"G" resp. Gag-Gey  "G" resp. Gla-Glu

GAGATKO Andrej, dr.

XXII. voleb. kraj

ČS, mk

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. zeměd.

Vystoupil z klubu poslanců strany ČS 31. XII. 1926.

61, 15. II. 1927; 1584, III.

Vzdal se posl. mandátu 15. IX. 1928.

160, 17. IX. 1928; 4, VI.

Za něho nastoupil Prokop Kiril.

Návrhy:

na změnu zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 290 Sb. z., o zrušení rokoviny a kobliny na Podkarpatské Rusi a na Slovensku, t. 495.

41, 25. VI. 1926; 2661, II.

pozměň. návrh k osnově zákona o obmezení porot na Podkarpatské Rusi (t. 16) k § 1.

12, 4. III. 1926; 560, I.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy J. Černého z 18. XII. 1925.

6, 21. XII. 1925; 220, I.

o prozatímní úpravě obchodních styků mezi R. Č. S. a republikou Tureckou z 30. IX. 1926 a o dodatku protokolu k obchodní smlouvě mezi R. Č. S. a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z 28. XII. 1925 (t. 768 a 769); protestuje proti rozdanému návrhu na reformu veřejné správy.

61, 15. II. 1927; 1633, III.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

93, 1. VII. 1927; 2157, IV.

Interpelace:

naléhavá, o vládním nařízení, jímž se provádí zrušení žup na Podkarpatské Rusi a jich sloučení v jedinou župu se sídlem v Mukačevě, t. 453.

41, 25. VI. 1926; 2660, II.

odpov. t. 562/V.

43, 15. X. 1926; 35, III.

o porušování zákona č. 96/25 "O vzájemných poměrech náboženských vyznání" správními úřady Podkarpatské Rusi, t. 538/IX.

43, 15. X. 1926; 37, III.

odpov. t. 957/I.

77, 3. V. 1927; 858, IV.

Dotazy:

že se na Podkarpatské Rusi a v ruské části Slovenska sabotuje zákon č. 96/1925 o vzájemných poměrech náboženských vyznání.

11, 25. II. 1926; 473, I.

odpov. 21, 18. V. 1926; 1221, II.

o odnětí kostela řecko-východní církevní obci v Čerleňovu v okrese mukačevském na Podkarpatské Rusi.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1591, III.

 

GÁTI Jószef, dr.

XXII. voleb. kraj

K

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. br. - im. - inkompatib. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zeměd. a živn.

Návrhy:

aby byl vydán zákon, kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 17. II. 1922, č. 68 Sb. z., a zákon ze dne 19. XII. 1924, č. 309 Sb. z., o úpravě užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu, t. 795.

61, 15. II. 1927; 1596, III.

3 pozměň., 1 doplň. a 1 event. návrh k osnově zákona o udělení státního občanství některým osobám (t. 514).

41, 25. VI. 1926; 2611/12, II.

14 pozměň., 1 doplň. a 2 event. návrhy k osnově celního zákona (t. 1168) k §§ 4, 6, 7, 12-16, 20, 23, 25, 87, 112, 120, 138.

99, 12. VII. 1927; 2545-9, IV.

16 pozměň. a 1 doplň. návrh k osnově zákona o potulných cikánech a podobných tulácích (t. 1167), k §§ 1-13, 15, 16, 20.

101, 14. VII. 1927; 2667-70, IV.

2 pozměň. a 1 doplň. návrh k osnově zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1700) k čl. I. a II.

199, 24. V. 1929; 14, VIII.

aby imunitní záležitost M. Čulena (t. 430) byla vrácena im. výb. k novému vyjádření.

58, 15. XII. 1926; 1464, III.

podle § 46, odst. 2 jedn. ř., aby se náměstek min. předsedy a min. vnitra dostavili do schůze posl. sněmovny, v níž bude návrh schválen, a podali zprávu o tom, co vláda a ministerstvo vnitra zjistily o událostech ze dne 8. IX. t. r. v Boroňavě u Chustu, jak byly vylíčeny v řeči posl. dr Gáti v plenu poslanecké sněmovny dne 14. IX. t. r., a vysvětlení o tom, který úřední orgán zaslal Č. T. K. naprosto vylhanou zprávu o těchto událostech.

161, 18. IX. 1928; 6, VI.

Resoluce:

k osnově zákona o udělení státního občanství některým osobám (t. 514), aby osoby podavší žádost za přiznání státního občanství, mohly na území republiky vyčkati. konečného rozhodnutí správního soudu.

41, 25. VI. 1926; 2612, II.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

6, 21. XII. 1925; 210, I.

o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi (t. 16).

12, 4. III. 1926; 537, I.

o působnosti min. veř. prací ve věcech silnic a mýt na Slovensku a Podkarpatské Rusi (t. 242), v níž obírá se fašismem na Podkarpatské Rusi.

23, 26. V. 1926; 1258, II.

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2046, II.

o poskytnutí zápůjčky příp. záruky úvěrním družstvům na Podkarpatské Rusi (t. 497).

39, 24. VI. 1926; 2535, II.

o udělení státního občanství některým osobám a doplnění § 10 zák. čl. XXII z r. 1886 (t. 514).

41, 25. VI. 1926; 2600, II.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670).

51, 23. XI. 1926; 546, III.

o imunitní záležitosti M. Čulena (t. 430).

58, 15. XII. 1926; 1464, III.

o změně § 5 zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny N. S. R. Č. (t. 789).

59, 16. XII. 1926; 1525, III.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část druhá.

81, 6. V. 1927; 1181, IV.

o zákonu o zatímní ochraně lesů (t. 977).

86, 14. VI. 1927; 1634, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

91, 28. VI. 1927; 1956, IV.

o obchodní smlouvě mezi Československou republikou a královstvím Maďarským ze dne 31. V. 1927 (t. 1125).

95, 7. VII. 1927; 2389, IV.

o celním zákonu (t. 1168).

99, 12. VII. 1927; 2539, IV.

o zákonu o potulných cikánech a podobných tulácích (t. 1167).

101, 14. VII. 1927; 2657, IV.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje všeobecný báňský zákon (obecný horní zákon) ze dne 23. V. 1854, č. 146 ř. z., pro Slovensko a Podkarpatskou Rus (t. 1390); návrh J. Bečko.

120, 17. I. 1928; 28, V.

o zákonu o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1350).

126, 31. I. 1928; 5, V.

o zákonu o ochraně domácího trhu práce (t. 1439).

129, 8. II. 1928; 23, V.

o státním závěrečném účtu ČSR za rok 1926 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1429).

138, 22. III. 1928; 36, VI.

o zákonu, kterým se mění hlava II., odst. 1. zákona ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644).

149, 27. VI. 1928; 17, VI.

o prohlášení min. železnic J. V. Najmana o železničním neštěstí v Zaječí 10. IX. 1928; obírá se událostmi z 8. IX., které se sběhly v Chustu-Boroňavě.

159, 13. IX. 1928; 42, VI.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777); mluví ještě o událostech v Chustu-Boroňavě.

164, 21. IX. 1928; 86, VI.

o státním rozpočtu na rok 1928 (t. 1813) skup. polit., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

168, 23. X. 1928; 53, VII.

o zákonu, kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům průmyslovým (t. 1862); mluví o poměrech na Podkarpatské Rusi.

174, 8. XI. 1928; 76, VII.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka o politické situaci (volby do zemských zastupitelstev).

178, 18. XII. 1928; 48, VII.

o zákonu, kterým se mění a doplňují trestní zákony a trestní řády (t. 2053); obírá se fašismem.

187, 6. III. 1929; 10, VII.

o vládním prohlášení předsedy vlády a min. národní obrany Fr. Udržala ze 4. VI. 1929.

201, 6. VI. 1929; 44, VIII.

o zákonu o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189).

203, 11. VI. 1929; 9, VIII.

naléhavá, o vládním nařízení, jímž se zamýšlí zrušení žup v Podkarpatské Rusi a jich sloučení ve velkou župu, t. 402,

34, 17. VI. 1926; 2181, II.

odpov. t. 452/III.

35, 18. VI. 1926; 2252, II.

naléhavá, o prodloužení zákona č. 309 z r. 1924, kterým se mění zákon č. 68 z r. 1922, kterým se upravuje užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl (polovice, třetina) jich naturálního výnosu, t. 602.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 725/XIV.

58, 15. XII. 1926; 1465, III.

naléhavá, o protizákonném provádění zákona č. 152/1926 o udělení státního občanství československého některým osobám, a o novelisaci tohoto zákona, t. 619.

61, 15. II. 1927; 1595, III.

odpov. t. 780.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

naléhavá, o událostech v Chustě-Boroňavě dne 8. IX. 1928 a o bílém teroru v Podkarpatsku, t. 1939.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

odpov. t. 1996.

183, 15. II. 1929; 51, VII.

o křivdách, které utrpělo zemědělské obyvatelstvo obce Dercena při provádění pozemkové reformy a tím, že mu odňata byla půda dosud užívaná, t. 604/II.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

odpov. t. 944/IV.

73, 5. IV. 1927; 593, IV.

o ohrožení existence občanů osmi vesnic v okolí Bílek na Podkarpatské Rusi, t. 622/XIV.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

odpov. t. 1456/VI.

133, 13. III. 1928; 8, VI.

o nesnesitelných poměrech, zavládnuvších v okresní dělnické nemocenské pokladně v Užhorodě, t. 776/I.

61, 15. II. 1927; 1592, III.

o způsobu informování stran na civilní správě Podkarpatské Rusi v Užhorodě, t. 797/X.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

odpov. t. 1212/XV.

102, 25. X. 1927; 15, V.

o poměrech v užhorodské nemocnici a o působení dr Václava Merhauta, primáře v Užhorodě, t. 955/XI.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1221/XV.

104, 23. XI. 1927; 12, V.

o pověstech o zamýšleném útoku na sebeurčovací právo Zakarpatské Ukrajiny v souvislosti se zavedením zemského zřízení, t. 979/III.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1235/XVIII.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

o nespravedlivém rozdělení nedostatečné podpory z fondu pro postižené živelními pohromami v Užhorodě a okolí, t. 989/VIII.

84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

odpov. t. 1235/IV.

106, 25. XI. 1927; 77; V.

o krvavém útoku policie v Chustu proti účastníkům májové demonstrace, o nelidském bití dělníků a o porušení imunity posl. Nikolaje Sedorjaka, t. 989/XV.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

odpov. t. 1235/XXI.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

o úřednické, též vládním tiskem odhalené korupci na Slovensku a Podkarpatské Rusi a o intervenčních pochůzkách, konaných nepříslušnými lidmi za peníze, t. 1480/V.

133, 13. III. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1587/VIII.

152, 11. VII. 1928; 26, VI.

o policejním poučování poslanců podkarpatských, že národ ukrajinský neexistuje, t. 2048/XIII.

193, 21. III. 1929; 7, VIII.

odpov. t. 2255/III.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.

o neslýchaných důchodkových trestech na Podkarpatsku a sebevražedných následcích těchto trestů v obci Vári, t. 2048/XIV.

192, 20. III. 1929; 7, VIII.

o odprodeji Schönbornova statku společnosti "Latorica" a lesních statků bývalého hraběte Telekyho u Dolhy Maltézskému rytířskému řádu na Podkarpatsku, t. 2048/XVII.

192, 20. III. 1929; 7, VIII.

odpov. t. 2277/VI.

207, 18. VI. 1929; 4, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

soud. stol. v Berehově (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

102, 25. X. 1927; 18, V.

zpr. t. 2084; zprav. dr Halla;

nevydán 205, 13. VI. 1929; 45, VIII.

okr. s. v Mukačevě (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914 ca Havas Emil)

102, 25. X. 1927; 20, V.

zpr. t. 1668; zprav. dr Daněk;

vydán: 184, 26. II. 1929; 33, VII.

soud. stol. v Chustu (přečin podle § 14, č. 1 zák. na ochranu republiky)

172, 6. XI. 1928; 7, VII.

Volán k pořádku:

90, 27. VI. 1927; 1852, IV.

164, 21. IX. 1928; 91, VI.

 

GAŽÍK Marek, dr.

XV. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. br. - rozp. - ústav.-práv. - zásob. a zeměd.

Zvolen provisorně zapisovatelem posl. sněm.

1, 17. XII. 1925; 20, I.

Zvolen definitivně zapisovatelem posl. sněmovny.

7, 16. II. 1926; 274, I.

Jmenován ministrem pro sjednocení zákonův a organisace správy 15. I. 1927.

61, 15. II. 1927; 1583, III.

Zproštěn úřadu ministra 27. II. 1929.

186, 1. III. 1929; 41, VII.

Řeč v rozpravě:

o udělení státního občanství některým osobám a doplnění § 10 zák. čl. XXII z r. 1886 (t. 514)

41, 25. VI. 1926; 2606, II.

Volán k pořádku:

3, 18. XII. 1925; 40, I.

 

GERŠL František

XII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 2, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. br. - ústav.-práv. a živn.

Návrhy:

na změnu zákona ze dne 21. XII. 1923, č. 268 Sb. z., o dani z obratu a dani přepychové, t. 207.

17, 24. III. 1926; 1066, II.

aby z vládních prostředků poskytnuta byla obcím a obyvatelům, postiženým strašnou povodní řeky Moravy a jejích přítoků na severní Moravě, nutná podpora, t. 473.

37, 22. VI. 1926; 2466, II.

aby vláda poskytla účinnou pomoc živelní pohromou postiženým obcím a obyvatelům v okresech kojetínském, vyškovském a konickém na Moravě, t. 1127.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě rozpočtu vojenské správy (t. 761) k § 2.

58, 15. XII. 1926; 1458, III.

pozměňov. návrh k osnově zákona, kterým se doplňuje a částečně mění zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním (t. 752) k čl. I. k § 13.

71, 30. III. 1927; 441, IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o délce presenční služby vojenské (t. 868) k § 2.

71, 30. III. 1927; 443, IV.

3 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona (t. 954) k §§ 1, 2, 8 a 10.

72, 31. III. 1927; 519, 521-2, IV.

podle § 23, odst. 6 jedn. ř., aby t. 207 (změna zákona o dani z obratu a dani přepychové), o jehož přidělení in. výb. po 30 dní nerozhodl, byl z předsednictva přikázán výborům.

20, 7. V. 1926; 1200, II.

aby se přes návrh zákona, kterým se doplňuje a částečně mění zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním (t. 752) přešlo k dennímu pořadu.

71, 30. III. 1927; 440, IV.

na postup při hlasování o pozměňov. návrhu Č. Hrušky, jejž podal k osnově zákona o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva (t. 893)

71, 30. III. 1927; 442, IV.

aby se přes osnovu zákona o délce presenční služby vojenské (t. 868) přešlo k dennímu pořadu.

71, 30. III. 1927; 442, IV.

aby osnova zákona o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona (t. 954) předložena byla znovu výb. br. a přikázána též výb. ústav.-práv. a rozp.

72, 31. III. 1927; 519, IV.

Resoluce:

k osnově zákona, kterým se doplňuje a částečně mění zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním (t. 752) týkající se úpravy disciplinárních a kvalifikačních poměrů četnictva.

71, 30. III. 1927; 446, IV.

Zpravodajem:

živn. výb. zpr. t. 150 (ujednání o změně výpovědní lhůty československo-švýcarské obchodní a celní úmluvy z 6. III. 1920).

17, 24. III. 1926; 1067, II.

živn. výb. zpr. t. 122 (úprava obchodních styků mezi RČS. a král. Bulharským ze 16. X. 1925); v doslovu hájí stranu čsl. soc. demokratickou proti útokům se strany komunistů.

17, 24. III. 1926; 1068, 1075, II.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360)

30, 11. VI. 1926; 1709, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670); skup. polit.

52, 24. XI. 1926; 609, III.

o úpravě rozpočtu vojen. správy (t. 761)

58, 15. XII. 1926; 1457, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

68, 23. III. 1927; 249, IV.

o zákonu o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona (t. 954)

72, 31. III. 1927; 500, IV.

Námitky

proti způsobu hlasování při projednávání osnovy zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894)

71, 30. III. 1927; 463, IV.

Interpelace:

stran nesprávného výkladu zákona z 21. XII. 1923, č. 268 Sb. z., o vybírání daně z obratu a pracovních výkonů, t. 92/X.

7, 16. II. 1926; 264, I.

odpov. t. 214/IX.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

o provádění smlouvy s SHS, stran úpravy vzájemných právních styků ze dne 17. III. 1923, č. 146 Sb. z. z r. 1924, t. 575/VII.

44, 19. X. 1926; 80, III.

odpov. t. 1408/XIV.

125, 26. I. 1928; 4, V.

že se neplní zákon ze dne 23. IV. 1925, č. 96 Sb. z., a že okresní politická správa v Přerově jednostranně postupuje pro uznání hřbitova v obci Polkovicích za konfesijní, t. 840/XV.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

odpov. t. 1076/XVI.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

o špatně umístěné české menšinové škole v Jestřebíčku u Zábřeha na Moravě, t. 930/III.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1003/XV.

84, 9. VI. 1927; 1578, IV.

o zastavení práce domáckého dělnictva krejčovského na Prostějovsku, t. 1122/VI.

101, 14. VII. 1927; 2620, IV.

odpov. t. 2193/X.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

o oklešťování práv zaměstnanců vojenské správy na Slovensku, smlouvou zaručených, t. 1213/III.

104, 23. XI. 1927; 10, V.

odpov. t. 1732/V.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

o nezákonném postupu okr. politické správy v Prostějově a o tamní stát. poštovní správě autodopravní, t. 1433/IX.

128, 7. II. 1928; 7, V.

odpov. t. 1689/XXI.

157, 6. IX. 1928; 7, VI.

Dotazy:

o stávce a výluce v továrnách na prádlo v Praze.

17, 24. III. 1926; 1063, II.

odpov. 23, 26. V. 1926; 1253, II.

o dietách kancelářských pomocníků a zřízenců,

25, 28. V. 1926; 1293, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

o časovém přídavku civilních zaměstnanců.

25, 28. V. 1926; 1293, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

o úhradě úkolových sešitů u četnictva.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

o nezákonném přepínání četnických gážistů vojenskou výchovou.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 88, 23. VI. 1927; 1704, IV.

o nezákonném a jednostranném řešení služby bezpečnostní na Moravě.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 87, 15. VI. 1927; 1674, IV.

 

GEYER Josef

VII. voleb. kraj

DNS

Nastoupil za zemřelého Patzela Josefa.

Volba verifikována 104, 23. XI. 1927; 7, V.

Slib vykonal 84, 9. VI. 1927; 1572, IV.

Byl členem výb. im. - rozp. - soc.-pol. a zeměd.

Návrhy:

na poskytnutí zvláštních sezonních přídavků poštovním úředníkům a zaměstnancům v západočeských lázeňských místech: Karlových Varech (policejní obvod), Mar. Lázních, Frant. Lázních a Jáchymově v době od 15. IV. do 15. X. t. 1206.

102, 25. X. 1927; 17, V.

aby město Aš bylo zařazeno do skupiny míst B, t. 1207.

102, 25. X. 1927; 17, V.

aby úředníkům a zaměstnancům státních úřadů ve zvláště vynikajících lázeňských místech Československé republiky byly v době od 15. IV. do 15. X. poskytovány sezonní přídavky, t. 1409.

120, 17. I. 1928; 11, V.

na vydání zákona na ochranu osob zaměstnaných v závodech, kde se radium dobývá, zpracovává, nebo kde se ho užívá, t. 1570.

140, 12. VI. 1928; 17, VI.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře (t. 2215) k §§ 1, 3-5 a 7.

200, 4. VI. 1929; 28-9, VIII.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na r. 1929 (t. 1813), skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 7, VII.

o zákonu, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z, o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 2100) a o zákonu o elektrisačním fondu (t. 2103)

190, 12. III. 1929; 27, VII.

o zákonu o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1700).

198, 23. V. 1929; 33, VIII.

o zákonu, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře (t. 2215)

200, 4. VI. 1929; 21, VIII.

Interpelace:

o vydání pokynů pohraničním celním úřadům, aby přijímaly platy také v jiné měně než československé, t. 1205/V.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1408/IX.

125, 26. I. 1928; 3, V.

o chování okres. politické správy v Teplé k slavnosti okresního svazu německé národně socialistické strany dělnické v Bečově n. Teplou, t. 1205/VI.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1404/XIX.

120, 17. I. 1928; 10, V.

o předčasném rozpuštění jáchymovského obecního zastupitelstva, t. 1205/XIV.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1408/VI.

125, 26. I. 1928; 3, V.

aby drahovickým učitelům bylo přiznáno karlovarské činovné, t. 1554/IX.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

odpov. t. 1978/IV.

182, 14. II. 1929; 68, VII.

aby byla znovuotevřena bývalá čekárna na stanici Želina na trati místní dráhy Kadaň-Kaštice (Vilémov-Doupov) v obvodu ředitelství státních drah Praha-Sever, t. 1652/XX.

155, 14. VII. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1892/II.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

aby město Vejprty bylo přeřazeno ze skupiny C do skupiny B činovného státních úředníků, zaměstnanců a učitelů, t. 1788/XVII.

165, 18. X. 1928; 6, VII.

odpov. t. 2182/XIX.

195, 26. IV. 1929; 28, VIII.

o poškození kuřáků zkrácením jistého druhu cigaret, t. 2122/X.

194, 25. IV. 1929; 8, VIII.

o úhradě provedení zamýšleného jednotného všeobecného pensijního zákona, t. 2161/XXIV.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

o zařazení města Nejdku ze skupiny činovného C do skupiny činovného B podle § 12 platového zákona č. 103/26 a 104/26 Sb. z., t. 2161/XXV.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

"G" resp. Gag-Gey  "G" resp. Gla-GluPřihlásit/registrovat se do ISP