"L" resp. Laž-Lip  "L" resp. Lis-Luk

LAŽO Jurko

X. voleb. kraj

ČSD, mk

Volba verifikována 1. 26. V. 1920; 2, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. nár. hosp. a rozp.

Návrhy:

na poskytnutí okamžité vydatné pomoci zemědělcům v okresu Bardiov Svidník, postiženým krupobitím a průtrží mračen, t. 1683.

169, 2. VII. 1923; 1549, VII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114).

82, 16. XII. 1921; 468, IV. (rus. 544)

o změně fin. zákona ze 17. XII. 1920 a o dodatku ke stát. rozpočtu na r. 1921 (zpr. t. 1240).

105, 15. II. 1922; 1118, IV. (rus. 1137)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510).

141, 15. XII. 1922; 724, VI. (rus. 772)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753).

183, 13. XII. 1923; 473, VIII. (rus. 521)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1925 (zpr. t. 2020).

238, 11. XII. 1924; 324, X. (rus. 328)

Interpelace:

v záležitosti nouze obyvatelstva krajů válkou zpustošených, t. 298.

28, 22. XII. 1920; 677, II.

odpov. t. 639.

54, 31. III. 1921; 3, III.

o obsazení ruských biskupských stolic v RČS, t. 462.

37, 8. II. 1921; 991, II.

odpov. t. 745.

58, 14. VI. 1921; 124, III.

v záležitosti nešetření národnostních a jazykových práv ruské menšiny na Slovensku, t. 944.

69, 10. VIII. 1921; 369, III.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. ve Vyš. Svidníku (urážka na cti)

zpr. t. 1122; zprav. dr. Krouský;

zpráva vrácena im. v. na návrh J. Kouši 106, 16. II. 1922; 1194, IV.

okres. s. ve Vyš. Svidníku (přečin dle § 2 zák. čl. XLI. z r. 1914).

112, 24. IV. 1922; 84, V.

zpr. t. 1621; zprav. dr. Krouský;

161, 26. IV. 1923; 1320, VII.

nevydán 165, 29. V. 1923; 1416, VII.

vrch. stát. zast. v Košířích a okres. s. ve Vyšším Svidníku (přestupek podle § 26, odst. 1. a 2 a § 27, odst. 1. zák. čl. XIV. z r. 1914).

277, 17. IX. 1925; 447, XI.

zpr. t. 2244; zprav. dr. Soukup;

283, 6. X. 1925; 538, XI.

nevydán (zprav. J. Kouša) 286, 12. X. 1925; 597, XI.

 

LEDEBUR-WICHELN Eugen, dr.

IV. voleb. kraj

NL

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. nár. hosp. - rozp. techn. doprav. a zahr.

Návrhy:

na vypracování návrhu na sestoupení obou sněmoven Národního shromáždění, zastavení nynějších ústavních zákonů atd. ústavním výborem, t. 26.

5, 16. VI. 1920; 130, I.

na vydání zákona, kterým má se usnadniti slučování polních a lesních pozemků, t. 707.

57, 11. V. 1921; 77, III.

na bezodkladné zrušení Pozemkového úřadu, t. 708.

57, 11. V. 1921; 77, III.

na doplnění zákona z 29. X. 1919 o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických, t. 1452.

129, 24. X. 1922; 3, VI.

pozměňov. návrh k finančnímu zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510) ku kap. XI., tit. 2.

141, 15. XII. 1922; 734, VI.

pozměňov. návrh k předloze o dani z obratu a dani přepychové (ústní zpr. k t. 1789).

190, 21. XII. 1923; 750, VIII.

Resoluce:

k mírové smlouvě mezi RČS, Maďarskem, Bulharskem a státy cessionářskými (zpr. t. 291) stran revise překladu textu mírových smluv.

27, 21. XII. 1920; 655, II.

3 resol. k vlád. nař. o likvidaci zásob bavlny koupené na úvěr pod zárukou státu (zpr. t. 444) stran prováděcího nařízení, sanace bavlnářského průmyslu přispěním Svazu bank a uvolnění obchodu bavlnou a bavlněnými výrobky.

47, 15. III. 1921; 1310, 1311, II.

k zák. o scelování pozemků (zpr. t. 1083), kterou se podává návod ministerstvu zemědělství k postupu při vypracování jednotného zákona.

75, 22. XI. 1921; 67, IV.

k fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114) stran zvýšení odbytného pro poddůstojníky.

83, 17. XII. 1921; 565, IV.

2 resol. k osnově zákona o úpravě pensí býv. zaměstnanců velkostatků (ústní zpr. k resolucím sen. Vettera-Lilie podaným k předloze t. 521).

94, 19. I. 1922; 770, IV.

2 resol. k předloze o zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny, zakoupené státem na zaručený úvěr (zpr. t. 1177) k §§ 1 a 5.

94, 19. I. 1922; 783, IV.

k přechodným ustanovením k zákonu náhradovému (zpr. t. 1259) (direktivy vládě při vydání prováděcího nařízení).

106, 16. II. 1922; 1154, IV.

2 resol. k předloze zmocňující vládu poskytnouti úvěr republice Rakouské (zpr. t. 1380) stran připojení Rakouska k Německu a aby smlouvy s Rakouskem předloženy byly N. S. ke schválení.

123, 30. VI. 1922; 433, V.

2 resol. k předloze o plemenitbě hospodářských zvířat (zpr. t. 1598) 1. aby zavedeno bylo přísnější ohraničení chovných obvodů jen u skotu; aby u vepřů, ovcí a koz nebylo vůbec rozdělení na ohraničené chovné obvody; aby v celé republice byl dovolen a podporován chov studené a teplé krve; aby u všech druhů zvířat zemský chov byl omezen na několik málo plemen; 2. aby vláda v prováděcích nařízeních k tomuto zákonu stanovila vhodná ulehčení ve prospěch jednotlivých chovatelů.

158, 23. IV. 1923; 1254, 1255, VII.

k předloze o dani z obratu a dani přepychové (ústní zpr. k t. 1789), aby od daně z obratu byly osvobozeny: zboží, jež se vyváží (i od daně přepychové), suroviny v zemi zpracované, dříví porážené následkem holožíru, výkony a platy uvnitř téhož závodu a aby dam přepychové podléhaly předměty výslovně přepychové.

190, 21. XII. 1923; 751, VIII.

2 resol. k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 1861), aby vládním nařízením se stanovilo, že byty (v závodech) přenechané bezplatně zaměstnancům nespadají pod ustanovení zákona o ochraně nájemníků a aby byl zřízen poradní sbor pro věci bytové při ministerstvu sociální péče.

202, 25. IV. 1924; 179, IX.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

6, 17. VI. 1920; 234, I. (něm. 267)

o prohlášení min. předsedy J. Černého ze 16. XI. 1920 a o naléh. interp. t. 192, 208, 212, 214 a 216 (události v Teplicích, Chebu a Praze).

20, 23. XI. 1920; 271, II. (něm. 316)

o mírových smlouvách mezi RČS, Maďarskem, Bulharskem a státy cessionářskými (zpr. t. 291).

27, 21. XII. 1920; 647, II. (něm. 664)

o trestání nedovoleného zcizování zabrané půdy (zpr. t. 439).

37, 8. II. 1921; 997, II. (něm. 1008)

o prohlášení min. zahraničí dr. Beneše o vyjednávání s Francií a Polskem, jímž zodpovídá se naléh. interp. dr. Hellera (t. 556).

46, 8. III. 1921; 1240, II. (něm. 1283)

o vlád. nař. o likvidaci zásob bavlny zakoupené na úvěr pod zárukou státu a o jednotném súčtování zahraničního obchodu bavlnou a bavlněným zbožím (zpr. t. 444).

47, 15. III. 1921; 1306, II. (něm. 1389)

o úpravě požitků úředníků velkostatků na odpočinku a jich pozůstalých (zpr. t. 573)

51, 17. III. 1921; 1469, II. (něm. 1479)

o mimořádné župní přirážce na Slovensku (zpr. t. 830).

61, 1. VII. 1921; 181, III. (něm. 207)

o scelování pozemků (zpr. t. 1083).

75, 22. XI. 1921; 65, IV. (něm. 75)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114).

81, 15. XII. 1921; 293, IV. (něm. 368)

o resolucích sen. Vettera-Lilie podaných k t. 521, týkajících se opravy pensí zaměstnancům velkostatků.

94, 19. I. 1922; 768, IV. (něm. 797)

o zmocnění ministra financí k výpůjčkám také v cizí měně (zpr. t. 1294).

110, 31. III. 1922; 24, V. (něm. 49)

o prohlášení min. předsedy dr. Beneše ve věci janovské konference a o naléh. interp. stran sankcí proti Německu (t. 1328 a 1329).

118, 31. V. 1922; 258, V. (něm. 291)

o poskytnutí úvěru republice Rakouské (zpr. t. 1380).

123, 30. VI. 1922; 436, V. (něm. 455)

o změně zákona o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový (zpr. t. 1444).

126, 13. VII. 1922; 584, V. (něm. 671)

o vládních prohlášeních a o naléh. interp. t. 1465 a 1467 (hospodářská krise).

131, 8. XI. 1922; 96, VI. (něm. 143)

o protokolech o sanaci Rakouska daných v Ženevě dne 4. X. 1922 (t. 1532).

147, 21. XII. 1922; 883, VI. (něm. 933)

o událostech v bance Bohemii (naléh. interp. t. 1618).

160, 25. IV. 1923; 1292, VII. (něm. 1312)

o prohlášení ministra zahraničí

174, 8. XI. 1923; 58, VIII. (něm. 82)

o inkompatibilitě (zpr. t. 1885).

208, 30. V. 1924; 418, IX. (něm. 456)

o konečné úpravě rakouských a uherských válečných půjček (zpr. t. 1973).

224, 30. IX. 1924; 743, IX. (něm. 752)

o revisi bankovních ústavů (zpr. t. 1990) a o zřízení "Všeobecného fondu peněžních ústavů v RČS" (zpr. t. 1991).

228, 9. X. 1924; 938, IX. (něm. 959)

o prohlášení ministra zahraničí

231, 4. XI. 1924; 36, X. (něm. 75)

o změně a doplňku zákona o akciové bance cedulové (zpr. t. 2131).

262, 22. IV. 1925; 123, XI. něm. 137)

Věcná poznámka:

při rozpravě o školách a učitelstvu (zpr. t. 1437 a 1417) stran urážky čsl. státu.

126, 13. VII. 1922; 655, V. (něm. 702)

Přípis:

předsednictvu senátu (omluvný), že neměl úmyslu svými výroky ve 174 schůzi uraziti.

175, 9. XI. 1923; 92, VIII.

Interpelace:

naléhavá o výroku pana ministerského předsedy, t. 127.

15, 9. XI. 1920; 25, II.

naléhavá v záležitosti zúčastnění se sankcí vůči Německu, t. 702.

61, 1. VII. 1921; 176, III.

odpov. t. 903.

65, 5. VIII. 1921; 317, III.

naléhavá o přepadení zvláštního vlaku německých turnérů v Louce, t. 1425.

128, 14. VII. 1922; 734, V.

odpov. t. 1565.

151, 27. II. 1923; 1046, VI.

stran zastoupení producentů v komisi pro obchod ovocem a zeleninou a v komisi melasové, t. 34.

8, 22. VI. 1920; 342, I.

odpov. t. 159.

14, 26. X. 1920; 15, II.

o postavení bývalých poddůstojníků německé národnosti, t. 311.

28, 22. XII. 1920; 677, II.

odpov. t. 513.

42, 22. II. 1921; 1055, II.

stran procesu o rozvod hraběte Ivana Draskoviche, t. 390.

35, 3. II. 1921; 855, II.

odpov. t. 890.

62, 2. VIII. 1921; 225, III.

ohledně přesunů vojska do převážně německého území pohraničního, t. 487.

40, 17. II. 1921; 1027, II.

odpov. t. 694.

57, 11. V. 1921; 77, III.

stran projevu, který učinil předseda čs. delegace na mezinárodní parlamentární obchodní konferenci v Lisaboně, t. 811.

60, 30. VI. 1921; 144, III.

odpov. t. 1056.

71, 18. X. 1921; 7, IV.

stran berní revise v továrně "Münzer-Hütte" u Ústí n. L., t. 1109.

79, 13. XII. 1921; 128, IV.

obnovena t. 1461/2.

129, 24. X. 1922; 4, VI.

odpov. t. 1615/8.

162, 8. V. 1923; 1387, VII.

stran rozesílání výzvy k upisování 6%ní investiční půjčky, t. 1170/1.

93, 17. I. 1922; 757, IV.

obnovena t. 1461/1.

129, 24. X. 1922; 4, VI.

odpov. t. 1692.

169, 2. VII. 1923; 1550, VII.

stran jednostranného nadržování českým průmyslovým závodům, pokud jde o sazby, t. 1170/3.

93, 17. I. 1922; 757, IV.

obnovena t. 1461.

129, 24. X. 1922; 4, VI.

odpov. t. 1578/5.

154, 16. III. 1923; 1068, VI.

stran přeložení vojenské střelnice z Mostu, t. 1170/4.

93, 17. I. 1922; 757, IV.

obnovena t. 1461/3.

129, 24. X. 1922; 4, VI.

odpov. t. 1565/6.

151, 27. II. 1923; 1046, VI.

stran novelisace zákona o staropensistech ze dne 18. III. 1921, č. 130 Sb. z., t. 1170/5.

93, 17. I. 1922; 757, IV.

stran požadování bytů "YMCA" v Mostě, t. 1170/6.

93, 17. I. 1922; 757, IV.

ve příčině opomíjení hlavního svazu průmyslu, t. 1238/1.

105, 15. II. 1922; 1117, IV.

stran zrušení odborných škol pro paličkování krajek v Rudohoří, t. 1418/4.

126, 13. VII. 1922; 547, V.

odpov. t. 1485/2.

134, 23. XI. 1922; 237, VI.

stran zkrácení německého stavebního družstva v Hajdě, t. 1453/4.

129, 24. X. 1922; 3, VI.

odpov. t. 1558/8.

149, 25. I. 1923; 983, VI.

stran domnělého sjednání kupní smlouvy se Standard Oil Company, t. 1461/4.

129, 24. X. 1922; 4, VI.

odpov. t. 2253/1.

289, 15. X. 1925; 918, XI.

stran podloudnictví na slezských hranicích, t. 1594/2.

158, 23. IV. 1923; 1242, VII.

odpov. t. 1755/4.

185, 17. XII. 1923; 547, VIII.

stran schodku, zjištěného při likvidaci státního obilního ústavu, t. 1594/3.

158, 23. IV. 1923; 1242, VII.

odpov. t. 1801.

191, 14. II. 1924; 797, VIII.

stran výplaty pohledávek u vídeňské poštovní spořitelny, t. 1687/15.

169, 2. VII. 1923; 1550, VII.

odpov. t. 1755/2.

185, 17. XII. 1923; 547, VIII.

stran domnělého sjednání smlouvy se Standard Oil Company, t. 1872/5.

204, 13. V. 1924; 224, IX.

odpov. t. 2253/1.

289, 15. X. 1925; 918, XI.

stran rozluky vídeňské poštovní spořitelny, t. 1872/9.

204, 13. V. 1924; 224, IX.

odpov. t. 2000/3.

233, 1. XII. 1924; 138, X.

stran zamýšlené výroby automobilů ve státní továrně na zbraně a střeliva v Brně, t. 1900.

214, 24. VI. 1924; 509, IX.

odpov. t. 2000/2.

233, 1. XII. 1924; 138, X.

stran neobsazování systemisovaných míst profesorů na německé vysoké škole technické v Praze, t. 2191/8.

277, 17. IX. 1925; 445, XI.

o tom, že se neodpovídá na interpelace ve věci Standard Oil Company, t. 2191/9.

277, 17. IX. 1925; 445, XI.

Dotazy:

k předsedovi senátu ze dne 1. IV. 1921 o brzkém projednání návrhu t. 26 výborem iniciativním a odpov. předsedy senátu K. Práška.

58, 14. VI. 1921; 122, III.

k předsednictvu ze dne 2. VII. 1925 (sdělený předs. Donátem) o tom, že vláda trvale neodpovídá na interpelace podané 25. I. a 13. VII. 1922 a 26. IV. 1924 stran vyjednávání mezi vládou a Standard Oil Company o přenechání petrolejového monopolu jmenované společnosti a odpov. předs. V. Donáta.

277, 17. IX. 1925; 444, XI.

Volán k pořádku:

třikrát; ztrácí slovo.

174, 8. XI. 1923; 62, 63, 64, VIII.

 

LINK Franz

VII. voleb. kraj.

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. br.

Návrhy:

10 pozměňov. návrhů k návrhu V. Donáta (koal.) na vydání zákona, stanovícího výhody v plnění branné povinnosti (t. 1431).

128, 14. VII. 1922; 730, V.

2 pozměňov. návrhy k předloze o požitcích státních zaměstnanců, (zpr. t. 1538).

145, 20. XII. 1922; 835-836, VI.

4 pozměňov. návrhy ku změně zákona o podpoře nezaměstnaných, (t. 1549).

147, 21. XII. 1922; 926, VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1557).

149, 25. I. 1923; 1011, VI.

3 pozměňov. návrhy k předloze o vojenském kázeňském a kárném právu, odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním, (zpr. t. 1703).

172, 4. VII. 1923; 1632, VII.

28 pozměňov. návrhů k předloze o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské (t. 1836) k §§ 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 19, 22, 23, 25, 27, 31, 33, 40 a 51.

204, 13. V. 1924; 233-234, IX.

Resoluce:

k vlád. nař., kterým se rozšiřuje platnost zákona o právu tiskovém, spolkovém a shromažďovacím na Hlučínsko (zpr. t. 813) stran zrušení výjimečného stavu na Hlučínsku.

61, 1. VII. 1921; 180, III.

k předloze, kterou se povoluje státní příspěvek na provedení zajišťovacích a opravných prací nouzových na moravských vodotocích (zpr. t. 940) stran regulace řek v území Praděda.

68, 10. VIII. 1921; 357, III.

o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 1021).

70, 12. VIII. 1921; 435, III.

o úpravě povinnosti vydati movité věci státům, které mají nárok na jich požadování (zpr. t. 1101) stran poskytování náhrady na místo odňatého majetku.

76, 24. XI. 1921; 89, IV.

3 resol. k finančnímu zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114) ku kap. IX a XI.

83, 17. XII. 1921; 562, IV.

ku změně fin. zákona ze 17. XII. 1920, č. 682 Sb. z. a dodatku k rozpočtu na r. 1921 (zpr. t. 1240) stran snížení povinnosti služební v činné službě vojenské a snížení stavu vojska.

105, 15. II. 1922; 1122, IV.

2 resol. k finančnímu zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753) týkající se zprávy o sebevraždách v armádě, zrušení manévrů.

184, 14. XII. 1923; 538, VIII.

k předloze o zrušení dosud platných zákonů o vojenské taxe (zpr. t. 1960), aby osobám, jichž roční příjem nepřevyšuje 10.000 Kč, nezaplativším ještě vojenskou taxu, se tato odepsala.

221, 23. IX. 1924; 717, IX.

Řeč v rozpravě:

o návrzích Ševčíka a Sáblíka stran úpravy hospodaření příští sklizní a zabezpečení výživy obyvatelstva RČS z této sklizně (zpr. t. 163 a 164).

17, 16. XI. 1920; 159, II. (něm. 163)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284).

25, 16. XII. 1920; 493, II. (něm. 572)

o vládním nařízení o nejvyšších cenách piva (zpr. t. 549).

46, 8. III. 1921; 1209, II. (něm. 1273)

o povolení úvěru k ohradě nekryté potřeby vojenské správy způsobené válečnými poměry na Slovensku v r. 1919 (zpr. t. 643).

53, 18. III. 1921; 1496, II. (něm. 1526)

o rozšíření platnosti zákona o právu tiskovém, spolkovém a shromažďovacím na Hlučínsko (zpr. t. 813).

61, 1. VII. 1921; 178, III. (něm. 205)

o státním příspěvku k provedení zajišťovacích a opravných prací nouzových na moravských vodotocích (zpr. t. 940).

68, 10. VIII. 1921; 358, III. (něm. 365)

o závodních radách (zpr. t. 1019).

70, 12. VIII. 1921; 485, III. (něm. 529)

o upravení povinnosti vydati movité věci ve prospěch cizích států k jich požadování oprávněných (zpr. t. 1101).

76, 24. XI. 1921; 86, IV. (něm. 97)

o změně fin. zákona ze 17. XII. 1920 a o dodatku ke stát. rozpočtu na r. 1921 (zpr. t. 1240).

104, 10. II. 1922; 1086, IV. (něm. 1108)

o náhradě při trvalém ubytování vojska v letech 1921 a 1922 (zpr. t. 1411).

124, 10. VII. 1922; 482, V. (něm. 490)

stran úpravy požitků pro mužstvo čsl. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním (zpr. t. 1412).

124, 10. VII. 1922; 485, V. (něm. 491)

stran státní půjčky 15 milionů Kč na investice Českého Těšína (zpr. t. 1434).

126, 13. VII. 1922; 553, V. (něm. 666)

o úvěru na podporu nezaměstnaných (zpr. t. 1493).

136, 1. XII. 1922; 279, VI. (něm. 297)

o prodloužení a změně zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 322 Sb. z. ve znění zákona ze dne 21. XII. 1921, č. 482 Sb. z., o podpoře nezaměstnaných (ústní zpr. k t. 1549).

147, 21. XII. 1922; 924, VI. (něm. 956)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753).

182, 12. XII. 1923; 269, VIII. (něm. 358)

o podpoře nezaměstnaných (zpr. . t. 1774 a 1777).

188, 20. XII. 1923; 649, VIII. (něm. 682)

o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské a o změně §§ 25 zákonů o ubytování vojska (zpr. t. 1865 a 1866).

204, 13. V. 1924; 229, IX. (něm. 248)

o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 1989).

227, 8. X. 1924; 859, IX. (něm. 907)

o zachování pracovních (služebních) poměrů po dobu cvičení ve zbrani (cvičení služebních) (zpr. t. 2119).

257, 26. III. 1925; 645, X. (něm. 657)

Interpelace:

naléhavá o poruše v dodávání mouky do německých průmyslových okresů a o nákupu obilí v cizině, t. 215.

31, 20. I. 1921; 783, II.

odpov. t. 673.

57, 11. V. 1921; 76, III.

naléhavá v příčině katastrofální povodně v politických okresech Frývaldově (Slezsko) a v Šumperku (Morava).

59, 14. VI. 1921; 135, III.

zodpověděna prohlášením min. předs. J. Černého.

59, 14. VI. 1921; 136, III.

naléhavá o střelbě vojáků v Bruntále a o zabití Maxe Kinzla, t. 1478.

133, 21. XI. 1922; 233, VI.

odpov. t. 1692/8.

169, 2. VII. 1923; 1551, VII.

stran přenechání kasáren městům k odstranění bytové nouze, t. 65.

11, 13. VII. 1920; 493, I.

odpov. t. 161.

14, 26. X. 1920; 15, II.

ve věci přenechání mouky a obilí civilnímu obyvatelstvu průmyslových okresů ze zásob vojeské správy, t. 108.

14, 26. X. 1920; 13, II.

odpov. t. 247.

22, 8. XII. 1920; 336, II.

o zvýšení podpor nezaměstnaným, t. 181.

15, 9. XI. 1920; 26, II.

odpov. t. 343.

30, 18. I. 1921; 773, II.

ohledně vybudování železniční trati Hlučín-Annaberg jako nouzové stavby, t. 807.

60, 30. VI. 1921; 144, III.

odpov. t. 901.

65, 5. VIII. 1921; 317, III.

ve příčině cla prostého dovozu zeleniny do okresu frývaldovského, t. 808.

60, 30. VI. 1921; 144, III.

ve příčině přeložení průvodčích v obvodu ředitelství olomouckého, t. 1095/4.

75, 22. XI. 1921; 62, IV.

stran německé menšinové školy v Neředíně u Olomouce, dále stran útisku něm. obecné školy v Lužici u Šternberka a stran zřízení něm. obecné školy v Hlučíně, t. 1453/14.

129, 24. X. 1922; 3, VI.

odpov. t. 1558/9.

149, 25. I. 1923; 983, VI.

stran provádění zákona o nezaměstnanosti pro nezaměstnané dělníky, kterým se již dostalo plné podpory, t. 1563.

152, 13. III. 1923; 1057, VI.

odpov. t. 1755/8.

185, 17. XII. 1923; 547, VIII.

o tom, jak si pan zkušební komisař Schilling z Opavy počínal při jazykových zkouškách poštovních zaměstnanců u poštovního úřadu v Krnově, t. 1721/5.

176, 27. XI. 1923; 122, VIII.

odpov. t. 1801/7.

191, 14. II. 1924; 797, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. s. v Opavě (přečin podle §§ 300 a 305 a přestupek podle § 308 tr. z.)

158, 23. IV. 1923; 1243, VII.

zpr. t. 1656; zprav. dr. Stránský;

164, 29. V. 1923; 1408, VII.

zpráva vrácena imunit. výb. 167, 7. VI. 1923; 1473, VII.

 

LIPPERT Andreas

V. voleb. kraj

NA

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. kult.

Návrhy:

stran přejímání gážistů bývalé rak.-uher. (rakouské případně uherské) branné moci, kteří svoji přihlášku předložili teprve po 31. III. 1919, jakož i těch, kteří se hlásili před touto lhůtou, kteří však teprve později byli povoláni k činné službě, t. 1616.

160, 25. IV. 1923; 1273, VII.

na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci obcím, jež v okresu Horšově Týně těžce byly postiženy živelní pohromou, t. 1693.

169, 2. VII. 1923; 1551, VII.

na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci obcím okresu stříbrského a plzeňského, ležícím na řekách Mži a Radbuze, které těžce byly postiženy bouří, t. 1922.

216, 30. VI. 1924; 551, IX.

stran poskytnutí vydatné státní pomoci k nápravě škod způsobených živelními pohromami v okresech Kašperských Horách, Hartmanicích, Nýrsku, Vimperku a Sušici, t. 2234.

280, 30. IX. 1925; 504, XI.

stran živelní pohromy způsobené záplavami v politických okresech Budějovicích, Prachaticích, Kaplici, Krumlově, Jindřichově Hradci a Třeboni, t. 2235.

280, 30. IX. 1925; 504, XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114).

82, 16. XII. 1921; 489, IV. (něm. 554)

Interpelace:

naléhavá o nepovolení německé občanské školy pro město Touškov, t. 221.

31, 20. I. 1921; 783, II.

odpov. t. 781.

60, 30. VI. 1921; 143, III.

naléhavá o zrušení německé obecné školy v Malšicích, okres Stříbro, t. 222.

31, 20. I. 1921; 783, II.

odpov. t. 759.

58, 14. VI. 1921; 124, III.

naléhavá stran přehmatů některých osob v místě Sytnu u Stříbra ve věcech nastávajícího sčítání lidu, t. 500.

47, 15. III. 1921; 1295, II.

zodpověděna prohlášením min. předs. J. Černého.

47, 15. III. 1921; 1313, II.

naléhavá stran zabavení německých letáků ke sčítání lidu, t. 501.

47, 15. III. 1921; 1295, II.

zodpověděna prohlášením min. předs. J. Černého.

47, 15. III. 1921; 1314, II.

naléhavá stran skácení a násilného odstranění pomníku císaře Josefa v Hořejších Sekyřanech u Stříbra, t. 503.

47, 15. III. 1921; 1295, II.

odpov. t. 691.

57, 11. V. 1921; 76, III.

ve příčině zvýšení ceny povinných otrub rolníkům, t. 427.

35, 3. II. 1921; 855, II.

odpov. t. 612.

54, 31. III. 1921; 3, III.

"L" resp. Laž-Lip  "L" resp. Lis-LukPřihlásit/registrovat se do ISP