Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1921.

I. volební období.

3. zasedání.

Původní znění.

2049.

Interpellation

der Abgeordneten Hans Jokl, Rudolf Heeger, Wilhelm Häusler und Genossen

an den Minister des Innern,

betreffend das drakonische Vorgehen des bevollmächtigten Kommissärs für das Ratiborer Gebiet (Hultschiner Ländchen).

Nach den Bestimmungen der Verordnung über die. Durchführung der Volkszählung steht der Zählungskommissär unter dem Schutze des § 68 des Strafgesetzes. Dieser Paragraph handelt von der Zusammenrottung mehrerer Personen, um der Obrigkeit mit Gewalt Widerstand zu leisten. Dieser Paragraph wird nun von dem Kommissär für das Ratiborer Gebiet herangezogen, um in vielen hunderten Fällen in den unglaublichsten, nichtigsten und. lächerlichsten Dingen geradezu barbarische Strafen zu verhängen, welche anlässlich der Volkszählung begangen worden sein sollen. Schon wenige Tage nach der Volkszählung erschien in den einzelnen Dörfern ein Abgesandter der Bezirkshauptmannschaft und verhängte ohne Anberaumung einer Verhandlung, ohne Einvernahme des Beschuldigten, mündlich Geld- und Arreststrafen. Niemand erkannte diese Strafen an, und die betreffenden Parteien erhielten daraufhin ein Schriftstück mit nachfolgendem Inhalt zugestellt:

Politische Bezirksverwaltung in Hultschin,

den 19. März 1921.

Zl. T-665/2.

Uebertretung der Vdg. vom 30. Okt. 1920, Slg. d. G. u. V. Nr. 592.

An

Herrn Paul Slany, Kesselschmied

in Krawarn, Troppauerstrasse 169.

Mit dem h.-o. Straferkenntnisse vom 19. Feber 1921, Z. T. 665 wurde Ihnen wegen Uebertretung des § 12 der Verordnung vom 30. Oktober 1920, Sg. d. G. u. V. Nr. 592, begangen durch Ihr ungestümes Benehmen vor dem Volkszählungskommissär und Streichung des Aufnahmebogens, eine Geldstrafe im Ausmasse von 1000 Kronen, im Falle der Uneinbringlichkeit eine Arreststrafe in der. Dauer von 30 Tagen, auferlegt. Der dagegen eingebrachten Berufung wird zufolge Erlasses des bevollmächtigten Kommissärs der Tschechoslowakischen Republik für das Ratiborer Gebiet in Troppau. vom 11. März 1921, Z. Rat. Pr. 87/19 keine Folge gegeben, da der Tatbestand der Uebertretung erwiesen erscheint. Gegen diese Entscheidung ist ein. weiteres Rechtsmittel nicht zulässig. Hievon werden Sie mit der Aufforderung in Kenntnis gesetzt, die auferlegte Geldstrafe von 1000 Kronen nunmehr binnen 8 Tagen mittels beiliegenden Cheks anher zur Einzahlung zu bringen.

Der Bezirkshauptmann:

(Unterschrift unleserlich.)

Politische Bezirksverwaltung Hultschin,

den 19. März 1921.

Auf diese Art wurden, soweit bisher bekannet wurde, folgende Urteile gefällt:

Wegen Verweigerung der Aussage vor, dem Zählungskommissär:

Geldstrafe oder Arrest

K

Tage

Karl Mucka, D. Krawarn

100.—

4

Marianne Zidek, D. Krawarn

500.—

14

Marianne Koshicza, D. Krawarn

500.—

14

Marie Jarosch, D. Krawarn

500.—

14

Josef Petrik, D. Krawarn

500.—

14

Johann Vecerek, D. Krawarn

300.—

10

Marie Heider, D. Krawarn

500.—

14

Beate Kreska, D. Krawarn

100.—

4

Marie Zidek, D. Krawarn

200.—

8

Rudolf Vehofsky, D. Krawarn

200.—

8

Anton Irzik, D. Krawarn

500.—

14

Franz Truncik, D. Krawarn

200.—

8

Josef Seifried, D. Krawarn

1000.—

30

Benjamin Peterek, D. Krawarn

500.—

14

Karoline Kerlin, D. Krawarn

200.—

10

Marie Papesch, D. Krawarn

200.—

8

Rosalia Skereczek, D. Krawarn

500.—

14

Josef Lawenda, D. Krawarn

200.—

10


Geldstrafe oder Arrest

K

Tage

Franz Hahn, D. Krawarn

100.—

5

Theresia Jarosch, D. Krawarn

100.—

4

Beate Schidek, D. Krawarn

100.—

4

Beate Villaschek, D. Krawarn

200.—

8

Marianne Gelda, D. Krawarn

100.—

4

Josef Villaschek, D. Krawarn

200.—

8

Johann Nedela, D. Krawarn

500.—

14

Johann Lippa, Klepsch

50.—

5

Marie Veczerek, D. Krawarn

500.—

14

Josefa Stoklassa, D. Krawarn

100.—

4

Johann Paschek, Bolatiz, weil er dem Zählungskommissär ins Gesicht lachte und sich ungebührlich benahm

2000.—

30

Franz Vallischek, D. Krawarn, wegen Verweigerung der Aussage

100.—

3


28 Urteile aus einer einzigen Gemeinde! In 31 Urteilen insgesamt rund 12.000 Kronen Geldstrafen oder 229 Tage Arrest!

Wo besteht in der Welt ein Strafgesetz, das ein Delikt ťungestümes BenehmenŤ oder ťeiner Amtsperson ins Gesicht gelachtŤ enthält?

Die Zählungskommissäre im Bezirke Hultschin waren keine unparteiischen Amtspersonen, sondern rücksichtslose Agitatoren. Wer auf ihre Agitation nicht durch Zustimmung reagierte, sich nicht wie ein Schulkind aushorchen und hofmeistern liess, wurde wegen Nichterteilung von Auskünften in der geschilderten Weise bestraft.

Wir fragen den Herrn Minister:

Ist er bereit, die anlässlich der Volkszählung vom Kommissär für das Ratiborer Gebiet verhängten Strafen sofort aufzuheben?

Ist er geneigt, den — wie durch unzählige Fälle bereits erwiesen — unfähigen, Willkür treibenden Bezirkshauptmann von Hultschin durch einen fähigen Beamten ersetzen zu lassen?

Prag, am 31. März 1921.

Jokl, Heeger, Häusler,

Dr. Haas, Palme, Taub, Beutel, Schuster, Pohl, R. Fischer, Blatny, Kirpal, Schäfer, Dr. Holitscher, Čermak, Grünzner, Hausmann, Hirsch, Hackenberg, Uhl, Hillebrand.

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1921.

I. volební období.

3. zasedání.

Překlad.

2049.

Interpelace

poslanců H. Jokla, R. Heegera, V. Häuslera a druhů

ministrovi vnitra

o drakonickém jednání splnomocněného komisaře pro území ratibořské (na Hlučínsku).

Nařízení o provádění sčítání lidu ustanovuje, že sčítací komisař jest pod ochranou § 68 tr. z. Tento paragraf jedná o srocení osob, aby se násilím vzepřely vrchnosti. Na tento paragraf odvolává se komisař pro území ratibořské, aby ve stech případů skládal přímo barbarské tresty pro neuvěřitelně malicherné a směšné věci, jež prý byly spáchány při sčítání lidu. Již několik dní po sčítání lidu dostavil se do jednotlivých vesnic vyslanec okresní politické správy a beze všeho líčení, bez výslechu obžalovaných ústně ukládal pokuty a vězení. Nikdo neuznal tyto tresty za pravoplatné a (Stranám dostalo se po té přípisu tohoto obsahu:

Okresní politická správa v Hlučíně

19. března 1921.

Čís. T-665/2.

Přestupek nařízení ze dne 30. října

1920, č. 592 Sb. z. a n.

Pan

Pavel Slaný, kotlář,

V Kravařích, Opavská ul. 169.

Zdejším trestním nálezem ze dne 19. února r. 1921 č. t. 665 byla Vám uložena pokuta K 1000.—, při nedobytnosti trest 30denního vězení, pro přestupek § 12 nařízení ze dne 30. října 1920, č. 592 Sb. z. a n., spáchaný hrubým chováním vůči sčítacímu komisaři a přeškrtnutím sčítacího archu. Vašemu odporu, proti tomu podanému, se nevyhovuje podle výnosu splnomocněného komisaře Československé republiky pro území ratibořské v Opavě ze dne 11. března 1921 č. Rat. Pr. 87/19, protože skutková povaha přestupku jest prokázána. Proti tomuto rozhodnutí není dalšího právního prostředku. O tom podává se Vám zpráva s vyzváním, abyste uloženou pokutu K 1000.— poukázal sem nyní do osmi dnů připojeným šekem.

Okresní hejtman:

(Podpis nečitelný.)

Okresní politická správa v Hlučíně,

19. března 1921.

Pokud známo, byly tímto způsobem vyneseny tyto rozsudky:

Pro odepření výpovědi sčítacímu komisaři:

pokuta nebo vězení

K

dní

K. Mucka v N. Kravařích

100.—

4

M. Zidková v N. Kravařích

500.—

14

M. Koshiczová v N. Kravařích

500.—

14


pokuta nebo vězení

K

dní

M. Jaroschová v N. Kravařích

500.—

14

Josef Petrik v N. Kravařích

500.—

14

J. Vecerek v N. Kravařích

300.—

10

M. Heiderová v N. Kravařích

500.—

14

B. Kresková v N. Kravařích

100.—

4

M. Zidková v N. Kravařích

200.—

8

R. Vehofsky v N. Kravařích

200.—

8

A. Irzik v N. Kravařích

500.—

14

P. Truncik v N. Kravařích

200.—

8

J. Seifried v N. Kravařích

1000.—

30

B. Peterek v N. Kravařích

500—

14

K. Kerlinová v N. Kravařích

200.—

10

M. Papeschová v N. Kravařích

200.—

8

R. Skereczová v N. Kravařích

500.—

14

J. Lawenda v N. Kravařích

200.—

10

F. Hahn v N. Kravařích

100.—

5

T. Jaroschová v N. Kravařích

100.—

4

B. Schidková v N. Kravařích

100.—

4

B. Villaschková v N. Kravařích

200.—

8

M. Geldová v N. Kravařích

100.—

4

J. Villaschek v N. Kravařích

200.—

8

J. Nedela v N. Kravařích

500.—

14

J. Lippa v Chlebičově

50.—

5

M. Veczerková v N. Kravařích

500.—

14

J. Stoklasa v N. Kravařích

100.—

4

J. Paschek v Bolaticích, pro tože se sčítacímu komisaři


pokuta nebo vězení

K

dní

vysmál do obličeje a neslušně se choval

2000.—

30

F. Vallischek v N. Kravařích pro odepření výpovědi

100.—

3


Tedy 28 rozsudků v jediné obci! V 31 rozsudcích celkem asi 12.000 korun pokuty nebo 229 dní vězení!

Kde jest v celém světě trestní zákon, který obsahuje provinění ťhrubého chováníŤ nebo výsměchu úřední osobě do obličejeŤ?

Sčítací komisaři v okresu hlučínském nebyli nestrannými osobami úředními, nýbrž bezohlednými agitátory. Kdo na jejich agitace nereagoval souhlasem, kdo se nedal vyslýchati jako školák a nenechal si poroučeti, byl vylíčeným způsobem protrestán pro odepření zpráv.

Tážeme se pana ministra:

1. Jest ochoten zrušiti ihned tresty při sčítání lidu uložené sčítacím komisařem pro území ratibořské?

2. Jest ochoten jiným, schopnějším úředníkem nahraditi okresního hejtmana hlučínského, jenž, jak nesčetné případy dokazují, jest neschopný a dopouští se svévolností?

V Praze dne 31. března 1921.

Jokl, Heeger, Häusler,

Dr. Haas, Palme, Taub, Beutel, Schuster, Pohl, R. Fischer, Blatny, Kirpal, Schäfer, Dr. Holitscher, Čermak, Grünzner, Hausmann, Hirsch, Hackenberg, Uhl, Hillebrand.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP