"K" resp. Kallina "K" resp. Kaň-Kir "K" resp. Kla-Kle "K" resp. Kne-Kni "K" resp. Kob-Koc "K" resp. Koc-Kor "K" resp. Koš-Kou "K" resp. Krá-Krau "K" resp. Krebs "K" resp. Krei-Krš "K" resp. Kru-Kun "K" resp. Kurťak "K" resp. Kva-Kyn

KLAPKA Otakar, dr.

IB voleb. kraj

ČS

Nastoupil za Stříbrného Jiřího, jenž byl zbaven mandátu.

Volba verifikována 176, 13. XII. 1928; 4, VII.

Slib vykonal 140, 12. VI. 1928; 4, VI.

Byl členem výb. ústav.-práv.

Návrhy:

o okamžitém zákroku a pomoci úřadů obcím postiženým pohromou na okrese říčanském a černokosteleckém, t. 1654.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

na doplnění § 21 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 329 Sb. z., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním, t. 1705.

154, 13. VII. 1928; 5, VI.

na doplnění ustanovení § 72 zákona ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních, t. 1827.

167, 22. X. 1928; 4, VII.

na vydání zákona, kterým se upravují dávkové povinnosti, plynoucí z patronátu neb jiného obdobného závazku obecního, t. 1971.

182, 14. II. 1929; 10, VII.

na změnu řádu volení v obcích, t. 2022.

184, 26. II. 1929; 6, VII.

na okamžitý zákrok a pomoc úřadů obcím, postiženým živelní pohromou na okresu Kameníce n. Lípou, t. 2309.

203, 11. VI. 1929; 6, VIII.

1 pozměňov. a 3 event. návrhy k osnově zákona, kterým se mění hlava II., odst. 1 zákona ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644) k § 1.

150, 28. VI. 1928; 55-6, VI.

pozměňov. návrh k osnově finančního zák. pro r. 1929 (t. 1813) k čl. XXI.

171, 26. X. 1928; 82, VII.

6 pozměňov. a event. návrhů k osnově zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1700) k čl. I, II a IV.

199, 24. V. 1929; 14-15, VIII.

Resoluce:

20 resol. k osnově finančního zákona pro r. 1929 (t. 1813)

171, 26. X. 1928; 118-123, VII.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění hlava II., odst. 1. zákona ze dne 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644).

149, 27. VI. 1928; 10, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), o prohlášení ministra financí dr Engliše ze dne 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

166, 19. X. 1928; 35, VII.

o prohlášení předs. vlády Fr. Udržala o programu vlády a o státním závěrečném účtu RČS za rok 1927 (t. 1998).

182, 14. II. 1929; 59, VII.

Interpelace:

naléhavá, o systemisaci zemských úředníků v Čechách, t. 1834.

180, 19. XII. 1928; 3, VII.

odpov. t. 1950.

181, 20. XII. 1928; 6, VII.

naléhavá, o jmenování členů zemských a okres. zastupitelstev, t. 1962.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

odpov. t. 2002.

186, 1. III. 1929; 42, VII.

naléhavá, o obvodech a sídlech okresních úřadů, t. 1963.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

odpov. t. 2003.

186, 1. III. 1929; 42, VII.

naléhavá, o jazykových předpisech pro zemská a okresní zastupitelstva a výbory, t. 2010.

192, 20. III. 1929; 61, VIII.

odpov. t. 2093.

193, 21. III. 1929; 4, VIII.

naléhavá, o jmenování členů okresních zastupitelstev, t. 2011.

192, 20. III. 1929; 61, VIII.

odpov. t. 2094.

193, 21. III. 1929; 4, VIII.

naléhavá, o zárukách a příspěvcích, povolených dle zákonů o finanční podpoře stavebního ruchu, t. 2275.

211, 25. VI. 1929; 53, VIII.

odpov. t. 2395.

212, 26. VI. 1929; 4, VIII.

o přeřazení města Říčan do skupiny B činovného podle § 12, odst. 7 zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z., t. 1623/XV.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1999/XIV.

185, 28. II. 1929; 76, VII.

o pomoci postiženým živelními pohromami v okresu říčanském, t. 1652/IX.

155, 14. VII. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1957/XVIII.

182, 14. II. 1929; 9, VII.

o náhradě za vybírání daně z masa obcím, t. 1847/I.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2033/XIII.

187, 6. III. 1929; 6, VII.

o zdražení mléka a másla, t. 1964/I.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

odpov. t. 2178/IX.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

o jednacích řádech pro zemská a okresní zastupitelstva a výbory, t. 1964/II.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

odpov. t. 2178/XII.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

ve věci cukru, t. 1964/XIX.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

o vyměřování a vymáhání daní, t. 1964/XX.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

odpov. t. 2193/IX.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

o poukazu 22 milionů Kč ostřihomskému arcibiskupovi, t. 1993/XXVI.

184, 26, II. 1929; 6, VII.

odpov. t. 2201/X.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

o nedostatečném personálním obsazení okresních soudů, t. 1993/XXX.

184, 26, II. 1929; 6, VII.

odpov. t. 2193/XVI.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

o vyměřování přímých daní, t. 1993/XXXI.

184, 26. II. 1929; 6, VII.

odpov. t. 2193/XV.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

o dovolené veřejným zaměstnancům, kteří jsou členy obecních zastupitelstev, t. 1993/XXXII.

184, 26, II. 1929; 6, VII.

odpov. t. 2201/XI.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

o prodeji domu čp. 856 v Praze, Na Příkopě, ministerstvem školství a národní osvěty, t. 2025/II.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

odpov. t. 2178/XX.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

o omezování práv členů okresních výborů a zastupitelstev, t. 2122/XVIII.

194, 25. IV. 1929; 9, VIII.

odpov. t. 2277/XVII.

207, 18. VI. 1929; 5, VIII.

ve věci zařazení obce Opařan do skupiny C činovného, t. 2181/IV.

198, 23. V. 1929; 8, VIII.

Dotazy:

o daňových slevách akciovému cukrovaru v Bohušovicích.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 7, VIII.

 

KLEIN Robert

I A. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 2, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. br. - im. rozp. - soc.-pol. - zahr. - zásob. a živn.

Návrhy:

aby byl vydán zákon o nedělním klidu v obchodech a kancelářích, t. 29.

7, 16. II. 1926; 265, I.

aby byl vydán zákon o pracovním poměru soukromých zaměstnanců, t. 55.

7, 16. II. 1926; 265, I.

jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., a současně prodlužuje platnost zákona ze dne 30. III. 1888, č. 33 ř. z., pro osoby podléhající pensijnímu pojištění soukromých zaměstnanců a pro členy báňských bratrských pokladen, t. 322.

24, 27. V. 1926; 1285, II.

na změnu § 1154 b) všeobecného občanského zákona, t. 739.

56, 9. XII. 1926; 1230, III.

na vydání zákona, jímž se upravují služební poměry trvale ustanovených zřízenců a cestářů okresních zastupitelstev v Čechách a okresních silničních výborů na Moravě a ve Slezsku, t. 770.

58, 15. XII. 1926; 1437, III.

na vydání zákona, kterým se upravují právní poměry domovníků, t. 794.

61, 15. II. 1927; 1596, III.

na změnu zákona ze dne 22. XII. 1924, č. 287 Sb. z., kterým se částečně mění některé předpisy o odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních státních a některých jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po těchto zaměstnancích, t. 1572.

140, 12. VI. 1928; 17, VI.

na poskytnutí pomoci z prostředků státních těžce požárem poškozeným občanům v Rybníčku, okres Habry, t. 1715.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

1 pozměň. a 3 event. návrhy k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333) k § 212.

34, 17. VI. 1926; 2126, II.

5 pozměň., 3 doplň. a 1 event. návrh k osnově zákona o umísťování déle sloužících. poddůstojníků (t. 894) k §§ 2-4, 7, 11, 14 a 17.

71, 30. III. 1927; 443-6, IV.

3 pozměň. návrhy k osnově zákona o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona (t. 954) k §§ 4, 5 a 7.

72, 31. III. 1927; 519-521, IV.

doplň. návrh k osnově zákona o poplatkových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků (t. 958) na vsunutí nového § 11.

75, 26. IV. 1927; 679, IV.

14 pozměň. návrhů k osnově celního zákona (t. 1168) k §§ 2, 4, 7, 12, 13, 15, 17, 60, 61, 87, 112, 130, 133.

99, 12. VII. 1927; 2545-9, IV.

2 pozměň. návrhy k osnově finančního zákona pro r. 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 90-109, V.

10 pozměň. návrhů k osnově zákona o ochraně domácího trhu práce (t. 1439) k §§ 2-6, 8-11 a 13.

129, 8. II. 1928; 31, V.

73 pozměň., doplň. a event. návrhů k osnově zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 1955).

180, 19. XII. 1928; 35-75, VII.

Resoluce:

2 resol. k osnově zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894), aby zákon bral ohled na válečné poškozence a zaměstnance soukromé.

71, 30. III. 1927; 447, IV.

event. resol. k osnově zákona o poplatkových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků (t. 958), stran provádění zákona s ohledem na zaměstnance podniků.

75, 26. IV. 1927; 679, IV.

6 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 140-161, V.

2 resol. k osnově zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 1955), stran úpravy § 27 při reformě všeobecného zákoníku občanského a vydání zvláštního zákona k vyřízení ustanovení § 194 o státním příspěvku.

180, 19. XII. 1928; 75-76, VII.

Zpravodajem:

živn. výb. zpr. t. 151 (obchodní smlouva mezi RČS a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z 28. XII. 1925).

17, 24. III. 1926; 1067, II.

soc.-pol. výb. zpr. t. 441 (zákon, jímž se zachovávají pro pensijní pojištěnce a pro členy bánských bratrských pokladen v platnosti některá ustanovení právních předpisů o nemocenském pojištění).

38, 23. VI. 1926; 2516, II.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 1. VII. 1926, č. 118 Sb. z., jímž se mění §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 788).

59, 16. XII. 1926; 1498, III.

o prozatímní úpravě obchodních styků mezi Československou republikou a Maďarskem, sjednané v Praze 26. VIII. 1926 (t. 767).

61, 15. II. 1927; 1621, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

69, 24. III. 1927; 310, IV.

o poplatkových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků (t. 958).

75, 26. IV. 1927; 672, IV.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část druhá.

81, 6. V. 1927; 1166, IV.

o prodloužení lhůty stanovené § 43 úst. listiny posl. sněmovně k projednání usnesení senátu o vládním návrhu zákona, kterým se mění §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (t. 5).

84, 9. VI. 1927; 1595, IV.

o zákonu proti nekalé soutěži (t. 1078).

89, 24. VI. 1927; 1802, IV.

o celním zákonu (t. 1168).

99, 12. VII. 1927; 2534, IV.

o dodatkové úmluvě mezi Československou republikou a Rakouskem ze dne 21. VII. 1927 (t. 1250).

114, 6. XII. 1927; 15, V.

o zákonu o ochraně domácího trhu práce (t. 1439).

128, 7. II. 1928; 11, V.

o zákonu o cestovních pasech (t. 1529).

139, 23. III. 1928; 17, VI.

o zákonu, kterým se živnost dekoratérská prohlašuje za součást řemeslné živnosti čalounické (t. 1699); mluví o novelisaci živnostenského řádu.

157, 6. IX. 1928; 46, VI.

o osnově zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 1955).

179, 19. XII. 1928; 7, VII.

Námitky:

jménem klubu poslanců strany soc. dem. proti sloučenému projednávání osnov zákona o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a zákona o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452).

129, 8. II. 1928; 39, V.

Interpelace:

naléhavá, o zdražení jízdenek obchodním cestujícím a zástupcům, t. 833.

64, 16. III. 1927; 115, IV.

odpov. t. 853. 115, IV.

naléhavá, o systemisaci míst státních a veřejných zaměstnanců a o jmenování na tato místa, t. 927.

96, 7. VII. 1927; 2429, IV.

odpov. t. 1109. 2429, IV.

naléhavá, o úpravě poměrů vězeňské stráže, t. 1034.

98, 12. VII. 1927; 2503, IV.

odpov. t. 1171. 2518, IV.

naléhavá, o úpravě poměrů pohraniční finanční stráže, t. 1035.

98, 12. VII. 1927; 2503, IV.

odpov. t. 1152. 2518, IV.

naléhavá, o úpravě služebních poměrů trvale ustanovených zřízenců a cestářů okresních zastupitelstev v Čechách a okresních silničních výborů na Moravě a ve Slezsku, t. 1036.

99, 12. VII. 1927; 2588, IV.

odpov. t. 1174.

101, 14. VII. 1927; 2725, IV.

naléhavá, o omezování občanských práv státních úředníků a zaměstnanců, t. 1143.

117, 14. XII. 1927; 5, V.

odpov. t. 1342.

118, 15. XII. 1927; 4, V.

naléhavá, o porušení zákona ze dne 19. XII. 1918, č. 91 Sb. z., o 8hodinové době pracovní, pokud se vztahuje na pekařské živnosti, t. 1162.

117, 14. XII. 1927; 5, V.

odpov. t. 1282.

118, 15. XII. 1927; 4, V.

naléhavá, ve věci. pensijního pojištění soukromých zaměstnanců, t. 1581.

149, 27. VI. 1928; 88, VI.

odpov. t. 1630.

150, 28. VI. 1928; 65, VI.

naléhavá, o zákazu demonstrací soukromých zaměstnanců, t. 1628.

163, 20. IX. 1928; 94, VI.

odpov. t. 1778.

164, 21. IX. 1928; 176, VI.

naléhavá, o úpravě poměrů finanční stráže u potravní daně, t. 2188.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

odpov. t. 2264.

201, 6. VI. 1929; 4, VIII.

naléhavá, že se používá vojenských hudeb na úkor hudeb civilních, t. 2213.

211, 25. VI. 1929; 53, VIII.

odpov. t. 2265.

212, 26. VI. 1929; 4, VIII.

naléhavá, o obtížích při prodlužování platnosti cestovních pasů.

209, 24. VI. 1929; 2, VIII.

o trestním stíhání Cyrila Koburka pro pokus svádění ke zneužití moci úřední, t. 663/V.

53, 25. XI. 1926; 841, III.

odpov. t. 835/VI.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

o převodu pojišťovacích obchodů První uherské všeobecné pojišťovací společnosti na Slovenskou poisťovnu, a. s. v Bratislavě a o důsledcích toho pro zaměstnance prve jmenované pojišťovny, t. 724/XI.

56, 9. XII. 1926; 1229, III.

odpov. t. 2193/XVIII.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

o konfiskaci "Četnického Obzoru" č. 6 ze dne 15. III. 1927, t. 979/VIII.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1020/II.

86, 14. VI. 1927; 1619, IV.

o koupi Čapkových objektů v Hostivaři státní tabákovou režií, t. 1122/VII.

101, 14. VII. 1927; 2620, IV.

odpov. t. 1235/V.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

že poštovní správa poškozuje státní zájmy v oboru telegrafních dodávek, t. 1163/XII.

102, 25. X. 1927; 12, V.

odpov. t. 1456/XIX.

133, 13. III. 1928; 8, VI.

o odnětí invalidní renty Janu Novákovi z Třeště, t. 1713/XIV.

157, 6. IX. 1928; 6, VI.

odpov. t. 1999/IV.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

Dotazy:

o zkracování osobní svobody výkonného četnictva.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 26, 1. VI. 1926; 1326, II.

o protizákonném propuštění příslušníků výkonného četnictva pro podmíněné odsouzení.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 88, 23. VI. 1927; 1704, IV.

ve věci zkracování příslušníků četnictva v právu stížnostním.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 47, 17. XI. 1926; 305, III.

"K" resp. Kallina "K" resp. Kaň-Kir "K" resp. Kla-Kle "K" resp. Kne-Kni "K" resp. Kob-Koc "K" resp. Koc-Kor "K" resp. Koš-Kou "K" resp. Krá-Krau "K" resp. Krebs "K" resp. Krei-Krš "K" resp. Kru-Kun "K" resp. Kurťak "K" resp. Kva-KynPřihlásit/registrovat se do ISP