Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1921.

I. volební období.

2. zasedání.

Původní znění.

1653.

Interpellation

der Abgeordneten Ing. Jung und Genossen

an den Minister des Innern

wegen Drangsalierung von Deutschen durch die Bezirkshauptmannschaft Hultschin.

Im April 1920 brach in Deutsch-Krawarn (Hultschiner-Ländchen) infolge Auflassung des deutschen Unterrichtes spontan ein Schulstreik aus.

Am 12. April 1920 kam der Bezirksschulinspektor Novak aus Hultschin nach Deutsch-Krawarn und nahm Rücksprache mit den Eltern, welche er aufforderte, die Kinder zur Schule zu schicken. Eine Elternversammlung beschloß jedoch einmütig weiterhin im Schulstreik zu verharren, bis den, Wünschen der Eltern Rechnung getragen würde.

Tags darauf sah ein gewisser Josef Heider, Deutsch-Krawarn, Troppauerslraße 18 nach, ob der Beschluß der Elternversammlung allgemein bekannt geworden sei und befolgt werde. Er traf insgesamt 8 Kinder auf dem Wege zur Schule und schickte sie nach Hause in der unter den gegebenen Verhältnissen selbstverständlichen Annahme, ihre Eltern hätten keine Kenntnis von dem gefaßten Beschluß.

Im. selben Augenblick kam der tschechische Lehrer daher, fragte die Kinder nach dem Namen Heiders und bot ihnen für die Nennung des Namens 2 Kronen an. Sodann erstattete er bei der Gendarmerie die lügenhafte Anzeige, Heider wäre unbefugter Weise mit Gewalt in die Schule eingedrungen und hätte 67 Kinder aus der Klasse verjagt. Für die Behauptung führte der Lehrer 3 Kinder im Alter von 6-8 Jahren als Zeugen und versprach dem ältesten von ihnen, falls es in seinem Sinne aussagte, einen Anzug und ein Paar Schuhe als Belohnung. Bei der Einvernähme stellte der Lehrer die Fragen. Das Kind brauchte bloß mit ťjaŤ zu antworten.

Die Angelegenheit kam vor die Bezirkshauptmannschaft. Dort wurden Heiders Zeugen überhaupt nicht einvernommen und er zu 10 Tagen Arrest verurteilt. Er brachte gegen dieses Erkenntnis seinen Rekurs ein und es kam zu einer neuen Einvernahme. Sämtliche Zeugen, auch die vom tschechischen Lehrer, als Zeugen geführten Schulkinder, sagten dabei aus, daß Heider die Schule nicht betreten hatte.

Trotzdem erhielt er am 5. Feber l. J. von der politischen Bezirksverwaltung Hultschin unter Zahl T-186/9 — Übertretung der kaiserlichen Verordnung, vom 20. April 1854, R. G.-Bl. Nr. 96 — eine Zustellung folgenden Inhaltes:

ťMit dem Straferkenntnisse vom 8. Mai 1920, Zl. T-186/9 ist ihnen wegen Übertretung der kaiserlichen Verordnung vom 20. April 1854, R.-G.-Bl. Nr. 96, begangen durch Eindringen in die Schulklasse und Störung des Schulunterrichtes durch Zurufen mit den Worten ťmarš ven bankarti, nevite co jest stávka, se nemusite chodit to školyŤ eine Arreststrafe in der Dauer von 10 Tagen auferlegt worden.

Der bevollmächtigte Kommissär der Tschechoslowakischen Republik hat mit dem Erlasse vom 22. Oktober 1920, Zl. Rut. 1819, Ihrer Berufung keine Folge gegeben, da der Tatbestand der strafbaren Handlung erwiesen worden ist. Gegen diese Entscheidung ist ein weiteres Rechtsmittel nicht mehr zulässig. Sie werden aufgefordert, die Arreststrafe in der Dauer von 10 Tagen im hiesigen Bezirksgeriche anzutreten, widrigenfalls sie nach Ablauf dieser Frist durch die Gendarmerie vorgeführt werden müßten.

Gezeichnet der Bezirkshauptmann.Ť

Die Gefertigten fragen daher an:

Ist der Herr Minister gewillt, diese Entscheidung aufzuheben und eine neuerliche Untersuchung anzuordnen?

Ist er weiters gewillt, die Hultschiner Behörden anzuweisen, nach Recht und Gesetz und nicht nach Willkür zu entscheiden?

Prag, den 18. Feber 1921.

Ing. Jung,

Knirsch, Wenzel, Dr. E. Feyerfeil, Dr. Medinger, Dr. Brunar, Dr. Schollich, Matzner, Dr. Kafka, Windirsch, Dr. Baeran, Dr. Radda, Böhr, Dr. W. Feierfeil, Dr. Spina, Kostka, Böllmann, Bobek, Dr. Lehnert, Scharnagl, Mark.

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1921.

I. volební období.

2. zasedání.

Překlad.

1653.

Interpelace

poslanců inž. Junga a druhů

ministrovi vnitra

o týrání Němců okresní politickou správou hlučínskou.

Pro zrušené německé vyučování vypukla v dubnu 1920 v Německých Kravanech (na Hlučínsku) spoutané školní stávka. Dne 12. dubna 1920 přišel do Německých Kravan okresní školní inspektor z Hlučína Novák, vyjednával" s rodiči a vyzýval je, aby posílali děti do školy. Rodiče se však na schůzi usnesli, že setrvají ve stávce, dokud přání rodičů nebudou splněna.

Druhého dne po té jakýsi Josef Heider z Německých Kravan, Opavská ul. č. 18., dohlížel, zda usnesení schůze rodičů jest všeobecně známo a zda se plní. Na cestě do školy zastihl celkem 8 dětí a poslal je domů, domnívaje se přirozeně za daných poměrů, že rodiče o usnesení nevěděli.

V tom šel český učitel, vyptával se dětí na jméno Heiderovo a za udání jména nabídl jim 2 K. Pak učinil u četnictva lživé oznámení, že Heider vnikl neoprávněně do školy a vyhnal ze třídy 67 dětí. Jako svědky tohoto tvrzení uváděl učitel 3, děti ve stáří 6 až 8 let a nejstaršímu z nich slíbil, jako odměnu oděv a pár bot, bude-li vypovídati v tomto smyslu. Při výslechu dával učitel otázky, dítě nepotřebovalo, než odpovídati pouhým ano.

Věc přišla před okresní politickou správu. Tam svědkové Heiderovi nebyli vůbec vyslýcháni a Heider odsouzen k 10dennímu vězení. Proti tomuto nálezu podal odpor a došlo k novému výslechu. Všichni svědci i školní děti, za svědky vedené českým. učitelem, vypovídali, že Heider do školy nevkročil. Přes to obdržel dne 5. února t. r. od okresní politické správy v Hlučině přípis č. T-186/9 přestoupení čís. nař. ze dne 20. dubna 1854 č. 96 ř. z.

ťTrestním nálezem ze dne 8. května 1920 č. v. 186/9 ukládá se Vám trest vězení 10 dnů pro přestupek čís. nař. ze dne 20. dubna 1854 č. 96 ř. z., spáchaný vniknutím do školní třídy a rušením školního vyučování slovy: ťmarš ven, parchanti, nevíte co je stávka, že nemusíte chodit do školyŤ.

Splnomocněný komisař československé republiky zamítl Vaše odvolání výnosem ze dne 22. října 1920 č. Rut. 1819, ježto skutková podstata trestního činu byla prokázána. Proti tomuto rozhodnutí není dalšího právního prostředku. Vyzýváte se, abyste trest 10denního vězení nastoupil u zdejšího okresního soudu, jinak byste po uplynutí této doby musil býti předveden četnictvemŤ. Podepsán okresní hejtman.

Podepsaní se proto táží:

Jest pan ministr ochoten, toto rozhodnutí zrušiti a naříditi nové vyšetřování?

Jest ochoten, vyzvati hlučínské úřady, aby rozhodovaly podle práva a zákona a nikoli podle samovůle?

V Praze dne 18. února 1921.

Inž. Jung,

Knirsch, Wenzel, Dr. E. Feyerfeil, Dr. Medinger, Dr. Brunar, Dr. Schollich, Matzner, Dr. Kafka, Windirsch, Dr. Baeran, Dr. Radda, Böhr, Dr. W. Feierfeil, Dr. Spina, Kostka, Böllmann, Bobek, Dr. Lehnert, Scharnagl, Mark.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP