Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1920.

I. volební období.

2. zasedání.

Původní znění.

1222.

Odpověď

ministra vnitra, ministra národní obrany a ministra spravedlnosti

na interpelaci poslanců K. Kreibicha, Ant. Roschera, Dr. O. Hahna a soudruhů

o událostech ve Vrchlabí dne 17. května 1920 a o vládních opatřeních (tisk 234).

Dne 17. května 1920 demonstrovalo dělnictvo všech závodů ve Vrchlabí před budovou okresní politické správy proti špatnému zásobování.

Demonstrace zúčastnilo se též obyvatelstvo z venkova, takže před úřední budovou bylo shromážděno asi 3000 lidí.

K přednostovi okresní politické správy dostavil se důvěrník dělnictva vyjednávat o přijetí deputace.

Přednosta okresní politické správy projevil ochotu deputaci přijmouti, žádal však, aby v zájmu klidného projednání věci do deputace určeno bylo nejvýše 6 osob. Není správné, jak interpelace tvrdí, že přednosta politického úřadu s deputací nechtěl s počátku vůbec vyjednávati. Deputace, která se na to dostavila v počtu více než 15 osob, dovedena byla k okresnímu obilnímu úřadu, jehož přednostou byl okresní komisař Kraus, kladla však požadavky, které přesahovaly pravomoc tohoto úřadu, čímž se jednání stávalo vleklým.

Zatím zástup před úřední budovou stával se netrpělivým a jeho rozčilení patrně vzrůstalo:

Ze zástupu ozývaly se výkřiky, které svědčily o tom, že demonstrace přechází na pole politické. Konečně se dav vrhl na vojenský a četnický kordon, chránící úřední budovu, prorazil jej, zaplavil chodby a kanceláře a poškodil úřední zařízení, zejména též telefonní centrálu. Pokusy okresního hejtmana zástup uklidniti nesetkaly se s výsledkem. Následovaly pak pohnuté událostí šíře známé.

Obnovení klidu a pořádku zdařilo se teprve za pomoci vojenské posily, která byla za tím účelem přivolána.

Nelze neuznati, že zásobovací situace byla ve Vrchlabí v kritické době nejvýš obtížná. četné známky zdají se však nasvědčovati tomu, že jisté živly, pořádku a státu nepřátelské, zneužily špatných poměrů zásobovacích k akcím protistátním, demonstrační projevy připravovaly a štvaly lid k útokům proti státním úřadům a jich jednotlivým orgánům.

Správce obilního úřadu, komisař Kraus, v aprovisační tísni za daných poměrů a v mezích platných předpisu nemohl učiniti více, než co skutečně činil. K přesazení jeho není důvodu, poněvadž se ničím neprovinil.

Protože byla obava, že se budou demonstrace opakovati, vydala okresní správa politická varovnou vyhlášku, nařizující některá policejní omezení, přiměřená vážnosti situace. Opatření tato byla, jakmile se poměry uklidnily, v krátké době částečně zrušena, později pak úplně odvolána.

Veškeré asistenční oddíly vojenské byly z Vrchlabí začátkem června odvolány. Ve Vrchlabí není toho času posádky.

Pro účastenství na výtržnosti ve Vrchlabí dne 17. května 1920 bylo 16 osob zatčeno, z nichž bylo pro nebezpečí útěku a tajného dorozumění ve vazbě jedna osoba od 17. května do 22. května, dvě osoby od 17. května do 23. června, dvě osoby od 18. května do 23. června, pět osob od 19. května do 23. června, pět osob od 20. května do 23. června a jedna osoba od 22. května do 24. června 1920. Trestní řízení bylo provedeno bez průtahu.

V Praze dne 2. prosince 1920.

Ministr národní obrany:

Gen. Husák, m. p.

Ministr vnitra:

Černý, m. p.

Ministr spravedlnosti:

Dr. Popelka, m. p.

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1920.

I. volební období.

2. zasedání.

Překlad.

1222.

Antwort

des Ministers des Innern, des Ministers für nationale Verteidigung und des Justizministers

auf die Anfrage der Abgeordneten K. Kreibich, Ant. Roscher, Dr. O. Hahn

wegen der Vorfälle am 17. Mai 1920 in Hohenelbe und die von der Regierung getroffenen Massnahmen. (Druck 234.)

Am 17. Mai 1920 demonstrierte die Arbeiterschaft aller Betriebe in Hohenelbe vor dem Gebäude der politischen Bezirksverwaltung gegen die schlechte Versorgung.

An der Demonstration beteiligte sich auch die Landbevölkerung, so dass vor dem Amts-gebäude ungefähr 3000 Menschen angesammelt waren.

Bei dem Vorstande der politischen Bezirksverwaltung erschien ein Vertrauensmann der Arbeiterschaft, um über den Empfang einer Abordnung zu verhandeln.

Der Vorstand der politischen Bezirksverwaltung äusserte seine Bereitwilligkeit die Abordnung zu empfangen, verlangte jedoch im Interesse einer ruhigen Durchberatung der Sache, dass die Abordnung aus höchstens 6 Personen bestehen möge. Es ist nicht richtig, dass, wie die Interpellation behauptet, der Vorstand der politischen Bezirksverwaltung zunächst überhaupt nicht mit der Abordnung verhandeln wollte. Die hierauf m einer Zahl von über 15 Personen erschienene Abordnung wurde zum Bezirksgetreideamte geleitet, dessen Vorstand Bezirkskommissär Kraus war, stellte aber Forderungen, welche die Kompetenz dieses Amtes überschritten, wodurch die Verhandlungen sich hinauszogen.

Inzwischen wurde die Menge vor dem Amtsgebäude ungeduldig und ihre Erregung stieg in sichtlicher Weise.

Aus der Menge wurden Rufe laut, die davon zeugten, dass die Demonstration auf politisches Gebiet übergehe. Schliesslich stürzte sich die Menge auf den das Gebäude schützenden Militär- und Gendarmeriekordon, durchbrach denselben, überflutete die Gänge und Kanzleien und beschädigte die amtliche Einrichtung, namentlich auch die Telefonzentrale. Die Versuche des Bezirkshauptmannes, die Menge zu beruhigen, blieben erfolglos. Es folgten dann die allgemein bekannten bewegten Vorgänge.

Die Wiederherstellung der Ruhe und Ordnung gelang erst mit Hilfe der zu diesem Zwecke herangezogenen militärischen Verstärkung.

Es kann nicht geleugnet werden, dass die Versorgungslage in Hohenelbe zur kritischen Zeit höchst schwierig war. Zahlreiche Anzeichen deuten jedoch darauf hin, dass gewisse ordnungs- und staatsfeindliche Elemente die schlechten Versorgungsverhältnisse zu staatsfeindlichen Aktionen missbraucht, die Kundgebungen vorbereitet und das Volk gegen die Staatsbehörden und ihre einzelnen Organe aufgehetzt haben.

Der Verwalter des Getreideamtes Kommissär Kraus konnte in der Approvisationskrise unter den gegebenen Verhältnissen und in den Grenzen der geltenden Vorschriften nicht mehr tun, als er tatsächlich getan hat. Zu seiner Versetzung liegt keine Veranlassung vor, da er sich nichts zu Schulden kommen liess.

Da eine Wiederholung der Demonstrationen zu befürchten war, erliess die politische Bezirksverwaltung eine Warnungskundmachung, durch welche einige dem Ernste der Lage entsprechenden polizeilichen Beschränkungen angeordnet werden. Diese Massnahmen wurden nach eingetretener Beruhigung der Verhältnisse in kurzer Zeit teils aufgehoben, teils späterhin gänzlich widerrufen.

Sämtliche Militärassistenzabteilungen wurden. von Hohenelbe zu Anfang Juli abberufen. Derzeit befindet sich in Hohenelbe keine Garnisor.

Wegen Teilnahme an den Demonstrationen in Hohenelbe am 17. Mai 1920 wurden 16 Personen verhaftet, von denen wegen Flucht- und Kollusionsgefahr eine Person vom 17. Mai bis 22 Mai, zwei Personen vom 17. Mai bis 28. Juni, zwei Personen von 18. Mai bis 23. Juni. fünf Personen vom 19. Mai bis "23. Juni, fünf Personen vom 20. Mai bis 23. Juni und eine Person vom 22. Mai bis 24. Juni 1920 in Haft waren.

Das Strafverfahren wurde ohne Verzug durchgeführt.

Prag, den 2. Dezember 1920.

Der Minister für nationale Verteidigung:

Gen. Husák, m. p.

Der Minister des Innern:

Černý, m. p.

Der Justizminister:

Dr. Popelka, m. p.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP