"N" resp. Naj-Neč  "N" resp. Nej-Nov

NEJEZCHLEB-MARCHA Dominik

XI. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. doprav. - inkompatib. a zeměd.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 153 (další obnova prozatímního vnuceného pachtu)

15, 16. III. 1926; 888, doslov 903, I.

zeměd. výb. zpr. t. 977 (zákon o zatímní ochraně lesů)

84, 9. VI. 1927; 1599, IV.

doslov 88, 23. VI. 1927; 1707, IV.

oprava tiskových chyb a vyjádření o resolucích.

89, 24. VI. 1927; 1783, IV.

zeměd. výb. zpr. t. 2215 (zákon, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře)

200, 4. VI. 1929; 10, doslov 29, VIII.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670).

50, 22. XI. 1926; 453, III.

o zákonu o přímých daních (t. 1000).

77, 3. V. 1927; 843, IV.

o státním rozpočtu pro r. 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

109, 29. XI. 1927; 77, V.

o prohlášení min. železnic J. V. Najmana o železničním neštěstí v Zaječí 10. IX. 1928.

159, 13. IX. 1928; 26, VI.

o zákonu, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 2100) a o zákonu o elektrisačním fondu (t. 2103).

190, 12. III. 1929; 19, VII.

Dotazy:

ve věci placení daní velkostatkáře Hugona Salma-Reifferscheidta v Rájci.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 57, 10. XII. 1926; 1382, III.

o vyplácení remunerace členům přípravného výboru Akciové společnosti pro výzkum a bádání "Mor. Kras".

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

o nedovoleném vývozu arcibiskupských peněz za hranice Juliem Frýdem z Kroměříže.

10, 19. II. 1926; 409, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1095, II.

o vykácení užitkových stromů na zabraném majetku Augustinianského kláštera v Nových Hvězdlicích.

10, 19. II. 1926; 409, I.

odpov. 32, 15. VI. 1926; 1845, II.

o stranickém obsazování soudů na Moravě a o neudržitelných poměrech u Nejvyššího soudu v Brně.

23, 26. V. 1926; 1252, II.

odpov. 47, 17. XI. 1926; 305, III.

o vyšetření příčin zátop na Židlochovsku, o podpoře postiženým a o regulaci při stoku Svitavy a Svratky tamtéž.

35, 18. VI. 1926; 2215, II.

odpov. 120, 17. I. 1928; 7, V.

o hospodaření na panství býv. knížete Salma.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

o nepořádcích u okresního soudu v Tišnově.

165, 18. X. 1928; 5, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

o tyfové epidemii ve Velkých Opatovicích a okolí.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 5, VIII.

o zásobování a drahotě dřeva na panství vyškovském a na Moravě vůbec.

189, 8. III. 1929; 4, VII.

 

NETOLICKÝ Josef

II. voleb. kraj.

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. rozp. a živn.

Návrhy:

na zestátnění živnostenského školství pokračovacího, t. 38.

7, 16. II. 1926; 265, I.

ohledně rychlé pomoci krajům v povodí Labe na českém východě živelní povodní poškozeným, t. 145.

12, 4. III. 1926; 536, I.

na reformu předpisů živnostenského řádu o organisaci odborných společenstev a povinných jednot (č. 227 ř. z. ze dne 20. XII. 1859), t. 440.

35, 18. VI. 1926; 2216, II.

na poskytnutí pomoci postiženým katastrofální povodní na Pardubicku, t. 475.

37, 22. VI. 1926; 2466, II.

na poskytnutí vydatné pomoci obyvatelstvu okresů holického, pardubického a Českomoravské vysočiny, postiženému živelními pohromami, t. 1067.

86, 14. VI. 1927; 1620, IV.

na poskytnutí dostatečné náhrady vodním přívalem poškozeným zemědělcům v obcích Vejvanovicích, Uhřeticích, Lhotě Uhřetické, Mněticích, Černé atd. v politickém okresu Chrudim a Pardubice, t. 1601.

143, 15. VI. 1928; 4, VI.

na doplnění § 15 ž. ř. a § 22 ž. z., č. 259 Sb. z. ze dne 10. X. 1924, t. 2391.

212, 26. VI. 1929; 4, VIII.

5 pozměňov. návrhů k osnově zákona, kterým se pozměňuje zákon ze dne 21. XII. 1923, č. 268 Sb. z., o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 757) k §§ 4, 10, 19, 23 a 49.

57, 10. XII. 1926; 1320, III.

10 pozměňov., 1 doplňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o přímých daních (t. 1000) k hlavě II-III.

82, 10. V. 1927; 1438-1446, IV.

13 pozměňov. a 3 event. návrhy k osnově zákona o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007) k §§ 1, 3-8, 10, 11, 18, 23, 29.

82, 10. V. 1927; 1531-1538, IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona proti nekalé soutěži (t. 1078) k § 14.

89, 24. VI. 1927; 1816, IV.

Resoluce:

2 resol. k osnově zákona, kterým se pozměňuje zákon ze dne 21. XII. 1923, č. 268 Sb. z., o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 757), stran paušalování všech předmětů obchodu a výroby a způsobu vypočítávání čistého zisku podniku dle daně obratové.

57, 10. XII. 1926; 1320, III.

Zpravodajem:

živn. výb. zpr. t. 120 (dohoda o vyclívání anglických reklamních tiskopisů mezi RČS a Spoj. Král. Velké Britanie a Irska ze dne 1. II. 1926)

12, 4. III. 1926; 569, I.

živn. výb. zpr. t. 149 (prozatímní obchodní úmluva mezi RČS a Španělskem ze dne 29. VII. 1925)

16, 17. III. 1926; 1010, doslov 1014, I.

živn. výb. zpr. t. 123 (úmluva o zjednodušení celních formalit ze dne 3. XI. 1923 sjednaná v Ženevě)

16, 17. III. 1926; 1015, I.

živn. výb. zpr. t. 417 (změna §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podk. Rusi)

38, 23. VI. 1926; 2510, II.

živn. výb. zpr. t. 516 (obchodní úmluva s republikou Polskou, sjednaná a podepsaná ve Varšavě dne 23. IV. 1925)

41, 25. VI. 1926; 2586, II.

živn. výb. zpr. t. 713 (změna §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi); prodloužení lhůty.

57, 10. XII. 1926; 1374, III.

živn. výb. zpr. t. 1577 (zákon, kterým se mění §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi); doporučuje návrh na prodloužení lhůty.

141, 13. VI. 1928; 5, VI.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o podomním obchodu (t. 148).

13, 11. III. 1926; 614, I.

o změně celního sazebníku (t. 360)

30, 11. VI. 1926; 1722, II.

o dani z cukru (t. 456) a dani z lihu (t. 455)

37, 22. VI. 1926; 2428, II.

o změně a prodloužení platnosti zákona o dávkách za úřední výkony ve věcech správních a zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 756 a 757).

56, 9. XII. 1926; 1256, III.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část první.

80, 5. V. 1927; 1083, IV.

o zákonu proti nekalé soutěži (t. 1078)

89, 24. VI. 1927; 1808, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

112, 2. XII. 1927; 18, V.

o zákonu o směnečném poplatku (t. 1527); obírá se poměry v samosprávě.

139, 23. III. 1928; 37, VI.

o zákonu, kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům průmyslovým (t. 1862)

174, 8. XI. 1928; 72, VII.

o zákonu o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 1955).

180, 19. XII. 1928; 29, VII.

o vládním prohlášení předsedy vlády a ministra národní obrany Fr. Udržala ze 4. VI. 1929.

202, 7. VI. 1929; 3, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o daňové reformě a úlevách daňových pro živnostníky a zemědělce, t. 463.

41, 25. VI. 1926; 2661, II.

odpov. t. 442/XXVII.

43, 15. X. 1926; 33, III.

naléhavá, jak se provádí zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 77 Sb. z., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy, t. 1659.

172, 6. XI. 1928; 36, VII.

odpov. t. 1818.

173, 7. XI. 1928; 114, VII.

naléhavá, ve věci obecních rozpočtů na rok 1928, t. 1833.

180, 19. XII. 1928; 3, VII.

odpov. t. 1943.

181, 20. XII. 1928; 6, VII.

naléhavá, o výbuchu v Semtíně ve dnech 26. a 29. IV. t. r., t. 2274.

201, 6. VI. 1929; 53, VIII.

odpov. t. 2289.

202, 7. VI. 1929; 3, VIII.

o předpisování a vymáhání daní i reformě daňové, t. 68/I.

7, 16. II. 1926; 263, I.

odpov. t. 562/X.

43, 15. X. 1926; 35, III.

zda podá min. sociální péče zákon, jímž zlepšeno by bylo postavení válečných invalidů-učitelů, t. 724/XVIII.

56, 9. XII. 1926; 1229, III.

odpov. t. 957/XXIV.

77, 3. V. 1927; 859, IV.

o neodůvodněném předpisování obratové daně sezonním dělníkům v Koutech a Plachové Lhotě berní správou v Sedlčanech, t. 946/VIII.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1076/XVII.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

pro jednání okr. politické správy v Lanškrouně proti usnesení obecních zastupitelstev v Ústí nad Orlicí a v České Třebové ve věci novelisace sociálního pojištění, t. 1471/IV.

133, 13. III. 1928; 7, VI.

odpov. t. 1587/IX.

152, 11. VII. 1928; 26, VI.

o živnostenských pokračovacích školách a IV. ročníku škol občanských, t. 1847/XVI.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2095/VI.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

ve věci zákona o pojištění osob samostatně výdělečně hospodařících, t. 1847/XVIII.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2255/VIII.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.

o zrušení některých okr. soudů, t. 2025/X.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

odpov. t. 2178/XVI.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

o dodávkách obuvi, t. 2048/XV.

192, 20. III. 1929; 7, VIII.

o nedoplatcích daňových, t. 2048/XVI.

192, 20. III. 1929; 7, VIII.

o zneužití úřední moci některými úředníky zemského finančního ředitelství v Praze, t. 2313/VI.

210, 24. VI. 1929; 2, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

nevydán 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

 

NEURATH Alois

V. voleb. kraj

K, KL

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. rozp. - Stál. - soc.-pol. a zahr.

Přestal býti členem klubu poslanců komunistické strany v Československu a stal se členem klubu poslanců komunistické strany Československa (Leninovců) 3. VI. 1929.

201, 6. VI. 1929; 3, VIII.

Návrhy:

podle § 46, odst. 2 jedn. ř., aby se ministerský předseda dostavil do dnešní schůze poslanecké sněmovny a podal zprávu o stanovisku vlády k fašistickým provokacím.

26, 1. VI. 1926; 1340, II.

Řeč v rozpravě:

o vlád. prohlášení min. předs. dr Švehly z 18. XII. 1925.

5, 19. XII. 1925; 143, I.

o změně celního sazebníku (t. 360);

29, 10. VI. 1926; 1577, II.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

93, 1. VII. 1927; 2207, IV.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

136, 16. III. 1928; 44, VI.

o zákonu o zahlazení odsouzení (t. 1549); obírá se policejní praksí v souvislosti se stávkami.

140, 12. VI. 1928; 50, VI.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka z 6. IX. 1928 o zvýšení ceny cukru.

158, 7. IX. 1928; 29, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí dne 9. X. 1928.

167, 22. X. 1928; 28, VII.

o zákonu o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189); mluví o sociálním sporu mezi dělníky a firmou Optimit v Odrách.

203, 11. VI. 1929; 16, VIII.

o úmluvě mezi RČS a královstvím SHS mezi věřiteli a dlužníky o pohledávkách ve starých rakousko-uherských korunách (t. 2304 a 2398); mluví o československé justici.

212, 26. VI. 1929; 18, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný článkem "Beznadějná věc", uveřejněným v časopise "Rudé Právo" ze dne 18. VI. 1925 proti Jaroslavu Roučkovi).

5, 19. XII. 1925; 132, I.

zpr. t. 131; zprav. A. Kříž;

vydán: 23, 26. V. 1926; 1265, II.

kraj. s. v Liberci (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

6, 21. XII. 1925; 173, I.

zpr. t. 904; zprav. V. Votruba;

nevydán 122, 19. I. 1928; 24, V.

zemsk. tr. s. v Praze (zločin podle § 2, odst. 2 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z.)

19, 6. V. 1926; 1102, II.

zpr. t. 378; zprav. dr Daněk;

vydán: 122, 19. I. 1928; 28-30, V.

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a zločiny podle § 85 a), b) a § 87 tr. z.).

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

nevydán 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

kraj. s. v Litoměřicích (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 17, V.

zpr. t. 2083; zprav. dr Halla;

nevydán 205, 13. VI. 1929; 45, VIII.

kraj. s. ve Znojmě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

128, 7. II. 1928; 8, V.

zpr. t. 2148; zprav. J. Tůma;

nevydán 206, 14. VI. 1929; 45, VIII.

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

160, 17. IX. 1928; 5, VI.

Volán k pořádku:

90, 27. VI. 1927; 1853, 1854, IV.

 

NITSCH Andor

XX. voleb. kraj

LW, hosp. MN

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. ústav.-práv. a zeměd.

Stal se hospitantem klubu MN

119, 16. XII. 1927; 4, V.

Návrhy:

na změnu zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z., o dani z masa, t. 1459.

129, 8. II. 1928; 6, V.

na podporu zemědělců poškozených mimořádnými mrazy v okrese kežmarském, Spišská Sobota (Poprad), Spišská Stará Ves, Stará Lubovňa a Lipt. Sv. Mikuláš, t. 2137.

194, 25. IV. 1929; 14, VIII.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360)

30, 11. VI. 1926; 1693, II.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část druhá.

81, 6. V. 1927; 1209, IV.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

162, 19. IX. 1928; 38, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

169, 24. X. 1928; 97, VII.

o prohlášení předs. vlády Fr. Udržala o programu vlády a o státním závěrečném účtu RČS za rok 1927 (t. 1998).

183, 15. II. 1929; 39, VII.

Interpelace:

o nevyřízených odvoláních proti dávce z majetku, t. 144/VII.

14, 12. III. 1926; 825, I.

odpov. t. 442/VIII.

43, 15. X. 1926; 33, III.

o provádění nařízení o knihovním dělení parcel atd., t. 144/XV.

14, 12. III. 1926; 825, I.

odpov. t. 309/III.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

o zastavení zaopatřovacích platů hutníkům, zaměstnaným kdysi v Uhrách a o zastavení drahotních přídavků horníkům provisionistům, t. 1032/III.

91, 28. VI. 1927; 1991, IV.

odpov. t. 1404/XVI.

120, 17. I. 1928; 10, V.

o častém zatýkání cizích státních občanů, t. 1407/III.

125, 26. I. 1928; 4, V.

odpov. t. 1568/VI.

141, 13. VI. 1928; 7, VI.

o nezákonitém lékařském vyšetřování ošetřovanců sanatoria dr Opatrného ve Vysokých Tatrách, t. 1890/XXI.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

Dotazy:

o neodůvodněném odnětí prodejny tabáku.

66, 22. III. 1927; 188, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

o projednání návrhu zákona tisk 67 o závaznosti listin vydaných obcemi.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

o dvojím vybírání paušalované daně obratové z poraženého dobytka v místech s potravní daní na čáře.

128, 7. II. 1928; 6, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 9, VI.

o postupu pensijní pojišťovny při vrácení premií.

140, 12. VI. 1928; 9, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 7, VII.

že bratislavská. expositura ministerstva, poskytujíc podpory z hasičského fondu, postupuje neoprávněně.

140, 12. VI. 1928; 9, VI.

odpov. 152, 11. VII. 1928; 5, VI.

o projednání návrhu zákona t. sen. 67 o závaznosti listin vydaných obcemi.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

 

NOSEK František, dr.

I A. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. rozp.

Jmenován ministrem vnitra 9. XII. 1925.

1, 17. XII. 1925; 21, I.

Zproštěn úřadu ministra vnitra 18. III. 1926.

17, 24. III. 1926; 1061, II.

Jmenován ministrem pošt a telegrafů 12. X. 1926.

42, 14. X. 1926; 2, III.

Zproštěn úřadu ministra pošt a telegrafů 7. XII. 1929.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 333 (úprava platových a služebních poměrů státních zaměstnanců).

32, 15. VI. 1926; 1847, II.

rozp. výb. zpr. t. 429 (úprava platů duchovenstva).

35, 18. VI. 1926; 2216, II.

doslov 36, 19. VI. 1926; 2362, II.

Řeč v rozpravě:

o obchodní smlouvě mezi RČS a Japonskem z 30. X. 1925 (t. 245); mluví o otázce zemědělských cel.

20, 7. V. 1926; 1187, II.

 

NOVÁK Josef, dr.

II. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. doprav. - kult. - soc.-pol. - Stál. (náhr.) a zdrav.

Návrhy:

na pomoc postiženým živelní pohromou okresu kosteleckého n. Orl. (zvláště v obcích Čestice, Kostelec n. Orl., Lhota, Zdelov, Šachov, Čermná) a v okrese pardubickém a chrudimském (zvláště v obcích Tuněchody a Ostřešany), t. 1164.

99, 12. VII. 1927; 2589, IV.

Řeč v rozpravě:

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

45, 20. X. 1926; 174, III.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000).

79, 4. V. 1927; 988, IV.

Dotazy:

o úpravě náboženského vyučování na školním okresu vysokomýtském.

23, 26. V. 1926; 1251, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o provokaci učitele Karla Antonoviče při hospitaci chovanců IV. ročníku soukromého ústavu učitelského ve Svatém Janě pod Skalou na obecné škole v Berouně-Závodí.

27, 8. VI. 1926; 1353, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o zařazení politického okresu chotěbořského mezi kraje a místa, jejichž obyvatelé požívají zvláštních úlev co do podomního obchodu.

72, 31. III. 1927; 492, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

 

NOVÁK Ladislav, inž.

III. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. doprav. - kult. - rozp. - soc.-pol. - Stál. (náhr.) a zahr.

Jmenován ministrem obchodu 28. IV. 1928

140, 12. VI. 1928; 4, VI.

Zproštěn úřadu ministra 7. XII. 1929.

Návrhy:

ohledně rychlé pomoci krajům v povodí řek na českém severovýchodě, postiženým živelními pohromami, t. 105.

11, 25. II. 1926; 474, I.

ohledně rychlé pomoci krajům v povodí Labe na českém východě, živelní povodní poškozeným, t. 145.

12, 4. III. 1926; 536, I.

na vydání zákona o podpoře stavebního ruchu, t. 847.

61, 15. II. 1927; 1596, III.

Zpravodajem:

doprav. výb. zpr. t. 859 (Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po železnicích a Mezinárodní úmluva o přepravě cestujících a zavazadel po železnicích, podepsané dne 23. X. 1924 v Bernu).

75, 26. IV. 1927; 689, IV.

zahr. výb. zpr. t. 983 (obchodní smlouva mezi Československou republikou a Švýcarskem ze dne 16. II. 1927).

76, 29. IV. 1927; 756, IV.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 930, III.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

110, 30. XI. 1927; 82, V.

"N" resp. Naj-Neč  "N" resp. Nej-NovPřihlásit/registrovat se do ISP