"K" resp. Kallina "K" resp. Kaň-Kir "K" resp. Kla-Kle "K" resp. Kne-Kni "K" resp. Kob-Koc "K" resp. Koc-Kor "K" resp. Koš-Kou "K" resp. Krá-Krau "K" resp. Krebs "K" resp. Krei-Krš "K" resp. Kru-Kun "K" resp. Kurťak "K" resp. Kva-Kyn

KRÁLÍK František, dr.

XXII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. br. - im. - inkompatib. (náhr.) - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zdrav. a zeměd.

Návrhy:

na pomoc poškozeným živelními pohromami na Podkarpatské Rusi, t. 763.

58, 15. XII. 1926; 1437, III.

pozměň. návrh k osnově zákona o úpravě poměrů družstev na Podkarpatské Rusi (t. 510).

41, 25. VI. 1926; 2568, II.

Zpravodajem:

ústav.-práv. výb. zpr. t. 16 (prodloužení zákona o obmezení porot na Podkarpatské Rusi).

12, 4. III. 1926; 536, doslov 560, I.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 314 (zákon o provedení úmluvy mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsané v Římě dne 6. IV. 1922, jakož i dodatečné dohody k této úmluvě, sjednané mezi uvedenými státy v Římě dne 23. II. 1925).

27, 8. VI. 1926; 1367, II.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 315 (1. Úmluva mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsaná v Římě dne 6. IV. 1922; 2. Dodatečná dohoda k úmluvě podepsané v Římě dne 6. IV. 1922 mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsaná v Římě dne 23. II. 1925).

27, 8. VI. 1926; 1369, II.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 513 (zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů "Jihočeské 6 % investiční půjčky elektrisační z r. 1926 v částce 20,000.000 Kč se zemskou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů).

41, 25. VI. 1926; 2580, II.

rozp. výb. zpr. t. 757 (zákon, kterým se pozměňuje zákon ze dne 21. XII. 1923, č. 268 Sb. z., o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost).

56, 9. XII. 1926; 1253, III.

doslov 57, 10. XII. 1926; 1322, III.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 893 (zákon o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva).

66, 22. III. 1927; 190, IV.

doslov 71, 30. III. 1927; 449, IV.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1119 (zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a o řízení exekučním); prodloužení lhůty.

98, 12. VII. 1927; 2510, IV.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1383 (zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a o řízení exekučním).

120, 17. I. 1928; 13, doslov 25, V.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1389 (zákon o osvojení).

122, 19. I. 1928; 19, V.

oprava chyby v textu

124, 25. I. 1928; 54, V.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1382 (zákon, jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu a o sborech stráže bezpečnosti).

123, 24. I. 1928; 5, V.

doslov 125, 26. I. 1928; 31, V.

vyjádření k resol. 126, 31. I. 1928; 24, V.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1350 (zákon o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva).

125, 26. I. 1928; 34, V.

doslov 126, 31. I. 1928; 20, V.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1700 (zákon o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva).

198, 23. V. 1929; 13, VIII.

doslov 199, 24. V. 1929; 15, VIII.

oprava tisk. chyb a vyjádření o resol.

202, 7. VI. 1929; 41, VIII.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 2189 (zákon o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy).

203, 11. VI. 1929; 9, VIII.

doslov 206, 14. VI. 1929; 26, VIII.

vyjádření o resol. 208, 19. VI. 1929; 38, VIII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

5, 19. XII. 1925; 149, I.

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obec. a obvodních lékařů (t. 335).

33, 16. VI. 1926; 1886, II.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1845 a k t. 1845), v níž prohlašuje, že tvrzení I. Hrušovského o nečestných předvolebních machinacích dr Rozsypala, zemského presidenta Podkarpatské Rusi, je nepravdivé.

173, 7. XI. 1928; 60, VII.

Dotazy:

o pomoci postiženým živelní pohromou.

148, 26. VI. 1928; 3, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný článkem "Pravda o volbách na Podkarpatské Rusi", uveřejněném v časopisu "Venkov" ze dne 2. XII. 1925 proti inž. J. Nečasovi).

7, 16. II. 1926; 270, I.

zpr. t. 197; zprav. dr Zadina;

nevydán 22, 18. V. 1926; 1244, II.

okres. s. v Mukačevě (přečin utrhání na cti podle §§ 1, 3 zák: čl. XLI z r. 1914 ca dr Andrej Gagatko).

126, 31. I. 1928; 5, V.

 

KRAMÁŘ Karel, dr.

I A. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. ústav.-práv. a zahr.

Návrhy:

na vydání zákona, jímž se upravuje výkon práva rybářského na běhutých vodách v republice Československé, t. 1857.

173, 7. XI. 1928; 3, VII.

na vydání zákona o elektrisačním fondu, t. 1968.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

na změnu zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova, t. 1969.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

na vydání zákona, jímž upravuje se zaknihování půdy, přidělené a získané dle zákonů o pozemkové reformě, t. 2141.

193, 21. III. 1929; 5, VIII.

o zrušení ministerstva pro zásobování lidu, t. 2342.

205, 13. VI. 1929; 46, VIII.

na vydání zákona o používání dovozních listů, t. 2352.

205, 13. VI. 1929; 46, VIII.

na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami, t. 2370.

208, 19. VI. 1929; 50, VIII.

pozměň. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o přímých daních a stanovení státních mimořádných přirážek k přímým daním pro rok 1926 (t. 13) k čl. VIII.

11, 25. II. 1926; 499, I.

3 pozměň. návrhy k osnově zákona o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného (t. 1528) k §§ 8 a 10.

142, 14. VI. 1928; 30, V.

8 pozměň. návrhů k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221. Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

164, 21. IX. 1928; 92-143, VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona, kterým se doplňují a mění některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a v řízení exekučním (t. 2046) k čl. II.

189, 8. III. 1929; 23, VII.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524) k §§ 4 a 6.

195, 26. IV. 1929; 21, VIII.

pozměňov. návrh k osnově zákona, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře (t. 2215) k § 1.

200, 4. VI. 1929; 28, VIII.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o výkonu lékařské prakse (t. 2316) k §§ 10, 12 a 13.

208, 19. VI. 1929; 5-6, VIII.

8 pozměňov. návrhů k osnově zákona o lékařských komorách (t. 2317)

208, 19. VI. 1929; 9-14, VIII.

na volbu zapisovatelů a pořadatelů posl. sněmovny.

1, 17. XII. 1925; 20, I.

na zřízení 19člen. výb. br., kult. a zahr., 31člen. výb. soc.-pol., zeměd. a živn. podle zásady poměrného zastoupení.

7, 16. II. 1926; 275-9, I.

na zřízení 19člen. výb. zdrav., doprav., zásob. a vyšetř. podle zásady poměrného zastoupení.

11, 25. II. 1926; 505-7, I.

aby o prohlášení náměstka předs. vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska) byla ihned zahájena rozprava.

123, 24. I. 1928; 31, V.

aby osnova zák. o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1350) byla vrácena výb. ústav.-práv. a rozp.

126, 31. I. 1928; 18, V.

aby osnova zákona o změně §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (t. 1577) byla vrácena výb. živn. a soc.-pol. k novému projednání.

141, 13. VI. 1928; 5, VI.

aby rozprava o prohlášení min. fin. dr Engliše o státním rozpočtu na rok 1929 byla sloučena s projednáváním osnovy rozpočtu ve sněmovním plenu.

158, 7. IX. 1928; 19, VI.

aby 4 resol. připojené ke zprávě o osnově zákona o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189) byly vráceny soc.-pol. výb.

206, 14. VI. 1929; 24, VIII.

Resoluce:

k osnově zákona o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524), stran zrovnoprávnění absolventů vystudovavších podle dosavadních zkušebních řádů.

195, 26. IV. 1929; 21, VIII.

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356), stran novelisace zákona.

211, 25. VI. 1929; 22, VIII.

Zpravodajem:

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1102 a 1102 (zákon o organisaci politické správy a zákon o volbách zemských a okresních zastupitelstev)

90, 27. VI. 1927; 1851, IV.

doslov po rozpravě povšechné

92, 30. VI. 1927; 2071, IV.

doslov po rozpravě podrobné

93, 1. VII. 1927; 2262, IV.

oprava tiskových chyb a vyjádření o resolucích

94, 1. VII. 1927; 2366, IV.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

5, 19. XII. 1925; 136, I.

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128)

15, 16. III. 1926; 871, I.

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

45, 20. X. 1926; 178, III.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska)

123, 24. I. 1928; 32, V.

Interpelace:

naléhavá, o maďarské aféře penězokazecké, t. 98.

7, 16. II. 1926; 262, I.

zodpověděna prohlášením ministra zahran. dr Beneše.

7, 16. II. 1926; 279, I.

naléhavá, o ceně cukru, t. 1757.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

zodpověděna prohlášením náměstka předsedy vlády dr Šrámka.

157, 6. IX. 1928; 50, VI.

o tragickém výbuchu třaskavin v Truhlářské ulici v Praze, t. 182/I.

14, 12. III. 1926; 824, I.

odpov. t. 199.

15, 16. III. 1926; 927, I.

II. odpov. t. 309/V.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

 

KRAUS Vinzenz

V. voleb. kraj

DN

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. zdrav. a živn.

Zemřel 25. III. 1926.

19, 6. V. 1926; 1089, II.

Za něho nastoupil Rosche Alfred, dr.

Interpelace:

o neuvěřitelných poměrech na tratích státních drah, zvláště na ústecko-teplické a na bývalé české severní dráze, t. 22/III.

7, 16. II. 1926; 262, I.

odpov. t. 214/X.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

aby konečně min. financí provedl zákon ze dne 30. IX. 1924 o úpravě válečných půjček, t. 22/XVIII.

7, 16. II. 1926; 263, I.

odpov. t. 214/XXIII.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

Dotazy:

aby bylo co nejdříve vydáno vládní nařízení, jímž se zřizují odvolací komise pro válečné poškozence, vdovy a sirotky a jejich organisace.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 12, 4. III. 1926; 533, I.

o pohledávkách za bývalou rakouskou poštovní spořitelnou a jejich převodu do Prahy.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 12, 4. III. 1926; 533, I.

o připravovaném zrušení živnostenských společenstevních nemoc. pokladen.

16, 17. III. 1926; 976, I.

odpov. 28, 9. VI. 1926; 1391, II.

Žádost ve věcech imunity:

zem. trest. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný letákem "Eine völkische Einheitsfront" ohne "Völkische" ca Křepek)

19, 6. V. 1926; 1102, II.

zpr. t. 652; zprav. inž. Hrdina;

věc projednána

48, 18. XI. 1926; 331, III.

"K" resp. Kallina "K" resp. Kaň-Kir "K" resp. Kla-Kle "K" resp. Kne-Kni "K" resp. Kob-Koc "K" resp. Koc-Kor "K" resp. Koš-Kou "K" resp. Krá-Krau "K" resp. Krebs "K" resp. Krei-Krš "K" resp. Kru-Kun "K" resp. Kurťak "K" resp. Kva-KynPřihlásit/registrovat se do ISP