Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1921.

I. volební období.

3. zasedání.

Původní znění.

2194.

Odpověď

vlády

na interpelaci poslance Dra Lodgmana a druhů,

že prý vláda zakázala obyvatelům Hlučínska, aby se účastnili hlasování v Horním Slezsku (tisk 1804).

Se zřetelem na způsob, jakým byla otázka účasti jednotlivých občanů z Hlučínska na plebiscitu hornoslezském ve veřejnosti rozvíjena, příslušným činitelům vlády nastala povinnost, jednak poukázati na články 83, 84 a 88 mírové smlouvy versaillské i na § 4. přílohy ke článku 88. téže smlouvy (o státní příslušnosti Hlučínska, o československém státním občanství na Hlučínsku, o hornoslezském plebiscitu, jakož i o právních zásadách pro hlasovací právo téhož plebiscitu), zmíněné též v interpelaci prve řečené, jednak upozorniti na odst. 2. a 7. § 3. přílohy ke článku 88. téže smlouvy (o příslušnosti a plné moci mezinárodní komise vládní a plebiscitní v Hor. Slezsku pro vyřizování všech záležitostí plebiscitu).

O tomto stanovisku vlády byla uvědoměna projevem Českoslovenslovenské tiskové kanceláře dne 9. března t. r. následujícího znění:

ťVzhledem ke blížícímu se plebiscitu v Horním Slezsku upozorňuje se, že jsou rozhodující pro naše úřady v těchto věcech mírová smlouva versaillská, dále nařízení o plebiscitu v Horním Slezsku, vydaná nejvyšší radou a všechna rozhodnutí mezinárodní plebiscitní komise v Opoli. Naše úřady mají za povinnost striktně dle těchto rozhodnutí se zachovati.

V Praze dne 3. května 1921.

Předseda vlády:

Černý, v. r.

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1921.

I. volební období.

3. zasedání.

Překlad.

2194.

Antwort

der Regierung

auf die Interpellation des Abg. Dr. Lodgman und Genossen

betreffend das angebliche Verbot für die Hultschiner, an der oberschlesischen Abstimmung teilzunehmen (Druck 1804).

Mit Rücksicht auf die Art, wie die Frage oder Teilnahme einzelner Biewohner des Hultschiner Ländchens an dem oberschlesischen Plebiszit in der Öffentlichkeit aufgerollt wurde, erwuchs den kompetenten. Faktoren, der Regierung die Pflicht, einerseits auf die auch in der obgenannten Interpellation erwähnten Artikel 83, 84 und 88 des Versailler Friedensvertrages und auf den § 4 der Anlage zu Artikel 88 dieses Vertrages (betreffend die. Staatszugehörigkeit des Hultschiner Ländchens, die čechoslovakische Staatsbürgerschaft im Hultschiner Ländchen, das oberschlesische Plebiszit, sowie die Rechtsgrundsätze für das Abstimmungsrecht bei diesem Plebiszit), zu verweisen, andererseits auf den Abs. 2 und 7 des § 3 der Anlage zu Art. 88 dieses Vertrages (betreffend die Kompetenz und Vollmacht der internationalen Regierungs- und Plebiszitkommission in Oberschlesien für die Erledigung aller Plebiszitangelegenheiten) aufmerk sam zu machen.

Von diesem Standpunkte der Regierung wurde die Öffentlichkeit durch eine Mitteilung des čsl. Pressbüros vom 9. März d. J. folgen den Wortlautes in Kenntnis gesetzt:

ťMit Rücksicht darauf, dass das Plebiszit in Oberschlesien naht, wird aufmerksam gemacht, dass in diesen Angelegenheiten für unsere Behörden der Versailler Friedensvertrag, weiter die vom Obersten Rate herausgegebenen Verordnungen über das Plebiszit in Oberschlesien und alle Entscheidungen der internationalen Plebiszitkommission in Oppeln entscheidend sind. Unsere Behörden erachten es als ihre Pflicht, sich strikt nach diesen Entscheidungen zu verhalten.Ť

Prag, den 3. Mai 1921.

Der Vorsitzende der Regierung:

Černý, m. p.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP