Úterý 18. října 1921

Schůze zahájena v 15 hodin 15 minut.

Přítomni: Předseda: Prášek.

Místopředsedové: Kadlčák, Klofáč, Niessner, dr. Soukup.

Zapisovatelé: dr. Přikryl, Löw.

137 senátorů podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministerský předseda dr. Beneš; ministři: Černý, dr. Dérer, dr. Dolanský, Habrman, dr. Mičura, Aug. Novák, Lad. Novák, Srba, Šrámek, dr. Šrobár, Tučný, Udržal, dr. Vrbenský.

Z kanceláře senátní: zástupce senátního tajemníka dr. Bartoušek.

Předseda (zvoní): Zahajuji schůzi.

Bolestná ztráta postihla senát Národního shromáždění (Všichni členové senátu povstávají.) úmrtím jeho zasloužilého člena senátora Vincence Ševčíka, arci-kněze v černé Hoře na Moravě.

Narodil se dne 21. února 1862 v Kanicích u Brna, studoval na českém gymnasiu v Brně a tamže se oddal studiím bohosloveckým. Již jako mladý theolog projevil nadání literární a řečnické, jež se zejména uplatnilo, když se oddal též činnosti politické. Kněz-buditel, typu Sušilova, stejně zanícený pro ideály národního, kulturního a hospodářského povznesení našeho lidu, jako pro úkoly církve katolické, senátor Ševčík osvědčil se jako dobrý organisátor a neúnavný pracovník. Pomáhal budovati v roce 1896 stranu katolicko-národní na Moravě a stal se ještě téhož roku za stranu tu prvním poslancem zemským. Byl při zakládání 'spolku katolického rolnictva, dal podnět k zakládání Raifeisenových záložen na Moravě a působil na organisaci hospodářských družstev. Byl členem revolučního Národního shromáždění a u nás v senátě byl členem výboru iniciativního a druhým místopředsedou výboru národohospodářského.

Právě tento měsíc mělo býti slaveno 25leté jubileum jeho činnosti poslanecké a zatím můžeme mu věnovati jen posmrtnou vzpomínku. Vzpomínku upřímnou a vřelou, neboť činnost senátora Ševčíka nesena byla přes užší rámec strany, bohatá a plodná, projevujíc jeho velkou lásku k českému lidu.

Udělil jsem dovolenou pro dnešní schůze p. sen. Ružiakovi.

Navrhuji, aby udělena byla zdravotní dovolená p. senátoru dr. Wittovi na dobu tří měsíců, p. sen. Hangosu Istvánovi na dobu dvou měsíců.

Kdo s návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Dovolená se uděluje.

Předsednictvo senátu obdrželo připiš kanceláře presidenta republiky z 26. září 1921 o propuštění dosavadní vlády a jmenování členů nové vlády. Žádám p. senátního tajemníka, aby přečetl opisy příslušných dekretů.

Zástupce senátního tajemníka dr. Bartoušek (čte):

"Pane předsedo vlády, přijímám resignaci vlády, zprošťuji Vás úřadu ministra vnitra a vyslovuji Vám a všem členům vlády vřelý dík.

Pane ministře dr. Beneši, zprošťuji Vás úřadu ministra zahraničních věcí.

Pane ministře Hanačíku, zprošťuji Vás úřadu ministra financí a děkuji za vykonanou práci.

Pane ministře dr. Šusto, zprošťuji Vás úřadu ministra školství a národní osvěty, děkuji Vám za Vaše služby.

Pane ministře dr. Popelko, zprošťuji Vás úřadu ministra spravedlnosti, děkuji Váni srdečně za obezřetné vedení justičního resortu.

Pane ministře dr. Hotowetzi, zprošťuji Vás úřadu ministra obchodu a řízení úřadu pro zahraniční obchod a vyslovuji Vám vřelé díky.

Pane ministře dr. ing. Burgře, zprošťuji Vás úřadu ministra železnic, děkuji Vám za Vaši činnost.

Pane ministře dr. Kovaříku, děkuji Vám za vedení Vašeho resortu, zprošťuji Vás úřadu ministra veřejných prací.

Pane-ministře dr. Brdlíku, zprošťuji Vás s díky úřadu ministra zemědělství.

Pane ministře Husáku, zprošťuji Vás s díky úřadu ministra národní obrany.

Pane ministře dr. Grubře, zprošťuji Vás ministerského úřadu a vyslovuji Vám dík za Vaši činnost.

Pane ministře dr. Procházko, zprošťuji Vás úřadu ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy a řízení ministerstva pro zásobování lidu a děkuji Vám za Vaše služby.

Pane ministře dr. Fatko, zprošťuji Vás úřadu ministra pošt a telegrafů, děkuji Vám za Vaši činnost.

Pane ministře dr. Fajnore, zprošťuji Vás úřadu ministra pro sjednocení zákonodárství a organisace správy a vyslovuji Vám dík za vedení tohoto ministerstva.

Pane ministře dr. Mičuro, zprošťuji Vás úřadu ministra, děkuji Vám za Vaši činnost."

"Pane poslance dr. Beneši, jmenuji Vás ministerským předsedou a opětně ministrem zahraničních věcí.

(Senátor Matuščák: Já protestuji proti nové reakční vládě jménem komunistické strany, protestuji proti slovenské diktatuře, které není rovno, protestuji proti státní policii, která zatýká poslance a senátory.)

Předseda: Pan senátor nemá slovo.

Zástupce senátního tajemníka dr. Bartoušek (pokračuje):

"Pane presidente zemské správy politické Černý jmenuji Vás opětně ministrem vnitra.

Pane řediteli Bankovního úřadu Nováku jmenuji Vás ministrem financí.

Pane poslanče dr. Šrobáre, jmenuji Vás ministrem školství a národní osvěty.

Pane dr. Dolanský, jmenuji Vás ministrem spravedlnosti.

Pane poslanče inž. Nováku, jmenuji Vás ministrem obchodu a pověřuji Vás také řízením úřadu pro zahraniční obchod.

Pane poslanče dr. Šrámku, jmenuji Vás ministrem železnic.

Pane poslanče Tučný, jmenuji Vás ministrem veřejných prací.

Pane poslanče Staňku, jmenuji Vás ministrem zemědělství.

Pane poslanče Udržale, jmenuji Vás ministrem Národní obrany.

Pane poslanče Habrmane, jmenuji Vás ministrem sociální péče.

Pane poslanče dr. Vrbenský, jmenuji Vás ministrem veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Pane poslanče Srbo, jmenuji Vás ministrem pošt a telegrafů a pověřuji Vás také řízením ministerstva pro zásobování lidu.

Pane poslanče dr. Dérere, jmenuji Vás ministrem pro sjednocení zákonodárství a organisaci správy.

Pane dr. Mičuro, jmenuji Vás opětně ministrem."

Předseda: Předsednictvo senátu obdrželo přípisy kanceláře presidenta republiky ze 6. října 1021 o zasedání senátu, žádám pana senátního tajemníka, aby přečetl příslušné přípisy.

Zástupce senátního tajemníka dr. Bartoušek (čte): "Podle § 30 ústavní listiny prohlašuji Národní shromáždění za ukončeno."

"Podle § 28. ústavní listiny svolávám Národní shromáždění k podzimnímu zasedání na den 18. října 1921 do jeho sídla Prahy."

Předseda (zvoní): Pan senátor Hartl podal na mně začátkem srpna dotaz ve věci poslance dra Baerana a Svazu legionářů. Dle tohoto dotazu uveřejnilo předsednictvo Svazu legionářů v českých listech otevřený dopis dr. Baeranovi, ve kterém se prý tvrdilo, že se dr. Baeran odvážil uraziti Národní Shromáždění a ve kterém měla býti obsažena následující poznámka:

Varujeme Vás poslanče Baerane a Vaše kolegy. Naše trpělivost jest u konce, řekněte ještě něco takového a pak ani Vaše imunita Vás neochrání.

V dotaze ptá se mne pan senátor Hartl, jsem-li rozhodnut pečovati o svobodu parlamentárního jednání a o osobní bezpečnost zástupců lidu a v případě nutnosti zaříditi trestní stihání proti původci oněch veřejně vyslovených nebezpečných pohrůžek.

Jelikož se páni senátoři, pokud jsou členy německého svazu, nesúčastňovali srpnových schůzí, odložil jsem zodpovědění tohoto dotazu do dnešní schůze a zodpovídám jej ve smyslu § 69. jedn. řádu takto:

Pokud se týká prvého požadavku, pokládám jako předseda senátu za svoji samozřejmou povinnost, učiniti všechna opatření, kterých by bylo třeba k zachování svobody parlamentního jednání a osobní bezpečnosti pp. senátorů v senátě.

Pokud se týče druhého požadavku, nepokládám sebe jako předsedu senátu za kompetentního k trestnímu stihání proti původci oněch uváděných pohrůžek.

Předseda vlády zaslal předsednictvu senátu přípis z 22. září 1921, č. 157, ve věci podpisu zákona z 12. srpna 1921 o úpravě cla na automobily a motory k automobilům panem presidentem republiky a jeho připomínek.

Žádám pana senátního tajemníka, aby připiš ten přečetl.

Zástupce senátního tajemníka dr. Bartoušek (čte): "Předsednictvu senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze.

Dle přípisu kanceláře presidenta republiky ze dne 16. září 1921, č. L 1381/21, podepsal pan president republiky dne 16. září 1921 zákon ze dne 12. srpna 1921 o úpravě cla na automobily a motory k automobilům, zároveň však nařídil jmenované kanceláři, aby sdělila vládě jeho připomenutí, že jest nutno tento zákon novelisovati nebo co nejrychleji projednati připravovaný všeobecný návrh zákona o celním tarifu, ve kterém by byla znova řešena otázka cla na automobily a motory k nim, a to z těchto důvodů:

Úprava, usnesená tímto zákonem, jest do té míry odchylná, že její trvalé včlenění do celého systému obchodní politiky našeho státu jakožto státu po výtce vývozního, nebylo by udržitelné a není také jedině schůdnou cestou k dosažení žádoucích výsledků. Rovněž nelze přezírati vliv takových opatření na vzájemné obchodní styky zahraniční a dále okolnost, že dovoz automobilů z ciziny do našeho státu za platnosti dnešního cla byl dle úředních dat Stát. statistického úřadu jen nepatrný. Padá také na váhu skutečnost, že cla na motory v Československých korunách stanovená neodpovídají struktuře československého celního tarifu, který jest založen na fikci koruny zlaté. Také zřetel k rozvoji tuzemské aviatiky žádá, aby otázka cel na motory byla pečlivě uvážena.

Při konečném řešení bude nutno přihlédnouti k tomu, že výrobní a spotřební poměry tohoto odvětví průmyslového nejsou do té míry odlišné od poměrů jiných odvětví průmyslových, aby trvale připouštěly úpravu samostatnou a oddělenou; naopak zřetel k vývozní povaze veliké části československého průmyslu a nutnost ustálení nerušených obchodních styků zahraničních, jakožto životní podmínky průmyslu a obchodu a tedy i zaměstnání dělnictva, budou vždy vyžadovati jednotného postupu.

V tomto směru bude zejména naléhavě nutno co nejdříve přikročiti k vydání nového celního tarifu, jehož osnova jest již z větší části připravena a který bude třeba vybudovati na zásadách zabezpečujících zájmy národního hospodářství našeho státu a co nejvýhodnější obchodní styk s cizinou.

Presidium ministerské rady činí o tom sdělení úřadu pro zahraniční obchod (k č. 9285/pres.) za účelem dalšího příslušného opatření a uvědomuje o tom zúčastněná ministerstva financí, zemědělství a obchodu.

Zároveň dovoluje si presidium ministerské rady uvědomiti o tom též předsednictva obou sněmoven Národního shromáždění. (K č. t. 2831 posl. sněm. resp. 1014 sen.). Předseda vlády: Černý v. r."

Předseda (zvoní): Sděluji, že přípisem ze dne 7. října 1921, č. 29.198, vláda odvolala vládní návrh zákona, kterým se udílí povolení ke zcizení pozemků města Opavy, tisk č. 866, přikázaný již výboru ústavně-právnímu a přípisem ze dne 7. října 1921, č. 29.199, vládní návrh zákona, kterým se uděluje obci liberecké povolení, aby převzala záruku za závazky liberecké spořitelny. Tisk 818, přikázaný již výboru ústavně-právnímu.

Předsednictvo senátu došel přípis volebního soudu v Praze ze dne 17. září 1921, č. 65, o ověření voleb nových pánů senátorů.

Źádám p. senátního tajemníka, aby přípis ten přečetl.

Zástupce senátního tajemníka dr. Bartoušek (čte):

Volební soud ve svém sezení dne 17. září 1921 podrobil svému zkoumání ve smyslu §u 8, č. 2 a §u 10 žák. ze dne 29. února 1920, č. 125 Sb. zák., volitelnost senátora Josefa Bárinky, učitele v Zubáku, nastoupivšího za dra Richarda Osvalda, senátora, zvoleného. za VIII. volební kraj, který mandátu se vzdal.

Václava Donáta, statkáře v Pavlově u Pelhřimova, nastoupivšího za zemřelého senátora Josefa Hyrše, zvoleného za I. volební kraj a

Stanislava Maráka, okresního školního inspektora a ředitele měšťanské školy ve Znojmě, nastoupivšího za zemřelého senátora Josefa Hybeše, zvoleného za VI. volební kraj.

Ježto proti jejich volbě nebylo podáno stížností a neshledáno zákonných překážek volitelnosti, bylo usneseno v plenární schůzi volby senátorů těch ověřiti.

O tom se dává věděti po rozumu §u 22 zák. ze dne 29. února 1920, č. 125 Sb. z. a n., předsednictvu senátu.

Tiskem rozdáno:

Tisk 1039. Zpráva výboru technicko-dopravního o vládním návrhu zákona o výkupu dráhy Rakovník-Louny (tisk 863).

Tisk 908. Odpověď ministra národní obrany, ministra obchodu a ministra financí na interpelaci sen. Jelinka a soudr. ve příčině zadávání vojenských dodávek (tisk 663).

Tisk 926. Odpověď ministra vnitra na interpelaci sen. Löwa a soudr. o t. zv. pomocných fondech při okresních správách politických (tisk 751).

Tisk 1004. Interpelace sen. E. Trčky, J. Kotrby a spol. na p. ministra financí ohledně neudržitelných poměrů, na hlavním celním úřadě v Hybernské ulici.

Tisk 1005. Interpelace sen. E. Trčky, J. Kotrby, J. Thoře a druhů na p. ministra veřejných prací, aby zákonné předpisy pro stavební ruch byly podřízenými úřady přesně a dochvilně vyřizovány.

Tisk 1029. Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci sen. Č. J. Lisého a soudr. o zvyšování cen uhlí (tisk 797).

Tisk 1030. Odpoveď ministra financí na interpelaci sen. dra Hellera, Niessnera a soudr. ohledně navrácení zadržených bankovek chudým a nezaměstnaným osobám (tisk 806).

Tisk 1032. Návrh sen. R. Pánka, dra Brabce a druhů na další odložení splátek na úvěry, poskytnuté ve státní ošacovací akci.

Tisk 1033. Interpelace sen. dra A. Kloudy, V. Donáta a soudr. ministrovi školství a národní osvěty a ministrovi veřejných prací v příčině umístění veřejné občanské školy v arcibiskupském zámku v červené Řečici.

Tisk 1034. Odpověď ministra železnic na interpelaci sen. K. Sáblíka, O. Hrejsy a soudr. v záležitosti úpravy železničního spojení Vel. Meziříčí s pražskými rychlíky v Okříškách (tisk 688).

Tisk 1035. Interpelace sen. A. Friedricha a soudr. na p. ministra zemědělství stran výkupu propachtovaných pozemků.

Tisk 1036. Interpelace sen. dra Hellera, dra Wiechowskiho a soudr. na p. ministerského předsedu a p. ministra financí stran zacházení s bankovními úředníky.

Tisk 1038. Interpelace sen. dra Hellera, Niessnera a soudr. na veškeré ministerstvo ohledně činnosti pozemkového úřadu.

Tisk 1040. Zpráva výboru technicko-dopravního o vládním návrhu zákona o výkupu místní dráhy Počeradec-Vrskmany (tisk 864).

Tisk 1041. Návrh sen. dra Wiechowskiho, dra Hellera a soudr. na vydání zákona o lékařských pomocných silách při nemocnících, případně léčebných a ošetřovacích ústavech, které souvisejí s lékařskými fakultami universitními.

Tisk 1043. Odpověď předsedy vlády, ministra sociální péče, ministra obchodu a ministra zemědělství na interpelaci sen. MUDra Ondřeje Přikryla a soudr. o státní pomoci proti vzrůstající nezaměstnanosti v Prostějově (tisk 584).

Tisk 1044. Odpověď ministra vnitra na interpelaci sen. dra Karase a soudr. ve příčině násilného zabrání katolického chrámu v Libušíně dne 28. října 1920 (tisk 235).

Tisk 1045. Odpověď ministra železnic a ministra pošt a telegrafů na interpelaci sen. dra Horáčka a spol. ve příčině vyhlášení nových jízdních řádů (tisk 792).

Tisk 1046. Dodatek k odpovědi ministra obchodu, spolupověřeného správou Úřadu pro zahraniční obchod, k interpelaci sen. dra Witta a soudr. v záležitosti zadání stavby budovy pro exposituru Vývozní a dovozní komise v Mor. Ostravě. (tisk 621).

Tisk 1047. Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci sen. MUDra O. Přikryla a soudr. o rekonstrukci místní telefonní sítě v Prostějově (tisk 918).

Tisk 1048. Odpověď předsedy vlády na interpelaci sen. Č. J. Lisého a spol. o zamýšleném novelisování zákonů pozemkové reformy (tisk 735).

Tisk 1049. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci sen. dra Adolfa Procházky a druhů ohledně československé církve (tisk 741).

Tisk 1050. Vládní návrh zákona, kterým se upravuje povinnost vrátiti neb vydati věci movité ve prospěch cizích států k jich požadování oprávněných.

Tisk 1051. Odpověď vlády na interpelaci sen. dra F. Veselého a spol. o zabrání statků rodiny Habsburské a upravení právních poměrů na velkostatku v Konopišti (tisk 88).

Tisk 1052. Odpověď ministra sociální péče na interpelaci sen. O. Hrejsy a druhů ve věci prakse zemského úřadu pro péči o válečné poškozence v Brně při výkladu § 25 zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n. (tisk 841).

Tisk 1053. Odpověď vlády na interpelaci sen. dra Spiegela a soudr. ohledně uveřejnění mírových smluv ve Sbírce zákonů a nařízení (tisk 876).

Tisk 1054. Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci sen. dra Hellera a soudr. ve příčině interviewu ve "Westminster Gazette" (tisk 805).

Tisk 1055. Odpověď předsedy vlády na interpelaci sen. Oberleithnera a druhů ve příčině škod způsobených povodní v pohoří Praděda (tisk 803).

Tisk 1056. Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci sen. dra Ledebura-Wichelna a soudr. stran projevu, který učinil předseda čsl. delegace na mezinárodní parlamentární obchodní konferenci v Lisabone (tisk 811).

Tisk 1057. Odpověď předsedy vlády, ministra financí a ministra obchodu na interpelaci sen. Hartla a soudr. stran uspokojení československých věřitelů dřívější rakousko-uherské vojenské správy (tisk 56).

Tisk 1058. Odpověď předsedy vlády a ministra financí na interpelaci sen. Vetter-Lilie a soudr. stran loterních půjček rak. společnosti červeného kříže, nalézající se v likvidaci (tisk 57).

Tisk 1059. Odpověď ministra zemědělství na interpelaci sen. Erdmana Spiese, Zulegera a soudr. ve příčině odebírání koní, kteří vojenskou správou byli rolníkům vydáváni (tisk 701).

Tisk 1060. Odpověď ministra vnitra na interpelaci sen. dra Augusta Naegle a soudr. o příčině zákazu, jímž úřady zapověděly německým studujícím nositi studentské odznaky (tisk 816).

Tisk 1061. Vládní návrh zákona o započtení válečné služby vojenské do odborné činnosti lékárnické.

Tisk 1062. Vládní návrh zákona o nemocenském pojištění státních zaměstnanců.

Tisk 1063. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci sen. Niessnera,dra Hellera a soudr. stran pronásledování brněnského sociálnědemokratického deníku "Volksfreund" státním zástupcem (tisk 663),

Tisk 1064. Odpověď ministra financí na interpelaci sen. Špery a soudr. v záležitosti výplaty zvýšení odpočivného t. zv. staropensistům (tisk 793).

Tisk 1065. Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci sen. J. Kouši a soudr. ohledně konsulátu republiky československé ve Vídni (tisk 434).

Tisk 1066. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci sen. dra Fr. Krejčího a soudr. ve příčině ustanovení učitele náboženství československého v Trhových Svinech (tisk 844).

Tisk 1067. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci sen. E. Hrubého a spol. ve věci odsouzení obce Libkovice u Duchcova proto, že se dožadovala českého účtu za veřejné elektrické osvětlení a nepřijala německého účtu (tisk 840).

Tisk 1068. Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci sen. MUDra Ondřeje Přikryla a soudr. o požadavcích subalterních lékařů všeobecné nemocnice v Praze (tisk 988).

Tisk 1069. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci sen. dra Hellera, Niessirera a soudr. o požitcích a služebních poměrech soudních sluhů a podúředníků (tisk 817).

Tisk 1070. Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci sen. MUDra Ondřeje Přikryla a soudr. v záležitosti regulace odpadu Hloučely v Prostějově (tisk 923).

Tisk 1071. Odpověď ministra sociální péče a ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci sen. Bohumila Jakubky a soudr. o stávce lékařů v nemocenských pokladnách (tisk 737).

Tisk 1072. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci sen. Al. Konečného a spol. o odvolání a propuštění zákonem neodůvodněném některých učitelů ze Slovenska (tisk 850).

Tisk 1073. Odpověď ministrů sociální péče, spravedlnosti a vnitra na interpelaci sen. Ferd. Šťastného, J. Klečáka a soudr. o složení a praksi nájemních senátů (tisk 191).

Tisk 1074. Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci sen. MUDra O. Přikryla a soudr. v záležitosti stavby poštovní budovy pro poštovní a telegrafní úřad 2 v Prostějově (tisk 920).

Tisk 1075. Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci sen. Č. J. a druhů o vývozu exkontingentního uhlí (tisk 795).

Tisk 1076. Odpověď ministra s plnou mocou pre správu Slovenska na interpeláciu senátorov dra O. E. Schmidta a súdruhov pre odloženie saisony nemeckého divadla v Bratislave (tisk 651).

Tisk 1077. Odpověď ministra financí, ministra zemědělství a správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci sen. Juraje Babky a soudr. ve věci včelařství a vydání zákona vztahujícího se na včelařství. (tisk 649).

Tisk 1078. Odpověď ministra zemědělství na interpelaci sen. Hrejsy, Sáblíka, Rozkošného a soudr. o zdržování melioračních prací na Moravě (tisk 166), jakož i na interpelaci sen. Šev-číka, Sabaty, Dúrčanského a soudr. o provádění nařízení k meliorační novele a o návrzích smluv mezistátní, zemskou správou a vodními družstvy, jež vydány byly ministerstvem zemědělství (tisk 173).

Tisk 1079. Odpověď ministra věcí zahraničních na interpelaci sen. dra Hellera a soudr. ve příčině repatriace uprchlíků a osob vypovězených (tisk 664).

Tisk 1080. Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci sen. Č. J. Lisého a soudr. o výhradě uhlí u dolu "Gott mit uns" (tisk 798).

Tisk 1081. Připomínky pana presidenta republiky k vrácenému zákonu ze dne 12. srpna 1921 o jmenování úředníků v kancelářské službě (tisk 1009).

Tisk 1082. Připomínky pana presidenta republiky k vrácenému zákonu ze dne 12. srpna 1921, jímž se částečně mění zákon o osobních daních přímých (tisk 933).

Tisk 1083. Zpráva národohospodářského výboru o návrzích sen. Hucla, Fr. Kroi-hera a spol. (tisk 685), sen. dra Ledebur-Wichelna a soudr., týkající se vypracování zákona o scelování pozemků (tisk 707).

Tisk 1084. Odpověď ministra národní obrany na interpelaci sen. E. Hrubého a spol. ve příčině vojenských posádek ve Vrchlabí a v Trutnově, jich definitivního ponechání v těchto městech a náležitého ubytování (tisk 914).

Jednací zápisy o 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67. a 68. schůzi senátu Národního shromáždění republiky československé ze dne 30. června, 1. července, 2., 4., 5., 9. a 10. srpna 1921.

Těsnopisecké zprávy o 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69. a 70. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé ze dne 4., 8., 10., 17., 18., 22. a 24. února, 1., 3., 8., 15., 16., 17. a 18. března, 2., 4., 5., 9., 10. a 12. srpna 1921.

Z cizích parlamentů roč. II., čís. 7.-9., rok 1921.

Z předsednictva přikázáno:

Výboru iniciativnímu:

Tisk 1032. Návrh sen. R. Pánka, dra Brabce a druhů na další odložení splátek na úvěry poskytnuté ve státní ošacovací akci.

Tisk 1041. Návrh sen. dra Wiechowskiho, dra Hellera a soudr. na vydání zákona o lékařských pomocných silách při nemocnicích, případně léčebných a ošetřovacích ústavech, které souvisejí s lékařskými fakultami universitními.

Předseda: Zápisy o 69. a 70. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé vyloženy byly podle §u 72 jedn. řádu v senátní kanceláři k nahlédnutí.

Jelikož v předepsané lhůtě nebyly žádným p. senátorem písemné námitky podány, dlužno pokládati zápisy ty za správné a dají se do tisku.

Zástupce senátního tajemníka dr. Bartoušek (čte):

Z předsednictva přikázáno:

Podle §u 3 zákona z 15. dubna 1920, čís. 337 Sb. zák. a nař.

Výboru národohospodářskému:

Nařízení vlády republiky československé ze dne 25. srpna 1921 o provedení likvidace státního Obilního ústavu v Praze a jeho zemských odboček v Praze, Brně, Opavě, Bratislavě a Užhorodě. (Též výboru rozpočtovému a živnostensko-obchodnímu.)

Nařízení vlády republiky československé ze dne 25. srpna 1921, kterým se prodlužuje působnost československé komise lihové. (Též výboru rozpočtovému a živnostensko-obchodnímu.)

Nařízení vlády republiky československé ze dne 26. září 1921, týkající se úpravy obchodu cukrem a použití řepy cukrovky. (Též výboru živnostensko-obchodnímu a rozpočtovému.)

Nařízení vlády republiky československé ze dne 9. září 1921, kterým se uvolňuje obchod se strojenými hnojivy.

Nařízení vlády republiky československé ze dne 9. září 1921, jímž se zrušuje nařízení vlády republiky československé ze dne 11. března 1920, čís. 213 Sb. zák. a nař., o úpravě hospodaření a obchodu dřevem. (Současně též výboru živnostensko-obchodnímu a rozpočtovému.)

Nařízení vlády republiky československé z 5. října 1921, kterým se zakazuje zpracovati zdravé brambory v závodech průmyslových. (Současně též výboru živnostensko-obchodnímu.)

Nařízení vlády republiky československé ze dne 11. srpna 1921 o výrobě líhu z ovoce, bobulí a vína. (Současně též výboru rozpočtovému.)

Nařízení vlády republiky československé z 11. srpna 1921 o úpravě veřejného zásobování obilím a mlýnskými výrobky pro hospodářské období 1921/22.

Výboru rozpočtovému:

Nařízení vlády republiky československé z, 9. září 1921 o uvolnění prodeje tabáku.

Nařízení vlády republiky československé ze dne 14. září 1921, jímž se určuje náhrada za vojenskou přípřež v míru. (Současně též výboru brannému.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP