"F" resp. Fedor "F" resp. Fei-Fus

FEIERFEIL Wenzel, dr.

VI. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. Stál. (náhr.) - vyšetř. a zahr.

Návrhy:

na změnu § 7 nařízení ze dne 6. XI. 1920, č. 608 Sb. z., o zřízení okresních výborů školních, t. 195.

16, 17. III. 1926; 1030, I.

aby byla ihned poskytnuta pomoc oblastem okresu teplického, duchcovského a bilínského, postiženým živelní pohromou, t. 543.

43, 15. X. 1926; 39, III.

pozměň. návrh k osnově zákona o převzetí a přiznání odpočivných a zaopatřovacích požitků v souvislosti s pensijními úmluvami, sjednanými v Římě dne 6. IV. 1922 a ve Vídni dne 30 XI. 1923 (zpr. t. 287) k § 2.

26, 1. VI. 1926; 1328, II.

Resoluce:

k osnově zákona o převzetí a přiznání odpočivných a zaopatřovacích požitků v souvislosti s pensijními úmluvami, sjednanými v Římě 6. IV. 1922 a ve Vídni 30. XI. 1923 (t. 287), stran novelisace zákona z 19. III. 1920, č. 194 Sb. z.

26, 1. VI. 1926; 1328, II.

8 resol. k osnově finančního zákona pro r. 1929 (t. 1813).

171, 26. X. 1928; 86-121, VII.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (nal. interp. t. 98).

9, 18. II. 1926; 335, I.

o další obnově prozatímního vnuceného pachtu (t. 153).

15, 16. III. 1926; 897, I.

o převzetí a přiznání odpočivných a zaopatřovacích požitků v souvislosti s pensijními úmluvami, sjednanými v Římě dne 6. IV. 1922 a ve Vídni dne 30. XI. 1923 (t. 287).

25, 28. V. 1926; 1298, II.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) skup. polit., a o prohlášení min. fin. dr Engliše. z 25. X. 1927.

107, 26. XI. 1927; 30, V.

k témuž předmětu; skup. hospod. a doprav.

111, 1. XII. 1927; 98, V.

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452).

130, 9. II. 1928; 3, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813) skup. polit., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

168, 23. X. 1928; 43, VII.

o témž předmětu; skup. kult. a soc.

169, 24. X. 1928; 19, VII.

o zákonu o pomocných školách (třídách)

(t. 2105). 197, 3. V. 1929; 4, VIII.

Interpelace:

že prý má býti zrušeno místo obvodního lékaře v Kalku, v soudním okresu jirkovském, t. 22/VIII.

7, 16. II. 1926; 262, I.

odpov. t. 214/V.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

že v Pivoni (ve školním okrese horšovsko-týnském) jest umístěna česká škola v bytě tamějšího faráře, t. 22/IX.

7, 16. II. 1926; 262, I.

odpov. t. 697/XVI.

56, 9. XII. 1926; 1275, III.

o novém složení okresních školních výborů, t. 144/XI.

14, 12. III. 1926; 825, I.

odpov. t. 564/XVI.

43, 15. X. 1926; 36, III.

že prý francouzská cizinecká legie najímá českoslov. státní občany, t. 227/XV.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 568/I.

43, 15. X. 1926; 37, III.

o záležitostech, týkajících se pozemkového úřadu, t. 229/VII.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

o české menšinové škole v Pobučí, v okrese zábřežském, t. 358/I.

37, 22. VI. 1926; 2399, II.

aby ministr železnic umožnil zahájení provozu na železnicích Obernhau-Německá Nová Ves (v Sasku) v Rudohoří, t. 528/VI.

43, 15. X. 1926; 35, III.

odpov. t. 773/X.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

Dotazy:

o případu manželů Rulfových, jejž má rozhodnouti rozhodčí komise pozemkového úřadu.

41, 25. VI. 1926; 2561, II.

odpov. 50, 22. XI. 1926; 433, III.

o úpravě požitků staropensistů.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 73, 5. IV. 1927; 556, IV.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Litoměřicích (přečin podle § 17, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na různých schůzích v březnu t. r. v Rakousku).

37, 22. VI. 1926; 2467, II.

žádost odvolána 89, 24. VI. 1927; 1775, IV.

 

FISCHER Josef

VII. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. doprav. - inkompatib. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. a živn.

Návrhy:

aby byla ihned poskytnuta pomoc obcím Odeř a Rájov v okrese kadaňském, postiženým krupobitím a průtrží mračen, t. 1203.

102, 25. X. 1927; 17, V.

4 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o podomním obchodu (t. 148) k §§ 2, 3 a 27.

13, 11. III. 1926; 622-4, I.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485) k §§ 10, 27 a 31.

136, 16. III. 1928; 74-8, VI.

Resoluce:

k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485) stran uvolňování budov veřejného významu při dalším uvolňování ochrany nájemníků.

136, 16. III. 1928; 79, VI.

Řeč v rozpravě:

o zák. o podomním obchodu (t. 148)

13, 11. III. 1926; 616, I.

 

FRANKE Emil, dr.

II. voleb. kraj.

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. inkompatib. a Stál.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o přímých daních a stanovení stát. mimořád. přirážek k přímým daním pro r. 1926 (t. 13) k čl. VIII.

11, 25. II. 1926; 499, I.

pozměňov. návrh k osnově zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a o řízení exekučním (t. 1383) k čl. II.

120, 17. I. 1928; 25, V.

na zřízení 19člen. výb. zahran., bran. a kult., 31člen. výb. soc.-pol., zeměd. a živn. podle zásady poměrného zastoupení.

7, 16. II. 1926; 275-9, I.

na zřízení 19člen. výb. zdrav., doprav., zásob. a vyšetřov. podle zásady poměrného zastoupení.

11, 25. II. 1926; 505-7, I.

podle 2. odstavce § 46 jedn. ř., aby se předseda vlády dostavil do zítřejší schůze poslanecké sněmovny a učinil prohlášení:

1. je-li vláda ochotna s největším urychlením předložiti poslanecké sněmovně osnovu zákona o podpoře stavebního ruchu,

2. je-li vláda ochotna prohlásiti svoje stanovisko k otázce zemědělských cel a opatření protidrahotních.

19, 6. V. 1926; 1136, II.

podle 2. odstavce § 46 jedn. ř., aby ministr financí a ministr železnic dostavili se do nejbližší schůze posl. sněmovny a aby prvý podal vysvětlení o úhradě požitkového systému a druhý aby se vyjádřil o chystaném snad zvýšení železničních tarifů, ačli tak neučiní dříve ve schůzi rozpočtového výboru.

22, 18. V. 1926; 1245, II.

podle § 47 odst. 2 jedn. ř. na odročení jednání o t. 320 (změna celního sazebníku)

28, 9. VI. 1926; 1395, II.

na zahájení rozpravy o prohlášení předsedy vlády J. Černého o komunist. proticelních demonstracích 11. VI. 1926 v Praze.

31, 12. VI. 1926; 1834, II.

aby se pokračovalo v jednání o státně-zaměstnanecké osnově (t. 333)

32, 15. VI. 1926; 1852, II.

aby na pořad 34. schůze nebyl dáván návrh inž. Dostálka a soudr. (t. 323) o úpravě platů duchovenstva.

33, 16. VI. 1926; 1935, II.

aby se přes osnovu o úpravě platů duchovenstva (t. 429) přešlo k dennímu pořadu.

36, 19. VI. 1926; 2357, II.

aby při hlasování o § 1 osnovy zákona o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva (t. 893) byl poměr hlasů sečten a oznámen sněmovně.

71, 30. III. 1927; 441, IV.

podle § 58 jedn. řádu, aby provedeno bylo sčítání hlasů při těchto hlasováních: 1. o přechodu k pořadu, 2. o pozměňovacích návrzích J. Davida, 3. podle zprávy, respektive o pozměňovacích návrzích, jichž přijetí doporučí zpravodajové při projednávání osnovy zákona o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452)

131, 10. II. 1928; 43, V.

aby hlasování o státním rozpočtu a finančním zákonu bylo odloženo do té doby, dokud imunitní výbor posl. sněmovny nerozhodne v imunitní věci poslance dr Tuky, o jehož vydání žádá bratislavská sedrie pro zločiny stíhané zákonem na ochranu republiky.

171, 26. X. 1928; 123, VII.

aby o prohlášení předs. vlády Fr. Udržala o programu vlády byla ihned zahájena rozprava.

182, 14. II. 1929; 17, VII.

aby o prohlášení min. předs. Fr. Udržala o výbuchu v Semtíně v dubnu 1929 byla zahájena rozprava v příští schůzi.

200, 4. VI. 1929; 20, VIII.

Resoluce:

k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), stran odluky státu od církve.

36, 19. VI. 1926; 2361, II.

k osnově zákona o Národním divadle v Praze (t. 2113), jíž žádá se vybudování druhé scény Národního divadla.

192, 20. III. 1929; 56, VIII.

Řeč v rozpravě:

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

45, 20. X. 1926; 186, III.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670) skup. finanční.

55, 27. XI. 1926; 1084, III.

o státním rozpočtu na rok 1928 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veřejných prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

166, 19. X. 1928; 67, VII.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka o politické situaci (volby do zemských zastupitelstev).

178, 18. XII. 1928; 6, VII.

Prohlášení:

v němž zaujímá jménem posl. klubu čsl. str. nár. socialistické stanovisko k programovému prohlášení nově jmenovaného předs. vlády Fr. Udržala.

182, 14. II. 1929; 26, VII.

Věcná poznámka:

za rozpravy o vládních prohlášeních min. předs. dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927, v níž odvolává výtku učiněnou posl. Stříbrnému za domnělý výrok o vstupu Němců do vlády.

45, 20. X. 1926; 219, III.

za rozpravy o prohlášení náměstka předs. vlády dr Šrámka z 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska), v níž jménem strany čsl. soc. připojuje se k prohlášení vlády.

124, 25. I. 1928; 51, V.

Interpelace:

naléhavá, o maďarské aféře penězokazecké, t. 98.

7, 16. II. 1926; 262, I.

zodpověděna prohlášením min. zahran. dr Beneše.

7, 16. II. 1926; 279, I.

naléhavá, o konfiskaci "Večer. Českého Slova" č. 139 ze dne 18. VI. 1926 a časopisu "Hlasy státních zaměstnanců" č. 6, ročník III ze dne 18. VI. 1926, t. 465.

41, 25. VI. 1926; 2661, II.

odpov. t. 507/II.

41, 25. VI. 1926; 2661, II.

naléhavá, o postupu policejního komisaře při valné hromadě Spolku českoslov. právníků "Všehrd", t. 774.

61, 15. II. 1927; 1596, III.

odpov. t. 852.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

naléhavá, o naléhavé pomoci krajům postiženým živelní pohromou, t. 1065.

98, 12. VII. 1927; 2503, IV.

odpov. t. 1153.

98, 12. VII. 1927; 2518, IV.

naléhavá, o letáku Národní obce fašistické, urážejícím presidenta republiky, t. 1013.

99, 12. VII. 1927; 2588, IV.

odpov. t. 1189.

101, 14. VII. 1927; 2726, IV.

naléhavá, o projevu arcibiskupa ostřihomského kardinála Serédiho, namířeném proti Československé republice a pro restauraci Habsburků, t. 1449.

129, 8. II. 1928; 59, V.

odpov. t. 1464.

130, 9. II. 1928; 66, V.

naléhavá, o katastrofální povodni v Borohrádku, t. 1583.

149, 27. VI. 1928; 88, VI.

odpov. t. 1653.

150, 28. VI. 1928; 65, VI.

naléhavá, o podpoře československého státu obyvatelstvu krajin krutě postižených zemětřesením v Bulharsku, t. 1641.

163, 20. IX. 1928; 94, VI.

odpov. t. 1733.

164, 21. IX. 1928; 176, VI.

naléhavá, jakým způsobem hodlá vláda zabrániti velikému hospodářskému poškození města Opavy provedením zákona č. 125/1927 o organisaci politické správy, t. 1835.

180, 19. XII. 1928; 76, VII.

odpov. t. 1951.

181, 20. XII. 1928; 6, VII.

naléhavá, o neudržitelných a nemožných ubytovacích poměrech stát. policejního ředitelství v Opavě, t. 1966.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

odpov. t. 2005.

186, 1. III. 1929; 42, VII.

naléhavá, o nepřípustném projevu ministrů dr Mayr-Hartinga a dr Spiny stran řešení otázky menšin našeho státu, t. 2273.

211, 25. VI. 1929; 53, VIII.

odpov. t. 2396.

212, 26. VI. 1929; 4, VIII.

o tragickém výbuchu třaskavin v Truhlářské ulici v Praze, t. 182/I.

14, 12. III. 1926; 824, I.

odpov. t. 199.

15, 16. III. 1926; 927, I.

II. odpov. t. 309/V.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

o řádění fašistů na Jihlavsku a chování se státních úředníků a zřízenců na projevech fašistických, t. 622/IV.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

odpov. t. 1076/XIII.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

o bezdůvodném zabavení "Českého Slova" ze dne 1. V. 1928, t. 1569/XII.

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

odpov. t. 1732/IV.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

o zachování slezského finančního ředitelství v Opavě, t. 1815/XVII.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

o přeřadění města Chrudimě do skupiny míst B činovného stát. zaměstnanců, t. 1815/XX.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

odpov. t. 2123/XXV.

194, 25. IV. 1929; 10, VIII.

o přeřazení města Něm. Jablonné do vyšší skupiny míst činovného, t. 1964/XV.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

odpov. t. 2178/XXI.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

o ponechání Slezského pozemkového a komunálního úvěrního ústavu v Opavě, t. 1964/XVI.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

odpov. t. 2205/V.

198, 23. V. 1929; 11, VIII.

o konečné úpravě vkladů našich státních příslušníků u peněžních ústavů v polské části Těšínska a u Těšínské spořitelny, t. 1993/XXVIII.

184, 26. II. 1929; 6, VII.

odpov. t. 2255/IV.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.

o zrušení archivu katastrální mapy v Opavě, t. 1993/XXIX.

184, 26. II. 1929; 6, VII.

odpov. t. 2205/XI.

198, 23. V. 1929; 11, VIII.

o včasném vydání zpráv o vývoji československého zahraničního obchodu, t. 2278/XI.

203, 11. VI. 1929; 5, VIII.

o přeřazení obce Píšťan do vyšší skupiny míst činovného státních zaměstnanců, t. 2313/I.

210, 24. VI. 1929; 2, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

38, 23. VI. 1929; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

nevydán 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

 

FREISING Josef

XI. voleb. kraj

LW

Nastoupil za dr Hanreicha G., jenž byl zbaven mandátu.

Volba verifikována 140, 12. VI. 1928; 6, VI.

Slib vykonal 133, 13. III. 1928; 4, VI.

Byl členem výb. doprav. - in. - soc.- pol. - zásob. - zeměd. a živn.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu na r. 1929 (t. 1813) skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

169, 24. X. 1928; 70, VII.

o zákonu o pomocných školách (třídách) (t. 2105).

196, 2. V. 1929; 33, VIII.

 

FRITZ Gejza, dr.

XXI. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1091, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. inkompatib. - rozp. - ústav.-práv. a vyšetř.

Návrhy:

na udělení stát. nouzové výpomoci pohořelým obce Slov. Raslavice, okres. Bardiov, Slovensko, t. 1629.

148, 26. VI. 1928; 5, VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě platových a služeb. poměrů stát. zaměstnanců (t. 333) k § 40.

34, 17. VI. 1926; 2115, II.

pozměňov. návrh k osnově zákona o zatímní ochraně lesů (t. 977).

87, 15. VI. 1927; 1691, IV.

aby rozprava o prohlášení min. fin. dr Engliše o stát. rozpočtu na rok 1929 byla sloučena s projednáváním osnovy rozpočtu ve sněmovním plenu.

158, 7. IX. 1928; 19, VI.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1159 (zákon o poskytování podpor při živelních pohromách)

97, 8. VII. 1927; 2454, doslov 2478, IV.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1529 (zákon o cestovních pasech).

139, 23. III. 1928; 16, doslov 33, VI.

oprava tisk. chyb a vyjádření o resol. 39, VI.

Interpelace:

naléhavá, o ceně cukru, t. 1757.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

zodpov. prohláš. náměstka předsedy vlády dr Šrámka.

157, 6. IX. 1928; 50, VI.

v záležitosti trestních věcí, učiněných Jurajem Bodnárem, okr. náčelníkem v Sečovcích, t. 181/XII.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 808/X.

61, 15. II. 1927; 1595, III.

Žádost ve věcech imunity:

župního úřadu v Košicích (přestupek proti § 29 zák. čl. XIV z r. 1914, jehož se dopustil rozšiřováním nedovolených agitačních plakátů).

7, 16. II. 1926; 272, I.

zpr. t. 165; zprav. K. Riedl;

nevydán 24, 27. V. 1926; 2181-2, II.

župana župy Košické (přestupek podle § 29 zák. čl. XIV z r. 1914 pro nedovolené rozšiřování agitačních plakátů).

9, 18. II. 1926; 303, I.

zpr. t. 347; zprav. dr Slávik;

nevydán 62, 15. II. 1927; 1663-4, II.

župního úřadu v Košicích (přestupek podle § 29 zák. čl. XIV. z r. 1914; vyvěšení zakázaných plakátů v obci Hlinné).

13, 11. III. 1926; 599, I.

zpr. t. 714; zprav. dr Ravasz;

nevydán 76, 29. IV. 1927; 761, IV.

 

FÜSSY Kálmán

XVI. voleb. kraj

LW, MN

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. soc.-pol.

Přestal býti členem klubu LW

102, 25. X. 1927; 4, V.

Stal se členem klubu MN

119, 16. XII. 1927; 4, V.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 3, V.

o zákonu, kterým se mění hlava II, odst. 1. zákona ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644).

150, 28. VI. 1928; 43, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813) skup. fin., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

171, 26. X. 1928; 14, VII.

Interpelace:

o zneužíváních páchaných u úřadu pro nákup tabáku v Komárně a Nových Zámcích, t. 215/VIII.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 2033/XVIII.

187, 6. III. 1929; 6, VII.

o provádění pozemkové reformy, t. 215/XI.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 564/III.

43, 15. X. 1926; 35, III.

o cvičení ve zbrani jednotlivců zemědělských, t. 215/XII.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 576/III.

44, 19. X. 1926; 125, III.

o zřízení odborných zemědělských škol s vyučovacím jazykem maďarským, t. 215/XV.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 803/II.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

o dvojitém zdanění obyvatelů obcí na hranicích československo-maďarských v dolině Ipoly a Hronu, t. 229/I.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 576/XVII.

44, 19. X. 1926; 125, III.

o vyměřování daně důchodkové se zpětnou platností na 6 roků a její bezodkladné splatnosti v území finančních ředitelstev na Slovensku, t. 354/VIII.

33, 16. VI. 1926; 1857, II.

odpov. t. 568/V.

43, 15. X. 1926; 38, III.

o pensijních požitcích dělníků státní loděnice v Komárně, t. 575/II.

44, 19. X. 1926; 80, III.

odpov. t. 1020/III.

86, 14. VI. 1927; 1619, IV.

o stanovách "Gazdovského krúžku" v Buči, t. 1688/XVI.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1957/XII.

182, 14. II. 1929; 9, VII.

o uzavření vnitřní okružní cesty pevnosti v Komárně, t. 2133/XII.

194, 25. IV. 1929; 11, VIII.

o zrušení autonomie odvodňovací a vodoregulační společnosti levého břehu Váhu, t. 2133/XIII.

194, 25. IV. 1929; 11, VIII.

Dotazy:

o zřízení slovenské obecné školy v Nedede.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

o persekuci čsl. státního občana Adolfa Himlauera úřady SHS.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 10, V.

o pensi válečného invalidy Jana Pisty.

133, 13. III. 1928; 6, VI.

odpov. 198, 23. V. 1929; 6, VIII.

o vdovské pensi válečné vdovy po Janovi Tarjányi, bytem v Lučenci.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 187, 6. III. 1929; 37, VII.

"F" resp. Fedor "F" resp. Fei-FusPřihlásit/registrovat se do ISP