Příloha I.-2.

Úmluva

sjednaná mezi republikou Československou, zastoupenou ministry železnic a financí jménem vlády (v následujícím krátce ťstátŤ) se strany jedné a akciovou společností místní dráhy Domažlice-Tachov (v následujícím krátce ťspolečnostŤ) se strany druhé o nabytí místní dráhy Domažlice-Tachov státem.

Článek I.

Společnost postupuje státu dnem 1. ledna 1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky veškerého movitého i nemovitého jmění společnosti, ať toto nemovité jmění jest zapsáno v knihách pozemkových (všeobecných nebo železniční knize) anebo není, s veškerými právy a závazky jejími, zejména železniční trati společností z Domažlic do Tachova, tvořící předmět koncesní listiny z dne 28. března 1908, č. 68 ř. z., se všemi vlečnými drahami, pokud jsou majetkem společnosti, s veškerým movitým i nemovitým příslušenstvím, se všemi vozidly a veškerými zásobami, jakož i veškerého ostatního jmění společností se všemi aktivy i pasívy, i s reservním fondem. Pokud nebyl podle svého určení se schválením státní správy spotřebován.

Článek II.

Naprati tomu přejímá stát k vlastnímu placení podle platného, státní správou schváleného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části prioritních obligací společností v jmenovité hodnotě 7,340,000 Kč, t. j. slovy sedm milionů tří sta čtyřicet tisíc Kč.

Veškeré kmenové akcie postupuje společnosti státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové akcie společností vydané vyjma ty, které jsou ve vlastnictví země České, společnost opatří a státu odevzdá do 15. ledna 1925.

Článek III.

Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II. vypořádána; prohlašuje společnost, že nemá vůči nabývajícímu státu žádných dalších pohledávek.

Článek IV.

Společnost vstoupí do likvidace, jakmile tato úmluva nabude právní platnosti a jakmile řádná valná hromada schválí výroční účty za rok 1924.

Likvidací společnosti provede na základě jejího usnesení státní správa.

Článek V.

Dnem, kdy tato úmluva nabude právní platností (čl. IX.), přechází fysická držba veškerých majetkových předmětů v čl. I. uvedených na stát.

Společnost se zavazuje, že vydá státu veškeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd. místní dráhy se týkající a že provede sama knihovní pořádek.

Článek VI.

Společnost svoluje, aby podle této úmluvy bylo vlaženo vlastnické právo Československého státu (železniční správa) na všechny nemovitosti společnosti náležející. Společnost jest povinna řádně podepsaní právní listiny, potřebné ku převodu knihovního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té, jakmile jí budou státní správou k podpisu předloženy.

Článek VII.

Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polovicí obecné ceny.

Článek VIII.

Pro jakékoli právní rozepře, které by snad z této úmluvy vznítily, budou příslušny v prvé stolici věcně příslušné soudy v sídle české finanční prokuratury v Praze.

Článek IX.

Tato úmluva váže společnost schválením valnou hromadou akcionářů a nabude právní platnosti ústavním schválením. Úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V Praze, dne 13. prosince 1924.

Ministr železnic:

Místní dráha Domažlice-Tachov:

Stříbrný v. r.

Dr. Jakub Ptáčník v. r.,

Ministr financí:

Max Duffek v. r.

Ing. Bečka v. r.

 

Příloha I.-3.

Úmluva

sjednaná mezi republikou Československou, zastoupenou ministry železnic a financí jménem vlády (v následujícím krátce ťstátŤ) se strany jedné a akciovou společností místní dráhy Chlumec-Králové Městec (v následujícím krátce ťspolečnostŤ) se strany druhé o nabytí místní dráhy Chlumec-Králové Městec státem..

Článek I.

Společnost postupuje státu dnem 1. ledna 1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky veškerého movitého i nemovitého jmění společnosti, ať toto nemovité jmění jest upsáno v knihách pozemkových (všeobecných nebo železniční knize) anebo není, s veškerými právy a závazky jejími, zejména železniční trati společnosti z Chlumce do Králové Městce, tvořící předmět koncesní listiny ze dne 3. června 1899, č. 107 ř. z., se všemi vlečnými drahami, pokud jsou majetkem společností, s veškerým movitým i nemovitým příslušenstvím, se všemi vozidly a veškerými zásobami, jakož i veškerého ostatního jmění společnosti se všemi aktivy i pasivy, i s reservním fondem, pokud nebyl podle svého určení se schválením státní správy spotřebován.

Článek II.

Naprati tomu přejímá stát k vlastnímu placení podle platného, státní správou schváleného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené částí hypotekární zápůjčky, uzavřené u Zemské banky království Českého, nyní u Zemské banky (dříve Zemské banky království Českého) v Praze, v jmenovité hodnotě 850,000.- Kč, t. j. slovy osm set padesát tisíc Kč.

Veškeré kmenové akcie postupuje společnost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové akcie společností vydané vyjma ty, které jsou ve vlastnictví země České, společnost opatří a státu odevzdá do 31. prosince 1924.

Článek III.

Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II. vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá vůči nabývajícímu státu žádných dalších pohledávek.

Článek IV.

Společnost vstoupí do likvidace, jakmile tato úmluva nabude právní platnosti a jakmile řádná valná hromada schválí výroční úcty za rok 1924.

Likvidací společnosti provede na základě jejího usnesení státní správa.

Článek V.

Dnem, kdy tato úmluva nabude právní platnosti (čl. IX.), přechází fysická držba veškerých majetkových předmětů v čl. I. uvedených na stát.

Společnost se zavazuje, že vydá státu veškeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd. místní dráhy se týkající a že provede sama knihovní pořádek.

Článek VI.

Společnost svoluje, aby podle této úmluvy byla vloženo vlastnické právo Československého státu (železniční správa) na všechny nemovitosti společností náležející. Společnost jest povinna řádně podepsati právní listiny, potřebné ku převodu knihovního vlastnictví na, stát do čtyř neděl po té, jakmile jí budou státní správou k podpisu předloženy.

Článek VII.

Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polovicí obecné ceny.

Článek VIII.

Pro jakékoli právní rozepře, které by snad z této úmluvy vznikly, budou příslušny v prvé stolici věcně příslušné soudy v sídle české finanční prokuratury v Praze.

Článek IX.

Tato úmluva váže společnost schválením valnou hromadou akcionářů a nabude právní platností ústavním schválením. Úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V Praze, dne 27. listopadu 1924.

Ministr železnic:

Místní dráha Chlumec-Králové Městec:

Stříbrný v. r.

V. Novozámský v. r.,

Ministr financí:

 

Ing. Bečka v. r.

Dr. Vejdovský v. r.


Příloha I.-4

Úmluva

sjednaná mezi republikou Československou, zastoupenou ministry železnic a financí jménem vlády (v následujícím krátce ťstátŤ) se strany jedné a akciovou společností místní dráhy Jičín-Rovensko-Turnov (v následujícím krátce ťspolečnostŤ) se strany druhé o nabytí místní dráhy Jičín-Rovensko-Turnov státem.

Článek I.

Společnost postupuje státu dnem 1. ledna 1.925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky veškerého movitého i nemovitého jmění společností, ať toto nemovité jmění jest zapsáno v knihách pozemkových (všeobecných nebo železniční knize) anebo není, s veškerými právy a závazky jejími, zejména železniční tratí společnosti z Jičína do Turnova, tvořící předmět koncesní listiny ze dne 7. prosince 1901, č. 205 ř. z., se všemi vlečnými drahami, pokud jsou majetkem společností, s veškerým movitým i nemovitým příslušenstvím, se všemi vozidly a veškerými zásobami, jakož i veškerého ostatního jmění společnosti se všemi aktivy i pasívy, i s reservním fondem, pokud nebyl podle svého určení se schválením státní správy spotřebován.

Článek II.

Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu placení podle platného, státní správou schváleného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené částí hypotekární zápůjčky, uzavřené za Zemské banky království Českého, nyní Zemské banky (dříve Zemské banky království Českého) v Praze, v jmenovité hodnotě 2,928,400,- Kč, t. j. slovy dva miliony devět set dvacet osem tisíc čtyři sta Kč.

Veškeré kmenové akcie postupuje společnost státu bez. zvláštní úplaty. Tyto kmenové akcie společností vydané, vyjma ty, které jsou ve vlastnictví země České, společnost podle možnosti opatří a státu odevzdá do 31. prosince 1924.

Článek III.

Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II. vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá vůči nabývajícímu státu žádných dalších pohledávek.

Článek IV.

Společnost vstoupí do likvidace, jakmile tato úmluva nabude právní platností a jakmile řádná valná hromada schválí výroční účty za rok 1924.

Likvidaci společnosti provede na základě jejího usnesení státní správa.

Článek V.

Dnem, kdy tato úmluva nabude právní platností (čl. IX.), přechází fysická držba veškerých majetkových předmětů v čl. I, uvedených na stát.

Společnost se zavazuje, že vydá státu veškeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd. místní dráhy se týkající a že provede sama knihovní pořádek.

Článek VI.

Společnost svoluje, aby podle této úmluvy byla vloženo vlastnické právo Československého státu (železniční správa) na všechny nemovitosti společnost náležející. Společnost jest povinna řádně podepsati právní listiny, potřebné ku převodu knihovního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té, jakmile jí budou státní správou k podpisu předloženy.

Článek VII.

Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polovici obecné ceny.

Článek VIII.

Pro jakékoliv právní rozepře, které by snad z této úmluvy vznikly, budou příslušny v prvé stolici věcně příslušné soudy v sídle české finanční prokuratury v Praze.

Článek IX.

Tato úmluva váže společnost schválením valnou hromadou akcionářů a nabude právní platnosti ústavním schválením. Úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V Praze, dne 20. listopadu 1924.

Ministr železnic:

Místní dráha Jičín-Rovensko-Turnov

Stříbrný v. r.

Dr. Kubálek v. r.,

Ministr financí:

Bohumil Malý v. r.,

Ing. Bečka v. r.

Dr. Vejdovský v. r.


Příloha I.-5

Úmluva

sjednaná mezí republikou Československou, zastoupenou ministry železnic a financí jménem vlády (v následujícím krátce ťstátŤ) se strany jedné a akciovou společností místní dráhy Jindřichův Hradec-Nová Bystříce (v následujícím krátce ťspolečnostŤ) se strany druhé o nabytí místní dráhy Jindřichův Hradec-Nová Bystříce státem.

Článek I.

Společnost postupuje státu dnem 1. ledna 1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky veškerého movitého i nemovitého jmění společností, ať tato nemovité jmění jest zapsána v knihách pozemkových (všeobecných nebo železniční knize) anebo ne, s veškerými právy a závazky jejími, zejména železniční trati společností, tvořící předmět koncesní listiny ze dne 18. prosince 1894, č. 17 ř. z. z roku 1895, se všemi vlečnými drahami, pokud jsou majetkem společnosti, s veškerým movitým i nemovitým příslušenstvím, se všemi vozidly a veškerými zásobami, jakož i veškerého ostatního jmění společnosti se všemi aktivy i pasívy, i s reservním fondem, pokud nebyl podle svého určení se schválením státní správy spotřebován.

Článek II.

Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu placení podle platného státní správou schváleného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené částí hypotekární zápůjčky, sjednané u Zemské banky království Českého, nyní Zemské banky (dříve Zemské banky království Českého) v Praze, v jmenovité hodnotě Kč 1,988,000.-, slovy jeden milion devět set osmdesát osm tisíc Kč. Veškeré kmenové akcie postupuje společnost státu beze zvláštní úplaty. Tyto kmenové akcie společností vydané, vyjma ty, které jsou ve vlastnictví země, společnost opatří a státu odevzdá do 31. prosince 1924.

Článek III.

Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II. vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá vůči nabývajícímu státu žádných dalších pohledávek.

Článek IV.

Společnost vstoupí do likvidace, jakmile tato úmluva nabude právní platností a jakmile řádná valná hromada schválí výroční účty za rok 1924.

Likvidací společností provede na základě jejího usnesení státní správa.

Článek V.

Dnem, kdy tato úmluva nabude právní platností (čl. IX.), přechází fysická držba veškerých majetkových předmětů ve čl. I. uvedených na stát.

Společnost se zavazuje, že vydá státu veškeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd. místní dráhy se týkající a že provede sama knihovní pořádek.

Článek VI.

Společnost svoluje, aby podle této úmluvy byla vloženo vlastnické právo Československého státu (železniční správa) na všechny nemovitosti společnosti náležející. Společnost jest povinna řádně podepsati právní listiny, potřebné ku převodu knihovního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té, jakmile jí budou státní správou k podpisu předloženy.

Článek VII.

Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polovici obecné ceny.

Článek VIII.

Pro jakékoli právní rozepře, které by snad z této úmluvy vznikly, budou příslušny v prvé stolici věcně příslušné soudy v sídle české finanční prokuratury v Praze.

Článek IX.

Tato úmluva váže společnost schválením. valnou hromadou akcionářů a nabude právní platnosti ústavním schválením. Úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V Praze, dne 24. listopadu 1924.

Ministr železnic:

Místní dráha Jindřichův Hradec-Nová Bystřice:

Stříbrný v. r.

Lokalbahn Neuhaus-Neubistritz:

Ministr financí:

Ing. Riebl v. r.,

Ing. Bečka v. r.

Josef Siegmund v. r.


 

Příloha I.-6.

Úmluva

sjednaná mezí republikou Československou, zastoupenou ministry železnic a financí jménem vlády (v následujícím krátce ť,státŤ) se strany jedné a akciovou společností dráhy Karlovy Vary-Johangeorgenstadt (v následujícím krátce ťspolečnostŤ) se strany druhé o nabytí dráhy Karlovy Vary-Johanngeorgenstadt státem.

Článek I.

Společnost postupuje státu dnem 1. ledna 1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky veškerého movitého i nemovitého jmění společností ať toto nemovité jmění jest zapsáno v knihách pozemkových (všeobecných nebo železniční knize) anebo není, s veškerými právy a, závazky jejími, zejména železniční trati společnosti z Karlových Varů do Johanngeorgenstadtu, tvořící předmět koncesní listiny ze dne 2. prosince 1895, č. 12 ř. z. ex 1896, se všemi vlečnými drahami, pokud jsou majetkem společnosti, s veškerým movitým i nemovitým příslušenstvím, se všemi vozidly a veškerými zásobami, jakož i veškerého ostatního jmění společnosti se všemi aktivy i pasivy, i s reservním fondem, pokud nebyl podle svého určení se schválením státní správy spotřebován.

Článek II.

Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu placení podle platného, státní správou schváleného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené částí hypotekární zápůjčky, uzavřené u Zemské banky království Českého, nyní Zemské banky (dříve Zemské banky království Českého) v Praze, v jmenovité hodnotě Kč 5,627,000,-, t. j. slovy pět milionů šest set dvacet sedm tisíc Kč. Veškeré kmenové akcie postupuje společnost státu beze zvláštní úplaty. Tyto kmenové akcie společností vydané, vyjma ty, které jsou v držení země České, společnost opatří a státu odevzdá do 15. března 1925.

Článek III.

Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II. vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá vůči nabývajícímu státu žádných dalších pohledávek.

Článek IV.

Společnost vstoupí do likvidace, jakmile tato úmluva nabude právní platnosti a jakmile řádná valná hromada schválí výroční účty za rok 1924.

Likvidaci společností provede na základě jejího usnesení státní správa.

Článek V.

Dnem, kdy tato úmluva nabude právní platností (čl. IX.), přechází fysická držba veškerých majetkových předmětů v čl. I. uvedených na stát.

Společnost se zavazuje, že vydá státu veškeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd. místní dráhy se týkající a že provede sama knihovní pořádek.

Článek VI.

Společnost svoluje, aby podle této úmluvy bylo vloženo vlastnické právo Československého státu (železniční správa) na všechny nemovitosti společnosti náležející. Společnost jest povinna řádně podepsati právní listiny, potřebné ku, převodu knihovního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té, jakmile jí budou státní správou k podpisu předloženy.

Článek VII.

Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polovici obecné ceny.

Článek VIII.

Pro jakékoli právní rozepře, které by snad z této úmluvy vznikly, budou příslušny v prvé stolicí věcně příslušné soudy v sídle české finanční prokuratury v Praze.

Článek IX.

Vato úmluva váže společnost schválením valnou hromadou akcionářů a nabude právní platností ústavním schválením. Úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V Praze, dne 9. února 1925.

Ministr železnice:

Dráha Karlovy Vary-Johanngeorgenstadt:

Stříbrný v. r.

Eisenbahn Karlsbad-Johanngeorgensaadt:

Ministr financí:

Dr. Alexander Graf v. r.,

Ing. Bečka v. r.

Herm. Pecher v. r.


Příloha I.-7.

Úmluva

sjednaná mezí republikou Československou, zastoupenou ministry železnic a financí jménem vlády (v následujícím krátce ťstátŤ) se strany jedné a akciovou společností místní dráhy Kostelec-Telč (v následujícím krátce ťspolečnostŤ) se strany druhé o nabytí místní dráhy Kostelec-Telč státem.

Článek I.

Společnost postupuje státu dnem 1. ledna 1925 do vlastnictví a stát nabývá vlastnicky veškerého movitého i nemovitého jmění společností, ať toto nemovité jmění jest zapsána v knihách pozemkových (všeobecných nebo železniční knize) anebo není, s veškerými právy a závazky jejími, zejména železniční trati společnosti z Kostelce přes Telč do Slavonic, tvořící předmět koncesních listin ze dne 30. března 1897, č. 93 ř. z. a ze dne 12. července 1899, č. 131 ř. z., se všemi vlečnými drahami, pokud jsou majetkem společnosti, s veškerým movitým i nemovitým příslušenstvím, se všemi vozidly a veškerými zásobami, jakož i veškerého ostatního jmění společnosti se všemi aktivy i pasívy, i s reservním fondem, pokud nebyl podle svého určení se schválením státní správy spotřebován.

Článek II.

Naproti tomu přejímá stát k vlastnímu placení podle platného, státní správou schváleného umořovacího plánu zbytek dosud neumořené části prioritních obligací společnosti v jmenovité hodnotě 4,572,000 Kč, t. j. slovy čtyři miliony pět set sedmdesát dva tisíce Kč.

Veškeré kmenové akcie postupuje společnost státu bez zvláštní úplaty. Tyto kmenové akcie společností vydané vyjma ty, které jsou ve vlastnictví země moravská, společnost opatří a státu odevzdá do 31. prosince 1924.

Článek III.

Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II. vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá vůči nabývajícímu státu žádných dalších pohledávek.

Článek IV.

Společnost vstoupí do likvidace, jakmile tato úmluva nabude právní platnosti a jakmile řádná valná hromada schválí výroční účty za roli 1924.

Likvidací společnosti provede na základě jejího usnesení státní správa.

Článek V.

Dnem, kdy tato úmluva nabude právní platností (čl. IX.), přechází fysická držba veškerých majetkových předmětů v čl. I. uvedených na stát.

Společnost se zavazuje, že vydá státu veškeré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd. místní dráhy se týkající a že provede sama knihovní pořádek.

Článek VI.

Společnost svoluje, aby podle této úmluvy bylo vloženo vlastnické právo Československého státu (železniční správa) na všechny nemovitosti společností náležející. Společnost jest povinna řádně podepsati právní listiny, potřebné ku převodu knihovního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té, jakmile jí budou státní správou k podpisu předloženy.

Článek VII.

Obě smluvní strany vzdávají se práva odporovati této úmluvě pro zkrácení nad polovici obecné ceny.

Článek VIII.

Pro jakékoli právní rozepře, které by snad z této úmluvy vznikly, budou příslušny v prvé stolicí věcně příslušné soudy v sídle české finanční prokuratury v Praze.

Článek IX.

Tato úmluva váže společnost schválením valnou hromadou akcionářů a nabude právní platnosti ústavním schválením. Úmluva tato byla sepsána v jednom prvopise; společnost obdrží její opis.

V Praze, dne 24. listopadu 1924.

Ministr železnic:

Místní dráha Kostelec-Telč:

Stříbrný v. r.

 

Ministr financí:

Stocker v. r.,

Ing. Bečka v. r.

Rud. Münch v. r.


 

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP