Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1921.

I. volební období.

3. zasedání.

Původní znění.

2354.

Odpověď

ministra vnitra

na interpelaci poslanců inž. Junga a druhů

o týrání Němců okresní politickou správou hlučínskou (tisk 1653).

Trestním nálezem okresní správy politické v Hlučíně ze dne 8. května 1920, č. 186/2 byl Josef Heider z Kravař odsouzen pro přestupek §u 11. nař. ze dne 20.-4. 1854, č. 96 ř. z., jehož se dopustil výtržným a nepřístojným chováním ve školní třídě učitele Jana Krejčího v Kravařích, k trestu vězení v trvání 10 dnů.

Rozhodnutím ze dne. 22. října 1920, č. XII-18/9 nevyhověl splnomocněný komisař republiky Československé pro Ratibořsko v Opavě odvolání proti nálezu tomu podanému, doplniv dříve řízení jednak výslechem svědků uvedených v oznámení četnické stanice v Kravařích, jednak vedených obviněným, a to z důvodu, že skutková podstata přestupku byla prokázána výpovědí učitele Krejčího i výpovědí tří školních dítek, Čeňka Pozory, Jana a Josefa Papeše, kteří, pokud byli pod svěžím dojmem událostí a pokud na ně nemohl ještě nikdo působiti, potvrdili oznámení jmenovaného učitele před četnickým strážmistrem Schmidtem, a ježto dále ani výpovědi svědkyň obviněným vedených nevylučovaly skutkovou podstatu Heiderovi za vinu kladenou.

Toto rozhodnutí splnomocněného komisaře v Opavě jest dle platných zákonných předpisů konečné, Heiderovi bylo však volno se dovolati i ochrany nejvyššího správního soudu (§ 2. zák. ze dne 2./11. 1918, č. 3. Sb. z. a n.); o žádosti Heidrově, jenž nyní bydlí v Bobrku, kraj bytomský, a trest dosud si neodpykal, za obnovu trestního řízení nebylo příslušnými politickými úřady dosud rozhodnuto.

Vzhledem k tomuto stavu věci a k výsledku provedeného šetření nedaly vývody interpelace vládě dostatečného podnětu, by nález trestní z úřední mocí zrušila či pozměnila.

Konečně zdůrazňuji, že hlučínské politické úřady nepostupují při své zodpovědné činnosti správní nikterak libovolně, nýbrž dbají jak v zájmu státním, tak i v zájmu veškerého obyvatelstva přísné nestrannosti.

V Praze dne 13. května 1921.

Ministr vnitra:

Černý, v. r.

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1921.

I. volební období.

3. zasedání.

Překlad.

2354.

Antwort

des Ministers des Innern

auf die Interpellation des Abgeordneten Ing. Jung und Genossen

wegen Drangsalierung von Deutschen durch die polit. Bezirksverwaltung Hultschin (Druck 1653).

Mit dem Straferkenntnisse der politischen Bezirksverwaltung in Hultschin vom 8. Mai 1920, Z. 186/2 würde Josef Heider aus Deutsch-Krawarn wegen Übertretung des § 11 der Vdg. vom 20. IV. 1854, R. G. Bl. Nr. 96, deren er sich durch exzedierendes und ungehöriges Benehmen in der Schulklasse des Lehrers Johann Krejčí in Deutsch-Krawan schuldig gemacht hat, zu einer Arreststrafe in der Dauer von 10 Tagen verurteilt.

Mit der Entscheidung vom 22. Oktober 1920, Z. XII-18/9, hat der bevollmächtigte Kommissär der Čechoslovakischen Republik für das Ratiborer Gebiet in Troppau der Berufung gegen dieses Erkenntnis, nachdem er vorher das Verfahren einerseits durch Einvernahme der in der Anzeige des Gendarmerieposten in Deutsch-Krawarn angeführten Zeugen, andererseits der von den Beschuldigten geführten Zeugen ergänzt hatte, keine Folge gegeben und zwar aus dem Grunde, weil der Tatbestand der Übertretung durch die Aussage des Lehrers Krejčí und die Aussagen der drei Schulkinder Čeněk Pozor, Jan und Josef Papeš erwiesen war, die, sofern sie unter dem unmittelbaren Eindrucke des Ereignisses standen und auf sie niemand einwirken konnte, die Anzeige des genannten Lehrers vor dem Gendarmeriewachtmeister Schmidt bestätigten, und weil ferner auch die Aussagen der von dem Beschuldigten geführten Zeugen den dem Heider zur Last gelegten Tatbestand nicht ausschlossen.

Diese Entscheidung des bevollmächtigten Kommissärs in Troppau ist nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen eine endgültige. Dem Heider stand es aber frei, sich des Schutzes des Obersten Verwaltungsgerichtes zu bedienen (§ 2 d. Ges. vom 2. XL 1918, S. d. G. u. V. Nr. 3); über das Ansuchen des Heider, der jetzt in Bobrek, Kreis Beuthen, wohnt und die Strafe bisher nicht abgebüsst hat, um Erneuerung des Strafverfahrens wurde bisher durch die zuständigen politischen Behörden noch nicht entschieden.

Im Hinblicke auf diesen Stand der Angelegenheit und das Ergebnis der durchgeführten Erhebung haben die Ausführungen der Interpellation der Regierung keinen ausreichenden Anlass gegeben, das Straferkenntnis von amtswegen aufzuheben oder abzuändern.

Endlich betone ich, dass die Hultschiner polit. Behörden bei ihrer verantwortungsvollen Verwaltungstätigkeit keineswegs willkürlich vorgehen, sondern sowohl im Staatsinteresse, als auch im Interesse der gesamten Bewohnerschaft strenge Unparteilichkeit üben.

V Praze dne 10. května 1921.

Der Minister des Innern:

Černý, m. p.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP