979/VI.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1212/XX.

102, 25. X. 1927; 15, V.

o nezaměstnanosti a státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných, t. 989/I.

84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

odpov. t. 2193/XX.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

stran omezování občanských práv zaměstnanců Státní tiskárny v Užhorodě, t. 1847/XIV.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2178/XXIV.

194, 25. IV. 1929; 14, VIII.

Dotazy:

o porušování ústavní listiny Janem Novotným, ředitelem firmy "Kolinea", továrna na cukrovinky a čokoládu v Kolíně, a o porušování předpisů zákona o závodních výborech touto firmou.

3, 18. XII. 1925; 33, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

o osnově zákona, upravujícího provoz automobilů.

10, 19. II. 1926; 409, I.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

o porušování práv výkonných četníků na započítání 10 let do pensijní základny nebo na přiznání práva na přídavek za zranění podle zákona ze dne 4. VII. 1923, č. 153 Sb. z.

11, 25. II. 1926; 473, I.

o provádění restrikce u četnictva proti duchu zákona 286/24.

11, 25. II. 1926; 473, I.

odpov. 23, 26. V. 1926; 1253, II.

o nemístném a protipředpisovém zatěžování výkonných četnických gážistů zbytečnými kancelářskými pracemi.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 47, 17. XI. 1926; 305, III.

o omezování osobní svobody četnických gážistů b. h. tř.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o úpravě kasárenského výměrku u četnictva.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 47, 17. XI. 1926; 305, III.

ve věci provedení očisty mezi správními důstojníky četnictva.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o úmyslném zkracování četnických gážistů o t. zv. uchopitelské odměny.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

o systematickém porušování listovního tajemství poštovním kontrolorem Aloisem Velhartickým u poštovního úřadu v Praze 2.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

jak se provádí živnostenská inspekce v továrně firmy Kolinea, továrně na čokoládu a cukrovinky v Kolíně.

22, 18. V. 1926; 1243, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

o Léčebném fondu veřejných zaměstnanců.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 195, 26. IV. 1929; 3, VIII.

o zdravotních závadách při výrobě piva v pivovaru v Brumově.

116, 13. XII. 1927; 5, V.

odpov. 195, 26. IV. 1929; 3, VIII.

o vyšetřování sociálního a politického rozvrstvení zaměstnanců policejními úřady.

133, 13. III. 1928; 5, VI.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle § 1 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 309 Sb. z.).

12, 4. III. 1926; 536, I.

zpr. t. 276; zprav. A. Kříž;

nevydán 26, 1. VI. 1926; 1337-8, II.

 

TICHÝ Hans

XII. voleb. kraj

LW, (DG)

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1091, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. doprav. - im. - rozp. - soc.-pol. a živn.

Návrhy:

aby byl zrušen zemský zákon ze dne 20. V. 1914, č. 19 mor. z. z., platný pro markrabství moravské a moravské obvody ve Slezsku, jenž se týká příspěvků domovských obcí k nákladům ošetřovacím za jejich příslušníky, kteří nemohou platiti, ošetřované ve veřejných nemocnicích a ústavech pro choromyslné, t. 247.

19, 6. V. 1926; 1101, II.

na doplnění zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, t. 280.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

aby obyvatelům Modřic a sousedních obcí, těžce postiženým živelní pohromou, byla poskytnuta podpora, t. 499.

40, 24. VI. 1926; 2551, II.

o živelních pohromách na jižní Moravě, t. 501.

40, 24. VI. 1926; 2551, II.

aby byla zřízena celní silnice z Jaroslavic do Kadolce-Seefeldu, t. 541.

43, 15. X. 1926; 39, III.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o podomním obchodu (t. 148) k §§ 2 a 10.

13, 11. III. 1926; 622-3, I.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 892) k hlavě II a VI k §§ 13 a 49.

65, 17. III. 1927; 148, 153, IV.

pozměň. návrh k osnově zákona o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452) k § 2.

131, 10. II. 1928; 31, V.

3 pozměň. návrhy k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485) k §§ 10, 27 a 31.

136, 16. III. 1928; 74-8, VI.

Resoluce:

k osnově zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894), aby zákon dbal zájmů již umístěných zaměstnanců, na něž se vztahuje.

71, 30. III. 1927; 447, IV.

k osnově zákona, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní (t. 1110), stran živnosti cukrářské.

97, 8. VII. 1927; 2450, IV.

k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485), stran uvolňování budov veřejného významu při dalším uvolňování ochrany nájemníků.

136, 16. III. 1928; 79, VI.

k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777), stran novely k zákonu ze 6. VI. 1924, č. 128 Sb. z.

164, 21. IX. 1928; 143, VI.

k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 2092), stran podpory akce směřující k opatření bytů státním zaměstnancům.

188, 7. III. 1929; 29, VII.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o podomním obchodu (t. 148).

13, 11. III. 1926; 603, I.

o změně §§ 27 a 29 zákona z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 526).

41, 25. VI. 1926; 2616, II.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670), skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 994, III.

o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 1. VII. 1926, č. 118 Sb. z., jímž se mění §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 788).

59, 16. XII. 1926; 1495, III.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 892).

63, 15. III. 1927; 38, IV.

o zákonu proti nekalé soutěži (t. 1078).

89, 24. VI. 1927; 1813, IV.

o zákonu, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní (t. 1110)

97, 8. VII. 1927; 2444, IV.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486).

135, 15. III. 1928; 37, VI.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

162, 19. IX. 1928; 69, VI.

Interpelace:

o vedlejší vládě různých soukromých spolků, zvláště místních skupin Národní jednoty, t. 49/II.

7, 16. II. 1926; 263, I.

odpov. t. 250/I.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

o nových volbách přísedících živnostenských soudů, t. 97/III.

12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 214/XIII.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

o zavedení všeobecného nedělního klidu v českých venkovských městech, t. 97/XIII.

12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 250/XXI.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

jak se provádí zákon o nedělním klidu v živnosti pekařské, t. 97/XIV.

12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 250/V.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

o úpravě pracovní doby v pekařství, t. 97/XV.

12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 250/III.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

aby bylo novelováno pojištění samostatných, t. 144/XVI.

14, 12. III. 1926; 825, I.

odpov. t. 564/XV.

43, 15. X. 1926; 36, III.

o československém státním občanství, t. 227/VIII.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

Dotazy:

o bezohlednosti komárovské rozhlasové vysílací stanice.

7, 16. II. 1926; 261, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

o dávce z přírůstku na majetku z býv. Herbersteinova velkostatku, patřícího nyní Úvěrní bance.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 7, VIII.

o daňových a přirážkových nedoplatcích velkostatku ve Vlasaticích v okresu mikulovském.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 195, 26. IV. 1929; 3, VIII.

 

TISO Jozef, dr.

XVII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1091, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. soc.-pol. a Stál. (náhr.).

Jmenován ministrem veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 15. I. 1927.

61, 15. II. 1927; 1583, III.

Zproštěn úřadu ministra 8. X. 1929.

Návrhy:

ve věci urychlení regulace řeky Váhu, t. 205.

16, 17. III. 1926; 1030, I.

aby byl vydán zákon o úpravě duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných, t. 323.

25, 28. V. 1926; 1293, II.

na poskytnutí podpory pohořelým v obci Štiavniku, t. 444.

33, 16. VI. 1926; 1934, II.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429).

36, 19. VI. 1926; 2359-60, II.

Resoluce:

2 resol. k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), stran záloh na kongruu a podpor duchovním k službě neschopným.

36, 19. VI. 1926; 2361, II.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o výši daně z cukru (zpr. t. 12).

3, 18. XII. 1925; 78, I.

o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429).

36, 19. VI. 1926; 2312, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. polit.

52, 24. XI. 1926; 626, III.

Interpelace:

naléhavá, o současných hospodářských poměrech, t. 592.

42, 14. X. 1926; 19, III.

zodpověděna prohlášením předs. vlády dr Švehly 42, 14. X. 1926; 5, III.

Žádost ve věcech imunity:

okres. úřadu v Bánovcích (přestupek pořádání veřejného shromáždění bez ohlášení dne 23. II. 1926 v Bánovcích).

19, 6. V. 1926; 1103, II.

zpr. t. 340; zprav. V. Votruba;

nevydán 48, 18. XI. 1926; 333-4, III.

sedrie v Nitře (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil na schůzích dne 7. XI. 1925 ve Velké Hostie a Zlatníkách)

43, 15. X. 1926; 42, III.

žád. odvolána 128, 7. II. 1928; 8, V.

"T" resp. Tau-Tis "T" resp. Tom-Trn "T" resp. Tuč-TůmPřihlásit/registrovat se do ISP