"D" resp. Dan-Děd "D" resp. Dér-Dor "D" resp. Dol-Dvo

DOLEŽAL Václav

IV. voleb. kraj

REP

Nastoupil za Chvalkovského Františka dr, jenž se vzdal mandátu.

Volba verifikována 78, 4. V. 1927; 890, IV.

Slib vykonal 66, 22. III. 1927; 187, IV.

Byl členem výb. br. - doprav. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. a živn.

Zemřel 12. XI. 1928.

176, 13. XII. 1928; 3, VII.

Za něho nastoupil Vomela Václav.

Návrhy:

na okamžitou pomoc postiženým živelní pohromou v obcích Zlatá Olešnice a Lhotka v okrese Vysoké n. Jiz., t. 1128.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1622 (zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova)

148, 26. VI. 1928; 9, doslov 34, VI.

Řeč v rozpravě:

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část druhá.

81, 6. V. 1927; 1175, IV.

o státním rozpočtu pro r. 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

109, 29. XI. 1927; 39, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

169, 24. X. 1928; 58, VII.

 

DOSTÁLEK Jan, inž.

III. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. in. - soc.-pol. a Stál.

Zvolen provisorně místopředsedou poslanecké sněmovny a vykonal slib jako místopředseda

1, 17. XII. 1925; 19, 20, I.

Zvolen definitivně místopředsedou posl. sněmovny.

7, 16. II. 1926; 274, I.

Prohlášení ve funkci místopředsedy:

v němž vyslovuje politování nad neparlamentními výrazy za rozpravy o reformě veřejné správy ve schůzi 91.

91, 28. VI. 1927; 1985, IV.

Odpovídá jako místopředseda:

na námitky V. Bolena proti usnesení předsednictva poslanecké sněmovny ohledně ustanovení data 55. schůze.

54, 26. XI. 1926; 1009, III.

na dotaz dr Czecha ohledně schůze rozp. výb. konané 18. X. 1928, jež nebyla řádně svolána.

165, 18. X. 1928; 83, VII.

Sděluje jako místopředseda:

vyloučení velezrádného výroku H. Krebse z těsnopisecké zprávy o 69. schůzi.

69, 24. III. 1927; 318, IV.

vyloučení velezrádného výroku R. Wünsche z těsnopisecké zprávy o 72. schůzi.

72, 31. III. 1927; 535, IV.

vyloučení hrubě urážlivého výroku posl. Hakena o plánech vlády z těsnopisecké zprávy o 76. schůzi.

76, 29. IV. 1927; 764, IV.

vyloučení projevů stát ohrožujících v řeči Fr. Kaufmanna a inž. Kalliny z těsnopisecké zprávy o 108. schůzi.

108, 28. XI. 1927; 54, V.

vyloučení výroků ohrožujících bezpečnost státu v řeči dr Gáti z těsnopisecké zprávy o 164. schůzi.

164, 21. IX. 1928; 177, VI.

vyloučení hrubě urážlivých výroků ohrožujících bezpečnost státu v řeči dr Sterna z těsnopisecké zprávy o 166. schůzi.

166, 19. X. 1928; 75, VII.

vyloučení hrubě urážlivých a bezpečnost státu ohrožujících výroků v řeči posl. Śliwky z těsnopisecké zprávy o 184. schůzi.

184, 26. II. 1929; 35, VII.

vyloučení hrubě urážlivých projevů v řečech posl. A. Zápotockého, O. Horpynky a J. Haruse z těsnopisecké zprávy o 205. schůzi.

205, 13. VI. 1929; 46, VIII.

Návrhy:

ohledně rychlé pomoci krajům v povodí řek na českém severovýchodě postiženým živelními pohromami, t. 105.

11, 25. II. 1926; 474, I.

aby byl vydán zákon o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných, t. 323.

25, 28. V. 1926; 1293, II.

na neprodlené vydání zákona o stavebním ruchu, t. 399.

31, 12. VI. 1926; 1832, II.

na pomoc postiženým živelními pohromami v okresích Č. Skalice, Chlumec n. Cidl., Hradec Král., Jaroměř, Opočno, Nové Město n. Met., Police n. Met. a Nový Bydžov, t. 1116.

89, 24. VI. 1927; 1821, IV.

6 pozměňov. návrhů k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů stát. zaměstnanců (t. 333) k §§ 7, 25, 40, 140, 157 a 210.

34, 17. VI. 1926; 2108-25, II.

5 pozměňov. návrhů k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334) k §§ 7, 13, 21 a 46.

34, 17. VI. 1926; 2131-39, II.

aby se hlasování o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1926 odložilo až po projednání státního rozpočtu.

45, 20. X. 1926; 219, III.

Resoluce:

2 resol. k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), týkající se výchovného a služebních přídavků právních úředníků administrativních.

34, 17. VI. 1926; 227, II.

k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), týkající se úpravy poměrů učitelstva veřejných škol.

36, 19. VI. 1926; 2362, II.

k osnově zákona o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524), týkající se zrovnoprávnění absolventů vystudovavších podle starých zkušebních řádů.

195, 26. IV. 1929; 21, VIII.

Interpelace:

o zabezpečení náhradních pozemků z parcelovaných velkostatků pro zemědělce, poškozené stavbou vodní nádrže na Rozkoši u Čes. Skalice, t. 97/XVIII.

12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 442/XIV.

43, 15. X. 1926; 33, III.

o potupení Československé republiky a její státní vlajky při komunistických projevech dne 1. V. t. r., t. 249/III.

23, 26. V. 1926; 1254, II.

odpov. t. 593/XVI.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

Dotazy:

o zřízení hlavního celního úřadu pro sever východní Čechy.

43, 15. X. 1926; 28, III.

odpov. 46, 11. XI. 1926; 234, III.

o zařazování jednotlivých obcí do určitých skupin míst, dle nichž vyměřuje se činovné státního zaměstnanectva.

46, 11. XI. 1926; 233, III.

odpov. 102, 25. X. 1927; 11, V.

o úpravě vyučování náboženství římsko-katolického ve školním okrese pardubickém.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

že na národních školách vyučuje se písním nevhodným pro mládež.

70, 29. III. 1927; 342, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

o provedení naléhavě nutných oprav kostela a farní budovy v Křešíně.

70, 29. III. 1927; 342, IV.

odpov. 88, 23. VI. 1927; 1705, IV.

o úpravě hmotných poměrů kondicinujících lékárníků.

76, 29. IV. 1927; 708, IV.

odpov. 142, 14. VI. 1928; 4, VI.

o zřízení čekáren ve stanici Svatoňovice-Úpice.

76, 29. IV. 1927; 708, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

o nestejné praksi správních úřadů politických při vidování knížek podomních obchodníků.

125, 26. I. 1928; 5, V.

odpov. 138, 22. III. 1928; 5, VI.

o zabezpečení náhradních pozemků z parcelovaných velkostatků pro zemědělce, poškozené stavbou vodní nádrže na Divoké Orlici u Pastvin, okres Žamberk, i jiných zvlášť důležitých nádrží.

125, 26. I. 1928; 3, V.

odpov. 148, 26. VI. 1928; 4, VI.

o přijímání a zařazení do statutu úřednických komerčních inženýrů.

128, 7. II. 1928; 6, V.

odpov. 151, 10. VII. 1928; 6, VI.

ve věci stavby přehrad na Vltavě a na jejích přítocích, jakož i ve věci náhradní půdy potřebné pro výstavbu těchto přehrad.

128, 7. II. 1928; 6, V.

o provedení systemisace zaměstnanců pro pragmatikální úředníky u státních báňských a hutnických závodů.

133, 13. III. 1928; 6, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.

o nezákonném postupu nadřízených školských úřadů, jímž bylo vyučování katolickému náboženství na učitelském ústavě jak povinné tak nepovinné zredukováno a příslušnému učiteli náboženství uloženo vyučovati němčině na gymnasiu za onemocnělého prof. Šabatu.

133, 13. III. 1928; 6, VI.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.

o zachování strážního domku čís. 7 ve Zvoli na trati Josefov-Jaroměř-Libava v km 5.726 a o přímé obsluze závor při přejezdu obecní cesty na této trati ze strážnice čís. 7.

140, 12. VI. 1928; 8, VI.

odpov. 157, 6. IX. 1928; 6, VI.

ve věci urychlení regulačních prací na labském toku mezi Josefovem a Smiřicemi.

140, 12. VI. 1928; 8, VI.

stran rozdělování podpor na živelní pohromy v kraji královéhradeckém.

140, 12. VI. 1928; 8, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.

stran regulace Orlice u Svinař, okres Hradec Král.

140, 12. VI. 1928; 8, VI.

odpov. 195, 26. IV. 1929; 3, VIII.

na odstranění závad, které citelně poškozují cejchovní úřednictvo nevyplácením cestovních výloh, spojených s úředními výkony.

140, 12. VI. 1928; 8, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 7, VII.

stran vybudování nové soudní budovy v Náchodě.

145, 21. VI. 1928; 4, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

o neodkladném vydláždění státní silnice, procházející městem Hořicemi v Podkrkonoší v km 90.755 až 92.443.

145, 21. VI. 1928; 4, VI.

o nepříslušné výzdobě budovy obecné a měšťanské školy v Kuklenách a o protizákonném jednání správy obecné školy tamže.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 7, VIII.

ve věci upravení služebních požitků i pracovní doby berního úřednictva.

194, 25. IV. 1929; 5, VIII.

 

DUBICKÝ Jan

IV. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. in. - inkompatib. (náhr.) soc.-pol. - zásob. a zeměd.

Zvolen zapisovatelem posl. sněm.

7, 16. II. 1926; 274, I.

Návrhy:

na urychlené provedení meliorací na t. zv. blatech Křineckých a Poděbradských, t. 221.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 892) k hlavě II a VI k §§ 13 a 49.

65, 17. III. 1927; 148, 153, IV.

Resoluce:

k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 2092), týkající se podpory akce směřující k opatření bytů státním zaměstnancům.

188, 7. III. 1929; 29, VII.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 175 (hranice příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců).

15, 16. III. 1926; 905, I.

doslov 16, 17. III. 1926; 1015, I.

soc.-pol. výb. zpr. t. 282 (úprava některých lhůt při smlouvách nájemních).

23, 26. V. 1926; 1263, II.

zeměd. výb. zpr. t. 519/II a soc.-pol. výb. zpr. t. 519/I-IV (návrhy, týkající se živelních pohrom).

46, 11. XI. 1926; 244, doslov 266, III.

soc.-pol. výb. zpr. t. 747 (zákon o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče).

57, 10. XII. 1926; 1356, doslov 1371, III.

soc.-pol. výb. zpr. t. 892 (zákon o stavebním ruchu).

63, 15. III. 1927; 16, IV.

doslov 65, 17. III. 1927; 156, IV.

vyjádření o resolucích 67, 22. III. 1927; 223, IV.

zeměd. výb. zpr. t. 1159 (zákon o poskytování podpor při živelních pohromách).

97, 8. VII. 1927; 2452, doslov 2477, IV.

zeměd. výb. zpr. t. 1180 (zákon o poskytování podpor při živelních pohromách).

101, 14. VII. 1927; 2683, doslov 2704, IV.

vyjádření o resolucích 2722, IV.

soc.-pol. výb. zpr. t. 2092 (zákon, kterým se doplňuje zákon ze dne 28. III. 1928, č. 43 Sb. z., o stavebním ruchu).

187, 6. III. 1929; 29, VII.

doslov 188, 7. III. 1929; 29, VII.

zeměd. výb. zpr. t. 2100 (změna zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova).

190, 12. III. 1929; 4, doslov 31, VII.

oprava tisk. chyb a vyjádření o resol.

191, 13. III. 1929; 6, VII.

soc.-pol. výb. zpr. t. 2105 (zákon o pomocných školách (třídách).

196, 2. V. 1929; 9, VIII.

doslov 197, 3. V. 1929; 23, VIII.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (naléhavá interpelace t. 98).

9, 18. II. 1926; 319, I.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670).

51, 23. XI. 1926; 515, III.

o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

163, 20. IX. 1928; 68, VI.

Žádost ve věcech imunity:

stížnost posl. Tománka podle § 51 jedn. ř.

5, 19. XII. 1925; 157, I.

zprav. K. Moudrý;

důtka neudělena.

10, 19. II. 1926; 446-7, I.

kraj. s. v Ml. Boleslavi (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem ca Josef Svárovský).

116, 13. XII. 1927; 7, V.

 

DVOŘÁČEK Jan, inž.

IX. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. rozp. - zahr. a zeměd.

Jmenován ministrem obchodu 9. XII. 1925.

Zproštěn úřadu ministra 18. III. 1926.

17, 24. III. 1926; 1061, II.

Vzdal se posl. mandátu 8. X. 1926.

Za něho nastoupil Kvasnička Josef.

42, 14. X. 1926; 3, III.

Návrhy:

na zřízení bohoslovecké fakulty církve československé v Praze, t. 454.

35, 18. VI. 1926; 2252, II.

Resoluce:

k osnově zákona o povolení užíti dlužních úpisů "Východočeské 6 % investiční půjčky elektrisační z r. 1925" k ukládání nadačních a pod. kapitálů (t. 246), týkající se urychleného předložení zákona o podpoře soustavné elektrisace venkova a urychlené výstavby štěchovické přehrady.

21, 18. V. 1926; 1235, II.

Řeč v rozpravě:

o obchodní smlouvě mezi RČS a Japonskem z 30. X. 1925 (t. 245), v níž zabývá se otázkami rázu hospodářského a obchodně politického.

20, 7. V. 1926; 1172, II.

o změně celního sazebníku (t. 360).

29, 10. VI. 1926; 1539, II.

"D" resp. Dan-Děd "D" resp. Dér-Dor "D" resp. Dol-DvoPřihlásit/registrovat se do ISP