"C" resp. Cib-Čer  "C" resp. Čer-Čuř

ČERNÝ Jan, inž.

III. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. doprav. - rozp. a zeměd.

Návrhy:

ohledně rychlé pomoci krajům v povodí řek na českém severovýchodě, postiženým živelními pohromami, t. 105.

11, 25. II. 1926; 474, I.

Zpravodajem:

doprav. výb. zpr. t. 246 (zákon, kterým se povoluje užíti dlužních úpisů "Východočeské 6 % investiční půjčky elektrisační z r. 1925" k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů).

21, 18. V. 1926; 1225, 1235, II.

zeměd. výb. zpr. t. 511 (finanční podpora elektrisace venkova).

41, 25. VI. 1926; 2568, doslov 2578, II.

zeměd. výb. zpr. t. 519/I (návrhy, týkající se živelních pohrom).

46, 11. XI. 1926; 240, doslov 266, III.

rozp. výb. zpr. t. 1175 (zákon o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických).

101, 14. VII. 1927; 2671, IV.

zeměd. výb. zpr. t. 1086 (zákon, kterým se zrušují některé předpisy omezující volné nakládání nemovitostmi v Podkarpatské Rusi).

104, 23. XI. 1927; 14, doslov 17, V.

 

ČERNÝ Josef, dr.

III. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. in. - rozp. a ústav.-práv.

Návrhy:

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o právu původském (t. 447) k §§ 23 a 35.

38, 23. VI. 1926; 2509, II.

Zpravodajem:

ústav.-práv. v. zpr. t. 23 (prodloužení zákona z 22. XII. 1921, č. 471 Sb. z., a rozšíření některých jeho předpisů na obor vojenského soudnictví).

6, 21. XII. 1925; 173, I.

rozp. výb. zpr. t. 246 (zákon, jímž se povoluje užíti dlužních úpisů "Východočeské 6 % investiční půjčky elektrisační z r. 1925" k ukládání nadačních a pod. kapitálů.

21, 18. V. 1926; 1226, II.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 282 (úprava některých lhůt při smlouvách nájemních).

23, 26. V. 1926; 1264, II.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 427 (zákon o osvojení).

38, 23. VI. 1926; 2511, II.

rozp. výb. zpr. t.-187 (daňové úlevy pro případ znovuzřízení budov, strojů a zařízení, poškozených živelními pohromami).

38, 23. VI. 1926; 2511, II.

rozp. výb. zpr. t. 193 (prodloužení zákona ze 4. VII. 1923, č. 151 Sb. z., ve znění zákona z 2. VII. 1924, č. 163 Sb. z. o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících a společností s ručením obmezeným, dále při přeměně pravovárečných měšťanstev ve společnosti akciové).

38, 23. VI. 1926; 2512, II.

rozp. výb. zpr. t. 496 (změna zákona z 21. XII. 1923, č. 1 Sb. z. z r. 1924, o dani z uhlí).

39, 24. VI. 1926; 2526, doslov 2533, II.

rozp. výb. zpr. t. 512 (finanční podpora elektrisace venkova).

41, 25. VI. 1926; 2570, II.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 513 (zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů "Jihočeské 6 % investiční půjčky elektrisační z r. 1926 v částce 20,000.000 Kč se zemskou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů).

41, 25. VI. 1926; 2581, II.

rozp. výb. zpr. t. 756 (zákon, kterým se mění zákon ze dne 3. IV. 1925, č. 53 Sb. z., o dávkách za úřední úkony ve věcech správních a prodlužuje jeho platnost).

56, 9. XII. 1926; 1252, III.

doslov 57, 10. XII. 1926; 1321, III.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 754 (trestní stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 ústavní listiny); prodloužení lhůty.

57, 10. XII. 1926; 1374, III.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 755 (zákon o osvojení); prodloužení lhůty.

57, 10. XII. 1926; 1374, III.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 972 (zákon o opravných prostředcích státních úřadů zástupčích ve věcech firemních).

75, 26. IV. 1927; 686, IV.

rozp. výb. zpr. t. 1381 (zákon o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon).

119, 16. XII. 1927; 5, doslov 29, V.

vyjádření k resol 42, V.

rozp. výb. zpr. t. 1576 (zákon o soustavě drobných mincí).

142, 14. VI. 1928; 32, doslov 41, VI.

rozp. výb. zpr. t. 1862 (zákon, kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům průmyslovým).

174, 8. XI. 1928; 52, VII.

doslov 175, 9. XI. 1928; 9, VII.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 2053 (zákon, kterým se mění a doplňují trestní zákony a trestní řády).

187, 6. III. 1929; 8, doslov 22, VII.

oprava chyb 188, 7. III. 1929; 31, VII.

ústav.-práv. a rozp. výb. zpr. t. 2051 (zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů "Středolabské 5 1/2 % investiční půjčky elektrisační z r. 1928 v částce 20,000.000 Kč jmenovité hodnoty se zemskou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů).

187, 6. III. 1929; 23, VII.

ústav.-práv. a rozp. výb. zpr. t. 2052 (zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů "Jihočeské 5 1/2 % investiční půjčky elektrisační z r. 1928 v částce 20,000.000 Kč jmenovité hodnoty se zemskou zárukou (II. emise)" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů).

187, 6. III. 1929; 23, VII.

rozp. výb. zpr. t. 2103 (vydání zákona o elektrisačním fondu).

190, 12. III. 1929; 10, doslov, 32, VII.

oprava tisk. chyb 191, 13. III. 1929; 6, VII.

rozp. výb. zpr. t. 2113 (zákon o Národním divadle).

192, 20. III. 1929; 27, doslov, 56, VIII.

ústav.-práv. a rozp. výb. zpr. t. 2268 (zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů "Dražické 5 1/2 % investiční půjčky elektrisační z r. 1928 v částce 30,000.000 Kč jmenovité hodnoty se zemskou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů).

212, 26. VI. 1929; 5, VIII.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1928 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

165, 18. X. 1928; 70, VII.

 

ČERVINKA František

I A. voleb. kraj

ČS

Nastoupil za dr Beneše E., který se 8. VII. 1926 vzdal mandátu.

Osvědč. posl. vydáno 42, 14. X. 1926; 3, III.

Volba verifikována 61, 15. II. 1927; 1584, III.

Slib vykonal 42, 14. X. 1926; 4, III.

Byl členem výb. im. - in. - soc.-pol. - zásob. - zeměd. a živn.

Návrhy:

na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami, t. 1060.

86, 14. VI. 1927; 1620, IV.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o náhradě ošetřovacích útrat za příslušníky hlavního města Prahy ve všeobecné nemocnici v Praze (t. 1417)

127, 1. II. 1928; 9, V.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1619)

145, 21. VI. 1928; 76, VI.

o vlád. návrhu zák., jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

163, 20. IX. 1928; 45, VI.

o III. a IV. dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě mezi RČS a Polskem (t. 1849 a 1850), o smlouvě mezi týmiž státy o úpravě řeky Olše a potoka Petrůvky (t. 1975) a o smlouvě mezi RČS a Německem o hraniční Odře (t. 1976); obírá se mimořádnými poměry vyvolanými krutými mrazy.

184, 26. II. 1929; 28, VII.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356)

209, 24. VI. 1929; 3, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o povolení přiměřeného obnosu na ošacování a stravování chudé mládeže a dětí nezaměstnaných, t. 1388.

124, 25. I. 1928; 55, V.

odpov. t. 1428.

125, 26. I. 1928; 50, V.

naléhavá, o katastrofální finanční krisi nemocenských pojišťoven, t. 2009.

192, 20. III. 1929; 61, VIII.

odpov. t. 2139.

193, 21. III. 1929; 4, VIII.

o zadávání skladů tabáku a trafik osobám dobře hospodářsky situovaným a zabezpečeným, na úkor těžkých válečných invalidů, t. 1643/X.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

odpov. t. 1957/IV.

182, 14. II. 1929; 9, VII.

o hazardování miliony Kč poplatnických peněz předraženou koupí a nemožnou nástavbou domů v Praze-II., Štěpánská ul. čp. 644 (nové 37), t. 1688/VIII.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 2095/XVII.

192, 20. III. 1929; 9, VIII.

 

ČILLIK Ján

XVIII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1091, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. soc.-pol. - ústav.-práv. a živn.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914)

157, 6. IX. 1928; 11, VI.

 

ČULEN Marek

XV. voleb. kraj

K, KL

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Vystoupil z klubu komunist. a stal se členem klubu Leninovců (oznámeno 30. VI. 1929).

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. rozp. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360)

30, 11. VI. 1926; 1673, II.

o vlastní imunitní záležitosti (t. 341)

63, 15. III. 1927; 42, IV.

o vlastní imunitní záležitosti (t. 650)

72, 31. III. 1927; 533, IV.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Bratislavě (dvojnásobný přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1 a 2, § 8, č. 3, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 a přestupek rozšiřování nepravdivých zpráv podle § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky, spáchané výroky dne 17. VIII. 1924 na veřejném shromáždění v Sekulách)

7, 16. II. 1926; 270, I.

žád. odvolána 120, 17. I. 1928; 13, V.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1 a 2, § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil výroky na schůzi v Trnavě dne 1. V. 1924)

19, 6. V. 1926; 1102, II.

zpr. t. 650; zprav. Al. Beneš;

vydán: 72, 31. III. 1927; 532-5, IV.

sedrie v Bratislavě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přečin šíření nepravdivých zpráv podle § 18, č. 1 a 3 téhož zákona, jichž se dopustil na táboru lidu dne 13. XII. 1925 v Losorne)

19, 6. V. 1926; 1104, II.

zpr. t. 430; zprav. dr Slávik;

vydán: pouze pro přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky.

58, 15. XII. 1926; 1463-5, III.

sedrie v Bratislavě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 2 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výrokem na schůzi 1. I. 1925 v Kútech)

19, 6. V. 1926; 1104, II.

zpr. t. 341; zprav. V. Votruba;

vydán: 63, 15. III. 1927; 41-3, IV.

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

vyřízení odloženo 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

sedrie v Bratislavě (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 6. IV. 1926 ve Smolinsku)

43, 15. X. 1926; 44, III.

zpr. t. 899; zprav. dr Ravasz;

nevydán 114, 6. XII. 1927; 20, V.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin urážky na cti tiskem podle § 488 tr. z.)

86, 14. VI. 1927; 1621, IV.

zpr. t. 1546; zprav. inž. Hrdina,

vydán: 160, 17. IX. 1928; 6, VI.

polic. ředit. v Bratislavě (přestupek nařízení býv. uh. ministerstva vnitra ze dne 21. II. 1898, č. 1136 pres.)

107, 26. XI. 1927; 41, V.

zpr. t. 1513; zprav. dr Ravasz;

nevydán 154, 13. VII. 1928; 13, VI.

kraj. s. v Bratislavě (přečin urážky na cti podle § 2, § 4, odst. II, č. 1, 2, § 8, č. 1 zák. čl. XLI/1914, přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1, 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI/1914 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

200, 4. VI. 1929; 7, VIII.

Volán k pořádku:

72, 31. III. 1927; 533, IV.

90, 27. VI. 1927; 1853, IV.

 

ČUŘÍK Antonín

XIV. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. soc.-pol. a Stál. (náhr.)

Návrhy:

na vydání zákona, jímž se prodlužuje lhůta pro přihlášení nároků na důchod válečných poškozenců, t. 698.

47, 17. XI. 1926; 285, III.

Resoluce:

k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777) týkající se novely k zákonu ze 6. VI. 1924, č. 128 Sb. z.

164, 21. IX. 1928; 143, VI.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 287 (zákon o převzetí a přiznání odpočivných a zaopatřovacích požitků v souvislosti s pensijními úmluvami sjednanými v Římě dne 6. IV. 1922 a ve Vídni dne 30. XI. 1923)

25, 28. V. 1926; 1296, II.

soc.-pol. výb. zpr. t. 288 (Úmluva sjednaná v Římě dne 6. IV. 1922 mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o pensích poukázaných bývalou vládou rakouskou)

26, 1. VI. 1926; 1330, II.

soc.-pol. výb. zpr. t. 289 (Úmluva sjednaná ve Vídni dne 30. XI. 1923 mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě různých skupin odpočivných požitků, které nebyly upraveny Úmluvou v Římě ze dne 6. IV. 1922)

26, 1. VI. 1926; 1331, II.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obec. a obvodních lékařů (t. 335)

34, 17. VI. 1926; 2083, II.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777)

164, 21. IX. 1928; 48, VI.

Odpovídá jako předs. soc.-pol. výb.:

na dotaz Fr. Biňovce o svolání soc.-pol. výboru

62, 15. II. 1927; 1665, III.

na dotaz V. Johanise, proč nebyl projednán. návrh A. Hampla na pojištění osob starších.

104, 23. XI. 1927; 37, V.

Dotazy:

ve věci úpravy poměrů vězeňské stráže.

1, 17. XII. 1925; 21, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

ve věci vydání kostela v Michálkovicích na Ostravsku.

1, 17. XII. 1925; 21, I.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o rozdělení, resp. správě dobrovolného fondu čsl. Legií v Rusku.

10, 19. II. 1926; 409, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

o znovupřijetí Viléma Bryšky, dělníka ve výtopně v Přerově.

17, 24. III. 1926; 1063, II.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

o povolování nezúročitelných záloh státním zaměstnancům k účelům stavebním.

46, 11. XI. 1926; 233, III.

odpov. 60, 16. XII. 1926; 1565, III.

o pasových poplatcích.

56, 9. XII. 1926; 1227, III.

odpov. 93, 1. VII. 1927; 2145, IV.

o režijních výhodách jízdních zaměstnanců státních drah v činné službě a jejich rodinných příslušníků a zaměstnanců státních drah ve výslužbě a jejich rodinných příslušníků.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 90, 27. VI. 1927; 1842, IV.

ve věci Ludvíka Petrželky a Jana Lukše, dělníků státních drah, propuštěných ze služeb dráhy podle zákona ze dne. 22. XII. 1926, č. 286 Sb. z.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 87, 15. VI. 1927; 1674, IV.

ve věci propuštění dělníka Ludvíka Petrželky u odboru pro udržování dráhy v Uh. Hradišti.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

o rozdělování fondu Ruské Legie a zřízení Sociálního Ústavu legionářského.

133, 13. III. 1928; 6, VI.

o poměrech v brněnské zbrojovce.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 185, 28. II. 1929; 6, VII.

o vyšetření případu teroru v ženijním skladu M. N. O. v Olomouci.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

o neudržitelných poměrech u soudu v Brně.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

ve věci stabilisace pomocných zaměstnanců - dříve výpomocných staničních mistrů - v oblasti ředitelství státních drah v Brně.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

ve věci zaměstnanců čsl. státních drah.

185, 28. II. 1929; 6, VII.

o konečném vyřešení služebních poměrů smluvních dělníků u čsl. státních drah.

185, 28. II. 1929; 6, VII.

"C" resp. Cib-Čer  "C" resp. Čer-ČuřPřihlásit/registrovat se do ISP