Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1921.

I. volební období.

3. zasedání.

Původní znění.

2229.

Interpellation

der Abgeordneten Prof. Dr. Kafka, Kostka und Genossen

an die Regierung

wegen ungesetzlichen und ungerechtfertigten Vorgehens gegen Gendarmen deutscher Nationalität.

Das Landesgendarmeriekommando in Prag hat eine grosse Anzahl Gendarmerie-Postenkommandanten deutscher Nationalität, so zum Beispiel in Jechnitz, Scheles, Petersburg, Horschowitz, Rudig, Michelob usw. von ihren leitenden Stellungen enthoben, und dieselben anderen Gendarmerieposten als untergeordnete Organe zugeteilt. Diese Verfügungen ergingen vielfach mit Umgehung der mit der Aufsicht betrauten Gendarmerieoffiziere einerseits und der betreffenden politischen Behörden anderseits. Vielfach wurden Gendarmerie-Postenkommandanten deutscher Nationalität um nur irgend einen Grund zur Entfernung von ihren Posten zu finden, ohne jede Veranlassung zur Superarbitrierung befohlen, und von der Superarbitrierungskommission ohne jedes Gebrechen als dienstuntauglich erklärt. Durch diese Praktiken wurde nicht nur den betreffenden Gendarmerie-Postenkommandanten persönlich ein grosses Unrecht zugefügt, sondern auch der Sicherheitsdienst in erheblichem Masse verschlechtert. Denn diese Gendarmen stammten zumeist aus der ortsansässigen Bevölkerung, bekleideten jahrzehntelang ihren Posten und kannten Sitten und Gebräuche der Bevölkerung genau. Muss das Vorgehen des Landesgendarmeriekommandos subjektiv als äusserst krankend und Erbitterung hervorrufend bezeichnet werden, so ist es vom objektiven Standpunkte der Sicherheit des Staates ungerechtfertigt und ein Missbrauch der gesetzlich eingeräumten Machtbefugnisse. Zumeist, wurden an die Posten der enthobenen Gendarmerie-Postenkommandanten jüngere Gendarmen tschechischer Nationalität bestellt. Dies deutet darauf hin, dass nationale, chauvinistische Gesichtspunkte für dieses Vorgehen massgebend waren. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass die Gendarmerie-Postenkommandanten tschechischer Nationalität, im deutschen Sprachgebiet, selbst wenn sie sich auf das eifrigste bemühen würden, ihren Dienst im Interesse der Bevölkerung und des Staates nie so ausüben werden können, wie die ungerechtfertigt versetzten deutschen Gendarmerie-Postenkommandanten; denn es geht ihnen nicht nur die sprachliche Qualifikation ab, die grundvoraussetzend ist um mit der Bevölkerung in Kontakt zu gelangen und dafür Vertrauen zu erlangen, sondern auch die Kenntnis der Sitten und Gebräuche der ortsansässigen Bevölkerung, die ja schliesslich die Grundvoraussetzung dafür bildet, dass die Organe der öffentlichen Sicherheit entsprechend prohibitiv wirken können.

Die Gefertigten stellen daher an die Regierung mit Rücksicht auf diese Tatsachen folgende Anfragen:

1. Hat die Regierung an das Landesgendarmeriekommando den Auftrag erlassen, Gendarmerie-Postenkommandanten deutscher Nationalität zu entfernen, und an ihre Stelle solche tschechischer Nationalität zu setzen?

2. Ist die Regierung bereit, genaue Auskunft darüber zu geben, wieviel deutsche Gendarmerie-Postenkommandanten ihrer leitenden Stellung entsetzt, und durch tschechische ersetzt wurden?

3. Ist die Regierung bereit, an das Landesgendarmeriekommando einen Auftrag zu erlassen, worin dieses angewiesen wird, die Besetzung einzelner Gendarmerieposten in gerechter, im Interesse der Bevölkerung liegenden Weise vorzunehmen?

4. Ist die Regierung bereit, die zu Unrecht entsetzten Gendarmerie-Postenkommandanten deutscher Nationalität, die zur grössten Zufriedenheit ihrer unmittelbaren vorgesetzten Stellen ihren Posten jahrzehntelang bekleideten, wieder in ihre Stellen einzusetzen, und so das ihnen zugefügte Unrecht wieder gutzumachen?

Prag, am 16. März 1921.

Dr. Kafka, Kostka,

Dr. Lodgman, Patzel, Simm, Wenzel, Dr. Keibl, Kraus, Windirsch, J. Fischer, Knirsch, Dr. Brunar, Heller, Matzner, Dr. Lehnert, Dr. Schollich, Dr. E. Feyerfeil, Zierhut, Böllmann, Dr. Hahnreich, Dr. Baeran, Ing. Kallina.

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1921.

I. volební období.

3. zasedání.

Překlad.

2229.

Interpelace

poslanců prof. dra Kafky, Kostky a druhů

vládě

o nezákonném a neoprávněném postupu proti četníkům německé národnosti.

Zemské četnické velitelství v Praze zbavilo vedoucích míst velký počet velitelů četnických stanic, kteří jsou příslušníky německé národnosti, tak na př. v Jesenici, Žihlích, Petrohradě, Hořovicích, Routku, Měcholupech atd., a přidělilo je jako podřízené činitele jiným četnickým stanicím. Při těchto opatřeních obešli se často jednak četničtí důstojníci, pověření dozorem a jednak příslušné politické úřady.

Aby se nalezl aspoň nějaký důvod pro odstranění z jejich míst, dostali velitelé četnických stanic náležející německé národnosti, v mnohých případech bez jakéhokoliv důvodu rozkaz, aby se dostavili k superarbitraci a superarbitrační komise bez jakékoliv vady prohlásila je za neschopné k službě. Těmito praktikami nejen se způsobilo velké osobní bezpráví těmto velitelům četnických stanic, nýbrž také bezpečnostní služba se značně zhoršila. Neboť tito četníci pocházeli většinou z usedlého obyvatelstva, po desítiletí zastávali své místo a přesně znali mravy a zvyklosti obyvatelstva. Postup zemského četnického velitelství subjektivně jest nesmírně urážlivý a roztrpčující, z. objektivního hlediska bezpečnosti státu jest však neoprávněný a znamená zneužití zákonem svěřené moci. Na místa propuštěných velitelů četnických stanic byli dosazení většinou mladší četníci české národnosti. To znamená, že se zde postupovalo s hlediska národnostně šovinistického. Není možno pochybovati, že velitelé četnických stanic české národnosti nemohou v německém jazykovém území, i kdyby se co nejvíce namáhali, nikdy zastávati službu v zájmu obyvatelstva a státu tak, jako neoprávněně přesazení němečtí velitelé četnických stanic, neboť nedostává se jim nejen jazykové kvalifikace, jež jest základní podmínkou, aby se docílilo styku s obyvatelstvem a za to dosáhlo důvěry, nýbrž i znalosti mravů a zvyklostí usedlého obyvatelstva, která jest konečně základním předpokladem, aby veřejní bezpečnostní činitelé mohli náležitě prohibitivně působiti.

Podepsaní táží se proto vlády vzhledem k tomuto stavu:

1. Dala vláda zemskému četnickému velitelství rozkaz, aby odstranilo velitele četnických stanic německé národnosti a aby na jejich místa dosadilo velitele české národnosti?

2. Jest vláda ochotna podati přesnou zprávu, kolik německých velitelů četnických stanic bylo zbaveno míst a nahrazeno českými?

3. Jest vláda ochotna naříditi zemskému četnickému velitelství, aby jednotlivé četnické stanice obsazovalo spravedlivě v zájmu obyvatelstva?

4. Jest vláda ochotna na dřívější místa dosaditi velitele četnických stanic německé národnosti, neprávem přesazené, kteří po desetiletí zastávali svá místa k největší spokojenosti bezprostředně představených úřadů a tak opět napraviti bezpráví na nich spáchané?

V Praze dne 16. března 1921.

Dr. Kafka, Kostka,

dr. Lodgman, Patzel, Simm, Wenzel, dr. Keibl, Kraus, Windirsch, J. Fischer, Knirsch, dr. Brunar, Heller, Matzner, dr. Lehnert, dr. Schollich, dr. E. Feyerfeil, Zierhut, Böllmann, dr. Hanreich, dr. Baeran, inž. Kallina.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP