Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1921.

I. volební období.

3. zasedání.


 

Původní znění.

2977.

Odpověď

vlády

na interpelaci poslanců dra Kafky, Kostky a druh o nezákonném a neoprávněném postupu proti četníkům

německé národnosti (tisk 2229).

Vláda nedala zemskému četnickému velitelství všeobecného rozkazu, aby odstranilo velitele četnických stanic, německé národnosti a aby na jich místa dosadilo velitele české národnosti.

Přeložení bylo nařízeno jenom tam, kde toho bezpečnostní služba nutně vyžadovala a kde velitelé - neznajíce služební řeči - nemohli v místech národnostně smíšených službu bezvadně vykonávati.

Z těchto důvodů byli přesazeni jeden okresní četnický velitel a 6 velitelů četnických stanic, z těchto někteří na místa zástupců velitele stanice. Na místa velitelská tím uprázdněná dosazeni byli vesměs velitelé ovládající úplně německou řeč.

Když se velitelé německé národnosti, obdrževši rozkaz, že jsou přeloženi, hlásili nemocnými, byli podrobeni na základě předložených lékařských nálezů superarbitrační komisi, která z nich uznala fysicky neschopnými pro četnickou službu, načež byli dáni do výslužby. Ostatní novou jim přikázanou službu nastoupili.

Přesazování ze služebních příčin a obsazování četnických stanic děje se na základě pokynů, vydaných ministerstvem vnitra.

Shora uvedení velitelé nemohou býti zpět, dosazeni na svá dřívější služební místa, poněvadž neznajíce dostatečně služebního jazyka, nemohou v těchto místech službu bezvadné vykonávati.

V Praze dne 31. července 1921.

 

Předseda vlády:

 

Černý, v. r.


 

 

 

 

 

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1921.

I. volební období.

3. zasedání.


 

Překlad.

2977.

Antwort.

der Regierung

auf die Interpellation der Abgeordneten Dr. Kafka, Kostka und Genossen

wegen ungesetzlichen und ungerechtfertigten Torgehens gegen Gendarmen deutscher Nationalität (Druck 2229).

Die Regierung gab dem Landesgendarmeriekommando keine allgemeine Weisung, die Gendarmerie-Postenkommandanten deutscher Nationalität zu beseitigen und an ihre Stelle Kommandanten čechischer Nationalität einzusetzen.

Die Versetzung wurde nur dort angeordnet, wo dies der Sicherheitsdienst unbedingt erforderte und wo die Kommandanten - in Unkenntnis der Dienstsprache - in national gemischtsprachigen Orten den Dienst nicht klaglos versehen konnten.

Aus diesem Grunde wurde ein Bezirks-Gendarmeriekommandant und 6 Gendarmeriepostenkommandanten versetzt, unter ihnen einige auf die Stelle eines Stellvertreters des Postenkommandanten.

An die hiedurch frei gewordenen Kommandantenstellen wurden durchwegs Kommandanten eingesetzt, welche die deutsche Sprache vollkommen beherschen.

Als die Kornmandanten deutscher Nationalität nach Erhalt des Versetzungsbefehles sich krank meldeten, wurden sie auf Grund der vorgelegten ärztlichen Befunde der Superarbitrierungskommission vorgeführt, die von ihnen für den Gendarmeriedienst als physisch ungeeignet befunden, worauf sie in Pension versetzt wurden. Die übrigen haben den ihnen zugewiesenen neuen Dienst angetreten.

Die Versetzung aus Dienstesrücksichten und die Besetzung der Gendarmerieposten geschieht auf Grund der vom Ministerium des Innern erlassenen Weisungen.

Die oben erwähnten Kommandanten können nicht auf ihre früheren Dienstesstellen rückversetzt werden, weil sie mangels genügender Kenntnis der Dienstsprache den Dienst in diesen Orten nicht einwandfrei versehen können.

Prag, am 31. Juli 1921.

 

Der Vorsitzende der Regierung:

 

Černý, m. p.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP