VALOUŠEK František

VII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. br. - soc. pol. a zahr.

Zvolen místopředsedou senátu na místo zemřelého Kadlčáka Jos. a vykonal slib jako místopředseda

205, 15. V. 1924; 270, IX.

Návrhy:

na změnu § 5 zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 326 Sb. z., o jednacím řádu senátu Národního shromáždění republiky Československé, t. 129.

14, 26. X. 1920; 14, II.

Zpravodajem:

br. v. zpr. t. 1762 (poštovní holubi).

187, 19. XII. 1923; 596, VIII.

br. v. zpr. t. 1866 (změna §§ 25 zákonů o ubytování vojska).

204, 13. V. 1924; 229, IX.;

doslov 238, IX.

br. v. o zcizení státního nemovitého majetku, užívaného Zbrojovkou v Brně (ústní zpr. k t. 1899).

213, 12. VI. 1924; 496, IX.;

doslov 500, IX.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

4, 10. VI. 1920; 102, I.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114).

80, 14. XII. 1921; 188, IV.

o vládních prohlášeních a o naléh. interp. t. 1465 a 1467 (hospodářská krise).

131, 8. XI. 1922; 110, VI.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510).

138, 12. XII. 1922: 344, VI.

 

VESELÝ František, dr.

II. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. im. - ústav. práv. a náhr. Stál. v.

Zpravodajem:

ústav. práv. v. zpr. t. 21 (rozšíření počtu členů předsednictva senátu).

6, 17. VI. 1920; 232, I.

ústav. práv. v. o organisaci řádných soudů I. a II. stolice a soudů vojenských (ústní zpr. k t. 312).

29, 22. XII. 1920; 719, II.;

doslov 723, II.

ústav. práv. v. zpr. t. 357 (převzetí pojištění cizozemských pojišťoven pojišťovnami domácími).

31, 20. I. 1921; 798, II.;

doslov 799, II.

ústav. práv. v. zpr. t. 493 (úprava ustanovení o prohlášení za mrtvého).

41, 18. II. 1921; 1041, II.

ústav. práv. v. zpr. t. 680 (změna ustanovení zákonů o soudní příslušnosti a soudním řízení v občanských věcech a o projednání pozůstalostí).

56, 1. IV. 1921; 23, III.

ústav. práv. v. zpr. t. 886 (vlád. nař. o prodloužení promlčecí lhůty pro některé pohledávky).

66, 9. VIII. 1921; 337, III.

ústav. práv. v. zpr. t. 994 (převzetí statků a majetku připadlého podle mírových smluv čsl. státu).

70, 12. VIII. 1921; 501, III.

ústav. práv. v. zpr. t. 984 (prozatímní ustanovení o veřejných notářích na Slovensku a v Podkarp. Rusi).

70, 12. VIII. 1921; 502, III.

ústav. práv. v. zpr. t. 1148 (zápis elektrického vedení všeužitečných podniků do pozemkových knih).

93, 17. I. 1922; 760, IV.

ústav. práv. v. zpr. t. 1246 (dělení katastrálních parcel dle plánů Pozemkového úřadu a jeho knihovní provedení).

103, 9. II. 1922; 1015, IV.

ústav. práv. v. zpr. t. 1274 (změna jednacího řádu senátu).

106, 16. II. 1922; 1178, IV.

ústav. práv. v. zpr. t. 1333 (doplněk kona o lhůtách k opravným prostředkům v řízení před úřady finančními).

116, 23. V. 1922; 178, V;

ústav. práv. v. zpr. t. 1415 (mimořádná opatření bytové péče).

125, 11. VII. 1922; 497, V; doslov 501, V.

ústav. práv. v. zpr. t. 1446 (zatímní úprava obecního zřízení na Slovensku).

126, 13. VII. 1922; 660, V.

ústav. práv. v. zpr. t. 1439 (přísaha osob bez vyznání).

126, 13. VII. 1922; 661, V.

ústav. práv. v. zpr. t. 1658 (ochrana čsl. měny a oběhu zákonných platidel).

167, 7. VI. 1923; 1450, VII.; doslov 1461, VII.

ústav. práv. v. zpr. t. 1670 (úprava vyučování jazyku státnímu, jakož i jazykům národních menšin na školách středních a ústavech učitelských).

168, 8. VI. 1923; 1502, VII.

ústav. práv. v. zpr. t. 1743 (povolení užíti komunálních dluhopisů "Centralbank der deutschen Sparkassen" k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů).

181, 11. XII. 1923; 188, VIII.

stav. práv. v. zpr. t. 2027 (osnova zákona o exekuci na výměnky).

250, 3. III. 1925; 543, X;

doslov 546, X.

stav. práv. v. zpr. t. 2080 (předloha zmocňující vládu, aby v územích pohraničních prováděla změny obvodů).

253, 12. III. 1925; 570, X.

stav. práv. v. zpr. t. 2126 (předloha o nedělích, svátcích a památných dnech RČS).

260, 3. IV. 1925; 50, XI.;

doslov 68, XI.

stav. práv. v. zpr. t. 2133 (předloha o vzájemných poměrech náboženských vyznání).

263, 23. IV. 1925; 149, XI.;

doslov 156, XI.

stav. práv. v. zpr. t. 2249 (osnova zákona, jímž se promíjí překážka platnosti některých sňatků vyhlášených nebo uzavřených před duchovními církve čsl. čsl. a řeckovýchodní).

286, 12. X. 1925; 594, XI.

Řeč v rozpravě:

o smlouvě v Brně uzavřené mezi RČS a republikou Rakouskou o ochraně menšin a stát. občanství (zpr. t. 77).

11, 13. VII. 1920; 510, I.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284).

25, 16. XII. 1920; 514, II.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114).

82, 16. XII. 1921; 398, IV.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510).

139, 13. XII. 1922; 455, VI.

o zaměstnaneckých předlohách (zpr. t. 2057, 2059, 2061 a 2062).

247, 22. XII. 1924; 506, X.

o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (zpr. t. 2127).

260, 3. IV. 1925; 89, XI.

Interpelace:

o zabrání statků rodiny Habsburské a upravení právních poměrů na velkostatku Konopiště, t. 88.

14, 26. X. 1920; 13, II.

odpov. t. 1051.

71, 18. X. 1921; 7, IV.

 

VETTER-LILIE Moritz, dr.

VII. voleb. kraj.

NL

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. br. - in. - zdrav. a náhr. Stál. v.

Resoluce:

k dodatku ke státnímu rozpočtu na r. 1920 (zpr. t. 441) stran zavedení úrokové služby z dluhů předválečných.

36, 4. II. 1921; 975, II.

3 resol. k úpravě požitků úředníků velkostatků na odpočinku a jich pozůstalých (zpr. t. 573) stran naturálních požitků, zařadění zaměstnanců do kategorií, rozšířen výhod zákonem poskytnutých na zaměstnance a jich pozůstalé všech ostatních hospodářských podniků a stran povinnosti státu převzíti povinnosti právního zástupce ve smyslu § 12 odst. 1 v případě státního vyvlastnění velkostatků.

51, 17. III. 1921; 1471, 1472, II.

k fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753) stran svolání ankety na prozkoumání podkladu pro zákon o dávce z majetku.

184, 14. XII. 1923; 538, VIII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

3, 9. VI. 1920; 44, I. (něm. 83)

o odškodnění majitelů rak. a uh. válečných půjček a o IV. stát. půjčce RČS (zpr. t. 59).

10, 24. VI. 1920; 436, I. (něm. 489)

o fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114).

80, 14. XII. 1921; 178, IV. (něm. 227)

o vládních prohlášeních a o naléh. interp. t. 1465 a 1467 (hospodářská krise).

131, 8. XI. 1922; 131, VI. (něm. 155)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753).

182, 12. XII. 1923; 283, VIII. (něm. 364)

o změně zákona o dávce z majetku (zpr. t. 1773).

188, 20. XII. 1923; 624, VIII. (něm. 664)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250).

288, 14. X. 1925; 687, XI. (něm. 786)

Interpelace:

stran loterních půjček rakouské společnosti Červeného kříže, nalézající se v likvidaci, t. 57.

11, 13. VII. 1920; 493, I.

odpov. t. 1058.

71, 18. X. 1921; 7, IV.

stran zaplacení všech pohledávek, které vznikly válečným zajatcům před válkou a po dobu války proti Rusku, t. 2135.

264, 26. V. 1925; 163, XI.

o tom, že nebyly přiznány zaopatřovací požitky těm vojenským pensistům, kteří se v "Přihlášce" přímo hlásili do výslužby, resp., kteří bez superarbitrace byli dáni do výslužby, t. 2135/1.

264, 26. V. 1925; 163, XI.

o tom, jak se jedná s bývalými rak.-uher. vojenskými gážisty, t. 2135/2.

264, 26. V. 1925; 163, XI.

stran zvýšení výslužného a zaopatřovacích požitků tzv. "vojenským pensistům", t. 2135/3.

264, 26. V. 1925; 163, XI.

stran nároků na náhradu válečných škod a pohledávek proti bývalým důstojnickým fondům, t. 2135/4.

264, 26. V. 1925; 163, XI.

Dotazy:

k předsednictvu senátu stran naléh. interp. o pamětním spisu v r. 1919 na mírové konferenci předloženém, pojednávajícím o problému Němců v Čechách a odpov. předsedy senátu K. Práška.

26, 17. XII. 1920; 596, II.

Volán k pořádku:

3, 9. VI. 1920; 45, I.

 

VIKOVÁ-KUNĚTICKÁ Božena

I. voleb. kraj

ND

Nastoupila za dr. Herbena Jana, který se vzdal mandátu.

Ověřující list vydán 286, 12. X. 1925; 585, XI.

Slib vykonala 286, 12. X. 1925; 585, XI.

 

VLČEK Jaroslav, dr.

VIII. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. br. - kult. - nár. hosp. - ústav. práv. - zdrav. a náhr. Stál. v.

Zpravodajem:

úst. práv. v. zpr. t. 1233 (pojišťovny na Slovensku a v Podk Rusi).

103, 9. II. 1922; 1014, IV.Přihlásit/registrovat se do ISP