"H" resp. Hack-Hak "H" resp. Hal-Har "H" resp. Hau-Hli "H" resp. Hní-Hor "H" resp. Horpynka "H" resp. Hrd-Hýb

HNÍDEK František, dr.

II. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - rozp. a zahr.

Resoluce:

k osnově zákona o dani z lihu (t. 455), stran platu výpomocných cvičných učitelů.

38, 23. VI. 1926; 2500, II.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 13 (změna zákona o přímých daních a stanovení mimořádných přirážek k přímým daním na r. 1926)

11, 25. II. 1926; 476, 499, I.

zahr. výb. zpr. t. 123 (úmluva o zjednodušení celních formalit z 3. XI. 1923 sjednaná v Ženevě)

16, 17. III. 1926; 1014, I.

zahr. výb. zpr. t. 122 (úprava obchodních styků mezi RČS a král. Bulharským z 16. X. 1925)

17, 24. III. 1926; 1068, 1075, II.

rozp. výb. zpr. t. 287 (zákon o převzetí a přiznání odpočivných a zaopatřovacích požitků v souvislosti s pensijními úmluvami sjednanými v Římě dne 6. IV. 1922 a ve Vídni dne 30. XI. 1923)

25, 28. V. 1926; 1296, II.

doslov 26, 1. VI. 1926; 1328, II.

rozp. výb. zpr. t. 288 (Úmluva sjednaná v Římě dne 6. IV. 1922 mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o pensích poukázaných bývalou vládou rakouskou)

26, 1. VI. 1926; 1331, II.

rozp. výb. zpr. t. 289 (Úmluva sjednaná ve Vídni dne 30. XI. 1923 mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě různých skupin odpočivných požitků, které nebyly upraveny Úmluvou v Římě ze dne 6. IV. 1922)

26, 1. VI. 1926; 1332, II.

zahr. a rozp. výb. zpr. t. 314 (zákon o provedení úmluvy mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsané v Římě dne 6. IV. 1922, jakož i dodatečné dohody k této úmluvě, sjednané mezi uvedenými státy v Římě dne 23. II. 1925)

27, 8. VI. 1926; 1366, II.

zahr. a rozp. výb. zpr. t. 315 (1. Úmluva mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsaná v Římě dne 6. IV. 1922; 2. Dodatečná dohoda k Úmluvě podepsané v Římě dne 6. IV. 1922 mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsané v Římě dne 23. II. 1925)

27, 8. VI. 1926; 1367, II.

rozp. výb. zpr. t. 519/I-IV (návrhy týkající se živelních pohrom)

46, 11. XI. 1926; 246, III.

zahr. výb. zpr. t. 518 (prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou, sjednaná výměnou not v Angoře dne 11. IV. 1926 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 21. V. 1926, č. 77 Sb. z.)

47, 17. XI. 1926; 285, III.

rozp. výb. zpr. t. 426 (zákon o sčítání lidu)

47, 17. XI. 1926; 293, III.

rozp. výb. zpr. t. 670 (státní rozpočet republiky Československé a finanční zákon pro rok 1927)

49, 19. XI. 1926; 342, III.

doslov po rozpravě povšechné

51, 23. XI. 1926; 555, III.

doslov po rozpravě podrobné

55, 27. XI. 1926; 1123, III.

rozp. výb. zpr. t. 777 (zákon, kterým se mění zákon ze dne 3. VII. 1923, č. 143 Sb. z., o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace)

58, 15. XII. 1926; 1441, III.

zahr. výb. zpr. t. 768 (prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou, sjednaná výměnou not v Angoře dne 30. IX. 1926)

61, 15. II. 1927; 1630, doslov 1635, III.

rozp. výb. zpr. t. 753 (státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1924 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku)

73, 5. IV. 1927; 559, IV.

doslov 74, 7. IV. 1927; 649, IV.

rozp. výb. zpr. t. 952 (1. úmluva o závazcích vzešlých z hospodaření poštovní správy uherské a císařské a královské poštovní správy vojenské a správy polních pošt, jakož i z hospodaření poštovních správ států, jímž připadla bývalá území uherská, sjednaná mezi Maďarskem se strany jedné, Rakouskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem se strany druhé; 2. závěrečný protokol k této úmluvě, podepsané v Budapešti dne 15. XII. 1922)

75, 26. IV. 1927; 684, IV.

rozp. výb. zpr. t. 953 (1. úmluva o závazcích vzešlých z hospodaření bývalé poštovní správy rakouské a poštovních správ států nástupnických, 2. závěrečný protokol k této úmluvě, podepsané v Římě dne 6. IV. 1922)

75, 26. IV. 1927; 685, IV.

rozp. výb. zpr. t. 1000 (zákon o přímých daních)

77, 3. V. 1927; 797, IV.

doslov po rozpravě všeobecné

80, 5. V. 1927; 1072, IV.

doslov po rozpravě podrobné

82, 10. V. 1927; 1487, IV.

textové změny při druhém čtení

83, 11. V. 1927; 1563, IV.

vyjádření o resolucích a návrzích 1565, IV.

rozp. výb. zpr. t. 1040 (státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1925 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku)

88, 23. VI. 1927; 1709, doslov 1751, IV.

rozp. výb. zpr. t. 1260 (státní rozpočet RČS a finanční zákon pro rok 1928)

105, 24. XI. 1927; 5, V.

106, 25. XI. 1927; 69, V.

doslov po rozpravě podrobné

112, 2. XII. 1927; 68, V.

rozp. výb. zpr. t. 1349 (zákon o směnečném poplatku)

116, 13. XII. 1927; 9, V.

rozp. výb. zpr. t. 1348 (zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních)

116, 13. XII. 1927; 10, doslov 19, V.

rozp. výb. zpr. t. 1371 (zákon o převzetí předválečného dluhu zajištěného)

116, 13. XII. 1927; 21, doslov 26, V.

rozp. výb. zpr. t. 1372 (zákon, kterým se mění některá ustanovení o poplatkovém ekvivalentu na Slovensku a v Podkarpatské Rusi)

117, 14. XII. 1927; 6, V.

rozp. výb. zpr. t. 1429 (státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1926 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku)

137, 20. III. 1928; 5, VI.

doslov 138, 22. III. 1928; 60, VI.

rozp. výb. zpr. t. 1527 (zákon o směnečném poplatku)

139, 23. III. 1928; 35, doslov 38, VI.

rozp. výb. zpr. t. 1528 (zákon o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného)

142, 14. VI. 1928; 7, doslov 31, VI.

zahr. výb. zpr. t. 1596 (dohoda, sjednaná výměnou not dne 6. II. 1928 v Ottawě, kterou se prodlužuje platnost prozatímní obchodní dohody mezi Československou republikou a dominiem Kanadou, sjednané dne 20. XII. 1926 v Praze, Sb. z. č. 255 z r. 1926 a č. 42 z r. 1928)

151, 10. VII. 1928; 10, doslov 31, VI.

zahr. výb. zpr. t. 1597 (obchodní úmluva, sjednaná mezi republikou Československou a Kanadou v Ottawě 15. III. 1928)

151, 10. VII. 1928; 10, doslov 31, VI.

zahr. výb. zpr. t. 1707 (prozatímní dohoda, sjednaná mezi republikou Československou a Persií v Teheranu dne 17. VI. 1928 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. VI. 1928, č. 89 Sb. z.)

160, 17. IX. 1928; 5, doslov 15, VI.

rozp. výb. zpr. t. 1813 (státní rozpočet republiky Československé a finanční zákon pro rok 1929).

165, 18. X. 1928; 7, VII.

doslov po rozpravě povšechné

167, 22. X. 1928; 38, VII.

doslov po rozpravě podrobné

171, 26. X. 1928; 123, VII.

vyjádření o resolucích 140, VII.

rozp. výb. zpr. t. 1998 (státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1927 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku)

182, 14. II. 1929; 12, VII.

doslov 183, 15. II. 1929; 47, VII.

zahr. výb. zpr. t. 2027 (obchodní úmluva mezi republikou Československou a Francií, sjednaná v Paříži dne 2. VII. 1928)

185, 28. II. 1929; 20, doslov 36, VII.

 

HODINA Franz

XII. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. br. - im. - in. inkompatib. - kult. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. a zeměd.

Návrhy:

o ochranných opatřeních pro lnářství, t. 119.

12, 4. III. 1926; 536, I.

aby byla vyslovena nedůvěra vládě pro porušení mezinárodně zaručené ochrany národnostních menšin (t. 128).

13, 11. III. 1926; 634, I.

o pohořelých v Jívové v politickém okrese šternberském, t. 313.

25, 28. V. 1926; 1307, II.

aby byla poskytnuta podpora obyvatelům obce Nemilany u Olomouce těžce poškozeným povodní na řece Moravě, t. 547.

43, 15. X. 1926; 39, III.

aby byla ustanovena doba, kdy mají nabýti účinnosti jednotlivé předpisy zákona o pojišťovací smlouvě, t. 762.

58, 15. XII. 1926; 1437, III.

na naléhavou státní nouzovou výpomoc pro obce v území okresních politických správ Rýmařov, Moravský Beroun, Šumperk, Bruntál a Opava postižené živelní katastrofou a pro obec Třebařov v okrese Moravská Třebová, t. 1048.

86, 14. VI. 1927; 1620, IV.

aby byly poskytnuty podpory obcím v o okrese šumperském, postiženým bouří dne 5. června tohoto roku, t. 1074.

86, 14. VI. 1927; 1656, IV.

aby byla zahájena podpůrná akce pro osoby poškozené těžkým krupobitím na severní Moravě, t. 1721.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

o škodách způsobených katastrofální smrští v obci Moravský Kočov v politickém okrese rýmařovském, t. 1725.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

na zahájení podpůrné akce pro osoby poškozené těžkým krupobitím na severní Moravě, t. 1742.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

na vydání zákona, jímž se upravuje výkon práva rybářského na běhutých vodách v republice Československé, t. 1857.

173, 7. XI. 1928; 3, VII.

2 pozměň. a 1 doplň. návrh k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334) k §§ 8 a 15.

34, 17. VI. 1926; 2132-3, II.

8 pozměň. návrhů k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

164, 21. IX. 1928; 92-143, VI.

pozměň. návrh k osnově zákona o povolení k vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům průmyslovým (t. 1862) k nadpisu zákona a k §§ 1 a 2.

175, 9. XI. 1928; 9, VII.

pozměň. návrh k osnově zákona, kterým se doplňují a mění některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a v řízení exekučním (t. 2046) k čl. II.

189, 8. III. 1929; 23, VII.

aby o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a mm. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594 byla zahájena jednotná rozprava.

43, 15. X. 1926; 46, III.

aby se hlasování o prohlášení mm. fin. dr Engliše ze 14. X. 1926 odložilo až po projednání státního rozpočtu.

45, 20. X. 1926; 219, III.

aby rozprava o prohlášení min. fin. dr Engliše o státním rozpočtu na rok 1929 byla sloučena s projednáváním rozpočtu ve sněmovním plenu.

158, 7. IX. 1928; 19, VI.

na konec rozpravy o prohlášení předsedy vlády a min. nár. obrany Fr. Udržala ze 4. VI. 1929.

202, 7. VI. 1929; 40, VIII.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360).

30, 11. VI. 1926; 1711, II.

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2087, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. kult.

53, 25. XI. 1926; 808, III.

o zákonu o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159).

97, 8. VII. 1927; 2474, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

110, 30. XI. 1927; 11, V.

o zákonu o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524).

194, 25. IV. 1929; 43, VIII.

o zákonu o pomocných školách (třídách) (t. 2105).

197, 3. V. 1929; 11, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o ceně cukru, t. 1757.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

odpov. prohláš. náměstka předsedy vlády dr Šrámka.

157, 6. IX. 1928; 50, VI.

o jednostranném postupu příslušného úřadu při složení okresní silniční správní komise v Mor. Třebové, t. 249/XIV.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

odpov. t. 576/VI.

44, 19. X. 1926; 125, III.

že okresní politická správa překáží činnosti okresního vzdělávacího výboru v Moravské Třebové, t. 249/XIX.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

odpov. t. 803/XVII.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

že ozbrojení účastníci slavnosti otevření české občanské školy v Brodku zavraždili Němce, t. 575/X.

44, 19. X. 1926; 80, III.

odpov. t. 1235/XVII.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

o srážkách z platů správců škol a učitelů za naturální byty, t. 663/X.

53, 25. XI. 1926; 841, III.

odpov. t. 957/XIV.

77, 3. V. 1927; 859, IV.

Dotazy:

jak berní správa v Šumperku vyřizuje zvláště odvolání proti dani z příjmu a vůbec jiná odvolání a podání daňová,

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 35, 18. VI. 1926; 2215, II.

jak šumperská berní správa dodržuje ustanovení prováděcího nařízení ze dne 29. II. 1924, č. 50 Sb. z., k § 4 zákona ze dne 21. XII. 1923, č. 6 Sb. z. z r. 1924.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1095, II.

o udělení definitivy 16 prozatímním učitelům občanských škol, kteří se vzdali trvalého ustanovení na obecných školách. 49, 19. XI. 1926; 341, III.

odpov. 64, 16. III. 1927; 75, IV.

 

HODŽA Milan, dr.

XXI. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Jmenován ministrem zemědělství 9. XII. 1925.

1, 17. XII. 1925; 21, I.

Zproštěn úřadu ministra zemědělství 18. III. 1926.

17, 24. III. 1926; 1061, II.

Jmenován ministrem školství a národní osvěty a pověřen správou min. pro sjednocení zákonodárství a organisace správy 12. X. 1926.

42, 14. X. 1926; 2, III.

Zproštěn úřadu správce ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správy 15. I. 1927.

61, 15. II. 1927; 1583, III.

Zproštěn úřadu ministra školství a národní osvěty 20. II. 1929.

184, 26. II. 1929; 4, VII.

Řeč v rozpravě:

o udělení důtky K. Kreibichovi k návrhu dr Hodži a A. Hlinky.

56, 9. XII. 1926; 1241, III.

Žádost ve věcech imunity:

aby proti K. Kreibichovi zakročeno bylo podle § 51 jedn. ř. pro výroky, jichž proti dr Hodžovi použil ve 49. schůzi posl. sněmovny dne 19. XI. 1926 ve své řeči při projednávání rozpočtu na rok 1927.

50, 22. XI. 1926; 470, III.

 

HOLOTA János, dr.

XVI. voleb. kraj

LW, mk, MN

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. inkompatib.

Přestal býti členem klubu LW.

102, 25. X. 1927; 4, V.

Stal se členem klubu MN.

119, 16. XII. 1927; 4, V.

Návrhy:

na změnu zákona z 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., t. 1696.

152, 11. VII. 1928; 26, VI.

1 pozměň. a 2 doplň. návrhy k osnově zákona o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) k §§ 1, 5 a 11.

131, 10. II. 1928; 26, V.

Resoluce:

2 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1929 (t. 1813).

171, 26. X. 1928; 117, VII.

Řeč v rozpravě:

o úmluvě sjednané ve Vídni 30. XI. 1923 mezi Rakouskem, Italií, Polskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a RČS o úpravě odpočivných požitků, které nebyly upraveny Úmluvou v Římě ze 6. IV. 1922 (zpr. t. 289).

26, 1. VI. 1926; 1332, II.

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obec. a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2102, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (t. 670) skup. fin.

55, 27. XI. 1926; 1090, III.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

93, 1. VII. 1927; 2176, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. fin., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

112, 2. XII. 1927; 38, V.

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452)

129, 8. II. 1928; 50, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813) skup. fin., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

171, 26. X. 1928; 40, VII.

Interpelace:

ve věci oběžníku ministra vnitra ze dne 7. IX. 1926, č. 52.578/21, který odporuje ústavnímu zákonu č. 152/1926 o úpravě státního občanství, t. 840/IV.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

odpov. t. 1076/XXI.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

o stanovení a rychlém poukázání invalidní renty pro válečného invalidu Martina Sülyi v Köbölkute, t. 1569/XV.

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

o pensionování dr Karla Ladányiho, býv. státního zvěrolékaře v polských Šahách, t. 2133/IV.

194, 25. IV. 1929; 11, VIII.

o převzetí profesorů sestátněného reálného gymnasia v N. Zámcích, t. 2133/V.

194, 25. IV. 1929; 11, VIII.

o rychlé úpravě pensí býv. zaměstnanců uherských státních drah a o pensionování nebo poskytnutí odbytného propuštěným zaměstnancům, t. 2254/XII.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

o tom, proč se už deset roků odkládá pensijní dohoda mezi Československem a Maďarskem, vyslovená závazně mírovou smlouvou, t. 2254/XIII.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

Dotazy:

o zastavení pense Jana Grancsayho, učitele na odpočinku.

133, 13. III. 1928; 6, VI.

o pensionování Michala Torhánya, býv. poštovního podúředníka v Košicích.

165, 18. X. 1928; 5, VII.

odpov. 178, 18. XII. 1928; 4, VII.

o odnětí pense Mikuláši Kovácsovi, báňskému dělníku v Marmaroš. Solotvině.

165, 18. X. 1928; 5, VII.

odpov. 186, 1. III. 1929; 41, VII.

o II. třídním přídavku pensionovaného železničáře Bertalana Virág.

191, 13. III. 1929; 3, VII.

 

HONZL Josef

I B. voleb. kraj.

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. soc.-pol. - ústav.-práv. - vyšetř. - zdrav. - zeměd. a živn.

Řeč v rozpravě:

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000)

79, 4. V. 1927; 999, IV.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečností cti podle § 488 tr. z. ca JUC. Alois Vomela).

104, 23. XI. 1927; 13, V.

zpr. t. 1362; zprav. dr Daněk;

nevydán 142, 14. VI. 1928; 43, VI.

 

HORÁK František

I A. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. in. a ústav.-práv.

Zvolen místopředsedou posl. sněm. a vykonal slib jako místopředseda.

60, 16. XII. 1926; 1570, III.

Sděluje jako místopředseda:

vyloučení výroků urážejících mravnost a ohrožujících bezpečnost státu v řeči J. Hakena z těsnopisecké zprávy o 123. schůzi.

123, 24. I. 1928; 39, V.

vyloučení výroků ohrožujících bezpečnost státu v řeči dr Lehnerta z těsnopisecké zprávy o 138. schůzi.

138, 22. III. 1928; 75, VI.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujících výroků v řeči inž. Junga a L. Landové-Štychové z těsnopisecké zprávy o 140. schůzi.

140, 12. VI. 1928; 57, VI.

vyloučení hrubě urážlivých a bezpečnost státu ohrožujících výroků v řečích J. Hakena, Fr. Chlouby a V. Mikulíčka z těsnopisecké zprávy o 148. schůzi.

148, 26. VI. 1928; 50, VI.

vyloučení bezpečnost státu ohrožujícího projevu v řeči dr Sterna z těsnopisecké zprávy o 176. schůzi.

176, 13. XII. 1928; 40, VII.

Návrhy:

pozměň. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o přímých daních a stanovení státních mimořádných přirážek k přímým daním pro r. 1926 (t. 13) k čl. VIII.

11, 25. II. 1926; 499, I.

na zřízení 19členného výb. br., kult. a zahr., 31člen. výb. soc.-pol., zeměd. a živn. podle zásady poměrného zastoupení.

7, 16. II. 1926; 275-9, I.

na zřízení 19člen. výb. zdrav., doprav., zásob. a vyšetř. podle zásady poměrného zastoupení.

11, 25. II. 1926; 505-7, I.

Resoluce:

k osnově zákona o povolení užíti dlužních úpisů "Východočeské 6 % investiční půjčky elektrisační z r. 1925" k ukládání nadačních a pod. kapitálů (t. 246) stran urychleného předložení zákona o podpoře soustavné elektrisace venkova a urychlené výstavby štěchovické přehrady.

21, 18. V. 1926; 1235, II.

Řeč v rozpravě:

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000).

80, 5. V. 1927; 1068, IV.

Interpelace:

naléhavá, o maďarské aféře penězokazecké, t. 98.

7, 16. II. 1926; 262, I.

zodpověděn a prohlášením min. zahr. dr Beneše.

7, 16. II. 1926; 279, I.

o tragickém výbuchu třaskavin v Truhlářské ulicí v Praze, t. 182/I.

14, 12. III. 1926; 824, I.

odpov. t. 199. 15, 16. III. 1926; 927, I.

2. odpov. t. 309/V.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

"H" resp. Hack-Hak "H" resp. Hal-Har "H" resp. Hau-Hli "H" resp. Hní-Hor "H" resp. Horpynka "H" resp. Hrd-HýbPřihlásit/registrovat se do ISP