Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1921.

I. volební období.

3. zasedání.

Původní znění.

2301.

Interpellation

der Abgeordneten Dr. Kafka, Dr. Schollich und Genossen

an die Regierung

betr. die Unterbringung der deutschen Staatsmittelschulen in Gross-Prag.

In Gross-Prag bestehen derzeit 9 staatliche mittlere Lehranstalten mit deutscher Unterrichtssprache: 7 Knabenmittelschulen, die Lehrer- und die Lehrerinnenbildungsanstalt.

Von allen diesen Anstalten hat dermalen nur eine einzige (Weinberger Gymnasium) ein Gebäude für sich zur Benützung, die übrigen 8 müssen ihren. Unterricht zu je zwei in einem Gebäude erteilen, da nur vier Gebäude zu diesem Zwecke zur Verfügung stehen.

Daraus ergeben sich notwendigerweise Verhältnisse, die, wenn sie, wie in allen angeführten Fällen, länger andauern, in pädagogischer und hygienischer Hinsicht eine schwere Schädigung der Jugend bedeuten.

Wenn man bedenkt, dass die Schüler in alten, für andere Zwecke errichteten Gebäuden eng zusammengepfercht stundenlang sitzen müssen, dass weiters die Räume nicht einmal den für die Personenanzahl notwendigen Luftraum bieten, kann man sich vorstellen, dass die Schüler, welche sich noch im jugendlichen Alter und im Wachstum befinden, unendlich körperlich geschädigt und dadurch auch geistig benachteiligt werden. Es muss erwogen werden, dass der Lehrer bei der Überfüllung und der daraus folgenden schlechten Atmosphäre in den Schulräumen unmöglich imstande ist, die Kinder in andauernder Aufmerksamkeit zu erhalten und dass dadurch der Unterricht sowie die Fortbildung der Schüler leiden müssen. Es werden auch sehr leicht durch die Zusammendrängung der Schüler Keime zu ansteckenden Krankheiten gelegt, welche sich dann sehr leicht auf die Nachbarschüler übertragen können. Die ganze moderne Schulpolitik und Schulhygiene der grossen Staaten geht darauf hinaus, den Schülern Schulräume mit möglichst viel Licht und Luft zu geben, um ihr geistiges und körperliches Wachstum in keiner Weise zu behindern. Nur in der čechoslovakischen Republik scheinen es sich die Schulbehörden zum Ziel gesteckt zu haben, die deutschen Schulkinder soviel als möglich in beiden Hinsichten verkümmern zu lassen.

Seit dem Umsturze sind bereits drei deutsche Mittelschulen (2 Gymnasien, 1 Realschule) aufgelassen und 3 neuerbaute (Smichov, Karolinental und Stephansgymnasium), sowie 3 ältere Schulgebäude (Grabengymnasium, Kinskypalais, Lehrerbildungsanstalt) für Amtszwecke mit Beschlag belegt worden.

Durch den Ankauf des Schulgebäudes in der Heinrichsgasse seitens des Postministeriums sind nunmehr die zwei dort untergebrachten Mittelschulen in Gefahr, völlig obdachlos zu werden. Das Gymnasialgebäude in der Stephansgasse, in welchem seinerzeit das 2. deutsche Staats-gymnasium untergebracht war, befindet sich noch derzeit widerrechtlich im Besitze der Tabakregie. Denn diese hatte das Gebäude unter der ausdrücklichen Bedingung zugewiesen bekommen, dass es bis zum Ende des Schuljahres 1919/20 wieder räume.

Es ist daher zu befürchten, dass zu Beginn des Schuljahres 1922 die obgenannten, jedem Obdachs beraubten Mittelschulen aus Mangel an den nötigen Räumlichkeiten nicht eröffnet werden oder dass die Schüler in plötzlich dazu adaptierten oder nicht adaptierten Räumen untergebracht werden und dadurch jeder Unterricht entweder vollständig unterbunden wird oder dass der Unterricht unter der grössten Gefahr für die geistige und körperliche Fortentwicklung der Schüler fortgesetzt werden sollte.

Die Unterzeichneten stellen daher an die Regierung folgende Anfragen:

1. Sind der Regierung diese allem modernen Kulturbestreben widersprechenden Verhältnisse an den deutschen Mittelschulen in Prag bekannt?

2. Ist es richtig, dass die Regierung beabsichtigt, das Gymnasialgebäude in der Stephänsgasse zum Zwecke des deutschen Mittelschulunterrichtes zurückzugeben.

3. Welche Massnahmen gedenkt die Regierung noch rechtzeitig zu ergreifen, um für die Schulräume der derzeit in der Heinrichsgasse untergebrachten 2 Mittelschulen zu Beginn des Schuljahres 1921/22 Ersatz zu schaffen?

4. Ist die Regierung bereit, den allen hygienischen und pädagogischen Vorschritten widersprechenden Verhältnissen an den deut. Mittelschulen in Prag ein Ende zu bereiten und dafür Sorge zu tragen, dass die deutschen Mittelschulen in Gebäuden untergebracht werden, welche allen hygienischen und pädagogischen Vorschriften entsprechen?

5. Wird die Regierung dafür Vorsorge treffen, dass die beiden in der Heinrichsgasse untergebrachten deutschen Mittelschulen nicht eher das Gebäude verlassen müssen, als bis ein vollwertiger Ersatz hiefür geschaffen ist?

Prag am 19. Mai 1921.

Dr. Kafka, Dr. Schollich,

Dr. Radda, Křepek, Kaiser, Kraus, Bobek, Wenzel, Zierhut, Dr. Spina, Dr. Hanreich, Kostka, Dr. E. Feyerfeil, Windirsch, Knirsch, Patzel, Dr. Lehnert, Scharnagl, Dr. Luschka, Mark, Dr. W. Feierfeil, Dr. Baeran.

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1921.

I. volební období.

3. zasedání.

Překlad.

2301.

Interpelace

poslanců dr. Kafky, dr. Schollicha a druhů

vládě

o umístění německých státních středních škol ve Velké Praze.

Ve Velké Praze je nyní 9 státních středních skol s německým jazykem vyučovacím: 7 středních škol pro hochy, ústav pro vzdělání učitelů a učitelek.

Z těchto všech ústavů pouze jediný (vinohradské gymnasium) užívá vlastní budovy, ostatních 8 musí vyučovati vždy po dvou v jedné budově, neboť jsou na to pouze čtyři budovy.

Z toho nutně vznikají poměry, které mládež po stránce výchovné a zdravotní by těžce poškozovaly, budou-li déle trvati, jak tomu jest ve všech uvedených případech.

Pováží-li se, že žáci musejí se po dlouhé hodiny tísniti ve starých budovách, zřízených pro jiné účely, dále že místnosti nemají pro tolik osob potřebného vzduchového prostoru, lze si pomysliti, že mladistvým žákům v době vzrůstu nekonečně se škodí po stránce tělesné, a tím také i po stránce duševní. Dlužno uvážiti, že učitel, je-li školní místnost přeplněna a následkem toho vzduch špatný, není vůbec s to, udržeti trvalou pozornost dětí, a že tím nutně trpí vyučování i další vzdělání žáků. Tím, že žáci jsou stísněni, snadno vznikají zárodky nakažlivých nemocí, jež se lehce mohou přenášeti na sousední žáky. Celá moderní školská politika a školní zdravotnictví velkých států žádá si pro žáky školní místnosti co možno světlé a vzdušné, aby se nijak nerušil jejich duševní a tělesný vzrůst. Pouze v Československé republice, jak se zdá, vytkly si školní úřady za cíl nechati německé školní dítky pokud možno zakrněti v obou směrech.

Od převratu byly již tři německé střední školy (2 gymnasia, 1 reálka) zrušeny a 3 nově vystavěné (Smíchov, Karlín a gymnasium ve Štěpánské ulici), jakož i 3 starší školní budovy (gymnasium na Příkopech, palác Kinských, učitelský ústav) zabrány pro úřední účely.

Ježto ministerstvo pošt koupilo školní budovu v Jindřišské ulici, octly se nyní dvě střední školy tam umístěné v nebezpečí, že úplně pozbudou přístřeší. Budovu gymnasia v Štěpánské ulici, kde svého času byla dvě německá státní gymnasia, drží dosud proti právu v držení tabáková režie. Jí byla totiž tato budova přikázána s výslovnou podmínkou, že ji opět uvolní do konce školního roku 1919/20. Jest se tedy obávati, že počátkem školního roku 1922 uvedené střední školy, zbavené přístřeší nebude lze otevříti pro nedostatek potřebných místností nebo že žáci se umístí do místností na rychle upravených nebo vůbec neupravených a tím vyučování bud vůbec se zmaří nebo bude pokračovati, co nejvíce ohrožujíc duševní a tělesný rozvoj žáků.

Podepsaní táží se proto vlády:

1. Ví vláda o těchto poměrech na německých středních školách v Praze, odporujících všem moderním snahám osvětovým?

2. Je pravda, že vláda zamýšlí vrátiti budovu gymnasia v Štěpánské ulici německému středoškolskému vyučování?

3. Jaké opatření hodlá vláda ještě včas učiniti, aby pro školní místnosti dvou středních škol, ubytovaných nyní v Jindřišské ulici, nalezla náhradu do počátku školního roku 1921/22?

4. Je vláda ochotna učiniti přítrž těmto poměrům na německých středních školách v Praze odporujícím všem zdravotním a pedagogickým předpisům a postarati se, aby německé střední školy byly umístěny v budovách, vyhovujících všem zdravotním a pedagogickým předpisům?

5. Postará se vláda, aby obě německé střední školy, umístěné v Jindřišské ulici, nemusily se dříve vystěhovati, dokud nenajde se rovnocenná náhrada za tuto budovu?

V Praze dne 19. května 1921.

Dr. Kafka, dr. Schollich,

dr. Radda, Křepek, Kaiser, Kraus, Bobek, Wenzel, Zierhut, dr. Spina, dr. Hanreich, Kostka, dr. E. Feyerfeil, Windirsch, Knirsch, Patzel, dr. Lehnert, Scharnagl, dr. Luschka, Mark, dr. W. Feierfeil, dr. Baeran.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP