Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1921

I. volební období.

3. zasedání.

Původní znění.

2686.

Interpellation

der Abg. Hausmann, Jokl, Heeger, Schuster und Genossen

an den Minister des Äußern und

an den Minister für soziale Fürsorge

betreffend die Unterstützung für die von den oberschlesichen Wirren betroffenen Hultschiner Arbeiter.

Die Mehrheit der im Hultschiner Ländchen wohnenden Arbeiter stehen in dem Industriegebiete Kattowitz, Königshütte und Hindenburg in Schlesien in Beschäftigung. Durch den Poleneinfall in Schlesien wurden über dreitausend dieser Arbeiter von den Insurgenten vertrieben und aller Habseligkeiten, wie Handwerkzeug, Kleidung, Bettdecken und Wäsche, beraubt. Diese Arbeiter sind, da ihnen die Čechoslovakische Republik keine Beschäftigung geben kann, arbeitslos und aller Mittel entblößt. Die deutsche Regierung hat für ihre von den polnischen Insurgenten vertriebenen Arbeiter sofort im weitgehendsten Sinne Hilfe und Schutz bereit gestellt. Außerdem werden die Vertriebenen sofort durch die organisierte Flüchtlingsfürsorge in großzügiger Weise unterstützt. Nebst der privaten Unterstützung erhält jeder Arbeiter die staatliche Unterstützung. Dieselbe beträgt für jeden Haushaltungsvorstand und erwachsenen Arbeiter elf Mark täglich, für die Ehefrau ist der Unterstützungssat fünf, für jedes Kind zwei Mark fünfzig Pfennige. Den Hultschiner geflüchteten Arbeitern wurde die staatliche Arbeitslosenunterstützung von den čechoslovakischen Behörden ab 25. Mai zugesagt. Erhalten sollen die Unterstützung nur Bedürftige. Die Bedürftigkeit wird von der Behörde festgesetzt. Es ist nun für jedermann klar, daß die geflüchteten, beraubten Arbeiter alle der Unterstützung bedürftig sind. Welcher Nichtbedürftige würde Familie und Heimat verlassen, um im Ausland Arbeit und Brot zu suchen?

Weiters wurden gegen zweihundert Arbeiter vors den Polen gefangen, teilweise verschleppt, zum Teil zwangsweise mit der Waffe in die Insurgentenarmee eingereiht. Die Angehörigen der Gefangenen sind um deren Los in schwerster Sorge.

Die gefertigten Abgeordneten stellen deshalb die Anfrage:

A) an den Herrn Minister für soziale Fürsorge

1. Ist er bereit, ausnahmslos allen pflichteten Arbeitern die staatliche unter stützung und zwar vom ersten Tage der Vertreibung von der Arbeitsstätte, das ist der 2, und 3. Mai und in derselben Höhe wie in Deutschland für die Zeit, bis den Arbeitern voller Schadenersatz geleistet wird, anzuweisen?

2. Ist er bereit, den Angehörigen der von den polnischen Insurgenten gefangen genommenen Arbeitern die gleiche Unterstützung zukommen zu lassen?

3. Welche Maßnahmen gedenkt der Minister zu ergreifen, um den Arbeitern, solange dieselben nicht zu ihren alten Arbeitsstätten zurückkehren können, in der Čechoslovakischen Republik ausreichenden u. lohnend Beschäftigung zu verschaffen?

B) an den Herrn Minister des Äußern:

1: Ist er bereit, sofort zu veranlassen, daß die von ihrer Arbeitsstätte vertriebene Arbeiterschaft für den erlittenen Ausfall an Arbeitsverdienst und Sachschaden an geraubten Sachen aus Staatsmitteln Vergütung erhielt?

2. Ist er bereit, dafür Sorge zu tragen, daß die gefangen genommenen Arbeiter sofort befreit werden und in ihre Heimat zurückkehren können?

3. Ist er bereit, unverzüglich anzuordnen, daß den Angehörigen der Gefangenen eine zutun Leben ausreichende Unterstützung auf Kosten des Staates ausbezahlt wird?

4. Was gedenkt der Herr Minister zu tun, damit die Arbeiterschaft ehetunlichst an ihre Arbeitsstätten zurückkehren kann?

5. Welche Vorkehrungen beabsichtigt der Herr Minister zu treffen, daß Leben, Freiheit und Eigentum aller Arbeiter, die gezwungen sind, im Ausland Brot und Arbeit zu suchen, in Hinkunft gesichert sind?

Prag, den 31. Mai 1921.

Hausmann, Jokl, Heeger, Schuster,

Schäfer, Dr. Haas, Beutel, Čermak, Uhl, Pohl, R. Fischer, Taub, Schweichhart, Dr. Czech, Grünzner, Deutsch, Leibl, Kirpal, Blatny, Hackenberg, Dr. Holitscher.

 

 

 

Překlad.

2686.

Interpelace

poslanců Hausmanna, Jokla, Heegera, Schustera a druhů

ministrovi věcí zahraničních a

ministrovi sociální péče

o podpoře hlučínských dělníků postižených hornoslezskými zmatky.

Většina dělníků, bydlících na Hlučínsku, zaměstnána jest v průmyslovém obvodu Katovicích, Králově Huti a Hindenburgu. Vpádem Poláků do Slezska povstalci přes 3000 těchto dělníků vyhnali a oloupili o celé jejich jmění, jako nástroje, šatstvo, pokrývky a prádlo. Jelikož Československá republika nemůže jim poskytnouti zaměstnání, jsou tito dělníci bez práce a bez prostředků. Německá vláda pro své dělníky, vyhnané polskými povstalci, ihned připravila co nejširší pomoc a ochranu. Kromě toho organisovaná péče o uprchlíky velkolepě ihned podporuje vyhnance. Vedle soukromé podpory dostává každý dělník podporu státní. Tato činí pro každého přednostu domácnosti a dospělého dělníka 11 M denně, pro manželku 5, pro každé dítě 2 M 50 Pf. Dělníkům, uprchlým na Hlučínsko, slíbily československé úřady podporu v nezaměstnanosti od 25. května. Dostati ji mají jen potřební. Potřebnost určuje úřad. Zřejmo je však každému, že všichni uprchlí oloupení dělníci potřebují podpory. Kdo nepotřebný opustí rodinu a vlast, aby v cizině hledal práci a chléb?

Dále bylo přes dvě stě dělníků Poláky chyceno, částečně zavlečeno, částečně nuceně zařaděno se zbraní do povstaleckého vojska. Příslušníci těchto zajatých mají velkou starost o jejich osud.

Podepsaní poslanci podávají proto dotaz:

A) Panu ministrovi sociální péče:

1. Jest ochoten, poukázati všem uprchlým dělníkům bez výjimky státní podporu, a to od prvního dne, kdy byli vyhnáni z pracovního místa, tedy od 2. nebo 3. května, a v téže výši jako v Německu, po dobu, než se dělníkům poskytne úplná náhrada škody?

2. Jest ochoten poskytnouti stejnou podporu příslušníkům dělníků, zajatých polskými povstalci?

3. Co hodlá pan ministr podniknouti, aby dělníkům, dokud nebudou moci vrátiti se do svých původních pracovních míst, poskytly Československé republice vydatnou a dobře placenou práci?

B) Panu ministrovi věcí zahraničních:

1. Jest ochoten, ihned naříditi, aby dělnictvo vyhnané z pracovního místa dostalo náhradu ze státní pokladny za ztrátu výdělku a náhradu škody za uloupené věci?

2. Jest ochoten, postarati se, aby zajatí dělnici byli ihned propuštěni a mohli se vrátiti domů?

3. Jest ochoten, neprodleně naříditi, aby příslušníkům zajatců byla na útraty státu vyplácena podpora, stačící na živobytí?

4. Co zamýšlí pan ministr učiniti, aby dělnictvo co nejdříve mohlo se vrátiti na svá pracovní místa?

5. Jaká opatření zamýšlí pan ministr učiniti, aby příště byl v bezpečí život, svoboda a majetek všech dělníků, kteří musí v cizině hledati chléb a práci?

V Praze dne 31. května 1921.

Hausmann, Jokl, Heeger, Schuster,

Schäfer, dr. Haas, Beutel, Čermak, Uhl, Pohl, R. Fischer, Taub, Schweichhart, dr. Czech, Grünzner, Deutsch, Leibl, Kirpal, Blatny, Hackenberg, dr. Holitscher.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP