"L" resp. Lab-Leh  "L" resp. Lei-Lus

LABAJ Ludevít, dr.

XIX. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17, XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. a zahr.

Jmenován ministrem a pověřen řízením ministerstva pro sjednocení zákonův a organisace správy 27. II. 1929.

186, 1. III. 1929; 41, VII.

Zproštěn úřadu ministra 8. X. 1929.

Návrhy:

na vydání zákona o elektrisačním fondu, t. 1968.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

na změnu zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova, t. 1969.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 892) k hlavě 11 a VI k §§ 13 a 49.

65, 17. III. 1927; 148, 153, IV.

aby o prohlášení předs. vlády Fr. Udržala o programu vlády se zahájila rozprava sloučeně s rozpravou o státním závěrečném účtu RČS za rok 1927.

182, 14. II. 1929; 17, VII.

Resoluce:

k osnově zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894), aby zákon dbal zájmů již umístěných zaměstnanců, na něž se vztahuje.

71, 30. III. 1927; 447, IV.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 1839 (zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 28. III. 1928, č. 43 Sb. z., o stavebním ruchu).

172, 6. XI. 1928; 7, doslov 34, VII.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stavebním ruchu (t. 892).

64, 16. III. 1927; 101, IV.

o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

164, 21. IX. 1928; 18, VI.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Ružomberku (přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky a přestupek podle nařízení býv. uh. ministerstva vnitra č. 766/98 B. M., jichž se dopustil výroky na schůzi dne 26. XI. 1925 v Ružomberku).

19, 6. V. 1926; 1102, II.

zpr. t. 411; zprav. J. Tůma;

nevydán 63, 15. III. 1927; 46-7, IV.

sedrie v Rimavské Sobotě (přečin podle § 14, č. 3, a dvojnásobný přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, spáchaný na schůzi. dne 8. XI. 1925 v Jelšavě).

21, 18. V. 1926; 1224, II.

žádost odvolána 95, 7. VII. 1927; 2370, IV.

okres. s. v Ružomberku (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914).

120, 17. I. 1928; 12, V.

Volán k pořádku:

3, 18. XII. 1925; 35, I.

 

LANC Josef

VI. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. in. - zdrav. a zeměd.

Návrhy:

na změnu § 4 zákona ze dne 1. VII. 1924, č. 262 Sb. z., o placené dovolené pro dělníky při dolování na vyhrazené nerosty, t. 608.

45, 20. X. 1926; 222, III.

na bezodkladné vydání zákona o dalším poskytování drahotních přídavků provisionistům, vdovám a sirotkům po hornících, kteří byli zaměstnáni na státních dolech a hutích, t. 612.

45, 20. X. 1926; 222, III.

na bezodkladné vydání zákona o zřízení fondu pro rekultivaci dolováním zpustošených pozemků v uhelných oblastech, t. 1655.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

2 pozměň. návrhy k osnově finančního zákona pro r. 1927 (t. 670) ke skup. I., kapit. 14 a 20.

55, 27. XI. 1926; 1098, 1102, III.

6 pozměň. návrhů k osnově zákona o zařízení a působnosti báňských úřadů (t. 1255) k §§ 1-3, 6, 10 a 11.

104, 23. XI. 1927; 30-31, V.

pozměň. návrh k osnově finančního zákona pro r. 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 104, V.

podle § 58 jedn. ř. na sčítání hlasů při hlasování o jeho návrhu ke kapit. 20 tit. 3 státního rozpočtu na r. 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 74, V.

Řeč v rozpravě:

o obchodní smlouvě mezi RČS a Japonskem z 30. X. 1925 (t. 245); mluví o stávce anglických horníků.

19, 6. V. 1926; 1116, II.

o změně celního sazebníku (t. 360).

29, 10. VI. 1926; 1556, II.

o zákonu o zařízení a působnosti báňských úřadů (t. 1255).

104, 23. XI. 1927; 27, V.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje všeobecný báňský zákon (obecný horní zákon) ze dne 23. V. 1854, č. 146 ř. z., pro Slovensko a Podkarpatskou Rus (t. 1390); návrh J. Bečko.

122, 19. I. 1928; 15, V.

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452).

131, 10. II. 1928; 16, V.

Interpelace:

naléhavá, o příčinách bídy hornictva a stávek v báňském průmyslu, t. 1846.

180, 19. XII. 1928; 76, VII.

odpov. t. 1965.

181, 20. XII. 1928; 6, VII.

naléhavá, o sanaci hornického pojištění, t. 2106.

198, 23. V. 1929; 37, VIII.

odpov. t. 2262.

199, 24. V. 1929; 44, VIII.

o propuštění Josefa Lipperta, úředníka důchodkového kontrolního úřadu v Užhorodě, t. 604/XI.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

odpov. t. 944/I.

73, 5. IV. 1927; 592, IV.

o zabavení 32. až 33. čísla XI. ročníku časopisu "Stráž na severu", vycházejícího v Mostě, ze dne 30. IV. 1929, t. 2206/XII.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky)

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

vyřízení odloženo 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

 

LANDOVÁ-ŠTYCHOVÁ Luisa

I B. voleb. kraj.

K

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonala 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byla členem výb. im. - in. - rozp. - soc.-pol. - zásob. a zdrav.

Návrhy:

na novelisaci ustanovení hlavy XVI, I. dílu všeobecného trestního zákona ze dne 27. V. 1852 o vyhnání plodu ze života, jakož i §§ 284-286 z r. 1878; V, t. 535.

43, 15. X. 1926; 39, III.

39 pozměň. a 105 event. návrhů k osnově zákona o celním sazebníku (t. 360) k čl. II.

30, 11. VI. 1926; 1755-62, II.

7 pozměň., 5 doplň. a 4 event. návrhy k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333).

34, 17. VI. 1926; 2107-22, II.

8 pozměň. a 2 event. návrhy k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334).

34, 17. VI. 1926; 2128-39, II.

1 doplň. návrh k osnově zákona o úpravě platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2140, II.

5 pozměň. návrhů k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429).

36, 19. VI. 1926; 2357-58, II.

pozměň. návrh k osnově zákona o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1373) k § 2.

117, 14. XII. 1927; 27, V.

podle § 46, odst. 2 jedn. ř., aby před projednáváním celní předlohy (t. 320) dostavil se do sněmovny ministr zdravotnictví.

28, 9. VI. 1926; 1396, II.

Resoluce:

k osnově zákona o změně celního sazebníku (t. 360), stran zvýšení daní z předmětů přepychových.

30, 11. VI. 1926; 1781, II.

k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), stran odluky církve od státu.

36, 19. VI. 1926; 2361, II.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360).

29, 10. VI. 1926; 1521, II.

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2026, II.

o prozatímní úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou, sjednané výměnou not v Angoře dne 11. IV. 1926 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 21. V. 1926, č. 77 Sb. z. (t. 518); mluví o politických poměrech v Polsku a Rumunsku.

47, 17. XI. 1926; 287, III.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

109, 29. XI. 1927; 70, V.

o zákonu o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1373).

117, 14. XII. 1927; 8, V.

o zákonu, jímž se mění některé předpisy o vymáhání a účtování nákladů spojených s trestním řízením při soudech na Slovensku a Podkarpat. Rusi (t. 1380); mluví o postavení politických vězňů v republice Československé.

119, 16. XII. 1927; 32, V.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska); mluví o postavení politických vězňů v Československé republice.

124, 25. I. 1928; 42, V.

o zákonu o zahlazení odsouzení (t. 1549); mluví o trestní praksi ve státě.

140, 12. VI. 1928; 45, VI.

o zákonu, kterým se osvobozují věnování na oslavu desetiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků a daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové (t. 1621); mluví o životních poměrech na Verchovině na Podkarpatské Rusi.

146, 22. VI. 1928; 5, VI.

o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

164, 21. IX. 1928; 53, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. polit., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

168, 23. X. 1928; 70, VII.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka o politické situaci (volby do zemských zastupitelstev); mluví o případu vězněného komunisty Antonína Pinty.

178, 18. XII. 1928; 52, VII.

o III. a IV. dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě RČS s Polskem (t. 1849 a 1850), o smlouvě mezi týmiž státy o úpravě řeky Olše a potoka Petrůvky (t. 1975) a o smlouvě mezi RČS a Německem o hraniční Odře (t. 1976); mluví o fašismu.

184, 26. II. 1929; 26, VII.

o zákonu o pomocných školách (třídách) (t. 2105); mluví o protifašistickém kongresu v Berlíně v r. 1929.

197, 3. V. 1929; 7, VIII.

o zákonu o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1700); mluví o náboženských poměrech ve státě.

199, 24. V. 1929; 10, VIII.

o vládním prohlášení předsedy vlády a ministra národní obrany Fr. Udržala ze dne 4. VI. 1929; mluví o svobodě spolkové a shromažďovací v ČSR.

202, 7. VI. 1929; 27, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o konfiskaci "Rudého Práva" ze dne 4. V. 1927, t. 1194.

117, 14. XII. 1927; 5, V.

odpov. t. 1219.

118, 15. XII. 1927; 4, V.

naléhavá, o zabavení neperiodického tiskopisu "Rok práce mezi dětmi", t. 1823.

180, 19. XII. 1928; 3, VII.

odpov. t. 1900.

181, 20. XII. 1928; 6, VII.

o persekuci dělnických dětí ve školách, t. 358/IX.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

odpov. t. 593/II.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

o případu prof. Bobka, t. 746/IX.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 957/III.

77, 3. V. 1927; 858, IV.

o opětném hrubém chování sekčního šéfa Mlčocha, t. 1471/I.

133, 13. III. 1928; 7, VI.

o bezdůvodném zatýkání a věznění dělníků, přespávajících v noclehárnách, a o křiklavých poměrech u okresního soudu v Karlíně, t. 1652/VIII.

155, 14. VII. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1999/XI.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

o chystaných dalších zhoršeních nočního klidu práce v pekárnách, t. 2313/V.

210, 24. VI. 1929; 2, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky)

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

nevydána 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

okr. s. v Plzni (přestupek podle § 13 zákona ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.)

104, 23. XI. 1927; 13, V.

zpr. t. 1394; zprav. V. Košek;

nevydána 151, 10. VII. 1928; 33-34, VI.

Volána k pořádku:

3, 18. XII. 1926; 82, I.

90, 27. VI. 1927; 1851, 1852, IV.

 

LANGR František

XI. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. in. - soc.-pol. - zásob. - zeměd. a živn.

Návrhy:

aby obnoven byl zákon o stavebním ruchu, t. 307.

23, 26. V. 1926; 1257, II.

na vydání zákona o postavení českomoravské dráhy Plzeň-Brno, t. 922.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

na změnu lesního zákona ze dne 3. XII. 1852, č. 250 ř. z., t. 1614.

145, 21. VI. 1928; 5, VI.

aby neprodleně poskytnuta byla vydatná pomoc obyvatelstvu okresu novoměstského a bystřického na Moravě, postiženým živelní katastrofou, přivoděnou průtrží mračen a krupobitím, t. 2306.

203, 11. VI. 1929; 6, VIII.

3 pozměňov. a 1 event. návrh k snově zákona o stavebním ruchu (t. 892) k hlavě V, §§ 34, 36, 39.

65, 17. III. 1927; 150-1, IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1373) k § 1.

117, 14. XII. 1927; 27, V.

6 pozměňov., 6 doplň. a 1 event. návrh k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 1484)

136, 16. III. 1928; 60-69, VI.

7 pozměňov. návrhů k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485)

136, 16. III. 1928; 71-79, VI.

11 pozměňov. návrhů k osnově zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1617) k §§ 1-3, 5-8, 13 a 25.

145, 21. VI. 1928; 40-43, VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 2091) k § 1.

188, 7. III. 1929; 28, VII.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 2092) k §§ 1-3.

188, 7. III. 1929; 28, VII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 2090) k § 1.

188, 7. III. 1929; 29, VII.

Resoluce:

2 resol. k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 1484), stran stavebního řádu města Prahy a mimořádné podpory stavební obci hlav. města Prahy.

136, 16. III. 1928; 70, VI.

k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485), stran revise dnes placeného nájemného.

136, 16. III. 1928; 79, VI.

k osnově zákona o Národním divadle v Praze (t. 2113), jíž se ukládá vládě vyřešení otázky Národ. divadla v Brně.

192, 20. III. 1929; 56, VIII.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670), skup. kult.

52, 24. XI. 1926; 663, III.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 892).

63, 15. III. 1927; 20, IV.

o zák. o prodloužení účinnosti a doplnění zák. o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1373)

117, 14. XII. 1927; 13, V.

o zák. o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

135, 15. III. 1928; 23, VI.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777)

162, 19. IX. 1928; 59, VI.

o zákonu o ochraně nájemníků (t. 2091), o stavebním ruchu (t. 2092) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 2090)

188, 7. III. 1929; 15, VII.

o zákonu o Národním divadle v Praze (t. 2113); obírá se poměry provozu Národního divadla v Brně.

192, 20. III. 1929; 41, VIII.

Interpelace:

o hrušovanské rafinerii, t. 1964/XXI.

182, 14. II. 1929; 8, VII. odpov. t. 2277/IX.

207, 18. VI. 1929; 4, VIII.

o novelisaci zákona o válečných poškozencích, t. 2313/X.

210, 24. VI. 1929; 2, VIII.

Dotazy:

o neudržitelných poměrech u soudu v Mukačevě na Podk. Rusi.

88, 23. VI. 1927; 1704, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

 

LAUBE Rudolf

IV. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. soc.-pol.

Vzdal se posl. mandátu 2. XII. 1926.

56, 9. XII. 1926; 1226, III.

Za něho nastoupil Chvojka Jan Vlastimil.

Návrhy:

jímž se mění a doplňuje zákon o úrazovém pojištění dělníků, t. 479.

41, 25. VI. 1926; 2562, II.

Interpelace:

o nesprávném a neodůvodněném předpisování daní, zejména daně z obratu berní správou v Jičíně, t. 68/VI.

7, 16. II. 1926; 263, I.

odpov. t. 214/VIII.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

že obecní správa města Liberce nerespektuje prováděcích nařízení k jazykovému zákonu, t. 215/I.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 568/XVII.

43, 15. X. 1926; 38, III.

o zatýkání a vyšetřování dělníků textilních ve Víchové nad Jizerou a Dol. Sytové, t. 215/II.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 568/VIII.

43, 15. X. 1926; 38, III.

ve věci výluky dělnictva při výrobě prádla v Praze, t. 215/XXII.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 309/XIX.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

o započetí regulačních prací na Labi v Nymburce, t. 354/XI.

33, 16. VI. 1926; 1857, II.

odpov. t. 773/XVI.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

o zahájení prací k vybudování údolních přehrad na Jizeře a jejích přítocích, jakož i regulačních prací jejího toku, t. 358/XVI.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

odpov. t. 568/XV.

43, 15. X. 1926; 38, III.

o novelisaci zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných, t. 358/XVII.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

odpov. t. 593/I.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

o nezaměstnanosti a drahotě v horských okresech podkrkonošských, t. 622/XIII.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

 

LEHNERT Wenzel, dr.

IV. voleb. kraj

DN

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. in. - rozp. a zdrav.

Resoluce:

8 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1929 (t. 1813)

171, 26. X. 1928; 84-86, VII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

5, 19. XII. 1925; 132, I.

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obec. a obvodních lékařů (t. 335)

34, 17. VI. 1926; 2006, II.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1926 spolu s účty stát. melioračního fondu, stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1429); obírá se konfiskační praksí.

138, 22. III. 1928; 48, VI.

o zákonu, kterým se mění hlava II., odstavec 1. zákona ze dne 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644).

149, 27. VI. 1928; 65, VI.

o prohlášení mm. železnic J. V. Najmana o železničním neštěstí v Zaječí 10. IX. 1928.

159, 13. IX. 1928; 30, VI.

o zákonu o výkonu lékařské prakse (t. 2316) a o zákonu o lékařských komorách (t. 2317).

207, 18. VI. 1929; 45, VIII.

Interpelace:

o zabavení týdeníku "Norden" ze dne 30. X. 1925 (volebního letáku) a ze dne 23. XI. 1925, t. 358/XVIII.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

odpov. t. 564/VII.

43, 15. X. 1926; 35, III.

o neodůvodněném zabavení článku, který pod titulem "Duch Locarna?" vyšel v č. 12 časopisu "Der Güterbeamte" ze dne 15. XII. 1925, t. 1198/IV.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1404/XIII.

120, 17. I. 1928; 10, V.

o zrušení 120 zdravotních obvodů, o němž prý se usnesla min. rada, t. 1970/IV.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

odpov. t. 2193/XXV.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

Dotazy:

o povodni v Krkonoších,

148, 26. VI. 1928; 3, VI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Liberci (přestupek podle § 320 e) tr. z., jehož se dopustil nesprávným používáním jména)

3, 18. XII. 1925; 34, I.

zpr. t. 350; zprav. V. Votruba;

nevydán 48, 18. XI. 1926; 335, III.

okr. s. v Liberci (přestupek podle § 335 tr. zák.)

182, 14. II. 1929; 11, VII.

Volán k pořádku:

3, 18. XII. 1925; 43, I.

"L" resp. Lab-Leh  "L" resp. Lei-LusPřihlásit/registrovat se do ISP